Socjologia WDS

 0    93 flashcards    mwojciechowski069
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Industrializacja
start learning
Uprzemysłowienie - proces przekształcania się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji
Modernizacja
start learning
Unowocześnienie produktu - zmierzanie do społeczeństwa nowoczesnego
Urbanizacja
start learning
proces koncentracji ludności w punktach[2] przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich, określający także wzrost liczby ludności miejskiej
Sekularyzacja
start learning
zespół działań zmierzający do znacznego ograniczenia lub wręcz całkowitego wyeliminowania roli religii w społeczeństwie
August Comte (1789 - 1857)
start learning
Twóca terminu "socjologia"
Harriet Martineau (1802 - 1876)
start learning
"Jak obserwować moralności i obyczaje"; tłumaczenia Comte'a
Karol Marks (1818 - 1883)
start learning
Twórca podziału klasowego
Fryderyk Engels (1820 - 1895)
start learning
"Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa"
Ferdinand Tonnies (1855 - 1936)
start learning
Twóca teorii Gemeinschaft i Gesellschaft
Gemeinschaft
start learning
Wspólnota, wola ograniczona, emocje, na całe życie
Gesellschaft
start learning
Zrzeszenie, wola arbitralna, umowa, formalne prawo, łączy jednostki w aspekcie ról społecznych
Emile Durkheim (1858 - 1917)
start learning
Fakty społeczne należy badać jak rzeczy; "O podziale pracy społecznej"
Solidarność mechaniczna
start learning
Te same normy, podobieństwa między jednostkami, ja=grupa
Solidarność organiczna
start learning
Indywidualizm, potrzeba współpracy, każda jednsostka wnosi do grupy coś nowego
Emile Durkheim (1858 - 1917)
start learning
Sacrum i Profanum; Samobójstwa; Homo Duplex
Max Weber (1864 - 1922)
start learning
Typ Idealny
Socjologia humanistyczna (rozumiejąca)
start learning
Pojęcie działania społecznego z którym przedmiot wiąże subiektywny sens
Typ idealny
start learning
Najważniejsze cechy danego zjawiska
Państwo (wg Webera)
start learning
Instytucja posiadająca monopon na legalne stosowanie przemocy
Mikrosocjologia
start learning
Jednostka, mała grupa (konformizm, syndrom grupowego myślenia), interakcje
Makrosocjologia
start learning
Instytucje, rodzina, globalizacja, religia, państwo, polityka, społ obyw., kapitał społ.
Role socjologa
start learning
Obiektywizm i otwartość, brak narzucenia twardej definicji
Socjalizacja
start learning
Proces nauki i zycia w społeczeńśtwie; przyswojenie umiejętności komunikacji z ludźmi, wartości norm zachowań, umiejętności manipulowania przedmiotami
Charles Cooley (1884 - 1929)
start learning
Jaźń odzwierciedlona
Jaźń odzwierciedlona
start learning
Wyobrażanie jak wypadamy w oczach innych, jak inni oceniają nas, samo-wyobrażenie na pods. percepcji naszej osoby w oczach innych
Jean Piaget (1896 - 1980)
start learning
Etapy socjalizacji (Senso-Moto->Przeoper.->Oper. Konkr.->Oper. Form
Pierwotna
start learning
Poprzez grupy pierwotne (rodzaj socjalizacji)
Wtórna
start learning
Poprzez instytucje (uczymy się ról, bez przesytu emocji) (rodzaj socjalizacji)
Odwrotna
start learning
Młodsze pokolenie uczy starsze (rodzaj socjalizacji)
Resocjalizacja (akulturyzacja)
start learning
Uczenie się nowych i odmiennych norm (rodzaj socjalizacji)
Kontrsocjalizacja
start learning
Wnikanie w "złą socjalizację" (rodzaj socjalizacji)
Socjalizacja antycypująca
start learning
Sami wybieramy grupę i w niej się socjalizujemy (rodzaj socjalizacji)
Rodzina
start learning
Pozycja społeczna; Wsparce emocjonalne i fizyczne; Wzory ról (agendy socjalizacji)
Instytucje
start learning
Szkoła, miejsce pracy, więzienie (agendy socjalizacji)
Klasa (sposób mówienia)
start learning
Kod rozwinięty (klasa średnia); Kod ograniczony (klasa niższa) (agendy socjalizacji)
Uogólniony inny
start learning
Reguły społeczne, normy, wartości, które jednostka społ. zaczyna dostrzegać w procesie socjalizacji; reguły nie dotyczą tylko jej ale ogólnie przyjętego społeczeńśtwa
Internalizacja
start learning
Przyjmowanie narzuconych z zewnątrz postaw, poglądów i wartości za własne
Syndrom grupowego myślenia
start learning
uleganie ograniczającej sugestii i naciskowi grupy, której jest się członkiem.
Środki kontroli społecznej
start learning
Przemoc fizyczna, presja ekonomiczna, persfazja, ośmieszenie, plotka, pogarda, ostracyzm
Konformizm
start learning
Dostosowanie swojego zachowania do tego co chcą/oczekują od nas inni
Konformizm informacyjny
start learning
potrzeba bycia przekonanym o tym, co słuszne (gdy polegamy na wiedzy innych)
Konformizm normatywny
start learning
potrzeba bycia akceptowanym
Anomia
start learning
Okres bez jakichkolwiek norm, prowadzi do częstych samobójstw
Typy władzy
start learning
Tradycyjny, Charyzmatyczny, Legalny
Władza suwerenna
start learning
Władca decyduje o życiu poddanych
Władza dyscyplinarna
start learning
Władza nad ciałem, ciało podporządkowane rygorom
Biowładza
start learning
Władza nad zyciem, włądcy zależy na kontroli populacji (Aborcja, Eutanazja, In-Vitro)
Efekt Wertera
start learning
Znaczący wzrost samobójstw spowodowany nagłośnionym w mediach samobójstwem znanej osoby
Kultura (Linton)
start learning
Konfiguracja wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy składowe są podzielane i przekazywane przez członków danego społeczeństwa
Malinowski (Kultura)
start learning
Instytucje służące zaspokojeniu potrzeb
Kłoskowska (Kultura)
start learning
Kultura bytu - materialna; Społeczna - zachowanie; Symboliczna - duchowa
Etnocentryzm
start learning
Kultura naszej grupy jest najlepsza
Relatywizm kulturowy
start learning
Żadna praktyka kulturowa nie jest sama w sobie ani dobra ani zła (musi być oceniana w kontekście)
Ernest Gellner
start learning
Naród został przez kogoś zaprojektowany; pokrywanie się granic etnicznych i państwowych
Michael Biling
start learning
Banalny racjonalizm; rodzaj codziennych praktyk i czynności, któe przypominają o narodowej tożsamości
Szowinizm
start learning
Nacjonalizm rozwinięty do granic możliwości
Ksenofobia
start learning
Strach wobec innych narodów
Idealizm transcendentny
start learning
Uświęcone zasady myślenia i działania, aby człowiek jak najlepiej wykorzystywał swój potencjał
Sekta
start learning
Charyzmatyczne przywództwo, dobrowolność uczestnictwa, radykalizm, bezkompromisowość, jednoznaczna interpretacja doktryny
Denominacja
start learning
Trwale ustalona, wielka zinstytucjonalizowana grupa działająca w ramach danej religii od wielu lat
Eklezja
start learning
Grupa religijna silnie zintegrowana z dominującą kulturą polityczną
Desekularyzacja
start learning
Powrót do religii i praktyk kościoła
Prywatyzacja religii
start learning
Wierzymy w Boga, ale nie w Kościół
Fundamentalizm
start learning
Próba rekonstrukcji utopijnej wizji religii
Klasy (Marks)
start learning
Środki produkcji; Konflikt klasowy; Piramida kapitalistycznego systemu - najważniejsze są pieniądze
Klasy (Weber)
start learning
Ekonomiczny stosunek do rynku; Prestiż; Interesy
Warner
start learning
Wyższa wyższa, wyższa niższa... niższa wyższa, niższa niższa...(sumaryczny wskaźnik ekonomiczny i prestiż)
Drabina klasowa
start learning
Jednostka nie jest przypisana całe życie do jednej klasy, może się wspinać lub opadać
Podklasa
start learning
ludzie wykluczeni ze społeczeństwa (np. bezdomni z wyboru)
Working poor (pracująca biedota)
start learning
ludzie pracujący na wypłatę minimalną, nie są w stanie utrzymać się samodzielnie
HDI
start learning
Długość życia; Lata edukacji; Dochód narodowy (Polska w czołówce - ok 35 msc)
Poligynia
start learning
1 pan, wiele pań
Poliandria
start learning
1 pani, wiele panów
Globalizacja
start learning
ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa[1]; zanikanie kategorii państwa narodowego
Liberalizacja
start learning
Ekonomiczne stosunki rozpływania się granic; wolny rynek na poziomie globalnym
Kalifornizacja potrzeb (Kenichi Ohmae)
start learning
upodabniania się (konwergencji) potrzeb i gustów konsumentów będące efektem globalizacji i rozpowszechniania się kultury masowej.
"Koniec historii i ostatni człowiek" F. Fukuyama
start learning
Liberalna demokracja i związany z nią wolny rynek są zdaniem Fukuyamy ostateczną, lepszą formą ustrojową, lepszą niż monarchia, faszyzm czy komunizm. Wyczerpanie się projektów ustrojowych.
Globalna wioska Marshall McLuhan
start learning
trend, w którym masowe media elektroniczne obalają bariery czasowe i przestrzenne, umożliwiając ludziom komunikację na masową skalę. W tym sensie glob staje się wioską za sprawą elektronicznych mediów
Glokalizacja, R. Robertson
start learning
przystosowanie globalnych produktów i ich reklamy do wymogów (warunków) rynku lokalnego.
Centrum i Peryferie I. Wallerstein
start learning
Teoria systemów-światów
Macdonaldyzacja
start learning
upodobanie się wartości, praktyk i rozwiązań instytucjonalnych na całym świecie
Społeczeństwo obywatelskie
start learning
Aktywność i zdolność do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony państwowej władzy
Organizacje pozarządowe
start learning
Nienastawione na zysk - wchodzą w skład społeczeństwa obywatelskiego
Próżnia społeczna/socjologiczna
start learning
Brak instytucji pośrednich pomiędzy rodziną, a instytucjami
Kapitał społeczny (Putnam)
start learning
Sieci powiązań -> Normy wzajemności -> Zaufanie -> Sieci powiązań
Kapitał społeczny (Bourdieu)
start learning
zbiór potencjalnych i rzeczywistych zasobów, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu
Demokracja deliberatywna
start learning
Obywatele aktywnie włączają się w proces polityki na akcyjnej zasadzie (np. dyskusje na forach)
Kultura polityczna (typy)
start learning
Typ zaściankowy; Typ poddańczy; Typ uczestniczący
Typ uczestniczący
start learning
Gotowość do udziału w życiu politycznym, w tym w sprawowaniu władzy; podejście dyskursywne (typ kultury politycznej)
Efekty modernizacji państw (Mann)
start learning
Władza intensywna - regulacja i kontrola większości aspektów życia społecznego
Efekty modernizacji państw (Mann)
start learning
Władza ekstensywna - jasno wyznaczone granice terytorium
Tezy na śmierć państwa
start learning
1. Kapitalizm; 2. Nowe globalne ograniczenia; 3. Post-nuklearyzm; 4. Polityka tożsamości i nowe ruchy społeczne
Tragedia wspólnego pastwiska
start learning
10 gospodarzy (każdy po 1 krowie)->1 gospodarz dodaje 1 krowę->każdy z gospodarzy dodaje 1 krowę = mniej trawy, słabsze krowy, mniej mleka

You must sign in to write a comment