strony 1-4

 0    54 flashcards    lacinaskrypt
print play test yourself
 
Question Answer
FAS
start learning
prawo najwcześniejsze – VI-V w. p.n.e.
IUS
start learning
to pojęcie funkcjonuje od V w. p.n.e. –
LEX
start learning
najwęższe znaczenie, początkowo wiązano je z ustawami jedynie.
contra ius fasque
start learning
przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu
fas est
start learning
jest rzeczą godziwą
per fas et nefas
start learning
wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi
ius est ar bonit et aequi
start learning
prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe
ius recipsit aequitatem
start learning
prawo ma na względzie sprawiedliwość,
iustitia
start learning
sprawiedliwość
istutia/ius
start learning
prawo powinno być pochodną sprawiedliwości
ius et fraus nonquam cohabitant
start learning
prawo i działanie podstępnie, nigdy nie współistnieją
summum ius summa iniura
start learning
najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
dura lex sed lex
start learning
twarde prawo ale prawo
lex iubeat non disputet
start learning
prawo nakazuje a nie dyskutuje
iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
start learning
sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą (dążeniem) oddania każdemu należnego mu prawa (oddania mu tego co mu się należy)
iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
start learning
nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, nie szkodzić drugiemu, oddać każdemu to co do niego należy.
non omne, quod licet, honestum est
start learning
nie wszystko co jest dozwolone jest godziwe (uczciwe)
male iure nostro uti non debemus
start learning
nie powinniśmy źle używać naszego prawa
Ius civile
start learning
Prawo Porządek prawny
Ius disponendi
start learning
uprawnienie
In ius vocatio
start learning
Sąd
Ius superius
start learning
Orzeczenie
Ius
start learning
sąd
In ius vocatio
start learning
wezwanie przed sąd
Ius superius
start learning
orzeczenie sądu wyższej instancji,
Ius disponendi
start learning
uprawnienie do rozporządzania czymś / dysponowania
ius naturale
start learning
prawo naturalne
ius civile
start learning
1. prawo obywatelskie (cives – obywatel) 2. od czasów nowożytnych - pojęcie prawa cywilnego 3. prawo porównawcze
ius gentium
start learning
prawo narodów
ius sangiunis
start learning
prawo krwi
ius soli
start learning
prawo ziemi
ius commune
start learning
prawo wspólne / powszechne
iuris civilis iustinanei.
start learning
zbiór tekstów prawnych właściwych dla danego porządku prawnego
ignorantia iuris nocet
start learning
nieznajomość prawa szkodzi
corpus iuris civilis
start learning
rdzeń prawa cywilnego
IUS PUBLICUM
start learning
prawo publiczne
IUS PRIVATUM
start learning
prawo prywatne
publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quo ad singulorum utilitatem
start learning
prawem publicznym jest to, które odnosi się do ustroju rzeczypospolitej, prawem prywatnym jest to, które odnosi się do indywidualnych interesów,
ius publicum privatorum pactis mutari non potest
start learning
prawo publiczne nie może być zmienione poprzez umowy osób prywatnych,
privatorum conventio iuri publico non derogat
start learning
prywatna umowa nie uchyla prawa publicznego
ius in personam
start learning
uprawnienie względem osoby, może przysługiwać względem jednej określonej osoby!
ius in rem
start learning
uprawnienie względem rzeczy, uprawnienie wobec każdej osoby, która narusza, władztwo nad jakimś obiektem majątkowym.
erga omnes
start learning
względem wszystkich.
ius cogens
start learning
uprawnienie bezwzględnie skuteczne określone uprawnienie nie może być przez strony zmienione / uchylone
ius dispositivum
start learning
uprawnienie względnie skuteczne. uprawnienie Które strony Moga zmienić
ius generale
start learning
typ uprawnienia które jest powszechne, przysługuje wszystkim
ius speciale
start learning
typ uprawnienia które nie jest powszechne. przysługuje wybranym, określonym, wyróżnionym podmiotom
ius disponendi
start learning
uprawnienie do rozporządzania przedmiotem
ius possidendi
start learning
uprawnienie do posiadania przedmiotu, właściwego władania obiektem,
ius fruendi
start learning
uprawnienie do pobierania korzyści z obiektu do którego mamy uprawnienia
ius acquisitum
start learning
uprawnienie do nabycia przedmiotu,
ius quaesitum
start learning
uprawnienie do nabycia przedmiotu
ius apellationis
start learning
uprawnienie do odwołania się, uprawnienie do wniesienie środka zaskarżenia od wyroku cywilnego.
ius avocandi = ius provocationis
start learning
uprawnienie do odwołania się. provocationis – w procesie karnym, apellationis – w procesie cywilnym.

You must sign in to write a comment