Speak Out Words

 0    766 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jaki jest najlepszy sposób na naukę języka?
start learning
What's the best way to learn a language?
Angielski jest moim językiem ojczystym, ale mówię również po niemiecku.
start learning
English is my mother tongue, but I also speak German.
Mówiła z obcym akcentem.
start learning
She spoke with a foreign accent.
Pochodzi z języka suahili.
start learning
She's a native speaker of Swahili.
Czy to jest wyrażenie slangowe? Nie rozumiem tego
start learning
Is this a slang expression? I don't understand it.
Dokument został napisany skomplikowanym żargonem prawnym.
start learning
The document waas written in complicated legal jargon.
Biegła znajomość języka japońskiego jest ważnym atutem.
start learning
Fluency in Japanese is a major asset.
Kilku pracowników jest dwujęzycznych.
start learning
Several of the employees are bilingual.
Czytanie i pisanie to dwie różne umiejętności.
start learning
Reading and writing are two different skills.
Czy używasz specjalnych strategii językowych do zapamiętywania rzeczy?
start learning
Do you use any special language strategies to remember things?
Potrafi mówić po niemiecku z doskonałą dokładnością.
start learning
He's able to speak German with excellent accuracy.
Poprosiła szefa o dzień wolny.
start learning
She asked her boss for the day off.
Nie widziałem żadnego z moich starych kolegów z klasy od lat!
start learning
I haven't seen any of my old classmates for years!
Firma, w której pracuję, ma ponad 10 000 pracowników na całym świecie.
start learning
The company I work for has over 10,000 employees worldwide.
Nie lubię narzeczonego Sally - jest naprawdę niegrzeczny!
start learning
I don't like Sally's fiancé – he's really rude!
Narzeczona Phila jest bardzo wysoka.
start learning
Phil's fiancée is very tall.
Bella poszła zamieszkać ze swoim ojcem chrzestnym po śmierci rodziców.
start learning
Bella went to live with her godfather after her parents died.
Kiedy zostałem poproszony o bycie matką chrzestną
start learning
I was asked to be a godmother when I
został ciocią po raz pierwszy.
start learning
became an auntie for the first time.
Jest członkiem klubu tenisowego.
start learning
He’s a member of the tennis club.
Będę mentorem dla nowego pracownika w moim biurze.
start learning
I'm going to be a mentor for a new employee in my office.
Ella i Mollie są partnerami biznesowymi od lat.
start learning
Ella and Mollie have been business partners for years.
Moja szkoła podstawowa miała tylko około 150 uczniów.
start learning
My primary school only had about 150 pupils.
Jestem dobrym przyjacielem wszystkich członków mojego zespołu - kolegów.
start learning
I'm good friends with all my team- Mates.
Mam jednego siostrzeńca o imieniu Jack.
start learning
I've got one nephew called Jack.
W ten weekend poszliśmy zobaczyć się z moimi teściami.
start learning
We went to see my in-laws this weekend.
Nigdy nie lubiłem mojej szwagierki.
start learning
I never liked my sister-in-law.
Kate jest moją siostrzenicą - jest córką mojej siostry.
start learning
Kate is my niece - she's my sister's daughter.
Mój były mąż, Steve, mieszka teraz po drugiej stronie miasta.
start learning
My ex-husband, Steve, now lives on the other side of town.
Mój ojczym traktował mnie jak swoją prawdziwą córkę.
start learning
My stepfather used to treat me like his real daughter.
Moja pasierbica i syn mieszkają obecnie z nami.
start learning
My stepdaughter and son both live with us at the moment.
Strona mojej matki pochodzi z Francji.
start learning
My mother's side of the family originally comes from France.
Moi dziadkowie mieszkają w Kent.
start learning
My grandparents live in Kent.
Mój doktor kazał mi więcej ćwiczyć.
start learning
My doctor told me to do more exercise.
Cały ranek spędziłem na pracach domowych.
start learning
I spent all morning doing the housework.
Moja macocha prowadzi badania naukowe nad chorobami serca.
start learning
My stepmother is doing scientific research into heart disease.
Czy możesz wyświadczyć mi przysługę i zabrać psa na spacer?
start learning
Can you do me a favour and take the dog for a walk, please?
Mój kuzyn robi dyplom z biologii morskiej.
start learning
My cousin's doing a degree in marine biology.
Bardzo dobrze dogaduję się z moim szefem.
start learning
I get on really well with my boss.
Jak myślisz, kiedy tu będziesz?
start learning
What time do you think you'll get here?
Pobieramy się w przyszłym miesiącu.
start learning
We're getting married next month.
Kiedy masz swoją pierwszą pracę?
start learning
When did you get your first job?
Mój ojciec zaczął szarzeć, gdy miał 20 lat.
start learning
My father started going grey when he was in his 20s.
Poszedłem jeść mięso, odkąd zobaczyłem ten program telewizyjny o rolnictwie.
start learning
I've gone off eating meat since I saw that TV programme about farming.
Trisha stosuje dietę każdego lata przed wyjazdem na wakacje.
start learning
Trisha goes on a diet every summer before she goes on holiday.
Myślę, że powinieneś iść do domu, jest późno.
start learning
I think you should go home, it's late.
Chodźmy razem na drinka na urodziny.
start learning
Let's go for a drink together for your birthday.
Wyprowadził psa na spacer po lesie.
start learning
He took the dog out for a walk in the forest.
Czy poszedłeś na posiłek, aby świętować zdanie egzaminu na prawo jazdy?
start learning
Did you go for a meal to celebrate passing your driving test?
Pojechaliśmy taksówką na stację.
start learning
We took a taxi to the station.
W ten weekend biorę udział w wyścigu rowerowym z moim bratem.
start learning
This weekend I'm taking part in a bicycle race with my brother.
Biorę odpowiedzialność za zorganizowanie świątecznej imprezy biurowej w tym roku.
start learning
I'm taking responsibility for organizing my office Christmas party this year.
Jest bardzo dobra w sztuce - podąża za ojcem.
start learning
She's very good at art – she takes after her father.
Zdobył nagrodę w wysokości 3000 £.
start learning
He won a prize of £3,000.
Hobby Megan obejmuje fotografowanie, spacery i gry online.
start learning
Megan's hobbies include photography, walking and playing games online.
Mój syn i córka zmywają naczynia w każdą niedzielę.
start learning
My son and daughter do the washing up every Sunday.
Ćwiczenia dobrze mi robią.
start learning
Exercise does me good.
Ta sukienka nic dla niej nie robi. Powinna nosić spodnie.
start learning
That dress does nothing for her. She should wear trousers.
Kiedy jego szef odkrył, że sprzedaje tajemnice firmy, natychmiast został zwolniony.
start learning
When his boss discovered he was selling company secrets, he got fired instantly.
Farba potrzebna była do wyschnięcia.
start learning
The paint took ages to dry.
Czy on bierze cukier?
start learning
Does he take sugar?
Czy zrobiłeś wiele zdjęć podczas ostatnich wakacji?
start learning
Did you take many photos on your last holiday?
Wpadł w depresję po utracie pracy.
start learning
He got depressed after he lost his job.
Dostałem zatrucie pokarmowe na wynos ostatniej nocy.
start learning
I got food poisoning from the take-away last night.
Obarczono mnie winą za rozpoczęcie spotkania późno
start learning
I took the blame for the meeting starting late
Powinieneś wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie.
start learning
You should take responsibility for your health.
Lekarz kazał mi przyjmować lek po każdym posiłku.
start learning
The doctor told me to take my medicine after every meal.
Rzuć okiem na zdjęcie i sprawdź, czy kogoś rozpoznajesz.
start learning
Take a good look at the photo and see if you recognise anyone.
Jadę na wakacje w czwartek.
start learning
I'm going on holiday on Thursday.
Anglia strzeliła gola, a fani oszaleli.
start learning
England scored a goal and the fans went crazy.
Czy podróż poszła źle?
start learning
Did the journey go badly?
Projekt idzie dobrze.
start learning
Things are going well for the project.
Zaślepiła dwa miesiące temu.
start learning
She went blind two months ago.
Myślę, że czerwony i pomarańczowy idą w parze.
start learning
I think red and orange go together.
Niektórzy ludzie myślą, że się zderzają.
start learning
Some people think they clash.
Dom idzie z pracą.
start learning
The house goes with the job.
Myślę, że dostaje dobrą pensję.
start learning
I think she gets a good salary.
Cała rodzina ma grypę.
start learning
The whole family has got flu.
Czy ona jest przeziębiona? Ona wygląda okropnie.
start learning
Has she got a cold? She looks terrible.
Miała świetne referencje, więc dostała pracę.
start learning
She had some great references so she got the job.
Moja babcia była bardzo podekscytowana
start learning
My grandmother was very excited
kiedy uścisnęła dłoń Królowej.
start learning
when she shook hands with the Queen.
Na wszystkie rozmowy kwalifikacyjne nie musisz się elegancko ubierać.
start learning
You don't have to dress smartly for all job interviews.
Nie należy unikać kontaktu wzrokowego podczas uścisku dłoni
start learning
You shouldn't avoid eye contact when shaking hands
Na uniwersytecie pracowałem krótko jako kelner
start learning
I worked as a waiter briefly when I was at university
Rozmówca wykazał entuzjazm do pracy
start learning
The interviewee showed enthusiasm for the job
Chłopiec unikał kontaktu wzrokowego ze mną i wiedziałem, że kłamie.
start learning
The boy avoided making eye contactwith me and I knew he was lying.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinieneś zawsze uścisnąć dłoń ankietera.
start learning
When you have a job interview, you should always shake hands firmly with the interviewer.
Musisz dotrzeć do pracy na czas.
start learning
You must get to work on time.
Nie był przygotowany na pytania.
start learning
He wasn't prepared for the questions.
Mówił bardzo wyraźnie i cała publiczność go słyszała.
start learning
He spoke very clearly and the whole audience could hear him.
Lubię kryminał.
start learning
I enjoy a crime film.
Jaki jest twój ulubiony film o katastrofie?
start learning
What's your favourite disaster movie?
Dziś w telewizji jest dokument o życiu królowej Wiktorii.
start learning
Tonight on TV there's a docudrama about the life of Queen Victoria.
Nie lubię filmów fantasy - wolę dramaty z epoki.
start learning
I don't really like fantasy films – I prefer period dramas.
Uwielbiam dobrą tajemnicę!
start learning
I love a good mystery!
Ulubionym dramatem mojej mamy jest Duma i uprzedzenie.
start learning
My mum's favourite period drama is Pride and Predjudice.
Wczoraj wieczorem oglądałem w telewizji thriller psychologiczny, który dał mi koszmary!
start learning
I watched a psychological thriller on TV last night and it gave me nightmares!
Moja dziewczyna uwielbia komedie romantyczne
start learning
My girlfriend loves romantic comedies
Nie lubię filmów science fiction - myślę, że są głupie.
start learning
I don't like science fiction films – I think they're silly.
Reżyser planuje nakręcić film biograficzny na temat prezydenta.
start learning
The director is planning to film a biopic about the president.
Vinnie pojawił się w wielu filmach akcji.
start learning
Vinnie has appeared in a number of action films.
Lubię oglądać efekty specjalne w filmach przygodowych.
start learning
I like watching the special effects in adventure films.
Spotkajmy się w sobotę na drinku.
start learning
Let's meet on Saturday for drinks.
Do zobaczenia o godzinie 12.
start learning
I'll see you at 12 o'clock.
Nie śpię dobrze w nocy.
start learning
I don't sleep well at night.
W weekend lubię odwiedzać moich dziadków
start learning
I like to visit my grandparents at the weekend
Czasami spędzam lunch w parku
start learning
I sometimes spend my lunchtime in the park
Rano zawsze idziemy na spacer.
start learning
We always go for a walk in the morning.
Poznał ją w 2016 roku.
start learning
He met her in 2016.
Zakochałem się w lipcu.
start learning
I fell in love in July.
Dwudziesty pierwszy wiek to obecny wiek.
start learning
The twenty-first century is the current century.
Zimą lubi jeździć na nartach.
start learning
In the winter he likes to go skiing.
Spotkaliśmy się 4 lipca.
start learning
We met on the 4th of July.
Spotkania naszego zespołu odbywają się zawsze w poniedziałek rano.
start learning
Our team meetings are always on Monday morning.
Zawsze mamy spotkanie rodzinne w Nowy Rok.
start learning
We always have a family get together on New Year's Day.
Spacerowaliśmy wzdłuż rzeki.
start learning
We took a walk along the river.
Przeskoczyłem nad ścianą i pobiegłem wzdłuż brzegu.
start learning
I jumped over the wall and ran along the bank.
Wokół podwórza stawiamy ogrodzenie.
start learning
We put a fence around the yard.
Pociąg przejechał tunelem.
start learning
The train went through the tunnel.
Nasz dom jest tuż za mostem.
start learning
Our house is just past the bridge.
Mieszkają w pobliżu Osaki.
start learning
They live near Osaka.
Usiadł między dwiema kobietami na kanapie.
start learning
He sat between the two women on the sofa.
The Smiths mieszkają obok poczty.
start learning
The Smiths live next to the post office.
Naprzeciwko hotelu znajduje się parking.
start learning
There’s a car park opposite the hotel.
Przez pomyłkę usunąłem wszystkie pliki komputerowe.
start learning
I deleted all my computer files by mistake.
Spotkaliśmy się przypadkowo w pociągu. Sześć miesięcy później pobraliśmy się!
start learning
We met by chance on a train. Six months later, we were married!
Wszystkie prace uniwersyteckie pisze ręcznie.
start learning
She writes all her university work by hand.
Przepraszam, nie mogę przestać mówić, spieszy mi się.
start learning
Sorry, I can’t stop to talk, I’m in a hurry.
Zaraz tam będę, myję zęby.
start learning
I'll be there in a moment, I'm just brushing my teeth.
Co ostatecznie postanowiłeś zrobić?
start learning
What did you decide to do in the end?
W przyszłym tygodniu jadę do Grecji w interesach.
start learning
I'm going to Greece on business next week.
W tym roku spędzam Boże Narodzenie sama.
start learning
I'm spending Christmas on my own this year.
Przykro mi. Celowo cię nie skrzywdziłem.
start learning
I’m sorry. I didn’t hurt you on purpose.
Została zaatakowana, gdy wracała ze szkoły do domu.
start learning
She was attacked as she walked home from school.
W wypadku uczestniczyło sześć pojazdów.
start learning
Six vehicles were involved in the crash.
Ostatnio wzrosła liczba przestępstw z użyciem przemocy.
start learning
There has been an increase in violent crime recently.
Uprawy zostały całkowicie zniszczone przez powodzie.
start learning
The crop was completely destroyed by floods.
Japonia cierpi z powodu wielu trzęsień ziemi.
start learning
Japan sufferes from a lot of earthquakes.
Zbieg uciekł z więzienia trzy tygodnie temu.
start learning
The fugitive escaped from prison three weeks ago.
Grupa przetrzymuje dwóch zachodnich turystów jako zakładników.
start learning
The group are holding two western tourists hostage.
Pracownicy strajkują od dwóch miesięcy za wynagrodzenie.
start learning
The workers have been on strike for two months over pay.
Mark pracował jako ochroniarz w supermarkecie.
start learning
Mark worked as a security guard in a supermarket.
Czy w twoim mieście jest problem z gangami?
start learning
Is there a problem with gangs in your City?
Podejrzany jest uzbrojony w strzelbę
start learning
The suspect is armed with a shotgun
Dwóch uzbrojonych złodziei uderzyło mężczyznę w głowę.
start learning
Two armed robbers hit the man over the head.
Umundurowana policja przeprowadziła nalot.
start learning
Uniformed police carried out the raid.
Podczas kradzieży trzymano nas w celowniku.
start learning
We were held at gunpoint throughout the robbery.
Alarm podniósł przechodzień.
start learning
The alarm was raised by a passerby.
Według naocznych świadków w banku było czterech mężczyzn.
start learning
According to eye witnesses, four men were in the bank.
Wiele firm zostało zmuszonych do zamknięcia.
start learning
Many companies have been forced to close.
Uciekł z więzienia.
start learning
He escaped from prison.
Policja aresztowała Erica za kradzieże w sklepach.
start learning
The police arrested Eric for shoplifting.
Czy kiedykolwiek powiedziałeś kłamstwo, aby ktoś poczuł się lepiej?
start learning
Have you ever told a lie to make someone feel better?
Wczoraj moja szefowa opowiedziała nam naprawdę zabawną historię o czymś, co spotkało ją na wakacjach w zeszłym roku.
start learning
Yesterday, my boss told us a really funny story about something that happened to her on holiday last year.
Zawsze lepiej jest mówić prawdę.
start learning
It’s always better to tell the truth.
Czasami lepiej jest powiedzieć białe kłamstwo niż powiedzieć prawdę.
start learning
Sometimes it's better to tell a white lie than to tell the truth.
Dziadek jest dobry w opowiadaniu dowcipów.
start learning
Grandpa is good at telling jokes.
Przepraszam, nie słyszałem co powiedziałeś.
start learning
I'm sorry, I didn't hear what you said.
Czy powiedziałeś Johnowi o przyjęciu?
start learning
Have you told John about the party?
Spróbuj ustalić priorytety swojej pracy.
start learning
Try to prioritise your work.
Zwykle muszę pracować wielozadaniowo, gdy jestem w pracy.
start learning
I usually have to multitask when I'm at work.
W tej chwili Tani wydaje się bardzo rozkojarzona - myślę, że martwi się o swojego brata.
start learning
Tani seems very distracted at the moment - I think she's worried about her brother.
Nie dotrzymał terminu.
start learning
He failed to meet the deadline.
Nie możesz już dłużej odkładać decyzji.
start learning
You can't put the decision off any longer.
Moim pierwszym zadaniem było pomalowanie całego domu.
start learning
My first task was to paint the whole house.
Alec zawsze odkłada pracę domową do ostatniej chwili
start learning
Alec always leaves his homework to the last minute
Tracę tyle czasu, korzystając z Internetu!
start learning
I waste so much time using theinternet!
Czy możesz mi powiedzieć z wyprzedzeniem, jeśli przyjdziesz?
start learning
Can you tell me ahead of time if you'recoming?
Musimy to zrobić przed prezentacją
start learning
We just need to get it done before the presentation
Lepiej zacznę przed weekendem.
start learning
I'd better get started before the weekend.
Dostała list od firmy oferującej jej pracę.
start learning
She got a letter from the company offerring her the job.
Czy możesz dostać trochę mleka, kiedy jesteś poza domem?
start learning
Can you get some milk when you're out?
Nudzę się, gdy nie mam nic do roboty.
start learning
I get bored when I have nothing to do.
Jak sobie radzisz ze swoim esejem?
start learning
How are you getting on with your essay?
Musimy uzyskać pozwolenie na filmowanie w parku.
start learning
We need to get permission to film in the park.
W końcu zabraliśmy się do czyszczenia strychu.
start learning
We finally got around to cleaning out the attic.
Czy dostałeś jakieś pieniądze na czyszczenie samochodu twojej mamy?
start learning
Did you get any money for cleaning your mum's car?
W dłuższej perspektywie uważam, że zmiany rządu będą miały pozytywny wpływ na kraj.
start learning
In the long term, I think the government's changes will have a positive effect on the country.
Szkoła ma nadzieję na otwarcie w najbliższej przyszłości.
start learning
The school hopes to open in the near future.
Myślę, że w krótkim okresie będzie wiele korzyści.
start learning
I think there will be a lot of benefits in the short term.
Mają nadzieję, że wyjdą za mąż za rok lub dwa.
start learning
They hope to be married in a year or two.
Za dziesięć lat mam nadzieję, że będę miał własną firmę.
start learning
In ten year's time, I hope to have my own business.
Wirtualne zestawy słuchawkowe będą powszechne w ciągu najbliższych pięciu lat.
start learning
Virtual headsets will be common in the next five years.
Czy możesz na bieżąco obserwować mój rower?
start learning
Can you keep an eye on my bike while
Idę do sklepu, proszę?
start learning
I go into the shop, please?
Myślę, że mogłem w to postawić stopę - zapytałem ją, jak się ma jej pies, a ona powiedziała mi, że zmarł wczoraj!
start learning
I think I may have put my foot in it – I asked her how her dog was and she told me that he died yesterday!
Na egzaminie nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, ponieważ zabrakło mi czasu!
start learning
I didn't answer all the questions in the exam because I ran out of time!
Pracujemy z czasem, aby projekt został ukończony na czas.
start learning
We're working against the clock to get the project finished on time.
Jeśli mój mąż nie wyczyścił
start learning
If my husband hasn't cleaned the
dom, kiedy wrócę do domu, będzie w gorącej wodzie!
start learning
house when I get home, he'll be in hot water!
Ten egzamin z matematyki był bułką z masłem!
start learning
That maths exam was a piece of cake!
Nie wiedziałem, że jesteś taki dobry w piłce nożnej - jesteś czarnym koniem, prawda?!
start learning
I didn't know you were so good at football – you're a dark horse, aren't you?!
Krykiet nie jest tak naprawdę moją filiżanką herbaty!
start learning
Cricket's not really my cup of tea!
Dobrostan zwierząt to problem, który jest mi bardzo bliski.
start learning
Animal welfare is an issue that's very close to my heart.
Pete i ja chcemy uciec przed wyścigiem szczurów i przenieść się na Hawaje!
start learning
Pete and I want to escape the rat race and move to Hawaii!
Czy możesz mi pomóc w pracach domowych?
start learning
Can you give me a hand with the housework, please?
W chwili, gdy to powiedziała, wiedziała, że uderzyła w gwóźdź.
start learning
The moment she said it, she knew she'd hit the nail on the head.
Musimy zmierzyć się z faktami. Firma jest prawie zbankrutowana.
start learning
We have to face facts. The business is almost bankrupt.
Pracujemy z czasem, aby projekt został ukończony na czas.
start learning
We're working against the clock to get the project finished on time.
Nie mam wątpliwości co do przyjęcia pracy.
start learning
I'm in two minds about accepting the job.
Potrzebujemy miejsca, w którym młodzi ludzie
start learning
We need a place where young people
mogą opuścić włosy i dobrze się bawić.
start learning
can let their hair down and enjoy themselves.
Zasugerowałem grę, aby przełamać lody.
start learning
I suggested a game to break the ice.
Zawsze podróżuję światłem, więc mogę przynieść pamiątki.
start learning
I always travel light so I can bring back some souvenirs.
Nigdy nie lubiłem uczyć się wierszy na pamięć.
start learning
I never liked learning poems by heart.
Kiedy nie mam pieniędzy, idę na zakupy do okien!
start learning
When I don't have any money, I go window shopping instead!
Nagle zdałem sobie sprawę, że chłopiec płacze.
start learning
I suddenly realised that the boy was crying.
Nie poznałem cię w twoim mundurze.
start learning
I didn’t recognise you in your uniform.
Wyglądali dokładnie tak samo, ale nie byli spokrewnieni.
start learning
They looked exactly the same but they weren't related.
To był inny film niż ten, którego spodziewałem się zobaczyć.
start learning
It was a different film to the one I expected to see.
Masz niewłaściwego człowieka. Nie zabiłem jej.
start learning
You've got the wrong man. I didn't kill her.
Nigdy nie zapomnę daty przeprowadzki.
start learning
I'll never forget the date I moved house.
Przepraszam, masz zły numer.
start learning
Sorry, you got the wrong number.
Masz mój nowy adres?
start learning
Have you got my new address?
Przepraszam, nie poznałem twojego imienia.
start learning
I'm sorry, I didn't recognise your name.
Chłopcy są często bardziej konkurencyjni niż dziewczęta.
start learning
Boys are often more competitive than girls.
Jednym z powodów, dla których dostała pracę, jest dobra komunikacja.
start learning
One of the reasons she got the job is that she's a good communicator.
Ludzie go słuchają, ponieważ jest dobrym przywódcą.
start learning
People listen to him because he's a good leader.
Zoe jest bardzo pracowitą uczennicą.
start learning
Zoe is a very hard-working student.
Moim największym problemem jest to, że jestem niezdecydowany.
start learning
My biggest problem is that I'm indecisive.
Wiele osób jest motywowanych pieniędzmi.
start learning
Many people are motivated by money.
Została miliarderem, ponieważ ryzykuje.
start learning
She became a billionaire because she's a risk taker.
Jeśli chcemy rozwiązać ten problem, musimy myśleć nieszablonowo.
start learning
If we want to solve this problem, we have to think outside the box.
Mój kuzyn jest młody i bardzo ambitny.
start learning
My cousin is young and very ambitious.
Rick jest bardzo niezawodny. Myślę, że wykona dobrą robotę.
start learning
Rick is very reliable. I think he'll do a good job.
To bardzo rozsądna dziewczyna.
start learning
She's a very sensible girl.
Tim jest łatwym facetem, nie można go rozzłościć.
start learning
Tim is an easy-going guy, it's impossible to make him angry.
Ona jest bardzo bystrym dzieckiem. Myślę, że zajdzie daleko.
start learning
She's a very bright child. I think she'll go far.
Firmy amerykańskie chcą wejść na chiński rynek.
start learning
US companies are keen to enter the Chinese market.
Ważne jest, aby być punktualnym. Spóźnienie nie jest tolerowane.
start learning
It's important to be punctual. Lateness is not tolerated.
Moja córka zachowuje się jak typowy nastrojowy nastolatek.
start learning
My daughter is acting like a typical moody teenager.
Jest bardzo niezależną koleżanką i dobrze sobie radzi.
start learning
She's a very independent colleague and works well by herself.
Uważam ją za nieco agresywną i zastraszającą.
start learning
I find her a bit aggressive and intimidating.
Mam szczęście, że mam elastyczne godziny pracy.
start learning
I'm lucky that I have flexible working hours in my job.
Moja żona ostatnio pracuje bardzo długo.
start learning
My wife's been working very long hours recently.
Mój szef poprosił mnie o napisanie raportu sprzedaży.
start learning
My boss asked me to write a sales report.
Bycie chirurgiem drzewnym jest dość fizyczną pracą.
start learning
Being a tree surgeon is a pretty physical job.
Uwielbiam swoją pracę biurową, ponieważ nie znoszę przebywać na zewnątrz.
start learning
I love my office job because I hate being outdoors.
Dzisiaj jest wystarczająco ciepło, aby jeść na zewnątrz.
start learning
It's warm enough to eat outdoors today.
Mój doradca finansowy poradził mi, abym rozważył zaoszczędzenie większej ilości pieniędzy.
start learning
My financial advisor advised me to consider saving more money.
Po południu mam spotkanie z ważnym klientem.
start learning
I have a meeting with an important client this afternoon.
Wolę pracować dla siebie niż dla kogoś innego.
start learning
I prefer working for myself rather than for someone else.
Codziennie pracuje od dziewiątej do piątej.
start learning
She works nine-to-five every day.
Moim pierwszym zadaniem dnia było odpowiadanie na zapytania telefoniczne.
start learning
My first job of the day was to answer the phone enquiries.
Organizuję dziennik mojego szefa.
start learning
I organise my boss's diary.
Nie mogę już poradzić sobie z jego problemami!
start learning
I can't deal with his problems any more!
Policja aresztowała mężczyznę odpowiedzialnego za śmierć piętnastu osób.
start learning
Police have arrested a man who is responsible for the deaths of fifteen people.
Czy możesz wysyłać nam regularne aktualizacje postępu, gdy Cię nie ma?
start learning
Can you send us regular progress updates while you're away?
Starszym osobom może być trudno znaleźć pracę.
start learning
It may be hard for older people to find work.
Czy przypomnisz mi, żebym poszedł do banku później?
start learning
Will you remind me to go to the bank later?
Nie pamiętam, co jadłem na obiad w ostatnią niedzielę.
start learning
I can't remember what I had for dinner last Sunday.
Wiem, że mi powiedziałeś, ale zapomniałem.
start learning
I know you told me, but I forgot.
Czy zostawiłeś kurtkę u mnie zeszłej nocy?
start learning
Did you leave your jacket at mine last night?
Widziałeś lub słyszałeś dziś rano?
start learning
Did you see or hear anything this morning?
Powinieneś posłuchać jej rad!
start learning
You should listen to her advice!
To był jeden z najśmieszniejszych filmów, jakie kiedykolwiek widziałem.
start learning
It was one of the funniest films I've ever seen.
Dzieci świetnie się bawiły na plaży.
start learning
The children were having so much fun on the beach.
Po południu mam spotkanie z ważnym klientem.
start learning
I have a meeting with an important client this afternoon.
Wolę pracować dla siebie niż dla kogoś innego.
start learning
I prefer working for myself rather than for someone else.
Codziennie pracuje od dziewiątej do piątej.
start learning
She works nine-to-five every day.
Moim pierwszym zadaniem dnia było odpowiadanie na zapytania telefoniczne.
start learning
My first job of the day was to answer the phone enquiries.
Organizuję dziennik mojego szefa.
start learning
I organise my boss's diary.
Nie mogę już poradzić sobie z jego problemami!
start learning
I can't deal with his problems any more!
Policja aresztowała mężczyznę, który jest
start learning
Police have arrested a man who is
odpowiedzialny za śmierć piętnastu osób.
start learning
responsible for the deaths of fifteen people.
Czy możesz wysyłać nam regularne aktualizacje postępu, gdy Cię nie ma?
start learning
Can you send us regular progress updates while you're away?
Starszym osobom może być trudno znaleźć pracę.
start learning
It may be hard for older people to find work.
Czy przypomnisz mi, żebym poszedł do banku później?
start learning
Will you remind me to go to the bank later?
Nie pamiętam, co jadłem na obiad w ostatnią niedzielę.
start learning
I can't remember what I had for dinner last Sunday.
Wiem, że mi powiedziałeś, ale zapomniałem.
start learning
I know you told me, but I forgot.
Czy zostawiłeś kurtkę u mnie zeszłej nocy?
start learning
Did you leave your jacket at mine last night?
Widziałeś lub słyszałeś dziś rano?
start learning
Did you see or hear anything this morning?
Powinieneś posłuchać jej rad!
start learning
You should listen to her advice!
To był jeden z najśmieszniejszych filmów, jakie kiedykolwiek widziałem.
start learning
It was one of the funniest films I've ever seen.
Dzieci świetnie się bawiły na plaży.
start learning
The children were having so much fun on the beach.
Mam spotkanie z ważnym klientem.
start learning
I have a meeting with an important client.
Była na niego wściekła, kiedy stracił nowych trenerów.
start learning
She was furious with him when he lost his new trainers.
Brzmi absolutnie fascynująco.
start learning
That sounds absolutely fascinating.
Jej suknia ślubna była taka piękna.
start learning
Her wedding dress was so beautiful.
Hałas uniemożliwił sen.
start learning
The noise made sleep impossible.
Kosztowało to ogromną sumę pieniędzy.
start learning
It cost an enormous amount of money.
To mała społeczność na środkowym zachodzie.
start learning
It's a tiny community in the Midwest.
Kiedy jego szef odkrył, że sprzedaje tajemnice firmy, natychmiast został zwolniony.
start learning
When his boss discovered he was selling company secrets, he got fired instantly.
Miała rozmowę kwalifikacyjną na pracę dydaktyczną.
start learning
She had an interview for a teaching job.
Musiałem konkurować z trzema innymi o pracę.
start learning
I had to compete with three others for a job.
Mój tata jest odpowiedzialny za pilot telewizora w naszym domu!
start learning
My dad's in charge of the TV remote in our house!
Prowadziła restaurację w Bostonie.
start learning
She used to run a restaurant in Boston.
Wiedziałem, że to zły pomysł na biznes, kiedy zaczęliśmy tracić pieniądze.
start learning
I knew it was a bad business idea when we started to lose money.
Jak długo byłeś bez pracy?
start learning
How long have you been out of work?
Czy masz sieć komputerową, w której pracujesz?
start learning
Do you have a computer network where you work?
Kuchenka działa na prąd.
start learning
The cooker works by electricity.
Samoloty komercyjne bardzo różnią się od samolotów wojskowych.
start learning
Commercial aeroplanes are very different from military ones.
Energia słoneczna jest odnawialnym źródłem energii.
start learning
Solar power is a renewable source of energy.
Elektrownie jądrowe są uważane za niebezpieczne.
start learning
Nuclear power plants are considered to be dangerous.
Wyłącz światła, aby oszczędzać energię.
start learning
Switch off lights to save energy.
Nie wszyscy zgadzają się z inżynierią genetyczną.
start learning
Not everyone agrees with genetic engineering.
Czy wziąłeś swój lek?
start learning
Have you taken your medicine?
Jak szybko może jechać twój motocykl?
start learning
How fast can your motorbike go?
Jako dziecko zawsze marzyłem o podróży kosmicznej na moim statku rakietowym.
start learning
As a child I always dreamed of space travel in my rocket ship.
Potrzebujesz wielu szczepień, aby odwiedzić kraje tropikalne.
start learning
You need lots of vaccinations to visit tropical countries.
Potrzebuję nowego odkurzacza - ten jest okropny!
start learning
I need a new vacuum cleaner – this one's terrible!
Czy wiesz, jak korzystać z pralki?
start learning
Do you know how to use your washing machine?
Niektóre satelity komunikacyjne są własnością operatorów telefonii komórkowej.
start learning
Some communications satellites are owned by mobile phone companies.
Moim ulubionym przedmiotem jest IT.
start learning
My favourite subject is IT.
Penicylina była jednym z pierwszych antybiotyków.
start learning
Penicillin was one of the first antibiotics.
Czy telewizor jest podłączony?
start learning
Is the TV plugged in?
Co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk?
start learning
What happens if I press this button?
Sam rozpiął guziki.
start learning
Sam undid his buttons.
Musiałem mieć zastrzyk do szczepionki przeciw żółtej febrze.
start learning
I had to have an injection for the yellow fever vaccination.
Miała operację na ramieniu, kiedy złamała obojczyk.
start learning
She had an operation on her shoulder when she broke her collarbone.
Ile włożyłeś benzyny?
start learning
How much petrol did you put in?
Rząd planuje nowe wysiłki w celu wznowienia procesu pokojowego.
start learning
The government plans new efforts to restart the peace process.
Mój komputer nie działa, więc spróbuję go zrestartować.
start learning
My computer isn't working so I'll try to reboot it.
Zostawiłem włączony telefon.
start learning
I left my phone switched on.
Mój telefon komórkowy został wyłączony.
start learning
My mobile phone was switched off.
Mój samochód zepsuł się w drodze do pracy.
start learning
My car broke down on the way to work.
Mój samochód zabrakło benzyny na autostradzie i utknąłem.
start learning
My car ran out of petrol on the motorway and I was stranded.
Nie mogłem podłączyć laptopa do systemu uniwersyteckiego.
start learning
I couldn't get my laptop connected to the university system.
Naukowcy wykonują większość swoich eksperymentów z chemikaliami.
start learning
The scientists do most of their experiments with chemicals.
Sprawa była omawiana w poniedziałek.
start learning
The issue was debated on Monday.
Spotykamy się dzisiaj, aby przedyskutować nasz projekt naukowy.
start learning
We’re meeting today to discuss our science project.
'Dlaczego to robisz?' zapytał.
start learning
‘Why are you doing that?’ he inquired.
Zastanawiam się, za ile mogę sprzedać swój samochód.
start learning
I'm looking into how much I could sell my car for.
Dwóch mężczyzn jest przesłuchiwanych przez policję.
start learning
Two men are being questioned by police.
Dlaczego nie odpowiedziałeś na mój e-mail?
start learning
Why didn't you reply to my email?
Conner spędził osiem lat na badaniu historii Rzymian.
start learning
Conner spent eight years researching the history of the Romans.
Jak rząd zareaguje na ten najnowszy rozwój sytuacji?
start learning
How will the government respond to this latest development?
Zastanawiam się, gdzie ona teraz mieszka.
start learning
I wonder where she lives these days.
Przyczyna pożaru jest badana.
start learning
The cause of the fire is being investigated.
Słyszeliśmy kłócących się sąsiadów.
start learning
We could hear the neighbours arguing.
Zawsze kłóci się ze swoją siostrą.
start learning
She's always quarrelling with her sister.
Chciał wiedzieć, kto jest jego biologicznym ojcem.
start learning
He wanted to know who his biological father was.
Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabijania mrówek?
start learning
What is the most effective way to kill ants?
Użyli materiałów wybuchowych, aby zniszczyć stary budynek.
start learning
They used explosives to destroy the old building.
Niektórzy ludzie uważają mężczyznę z owłosioną klatką piersiową za bardzo atrakcyjnego.
start learning
Some people find a man with a hairy chest very attractive.
Uporządkuj swój pokój, jest zbyt brudny!
start learning
Tidy your room, it's too messy!
Mam bardzo bolesny ból zęba.
start learning
I've got a very painful toothache.
Drewno było chłodne i spokojne.
start learning
The wood was cool and peaceful.
W swoich opowiadaniach używa wielu poetyckiego języka.
start learning
She uses lots of poetic language in her stories.
Policja aresztowała mężczyznę odpowiedzialnego za śmierć dziecka.
start learning
Police have arrested a man who is responsible for the death of a child.
Dostaję tyle niepotrzebnych informacji e-mailem.
start learning
I get sent so much useless information by email.
Tysiące ludzi zostało bezdomnych.
start learning
Thousands of people were made homeless.
Czy są jakieś instrukcje, jak zrobić model?
start learning
Are there any instructions on how to make the model?
Kto wygrał konkurs?
start learning
Who won the competition?
Stała poprawa wydajności.
start learning
There was a steady improvement in efficiency.
Kiedy umarł jej mąż, cierpiała wielką samotność.
start learning
When her husband died she suffered great lonliness.
Sam nigdy nie zapomniał o swojej życzliwości.
start learning
Sam never forgot her kindness.
Jego głupota ma duży wpływ na pracę zespołu.
start learning
His stupidity heavily influences the work of the team.
Twoim obowiązkiem jest opłacenie rachunków na czas.
start learning
It's your responsibility to pay the bills on time.
Pacjent cierpi na depresję.
start learning
The patient is suffering from depression.
Dzieci mają zwykle lepszą wyobraźnię niż dorośli.
start learning
Children tend to have better imaginations than adults.
Hotel oferuje rozrywkę na żywo.
start learning
The hotel offers live entertainment.
Zawsze staram się świętować osiągnięcia każdego dziecka w szkole.
start learning
I always try to celebrate each child's achievement at school.
Na sądach panowało ścisłe bezpieczeństwo.
start learning
There was tight security at the courts.
Ten schemat ćwiczeń poprawi Twoją kondycję.
start learning
This exercise regime will improve your fitness.
Ona jest naprawdę kochanym dzieckiem.
start learning
She really is a lovable child.
Nieformalna rozmowa uspokoiła rozmówcę.
start learning
The informality of the interview put the interviewee at ease.
Remake filmu był bladą imitacją.
start learning
The remake of the film was a pale imitation.
Tańczyliśmy w sylwestra.
start learning
We went dancing on New Year's Eve.
Nigdy nie pamiętam cytatów z Szekspira.
start learning
I can never remember quotations from Shakespeare.
Czy możesz podać mi wskazówki na pocztę?
start learning
Could you give me directions to the post office, please?
Ciężar paczki oznaczał, że potrzebowałem trzech osób, które pomogłyby mi ją podnieść.
start learning
The heaviness of the parcel meant I needed three people to help me lift it.
Mam jeszcze trzy płatności, zanim samochód będzie mój.
start learning
I have three more payments to make before the car is mine.
Była zadowolona, kiedy dostała awans i nowe biuro.
start learning
She was pleased when she got a promotion and a new office.
Jeździliśmy na łyżwach po Hyde Parku.
start learning
We went skating around Hyde Park.
System się zawiesił i straciłem dwie godziny pracy.
start learning
The system crashed and I lost two hours of work.
Ekran po prostu się zawiesił i musiałem go ponownie uruchomić.
start learning
The screen just froze and I had to reboot it.
Zgubiłem kartę pamięci - widziałeś to?
start learning
I've lost my memory stick – have you seen it?
Kserokopiarka znowu nie działa.
start learning
The photocopier is out of order again.
Teraz drukuję dokument.
start learning
I’m printing the document now.
Przepraszam, że nie zadzwoniłem - w podziemiu nie było recepcji.
start learning
Sorry I didn't call – there was no reception on the underground.
Jak często trzeba ładować telefon?
start learning
How often do you need to recharge your phone?
Poszła do psychiatry, aby spróbować rozwiązać swoje problemy.
start learning
She went to a psychiatrist to try to sort out her problems.
Drukarka nie działa, więc nie mogę wydrukować harmonogramu.
start learning
The printer is out of order so I can't print the schedule.
Zeszłej nocy miałem dziwny sen.
start learning
I had a strange dream last night.
Komputer wydaje dziwny dźwięk.
start learning
The computer is making a strange noise.
Ella była w stanie naprawić komputer i od razu go uruchomić.
start learning
Ella was able to fix the computer and get it working straight away.
Jesteś na mnie zirytowany tylko dlatego, że jestem trochę spóźniony?
start learning
Are you annoyed with me just because I'm a bit late?
Wyglądasz na zmartwionego.
start learning
You look worried.
Instrukcje dotyczące mojego nowego telewizora są bardzo mylące.
start learning
The instructions for my new TV are very confusing.
Czy boisz się pająków?
start learning
Are you frightened of spiders?
Nie ma nic lepszego niż relaksująca kąpiel po ciężkim dniu pracy!
start learning
There's nothing better than a relaxing bath after a hard day's work!
Moja praca jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca.
start learning
I find my job very satisfying.
Laura wstydzi się, gdy zostaje poproszona o publiczne śpiewanie.
start learning
Laura gets embarrassed when she is asked to sing in public.
To zadziwiające, że o tym nie wiedziałeś.
start learning
It's astonishing that you didn't know about this.
Byliśmy zaskoczeni jej ignorancją.
start learning
We were astonished at her ignorance.
Miałem męczący dzień w biurze.
start learning
I had a tiring day at the office.
Jestem zbyt zmęczony, żeby wyjść wieczorem.
start learning
I'm too tired to go out tonight.
Fascynował go jego głos.
start learning
She was fascinated by his voice.
Jake wydaje się bardzo rozczarowany wynikiem.
start learning
Jake seems very disappointed with the result.
Wyniki jego egzaminu były bardzo rozczarowujące.
start learning
His exam results were very disappointing.
Czuliśmy się oburzeni sposobem, w jaki nas traktowano.
start learning
We felt disgusted by the way we'd been treated.
Sposób, w jaki ją traktuje, jest obrzydliwy.
start learning
The way he treats her is disgusting.
Właśnie skończyłem czytać przygnębiającą książkę.
start learning
I've just finished reading a depressing book.
Bardzo interesuje się komputerami.
start learning
She's very interested in computers.
Koszmar był przerażający.
start learning
The nightmare was terrifying.
Była przerażoną małą dziewczynką.
start learning
She was a terrified little girl.
Simon uwielbia rozmawiać z dziewczynami, gdy wychodzimy w sobotnie wieczory!
start learning
Simon loves trying to chat up girls when we go out on Saturday nights!
Kliknij strzałkę i postępuj zgodnie z instrukcjami.
start learning
Click on the arrow and follow the instructions.
Ubrała się w stare dżinsy i T-shirt.
start learning
She dressed down in old jeans and a T- shirt.
Po zakończeniu korzystania z komputera zamknij Internet i wyloguj się.
start learning
When you've finished using the computer, close the internet and log off.
Jeśli przewiniesz w górę strony, zobaczysz adres.
start learning
If you scroll up to the top of the page, you'll see the address.
Chcieliby, aby ich syn osiadł, wziął ślub i miał dzieci.
start learning
They'd like to see their son settle down, get married, and have kids.
Setki lokalnych urzędów pocztowych zostały zamknięte.
start learning
Hundreds of local post offices have shut down.
Zdjął buty.
start learning
He took off his shoes.
Czy mogę przymierzyć tę sukienkę w rozmiarze 14, proszę?
start learning
Can I try this dress on in a size 14, please?
Odkąd zobaczyłem, jak powstają hamburgery, zszedłem z nich całkowicie!
start learning
Since I saw how hamburgers are made, I've gone off them completely!
Poszedłem na imprezę przebraną za goryla.
start learning
I went to the party dressed up as a gorilla.
USA odcięły pomoc dla tego kraju.
start learning
The US has cut off aid to the country.
Gra została odwołana z powodu złej pogody.
start learning
The game was called off due to bad weather.
Odkładała chodzenie do lekarza, aż poczuła się naprawdę źle.
start learning
She put off going to the doctor untilshe felt really ill.
Morrison wyróżnia się jako najbardziej doświadczony kandydat.
start learning
Morrison stands out as the most experienced candidate.
Sprawdźmy, ile potrzebujemy pieniędzy.
start learning
Let's work out how much money we need.
Opiekujemy się dziećmi Rodneya, dopóki nie wróci z pracy do domu.
start learning
We look after Rodney's kids until he gets home from work.
Zadzwoniłem, żeby sprawdzić jego adres.
start learning
I made a phone call to check out his address.
Nienawidzę wypełniania formularzy.
start learning
I hate filling in forms.
Zapomniałem klucza. Czy możesz mnie wpuścić?
start learning
I forgot my key. Can you let me in?
Miałem szczęście rano w pociągu - udało mi się dostać miejsce!
start learning
I was very lucky on the train this morning – I managed to get a seat!
Moi sąsiedzi prowadzą wyprzedaż
start learning
My neighbours are holding a sale in
ich ogród, ponieważ przeprowadzają się.
start learning
their garden because they're moving house.
Nienawidzę tego, gdy ludzie próbują przeskoczyć kolejkę na poczcie!
start learning
I hate it when people try to jump the queue in the post office!
Moja siostra biegnie w maratonie, aby zebrać pieniądze na cele charytatywne
start learning
My sister's running a marathon to raise money for charity
W zeszłym tygodniu poszedłem obciąć włosy u fryzjera.
start learning
I went to have my hair cut at the hairdresser's last week.
Zawsze oglądam moje ulubione programy z przyjaciółmi.
start learning
I always watch my favourite programmes with my friends.
Czy zdałeś kiedyś egzamin?
start learning
Have you ever failed an exam?
Świętujemy dziś wieczór, ponieważ moja żona awansowała na stanowisko Senior Managera!
start learning
We're celebrating tonight because my wife got promoted to Senior Manager!
Moi rodzice rozstali się, kiedy miałem trzy lata.
start learning
My parents split up when I was three.
Zdałem wszystkie egzaminy i jestem bardzo zadowolony.
start learning
I passed all my exams and am so pleased.
Dave był bardzo zdenerwowany, gdy stracił pracę z powodu zwolnienia.
start learning
Dave was very upset when he lost his job due to redundancy.
Nie podałby powodów swojej decyzji.
start learning
He wouldn't give the reasons for his decision.
Bycie dobrym słuchaczem pomaga innym mieć do ciebie zaufanie.
start learning
Being a good listener helps others have confidence in you.
Nawet nie zacząłem przygotowywać się do jutrzejszego testu.
start learning
I haven't even begun to prepare for tomorrow's test.
Mam dla ciebie dobre wieści!
start learning
I have some good news for you!
Nadal jest bardzo zdenerwowana śmiercią ojca.
start learning
She's still very upset about her father's death.
Wiem, że jesteś zły, ale nie możesz rozmawiać z ludźmi w tym tonie głosu!
start learning
I know you're angry, but you can't talk to people in that tone of voice!
Jon chce więc pracować jako personel pokładowy, więc
start learning
Jon wants to work as cabin crew, so
ciężko pracuje w swoich językach obcych.
start learning
he's working hard at his foreign languages.
Jaka była najlepsza okazja, jaką kiedykolwiek miałeś?
start learning
What's the best opportunity you've ever had?
Chciałbym mieć okazję poznać gwiazdę!
start learning
I'd love to have the opportunity to meet a celebrity!
Nasz syn osiąga bardzo dobre wyniki.
start learning
Our son is a very high achiever.
Najważniejsze, kiedy ty
start learning
The most important thing when you
pójść na rozmowę kwalifikacyjną to uwierzyć w siebie.
start learning
go for a job interview is to believe in yourself.
Jane ma naturalny talent do malowania.
start learning
Jane has a natural talent for painting.
Mój chłopak jest światowej klasy w wioślarstwie -
start learning
My boyfriend is world-class at rowing –
bierze udział w igrzyskach olimpijskich w przyszłym roku!
start learning
he's competing in the Olympics next year!
Nigdy nie opanowałem gry na skrzypcach.
start learning
I never mastered the violin.
Chciałbym spróbować tradycyjnego wiejskiego rzemiosła, takiego jak garncarstwo lub tkactwo.
start learning
I'd like to try a traditional country craft such as pottery or weaving.
Czytanie i pisanie to dwie różne umiejętności.
start learning
Reading and writing are two different skills.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej musisz skupić się na tym, co możesz zrobić, a nie na tym, czego nie możesz.
start learning
In a job interview, you have to focus on the things you can do, not the things you can't.
Zdobyła nagrodę za swoje aktorstwo.
start learning
She won an award for her acting.
Jest na liście najlepszych nagród za powieść.
start learning
She's on the shortlist for a first novel prize.
Zdobyła złoty medal na igrzyskach olimpijskich.
start learning
She won a gold medal at the Olympics.
Kate zajęła drugie miejsce w konkursie.
start learning
Kate was a runner-up in the competition.
Wolę być w zwycięskiej drużynie.
start learning
I prefer being on the winning team.
Film był nominowany do nagrody.
start learning
The film was nominated for an award.
Był zadowolony, kiedy dostał A in Music.
start learning
He was pleased when he got an A in Music.
Łączy nas jedno: oboje lubimy łowić ryby.
start learning
We have one thing in common: we both like fishing.
Czy masz dostęp do Internetu w domu?
start learning
Do you have access to the internet at home?
Mój chłopak jest światowej klasy w judo - w przyszłym roku będzie startował na olimpiadzie!
start learning
My boyfriend is world-class at judo –he's competing in the Olympics next year!
Film opowiada o trudnościach, jakich doświadczyli ludzie podczas wojny.
start learning
The film picks up on the difficulties people experienced during the war.
Jeśli chcesz być lepszy, musisz ćwiczyć wiele godzin.
start learning
If you want to get better, you have to put in a lot of hours of practice.
Zoe wydaje się mieć talent do zarabiania pieniędzy!
start learning
Zoe seems to have a talent for making money!
Zgadzam się z Karen. To o wiele za drogie.
start learning
I agree with Karen. It's much too expensive.
Często kłócę się z moim bratem.
start learning
I often argue with my brother.
Rodzice zawsze martwią się o swoje dzieci.
start learning
Parents always worry about their children.
Skarży się, że nie doceniono go w pracy.
start learning
He complains about not being appreciated at work.
Ta naszyjnik należy do Josie.
start learning
That necklance belongs to Josie.
Zawsze zwracaj uwagę na samochód z przodu.
start learning
Always pay attention to the car in front.
Kolejka ludzi czeka na następny autobus.
start learning
The queue of people are waiting for the next bus.
Moja mama zapłaciła za lekcje jazdy.
start learning
My mum paid for my driving lessons.
Twoja ocena będzie zależeć od wyników w egzaminie końcowym.
start learning
Your grade will depend on your performance in the final exam.
Wiedziałem, że mogę na tobie polegać.
start learning
I knew I could rely on you.
Wszystkie kobiety spojrzały na celebrytę, gdy weszła do pokoju.
start learning
The women all looked at the celebrity as she entered the room.
Śmiała się z tego wspomnienia.
start learning
She was laughing at the memory.
Byłem zdeterminowany, aby odnieść sukces w branży detalicznej.
start learning
I was determined to succeed in the retail business.
Czy wierzysz w UFO?
start learning
Do you believe in UFOs?
Trudno jej było poradzić sobie ze śmiercią ojca.
start learning
She found it hard to cope with the death of her father.
O'Brien często pisze o swojej rodzinnej Irlandii.
start learning
O'Brien often writes about her native Ireland.
Nie chciałem rozstać się z obrazem.
start learning
I was relucatant to part with the painting.
Postanowiliśmy trzymać się naszego pierwotnego planu.
start learning
We decided to stick to our original plan.
Angie zrezygnowała z pracy, aby opiekować się matką.
start learning
Angie gave up her job to care for her mother.
Nauczyciele protestują przeciwko zmianom w systemie edukacji.
start learning
The teachers are protesting against changes to the education system.
Stopień z literatury angielskiej może prowadzić do pracy jako nauczyciel.
start learning
A degree in English Literature could lead to a job as a teacher.
Pracuję dla dużej firmy prawniczej.
start learning
I work for a large law firm.
Pracuje nad samochodem w każdy weekend.
start learning
He works on his car every weekend.
Był zbyt zmęczony, aby kontynuować i ukończyć wyścig.
start learning
He was too tired to go on and finish the race.
W ten weekend biorę udział w wyścigu rowerowym z moim bratem.
start learning
This weekend I'm taking part in a bicycle race with my brother.
Wypadek drogowy spowodował śmierć dwóch kierowców.
start learning
A traffic accident resulted in the death of two drivers.
Jako tancerz ma wiele umiejętności. Myślę, że mógłby zostać profesjonalistą.
start learning
He has a lot of ability as a dancer. I think he could become a professional.
Ma umiejętności matematyczne.
start learning
She has an aptitude for maths.
Jestem absolutnie beznadziejny w arytmetyce mentalnej.
start learning
I'm absolutely hopeless at mental arithmetic.
Mary jest ekspertem w sztuce historycznej. Studiuje to od lat.
start learning
Mary's an expert in historical art. She's been studying it for years.
Terry jest bardzo utalentowany w rzeźbie.
start learning
Terry's very gifted at sculpture.
On jest naprawdę zręcznym fotografem.
start learning
He's a really skilful photographer.
Donna jest utalentowanym muzykiem.
start learning
Donna's a talented musician.
Jestem bezużyteczny w sportach związanych z piłką. Po prostu nie mam dobrej koordynacji ręka-oko.
start learning
I'm useless at ball sports. I just don't have good hand-eye coordination.
Opuścił szkołę bez żadnych kwalifikacji.
start learning
He left school without any qualifications.
Czy znasz kogoś z certyfikatem pierwszej pomocy?
start learning
Do you know anyone with a certificate in first aid?
Czy wiesz, że możesz wykorzystać swoje prawo jazdy jako dowód tożsamości w pubie?
start learning
Did you know you can use your driving licence as identification in a pub?
Czy znasz kogoś z licencją pilota?
start learning
Do you know anyone with a pilot’s licence?
Uczę się o umiejętności uczenia się na odległość w kreatywnym pisaniu.
start learning
I'm studying for a distance-learning qualification in creative writing.
Odbywa staż jako drukarka.
start learning
He’s serving an apprenticeship as a printer.
Wolisz wywiady telefoniczne lub bezpośrednie?
start learning
Do you prefer telephone or face-to- face interviews?
Czego uczyłeś się na stopień?
start learning
What did you study for your degree?
Studiuje na tytuł magistra marketingu.
start learning
She's studying for an MA in marketing.
Bill ma doktorat z psychiatrii.
start learning
Bill's got a PhD in psychiatry.
Andy prowadzi kurs komputerowy.
start learning
Andy’s doing a computer course.
Mój mąż z początku wydaje się zrzędliwy, ale kiedy go poznasz, jest bardzo miłym mężczyzną.
start learning
My husband seems grumpy at first, but once you get to know him, he's a very nice man.
To naprawdę działa mi na nerwy, gdy ludzie jedzą głośno!
start learning
It really gets on my nerves when people eat noisily!
Mike zaprosił nas dziś na filiżankę herbaty.
start learning
Mike has invited us over for a cup of tea this afternoon.
Lubię pozostać dla siebie, więc
start learning
I like to keep myself to myself so I
nie sądzę, że sąsiedzi znają mnie bardzo dobrze.
start learning
don't think the neighbours know me very well.
Czy zaprzyjaźniłeś się z wieloma ludźmi, odkąd się tu przeprowadziłeś?
start learning
Have you made friends with many people since you moved here?
Nigdy nie słucham plotek - wolę myśleć o swoim własnym biznesie.
start learning
I never listen to people gossiping – I prefer to mind my own business.
Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy mogę użyć twojego telefonu?
start learning
Sorry to be a nuisance, but could I use your phone?
Nasi sąsiedzi są naprawdę wścibscy. Wyglądają przez okno, gdy ktoś przychodzi do naszego domu.
start learning
Our neighbours are really nosy. They look out the window whenever someone comes to our house.
Przepraszam, że przeszkadzam, ale to pilne.
start learning
Sorry to disturb you, but it’s urgent.
Uwielbia plotkować o nowych sąsiadach.
start learning
She loves gossipping about the new neighbours.
W piątki przychodzi na filiżankę herbaty.
start learning
He pops over for a cup of tea most Fridays.
Jest taki nieprzyjazny, że nigdy nie zatrzymuje się na pogawędkę, kiedy go widzę.
start learning
He's so unfriendly, he never stops for a chat when I see him.
Mieszkamy tuż przy głównej drodze.
start learning
We live just off the main road.
Kiedy rezerwuję wakacje, zawsze pytam o hotel z basenem.
start learning
I always ask for a hotel with a swimming pool when I'm booking a holiday.
Może spędzać godziny w głównej księgarni w mieście.
start learning
He can spend hours in the main bookshop in town.
Czy musisz zapłacić za korzystanie z parkingu?
start learning
Do you have to pay to use the car park?
Czy wiesz, ile kosztuje wynajem samochodu z lotniska?
start learning
Do you know how much car rental from the airport costs?
Mieszkamy na obrzeżach centrum miasta.
start learning
We live just outside the city centre.
Czy możesz kupić mi butelkę whisky w sklepie wolnocłowym na lotnisku?
start learning
Can you buy me a bottle of whisky from the duty-free shop in the airport, please?
Nigdy nie kupuję niczego w sklepach z pamiątkami, kiedy jestem na wakacjach - są takie drogie!
start learning
I never buy anything from gift shops when I'm on holiday – they're so expensive!
Na głównej ulicy otwarto nową księgarnię.
start learning
A new bookshop has opened on the high street.
Ta nowa strefa mieszkaniowa zniszczyła wiele siedlisk zwierząt.
start learning
That new housing zone has destroyed a lot of animals' habitats.
Ich nowe biuro znajduje się w strefie przemysłowej na zachód od centrum miasta.
start learning
Their new office is in the industrial zone to the west of the city centre.
Właśnie zapisałem się na lekcje suahili w szkole językowej za rogiem, z której pracuję.
start learning
I've just enrolled for Swahili classes at the language school round the corner from where I work.
Uważaj, aby policja nie przyłapała Cię na jeździe jednokierunkową ulicą!
start learning
Be careful the police don't catch you driving down a one-way street!
Targ na świeżym powietrzu odbywa się w każdą niedzielę i jest otwarty od 6 rano. do 14.00
start learning
The outdoor market is every Sunday, and is open from 6a.m. to 2p.m.
Do której szkoły podstawowej chodziłeś?
start learning
Which primary school did you go to?
Kiedy byłem dzieckiem, mieszkaliśmy w bliźniaku.
start learning
We used to live in a semi-detached house when I was a child.
Co sądzisz o nowym centrum handlowym, które budują obok strefy przemysłowej?
start learning
What do you think of the new shopping centre they're building next to the industrial zone?
Czy twoje miasto ma centrum handlowe?
start learning
Does your city have a shopping mall?
Właśnie zapisałem się na zajęcia jogi w centrum sportowym.
start learning
I've just enrolled in yoga classes at the sports centre.
Idę do supermarketu. Potrzebujesz czegoś?
start learning
I'm going to the supermarket. Do you need anything?
Mieszkanie w domu szeregowym może być bardzo głośne.
start learning
Living in a terraced house can be very noisy.
Utknęliśmy w korku przez wiele godzin.
start learning
We were stuck in a traffic jam for hours.
Mój dom jest tuż za światłami, po lewej stronie.
start learning
My house is just after the traffic lights, on the left.
Najbliższy kort tenisowy oddalony jest o 20 kilometrów.
start learning
The nearest tennis court is 20 kilometres away.
Muszę kupić nową rakietę tenisową.
start learning
I need to buy a new tennis racket.
Chciałbym być zawodowym tenisistą.
start learning
I'd like to be a professsional tennis player.
Mam ulubioną filiżankę kawy do picia.
start learning
I have my favourite coffee cup to drink from.
Obok wejścia do szpitala znajduje się kawiarnia.
start learning
There is a coffee shop next to the hospital entrance.
Ekspres do kawy przyjmuje tylko monety.
start learning
The coffee machine accepts only coins.
Muszę iść na pocztę i wysłać list do mojej mamy.
start learning
I need to go to the post office and send a lettter to my mom.
James przysłał nam pocztówkę z Paryża.
start learning
James sent us a postcard from Paris.
Nie mogę znaleźć poprawnego kodu pocztowego dla tego miasta.
start learning
I can't find the correct postcode for this city.
Z powodu bariery językowej lekarzom trudno było wyjaśnić operację.
start learning
Because of the language barrier, it was hard for the doctors to explain about the operation.
Osoby uczące się języków często mają problemy z różnymi czasami.
start learning
Language learners often have problems with different tenses.
Mamy regularne lekcje w naszym laboratorium językowym, które ma wiele komputerów.
start learning
We have regular lessons in our language laboratory which has lots of computers.
Nigdy nie dostaję opalenizny, ponieważ nie lubię się opalać.
start learning
I never get a suntan because I don't like sunbathing.
Zawsze używam kremu do opalania, kiedy jestem na wakacjach.
start learning
I always use sun cream when I'm on holiday.
Kupiła sobie bardzo drogie markowe okulary przeciwsłoneczne.
start learning
She bought herself very expensive designer sunglasses.
Pamiętaj, aby nosić obuwie sportowe na korcie tenisowym.
start learning
Remember to wear sports shoes on the tennis court.
Jim biega maraton za dwa miesiące, więc kupił sobie nowe buty do biegania.
start learning
Jim is running a marathon in two months so he bought himself new running shoes.
Jane wkrótce wychodzi za mąż, więc kupiła białe buty na wysokim obcasie.
start learning
Jane is getting married soon so she bought white high-heeled shoes.
Czy mógłbyś mi pożyczyć podręcznik historii? Muszę się uczyć do testu.
start learning
Could you lend me the history textbook? I need to study for the test.
Przerzuciłem się na bankowość internetową, ale moja mama nadal korzysta z książeczki czekowej.
start learning
I switched to online banking, but my mum still uses a chequebook.
Kupiłem siostrzenicy książkę z obrazkami, żeby mogła poznać imiona zwierząt.
start learning
I bought my niece a picture book so she can learn the names of animals.
John jest w swojej sypialni.
start learning
John's in his bedroom.
Rzadko jemy śniadanie w jadalni.
start learning
We rarely eat breakfast in the dining room.
Czy możesz przynieść większy rozmiar sukienki do szatni?
start learning
Can you bring a bigger size of the dress to the changing room?
Mogę użyć maszyny do szycia do naprawy moich ubrań.
start learning
I can use the sewing machine to repair my clothes.
Pamiętaj, aby włączyć pralkę po powrocie do domu.
start learning
Remember to turn the washing machine on when you get home.
Czy możesz kupić mi drinka z tego automatu do napojów?
start learning
Can you buy me a drink from that drinks machine?
Muszę naładować swój telefon komórkowy.
start learning
I need to charge my mobile phone.
Telefony płatne stają się coraz mniej popularne, ponieważ wszyscy korzystają z telefonów komórkowych.
start learning
Pay phones are becoming less popular because everyone uses mobile phones.
Muszę naładować telefon.
start learning
I need to charge my cellphone.
Z jakiej wyszukiwarki korzystasz najczęściej?
start learning
Which search engine do you use the most?
Moja siostra poznała swojego partnera na portalu randkowym.
start learning
My sister met her partner on a dating site.
Udostępniłem moją osobistą stronę główną wszystkim moim znajomym.
start learning
I shared my personal homepage with all my friends.
Mój przyjaciel ma blog o surfowaniu na Bali.
start learning
My friend has a blog about surfing in Bali.
Wspólnie z moim przyjacielem założymy wiki dla fanów muzyki alternatywnej.
start learning
My friend and I are going to set up a wiki for fans of alternative music.
Czy jesteś członkiem jakiejkolwiek witryny sieci społecznościowej?
start learning
Are you a member of any social networking websites?
Czy widziałeś artykuł na stronie z wiadomościami o wulkanie?
start learning
Did you see the article on the news site about the volcano?
Czy kiedykolwiek oglądasz śmieszne klipy wideo w Internecie?
start learning
Do you ever watch funny video clips on the internet?
Czy kiedykolwiek umieściłeś jakieś zdjęcia w witrynie do udostępniania zdjęć?
start learning
Have you ever put any photos on a photo sharing website?
Przy rezerwacji wakacji często korzystam z witryn turystycznych.
start learning
I often refer to travel sites when booking holidays.
Oferty pracy są wstępnie ogłaszane na naszej stronie korporacyjnej.
start learning
Jobs are advertised initially on our corporate website.
„Czy mogę użyć twojego telefonu?” 'Bądź moim gościem!'
start learning
‘Could I use your phone?’ ‘Be my guest!’
Wejdź! Przepraszam za bałagan, jeszcze nie skończyłem rozpakowywać z wakacji!
start learning
Come in! Excuse the mess, I haven't finished unpacking from my holiday yet!
Wejdź i usiądź. Lekarz zadzwoni, kiedy będzie gotowy.
start learning
Come in and have a seat. The doctor will call you when he's ready.
Pomóżcie sobie więcej herbaty i ciastek.
start learning
Please help yourself to more tea and biscuits.
Usiądź i poczuj się jak w domu.
start learning
Sit down and make yourself at home.
Miałeś ciężki dzień - idź i postaw nogi!
start learning
You've had a hard day – go and put your feet up!
Jesteśmy w trakcie rewolucji sieci społecznościowych.
start learning
We are in the middle of a social networking revolution.
Największym problemem po klęsce żywiołowej jest rozprzestrzenianie się chorób.
start learning
The biggest problem after a natural disaster is the spread of disease.
Spotkanie z mężem było największym punktem zwrotnym w moim życiu.
start learning
Meeting my husband was the biggest turning point in my life.
Astronomowie dokonali znaczących odkryć na temat naszej galaktyki.
start learning
Astronomers have made significant discoveries about our galaxy.
Komputer był jednym z najważniejszych wynalazków XX wieku.
start learning
The computer was one of the most important inventions of the twentieth century.
Koło jest podstawą większości transportu.
start learning
The wheel is the foundation of most transport.
Czy pamiętasz ruch na rzecz praw obywatelskich z lat 60.?
start learning
Do you remember the civil rights movement of the 1960s?
Nick poczynił duże postępy w szkole.
start learning
Nick has made a lot of progress at school.
Witaminy są niezbędne do wzrostu i rozwoju dziecka.
start learning
Vitamins are necessary for a child’s growth and development.
Jak myślisz, co było najważniejszym postępem medycznym w historii?
start learning
What do you think was the most important medical advance ever?
Rząd planuje inwazję na inny kraj.
start learning
The government is planning an invasion of another country.
Rzymianie najechali Wielką Brytanię.
start learning
The Romans invaded Britain.
W końcu udało im się pokonać najeźdźców.
start learning
They finally managed to defeat the invaders.
Studiuję historię minionej wojny
start learning
I am studying the history of past-war
Europa, bo jutro mam egzamin.
start learning
Europe because I have an exam tomorrow.
Książka jest mieszanką faktów historycznych i fikcji.
start learning
The book is a mixture of historical facts and fiction.
Powiedział dziennikarzom, że to historyczny moment.
start learning
He told journalists it was a historic moment.
Mój ojciec jest historykiem i uczy historii w szkołach średnich.
start learning
My father is a historian and he teaches history in high schools.
Kolonizacja Afryki miała miejsce w XIX wieku.
start learning
The colonisation of Africa took place in the nineteenth century.
Algieria była byłą kolonią francuską.
start learning
Algeria was a former French colony.
Australia została skolonizowana w XVIII wieku.
start learning
Australia was colonised in the eighteenth century.
Europa była jednym z kolonizatorów Ameryki.
start learning
Europe was one of the colonisers of America.
Kraj chce stać się demokracją w perspektywie długoterminowej.
start learning
The country wants to become a democracy in the long term.
Powinniśmy demokratyzować proces decyzyjny.
start learning
We should democratise the decision- making process.
Został wybrany na prezydenta w demokratycznych wyborach.
start learning
He was chosen as the preisdent in a democratic election.
Mój dziadek był przez całe życie demokratą.
start learning
My grandfather was a democrat all his life.
Czas na wyzwolenie wszystkich ludzi!
start learning
It's time for the liberation of all people!
Miasto zostało wyzwolone przez aliantów w 1944 roku.
start learning
The city was liberated by the Allies in 1944.
Był wielkim wyzwolicielem kraju.
start learning
He was the great liberator of the country.
Naukowcy dokonali znaczących odkryć na temat DNA.
start learning
Scientists have made significant discoveries about DNA.
Odkryłem skarb w lokalnym parku.
start learning
I discovered some treasure in a local park.
Curie były odkrywcami radu.
start learning
The Curies were the discoverers of radium.
Kapitan poprowadził swoich wojowników do bitwy.
start learning
The captain lead his warriors into battle.
Objął przywództwo Partii Republikańskiej.
start learning
He took over the leadership of the Republican Party.
Jest naturalnym przywódcą, ponieważ jest taka pewna siebie.
start learning
She is a natural leader because she's so confident.
W tej roli są możliwości rozwoju zawodowego.
start learning
There are opportunities for professional development in this role.
Nowy premier planuje rozwój lokalnej gospodarki.
start learning
The new prime minister plans to develop the local economy.
Na świecie wciąż istnieje wiele krajów rozwijających się.
start learning
There are still many developing countries in the world.
Duży deweloper kupił tę działkę pod budowę mieszkań.
start learning
A large developer has bought that plot to build flats.
Alexander Bell wynalazł telefon.
start learning
Alexander Bell invented the telephone.
Nie mogliśmy wymyślić żadnych innowacyjnych rozwiązań tego problemu.
start learning
We could not come up with any inventive solutions to the problem.
Słyszałem, że jego pradziadek był wynalazcą roweru.
start learning
I heard his greatgrandfather was the inventor of bicycle.
Akademia została założona w 1666 roku.
start learning
The Academy was founded in 1666.
Był założycielem tego uniwersytetu.
start learning
He was the founder of this university.
Była dyrektorem założycielem.
start learning
She was the founding director.
Indie stały się niepodległe w 1947 r.
start learning
India became independent in 1947.
Nigeria uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1960 roku.
start learning
Nigeria gained independence from Britain in 1960.
Żyjemy w erze technologii.
start learning
We are living in the age of technology.
W której dekadzie się urodziłeś?
start learning
In which decade were you born?
Akcja filmu rozgrywa się w czasach powojennych.
start learning
The film is set in the post-war era.
Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie.
start learning
The meetings take place once a fortnight.
Jak świętowałeś tysiąclecie, kiedy rok 1999 stał się 2000?
start learning
How did you celebrate the millennium when the year 1999 became 2000?
Założyliśmy tę firmę ćwierć wieku temu.
start learning
We started this company a quarter- century ago.
Mieszkały tu trzy pokolenia rodziny Lambe.
start learning
Three generations of the Lambe family have lived here.
Muzyka była naprawdę ważna w latach siedemdziesiątych siedemdziesiątych.
start learning
Music was really important in the nineteen-seventies.
Flary pochodziły z lat siedemdziesiątych.
start learning
Flares came from the seventies.
Kiedy wróciłeś z wakacji?
start learning
When did you come back from holiday?
Pochodzi z dużej rodziny, więc bycie matką przychodzi jej naturalnie.
start learning
She comes from a big family, so being a mother herself comes naturally to her.
Byłem pierwszy w wyścigu i wygrałem nagrodę w wysokości 10 000 £!
start learning
I came first in the race and won a £10,000 prize!
Przyjechałem samochodem, ponieważ myślałem, że będzie szybciej.
start learning
I came by car because I thought it'd be quicker.
Czy możesz podać mi wskazówki na pocztę?
start learning
Could you give me directions to the post office, please?
Mój tata dał mi instrukcje dotyczące
start learning
My dad gave me instructions over the
telefon o tym, jak przygotować posiłek.
start learning
phone about how to prepare the meal.
Dziś rano nasz szef opowiedział nam o postępach firmy.
start learning
This morning our boss gave us a talk about the company's progress.
Zadzwoń, jeśli myślisz, że się spóźnisz.
start learning
Give me a call if you think you'll be late.
Pies przyszedł z ogrodu i zrobił bałagan z naszych białych dywanów!
start learning
The dog came in from the garden and made a mess of our white carpets!
Czy podjąłeś decyzję, czy sprzedać swój dom, czy nie?
start learning
Have you made a decision about whether to sell your house or not?
W ubiegłym roku nasza firma osiągnęła zysk w wysokości 2,2 miliarda funtów.
start learning
Last year our company made a profit of £2.2 billion.
Poczyniono niewielkie postępy w kwestiach związanych z prawami człowieka.
start learning
Little progress has been made on human rights issues.
Czy dobrze się bawiłeś na imprezie ostatniej nocy?
start learning
Did you have a good time at the party last night?
Po tej rozmowie będziemy mieli godzinę przerwy na lunch.
start learning
We'll have a one-hour break for lunch after this talk.
Mam problem z tym nowym systemem jednokierunkowym. Gubię się.
start learning
I'm having trouble with this new one- way system. I keep getting lost.
Marzył o byciu astronautą.
start learning
He had dreams of being an astronaut.
Dlaczego nie przyjdziesz jutro na obiad?
start learning
Why don't you come to dinner tomorrow?
Zgubiłem się i natknąłem na najpiękniejszą kawiarnię.
start learning
I got lost and came across the most lovely café.
Jeśli zbliżysz się do laptopa, możesz zobaczyć zdjęcia.
start learning
If you come nearer the laptop you can see the photos.
Podejdź bliżej, a zobaczysz lepiej.
start learning
Come closer and you'll see better.
Występuje w kolorze niebieskim i czarnym. Który wolisz?
start learning
It comes in blue and black. Which do you prefer?
Czy chcesz przyjechać w piątek wieczorem?
start learning
Do you want to come over on Friday evening?
Jego pisownia przeszła długą drogę, odkąd zaczął pisownię.
start learning
His spelling has come a long way since he started spelling club.
Regał przyszedł z instrukcjami.
start learning
The bookshelf came with instructions.
Czy możesz mi poradzić na temat zakupu domu?
start learning
Can you give me some advice about buying a house?
Dał nagrodę za najlepszy rysunek.
start learning
He gave a prize for the best drawing.
Przekaż darowiznę na fundusz szpitalny.
start learning
Please give a donation to the hospital fund.
Kapitan wydał rozkaz opuszczenia statku.
start learning
The captain gave orders to abandon ship.
Zaskoczyłeś mnie, gdy krzyknąłeś przez supermarket.
start learning
You gave me a shock when you shouted across the supermarket.
Głośna muzyka sprawia mi ból głowy.
start learning
Loud music gives me a headache.
Książka ma 200 stron.
start learning
The book has 200 pages.
Myślę, że masz szansę wygrać.
start learning
I think you have a chance at winning.
Mam dobre wspomnienia z uniwersytetu.
start learning
I have good memories from university.
Myślę, że ma rzadką chorobę krwi.
start learning
I think she has a rare disease of the blood.
Czekolada ma dużo kalorii.
start learning
Chocolate has a lot of calories.
Mam wiele pomysłów na weekend.
start learning
I have lots of ideas for the weekend.
Próbowała uporządkować bałagan, ale się nie udało.
start learning
She made an attempt to sort out the mess but she failed.
Zawarła umowę z wiodącym supermarketem, aby sprzedawać swoje produkty.
start learning
She made a deal with a leading supermarket to sell her products.
Zrobił fortunę kupując i sprzedając nieruchomości.
start learning
He made a fortune buying and selling property.
Trudno zarabiać na życie jako muzyk.
start learning
It's hard to make a living as a muscian.
Staraj się być uprzejmy wobec gości.
start learning
Please make an effort to be polite to the guests.
Zrób listę wszystkich rzeczy, które musisz zrobić.
start learning
Make a list of all the things you have to do.
Myślę, że strażacy są niesamowicie odważni.
start learning
I think firefighters are incredibly brave.
Martin Luther King był bardzo charyzmatycznym mówcą.
start learning
Martin Luther King was a very charismatic speaker.
Jest to firma z wzorowym doświadczeniem w kwestiach środowiskowych.
start learning
This is a company with an exemplary record on environmental issues.
Leonardo da Vinci był niezwykle innowacyjnym człowiekiem.
start learning
Leonardo da Vinci was an extremely innovative man.
Jones jest inspirującą postacią w walijskim rugby.
start learning
Jones is an inspirational figure in Welsh rugby.
MC Escher był niezwykle oryginalnym artystą.
start learning
MC Escher was an incredibly original artist.
Ma bardzo wpływowych przyjaciół.
start learning
He has some very influential friends.
Jest jedną z najbardziej utalentowanych i kreatywnych reżyserów filmowych w Japonii.
start learning
She's one of Japan’s most talented and creative film directors.
Czy masz coś przeciwko płaceniu za żywność ekologiczną?
start learning
Do you mind paying extra for organic food?
Musimy spróbować zmniejszyć ilość kupowanych opakowań i wyrzucać.
start learning
We need to try and reduce how much packaging we buy and throw away.
Sycyliści twierdzą, że wstępnie przygotowane jedzenie jest mniej zdrowe niż żywność ekologiczna.
start learning
Sicentists say that pre-prepared food is less healthy than organic food.
Przetworzona żywność jest często bardziej tucząca niż żywność ekologiczna.
start learning
Processed food is often more fattening than organic food.
Ile śmieci poddajesz recyklingowi?
start learning
How much of your rubbish do you recycle?
To fantastyczny sklep, który sprzedaje wszelkiego rodzaju artykuły używane.
start learning
This is a fantastic shop which sells all sorts of secondhand items.
Czy masz w domu okna z podwójnymi szybami?
start learning
Have you got double-glazed windows in your house?
Zainstalowanie energooszczędnych żarówek w domu znacznie obniży rachunki za prąd.
start learning
Installing energy-saving light bulbs in your house will dramatically cut your electricity bills.
Im lepiej ocieplony dom, tym niższe będą rachunki za prąd.
start learning
The better insulated your house, the lower your electricity bills will be.
Czy używasz energooszczędnych żarówek w swoim domu?
start learning
Do you use energy-saving lightbulbs in your house?
Pozostawienie telewizora w trybie gotowości może być wygodniejsze, ale mniej przyjazne dla środowiska.
start learning
Leaving your TV on standby may be more convenient, but less environentally-friendly.
Zanieczyszczenia są jednym z największych zagrożeń dla życia morskiego.
start learning
Pollution is one of the biggest threat to marine life.
Czy uważasz, że powinno być więcej przepisów chroniących środowisko?
start learning
Do you think there should be more laws to protect the environment?
Co możemy zrobić, aby powstrzymać niszczenie lasów tropikalnych?
start learning
What can we do to stop the destruction of the rainforest?
Istnieje wiele szkodliwych skutków palenia.
start learning
There are many harmful effects of smoking.
Dym fabryczny był najgorszy podczas rewolucji przemysłowej.
start learning
Factory smoke was at its worst during the industrial revolution.
Naukowcy wiedzieli o globalnym ociepleniu przed resztą populacji.
start learning
Scientists knew about global warming before the rest of the population.
Naukowcy twierdzą, że samochody elektryczne są bardziej przyjazne dla środowiska niż samochody napędzane benzyną.
start learning
Scientists say that electric cars are more environmentally friendly than petrol-powered ones.
Odpady przemysłowe powodują zanieczyszczenie powietrza i wody.
start learning
Industrial waste causes air and water pollution.
Spaliny samochodowe powodują zanieczyszczenie powietrza.
start learning
Car exhaust fumes causes air pollution.
Dezodoranty są często sprzedawane w postaci puszek aerozolowych.
start learning
Deodorants are often sold in the form of an aerosol can.
Do produkcji energii elektrycznej można wykorzystać zasoby naturalne.
start learning
Natural resources can be used for producing electricity.
Istnieje wiele chemikaliów, które są szkodliwe dla środowiska.
start learning
There are many chemicals that are damaging to the environment.
Lasy deszczowe są bardzo ważne dla środowiska, ale ludzie je niszczą.
start learning
Rainforests are very important to the environment, but people are destroying them.
Prezydent źle ocenił nastrój wyborców.
start learning
The President had badly misjudged the mood of the voters.
Myślę, że źle zrozumiałeś moje pytanie.
start learning
I think you misunderstood my question.
Rozgotowałem makaron i smakowało to okropnie.
start learning
I overcooked the pasta and it tasted awful.
Nosiła niezwykłą sukienkę i wyróżniała się z tłumu.
start learning
She wore an unusual dress and stood out from the crowd.
Spotkanie i rozmowa z kimś tak sławnym wydawało się tak nierealne.
start learning
It seemed so unreal to meet and talk to someone so famous.
Pojemniki wielokrotnego użytku oznaczają, że mniej butelek jest wyrzucanych.
start learning
The reusable containers mean fewer bottles are thrown away.
Nie zgadzam się z prowadzeniem samochodu, kiedy możesz chodzić.
start learning
I disagree with driving when you can walk.
Nie wykonał rozkazów kapitana.
start learning
He disobeyed the captain's orders.
Kobiety palące ryzykują porodem dzieci z niedowagą.
start learning
Women who smoke risk giving birth to underweight babies.
Firma stworzyła samolot, który jest niewidoczny dla radaru wroga.
start learning
The company created a plane that's invisible to enemy radar.
Jego zachowanie było całkowicie nieodpowiednie dla szkoły.
start learning
His behaviour was totally inappropriate for school.
Szkoła ma nieodpowiednie wyposażenie komputerowe.
start learning
The school has inadequate computer facilities.
Jego niezdolność do czytania sprawiała mu wiele problemów.
start learning
His inability to read caused him many problems.
Ona jest bardzo niedojrzała.
start learning
She's very immature.
Nie da się przewidzieć, co się stanie.
start learning
It is impossible to predict what will happen.
Mark stał nieruchomo.
start learning
Mark stood immobile.
Nieśmiertelne jest tak traktować ludzi.
start learning
It's immortal to treat people like that.
W Anglii nie można mówić z pełnymi ustami.
start learning
It's impolite to speak with your mouth full in England.
Ma bardzo nieodpowiedzialne podejście do swojej pracy.
start learning
He's got a very irresponsible attitude to his work.
Wracał do Wielkiej Brytanii w nieregularnych odstępach czasu.
start learning
He returned to Britain at irregular intervals.
Nie zanudzę cię wszystkimi nieistotnymi szczegółami.
start learning
I won't bore you with all the irrelevant details.
Mam irracjonalne obawy o przyszłość.
start learning
I'm having irrational fears about the future.
Mój były szef dał mi świetne referencje.
start learning
My ex-boss gave me a great reference.
Nadal przyjaźni się z moją byłą żoną.
start learning
I'm still friends with my ex-wife.
Mój były mąż ma syna w każdy weekend.
start learning
My ex-husband has his son every weekend.
Ona jest jedną z moich byłych dziewczyn.
start learning
She's one of my ex-girlfriends.
Były premier nadal pracuje w polityce.
start learning
The ex-Prime Minister still works in politics.
Czy mogę zaoferować ci coś do picia?
start learning
Can I offer you something to drink?
Poprosiłem ją o rękę, ale ona odmówiła.
start learning
I asked her to marry me, but she refused.
Próbowaliśmy ją ostrzec, ale nie chciała słuchać.
start learning
We tried to warn her, but she wouldn’t listen.
Mój lekarz zasugerował tydzień wolnego od pracy.
start learning
My doctor suggested a week off work.
Wyjaśniłem zasady Sara.
start learning
I explained the rules to Sara.
Obiecała mi napisać.
start learning
She promised to write to me.
Zostałem zaproszony na ich ślub.
start learning
I was invited to their wedding.
Czy wolałbyś wolne miejsce czy miejsce przy oknie?
start learning
Would you prefer the aile seat or the window seat?
Czy wydrukowałeś nasze karty pokładowe?
start learning
Have you printed out our boarding cards?
Musisz odprawić się na dwie godziny przed lotem.
start learning
You must check in two hours before your flight.
Wszyscy pasażerowie lotu w Edynburgu jadą do bramki nr 4.
start learning
All passengers for the Edinburgh flight go to gate number 4.
Biorę bagaż podręczny tylko wtedy, gdy wyjeżdżam na weekend.
start learning
I only take hand luggage if I'm going away for the weekend.
Mój syn ma amerykański paszport.
start learning
My son has an American passport.
Gdybym mógł sobie na to pozwolić, zawsze płaciłem dodatkowo za pierwszeństwo wejścia na pokład.
start learning
If I could afford it, I'd always pay extra for priority boarding.
Czy wszyscy pasażerowie powinni przejść do bramki numer 12.
start learning
Would all passengers please proceed to gate number 12.
Każdy musi sprawdzić bagaż podręczny za pomocą urządzenia rentgenowskiego.
start learning
Everyone must have their hand luggage checked by the X-ray machine.
Pasażerowie w rzędach od 15 do 25 mogą teraz wchodzić na pokład.
start learning
Passengers in rows 15 to 25 may now board.

You must sign in to write a comment