Tryb ustawodawczy

 0    26 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Na czym polega funkcja implementacyjna Sejmu i Senatu?
start learning
Funkcja implementacyjna Sejmu i Senatu polega na wydawaniu aktów prawnych stanowiących wykonanie tych aktów europejskiego prawa wspólnotowego, które nie podlegają bezpośredniemu stosowaniu.
Komu przysługuje prawo do złożenia w Sejmie inicjatywy?
start learning
Posłom (15 lub komisji), Senatowi (10 lub komisja + 3 czytania + badanie przez odpowiednią komisję), Prezydentowi, RM, grupie co najmniej 100 000 obywateli posiadających prawo wybierania do Sejmu
Co musi zawierać projekt ustawy składany do "laski marszałkowskiej"?
start learning
Projekt ten, musi zawierać uzasadnienie i źródła finansowania jeżeli jego wykonanie wiązałoby się z dodatkowym obciążeniem budżetu państwa. Ponadto musi zawierać oświadczenie o zdodności z prawem UE lub o tym, że dana mater. w ogóle nie jest obj.pr. wspóln.
Jakie kroki może podjąć Marszałek po otrzymaniu projektu ustawy?
start learning
Marszałek po otrzymaniu projektu ustawy, w razie braków formalnych w uzasadnieniu, może go zwrócić do wn. celem uzup. Jeżeli ma atpl. co do zgodn. z prawem kieruje projekt do Kom. Ustawod., któa 3/5 głosów może go odrzucić jako niedopuszczalny.
Czy przy przyjmowaniu projektu ustawy Marszałek może zasięgnąć opinii Prezydium Sejmu? Czy ma to jakieś skutki?
start learning
Marszałek po otrzymaniu projektu może zasięgnąć opinii Prezydium Sejmu. Może wtedy nie nadać projektowi dalszego biegu.
Opisz pierwsze czytanie projektu ustawy.
start learning
Wnioskodawca (zazw. jego przedstaw.) przedstawia projekt i uzasadnia, pytania, debata. Pierwsze czytanie po posiedzeniu komisji lNa pos. plen. można projekt odrzucić, natomiast w przypadku komisji, zakończenie w niej prac powoduje autom. przejście do IIczyt.
Czemu służą prace nad projektem ustawy w komisjach sejmowych?
start learning
Prace te służą badaniu projektu ustawy pod względem formalnym i merytorycznym. Projekt jest kierowany do jednej komisji lub do kilku. Wtedy komisje obradują wspólnie i przygotowują wnioski do przedstawienia na posiedzeniu plenarnym.
Co to jest Komisja Ustawodawcza?
start learning
Komisja Ustawodawcza działa od 2001r. Zajmuje sie badaniem projektów ustaw pod względem porawności legislacyjnej. Wyznaczeni przez Prezydium Sejmu członkowie KU mogą uczestniczyć w posiedzeniach innych komsji
Co to jest wysłuchanie publiczne?
start learning
Wysłuchanie publiczne może odbyć się na etapie prac w kopmisji sejmowej na wniosek chociazby jednego posł. Biorą w nim udział osoby, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem danej ustawy.
Omów: wnoszenie poprawek podczas prac komisji.
start learning
Poprawki moga być wnoszone podczas prac komisji przez pojed. posłów, RM i samego wnioskodawcę. Przperowadza sie nad nimi ghłosowanie. W przypadku odrzucenia wnioskodawca może żądać umieszczenia ich w sprawozdaniu dla Sejmu jako tzw. wniosków mniejszości.
Komu przysługuje prawo zgłoszenia poprawek w drugim czytaniu?
start learning
Prawo zglsozenia poprawek w drugim czyt. mają: wnioskodawca, grupa 15 posłów, przewodniczący lub wiceprzew. klubu poselskiego, przedstawiciele porozumeiń poselskich liczących co najmniej 15 posłów, RM.
Co dzieje się w przypadku zgłoszenia poprawek nowych podzas II czytania?
start learning
W przypadku zgłoszenia poprawek nowych projekt kieruje się ponownie do komisji sejmowej, o ile Sejm nie postanowi inaczej. komisja może sporządzić sprawozdanie poprawione (nadal będzie stanowić przedmiot obrad w II czytaniu) albo spraw. dodat. (III czyt.)
Do kiedy wnioskodawca może wycofać projekt?
start learning
Wnioskodawca może wycofać projekt do momentu zakończenia II czytania.
Co składa się na III czytanie?
start learning
Na II czytanie składa się sprawozdanie posła z komisji i głosowanie: nad wnioskie o odrzucenie projektu (o ile został wniesiony), nad poprawkami, nad całym projektem. Marszałek może odmówić uwzględnienia poprawek niezgłoszonych wcześn. do rozp. przez kom.
Jaką większością uchwala się ustawy?
start learning
Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów przy quorum liczącym 50% ustawowej liczby posłów. Po przyjęciu projektu w III czytaniu staje się on już ustawą.
Na jakie etapy dzieli się rozpatrywanie przez Senat ustawy uchwalonej przez Sejm?
start learning
Najpierw ustawa jest rozpatrywana przez odpowiednią komisję senacką (18 dni), następnie odbywa się głosowanie na posiedzeni plenarnym.
Jak Senat może się ustosunkować do ustawy uchwalonej przez Sejm?
start learning
Senat może przyjąć projekt w całości, uchwalić do niego poprawki (tylko w zakresie jaki chciał uregulowac Sejm) lub odrzucić go w całości.
Co dzieje się w przypadku przyjęcia przez Senat projektu w całości lub niepodjęcia żadnej uchwały w ciagu 30 dni?
start learning
W takich przypadkach ustawa jest przekazywana Prezydentowi.
Co może zrobić Sejm z poprawkami naniesionymi do ustawy przez Senat lub odrzuceniem ustawy przez Senat?
start learning
Sejm może przyjąć lub odrzucić część lub całość poprawek. W przypadku odrzucenia ustawy przez Sejm dla jej ostatecznego przegłosowania jest wymagana bezwzględna większość głosów w Sejmie. Następnie projekt jest kierowany do Prezydenta.
Co może zrobić Prezydent po otrzymaniu ustawy?
start learning
Po otrzymaniu ustawy Prezydent może w ciągu 21 dni podpisać ją lub zgłosić wnioski, które mogą być przyjęte przez Sejm większością kwalf. 3/5 głosów. Nieprzyjęcie kończy post. ustawod. W rozp. weta prez. nie bierze udz. Senat.
Co dzieje się w przypadku gdy TK, po zlożeniu wniosku Prez. orzeknie niekonstytucyjnośc którychś z przepisów?
start learning
W takim przypadku Prezydent podpisuje ustawę z pominięciem niekonstytucyjnych przepisów lub odsyła ustawę do korekty. Korekta odbywa się w takim trybie jak zwykły ustawodawczy.
Jaka większość głósów jest wymagana rzy przekazywaniu organizacji międzynarodowej kompetencji organów państwa w niektórych sprawach?
start learning
Wymagana jest tu zgoda 2/3 głosujących w Sejmie i 2/3 głosujących w Senacie (w przypadku Senatu wyższy próg niż w przypadku zmiany Konstytucji, uzasadnienie-jest to surogat zgody w referendum)
Kto może określić projekt ustawy jako pilny?
start learning
Może go tak określić wyłącznie RM w stosunku do projektów przez nią zgłoszonych.
Jakiego rodzaju ustaw nie można określić jako pilnych?
start learning
Z zakresu prawa ustrojowego, wybrczego, podatkowego, właściwości władz publicznych, projektów kodeksów.
Jakie są odrębności proceduralne w uchwalaniu ustaw?
start learning
komisje mają maks. 30 dni na złożenie sprawozdania, Senat może zgłaszać propozycje tylko przez 14 dni, Prezydent ma na podpis 7 dni.
W przypadku jakich ustaw przewiduje sie odrebności proceduralne w trubie ustawodawczym?
start learning
przekazanie kompetencji org, mdzn., budżet, projekt pilny, wykonywanie prawa UE, kodeksy, ustawy w których Sejm postanowił o przyśpieszeniu prac

You must sign in to write a comment