Słownik tematyczmy 1-29

 0    772 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
O jego rodzinie nie wiedziała nic.
start learning
She knew nothing about his family.
Trzecim członkiem rodziny był Harald Vagner.
start learning
The third family member was Harald Vanger.
W rodzinie nie było żadnej Sary.
start learning
There was no Sara in the family.
Wychowywał się u swojej rodziny w Uppsali.
start learning
He had grown up with his family in Uppsala.
Co za nienormalna rodzina!
start learning
What a revoltingly sick family!
Zauważył, że w jej rodzinie coś jest nie tak.
start learning
He could see there was something wrong in her family.
Moja rodzina jest dla mnie bardzo ważna.
start learning
My family is very important to me.
Moja rodzina nie jest taka duża. (CK)
start learning
My family isn't such a big family.
Był szczęśliwy, otoczony miłością rodziny.
start learning
He was happy in the bosom of his family.
Po wojnie rodzina przeżywała trudne chwile. (CK)
start learning
The family had a hard time after the war.
Jest czarną owcą rodziny. (jakov)
start learning
He is the black sheep of the family.
Telewizja niszczy życie rodzinne. (CK)
start learning
Television is ruining family life.
To dla mojej rodziny. (CK)
start learning
It's for my family.
Jak się miewa pańska rodzina?
start learning
How is it going with your family?
Nasza rodzina miała kilku sławnych przodków. (CM)
start learning
Our family has some distinguished ancestors.
Skąd pochodzą twoi przodkowie? (Source_Voa)
start learning
Where are your ancestors from?
Wywodzę się ze szlachetnej rodziny. (--)
start learning
I am descended from a graceful family.
Pokolenie moich rodziców doświadczyło wojny. (CM)
start learning
My parents' generation went through the war.
Mieszkał razem z matką u ciotki.
start learning
He and his mother lived with an aunt.
Harriet to wnuczka mojego brata.
start learning
Harriet was the granddaughter of my brother.
Są braćmi.
start learning
They are brothers.
Dwaj bracia uścisnęli się.
start learning
The two brothers gave each other a hug.
Trzy godziny temu rozmawiałam z bratem.
start learning
I talked to my brother three hours ago.
Ja nie mam braciszka, ale mam ciebie.
start learning
I don't have a little brother, but I have you.
Pozwól, że opowiem o moim bracie.
start learning
Let me tell you about my brother.
Było nas pięciu braci.
start learning
We were five brothers.
Jego brat był o rok młodszy.
start learning
His brother was a year younger.
Wychowywała mnie jak własną córkę.
start learning
He raised me like his own daughter.
Gdyby Anna była moją córką...
start learning
If Anne were my daughter...
Nie oddam mu (mojej) córki.
start learning
He's not getting my daughter.
Mam jeszcze córkę z pierwszego małżeństwa.
start learning
I also have a daughter from my first marriage.
Mam rodzinę, kochane ciotki i dobry dom.
start learning
I have a family, loving aunts and a good home.
Powiedz to mojemu ojcu.
start learning
Tell that to my father.
Ojciec nie powiedział już nic więcej.
start learning
His father said no more.
Mój ojciec odszedł pewnego dnia.
start learning
My father went away one day.
Nie miał już ojca.
start learning
His father was gone.
Porozmawiam o tym z twoim ojcem.
start learning
I'll have to talk to your father about that.
On cię bardzo kocha, ale nie jest twoim ojcem.
start learning
He loves you very much, but he is not your father.
Przykro mi z powodu twojego ojca.
start learning
I'm sorry about your father.
Ojciec był jej jedyną miłością.
start learning
Her father was her only love.
Proszę, spełnij jedno życzenie swojego dziadka.
start learning
Please grant your grandfather this one wish.
Dziadek rozpaczliwie chciał ją zobaczyć.
start learning
Her grandfather wanted desperately to see her.
To musiał być mój dziadek.
start learning
That had to be my grandfather.
Głos dziadka wołał do niej skądś z daleka.
start learning
Her grandfather's voice had called out from beyond.
Dziadek zatrzymał się w drzwiach.
start learning
Her grandfather paused in the doorway.
Moja babcia kiedyś była służącą.
start learning
My grandmother once had a maid.
Babcia wciąż o nim mówi.
start learning
My grandmother still talks about him.
Grandmother always stuck up for me. Grandma always excused me.
start learning
Grandmother always stuck up for me. Babcia zawsze mnie usprawiedliwiała.
Matka czuła coraz większą więź z własną rodziną.
start learning
Mother was drawn to her family more and more.
Straciłem matkę, gdy miałem dziesięć lat.
start learning
I lost my mother when I was ten.
Matka szeptała Maxowi, żeby był silny.
start learning
His mother whispered to Max to be strong.
Ani razu nie wspomniał o matce.
start learning
He never mentioned his mother.
Patrick serdecznie uściskał matkę.
start learning
Patrick hugged his mother tightly.
Co ci jest, siostrzyczko?
start learning
What 's the matter, my little sister?
Chwyciła siostrę za rękę.
start learning
She grasped her sister by the hand.
Laura spojrzała siostrze głęboko w oczy.
start learning
Laura looked deep in her sister's eyes.
Spojrzała na siostrę oczami spuchniętymi od łez.
start learning
She turned her swollen eyelids towards her sister.
Nie wybierała swojej siostry.
start learning
She didn't choose her sister.
Miała dwie córki i syna.
start learning
She has two daughters and a son.
Syn chciał uniknąć błędów ojca.
start learning
The son wanted to avoid his father's mistakes.
To był jego syn.
start learning
It was his son.
W rok po ślubie urodził im się syn.
start learning
Their son was born a year after they got married.
Mój syn jest moim opiekunem.
start learning
My son is my carer.
Ma pięcioletnią córkę
start learning
She is a mother of a five-year-old daughter.
Mary i Jane to kuzynki. (CN)
start learning
Mary and Jane are cousins.
Smiths'owie są naszymi kuzynami. (--)
start learning
The Smiths are our cousins.
John nie jest moim bratem, ale kuzynem. (CK)
start learning
John is not my brother, but my cousin.
Ci dwaj chłopcy są kuzynami. (CK)
start learning
Those two boys are cousins.
Jeśli dobrze pamiętam, są kuzynami. (--)
start learning
They are cousins, if I remember rightly.
Mój kuzyn jest trochę starszy ode mnie. (CK)
start learning
My cousin is a little older than I am.
My godfather gave me watch as a gift. My godfather gave me a watch as a present. (Desparil)
start learning
My godfather gave me a watch as a gift. Mój ojciec chrzestny dał mi zegarek jako prezent.(desparil)
Tomek i Maria to bliscy krewni. (sharptoothed)
start learning
Tom and Mary are close relatives.
Tom ma krewnych w Bostonie. (CK)
start learning
Tom has relatives in Boston.
Czy jest pan może spokrewniony z Nagashimami? (CK)
start learning
Are you related to the Nagashimas?
Co dałeś Mike'owi na urodziny? (CN)
start learning
What did you give Mike on his birthday?
Pat wybiera się na urodziny Jima. (CN)
start learning
Pat's going to Jim's birthday party.
Ciotka przysłała mi prezent urodzinowy. (CK)
start learning
My aunt sent me a birthday present.
Jutro mam urodziny. (CK)
start learning
Tomorrow is my birthday.
Wczoraj były moje siedemaste urodziny. (CK)
start learning
Yesterday was my seventeenth birthday.
Moje urodziny przypadają w niedzielę. (CK)
start learning
My birthday falls on Sunday.
Świętowaliśmy jego urodziny. (CK-mod.)
start learning
We celebrated his birthday.
Już prawie zapomniałem o jego urodzinach. (CK)
start learning
I almost forgot that it was his birthday.
Życzę wiele radości z życia. (--)
start learning
Wishing you an enjoyable future.
Życzę ci spełnienia wszystkim marzeń. (rmgao)
start learning
May all your wishes come true!
Panna Lydia wychodzi za mąż.
start learning
Miss Lydia is going to be married.
Nie miała obrączki.
start learning
No wedding ring on her finger.
Panna młoda i pan młody odjechali do Kent.
start learning
The bride and bridegroom set off for Kent.
Panna młoda i jej matka.
start learning
The bride and her mother.
Wątpię, czy ktokolwiek patrzył na pannę młodą.
start learning
I doubt anyone was looking at the bride.
Eduardo prowadził pannę młodą.
start learning
Eduardo gave the bride away.
Panna młoda nie była już młoda.
start learning
The young bride was no longer young.
Pan młody nigdy nie był podmiotem ślubu.
start learning
The groom was never the subject of the wedding.
Ojciec pana młodego to mój kolega.
start learning
The groom's father and I are colleagues.
Pytał się mnie o zawód pana młodego.
start learning
He asked me the groom's occupation.
Teraz możesz pocałować pana młodego.
start learning
Now you have to kiss the groom.
Wrócił do domu rano, w dzień swojego ślubu.
start learning
He returned home on the morning of the wedding day.
Stało się to na moim ślubie.
start learning
It was at my wedding.
Marzyłem o ślubie i cieszyłem się myślą o nim.
start learning
I dreamed of my wedding and looked forward to it.
Ślub odbył się w Warszawie.
start learning
The wedding took place in Warsaw.
Za dużo wydał na jej ślub.
start learning
He spent too much on her wedding.
Nie przyszedłeś na mój ślub.
start learning
You didn't come to my wedding.
To był wspaniały ślub.
start learning
It was a magnificent wedding.
Ślub jest zaplanowany na 10 czerwca.
start learning
The wedding is scheduled for July 10.
Kiedy będzie ślub?
start learning
When is the wedding?
Wszyscy teraz mówią o naszym ślubie.
start learning
Our wedding is all people are talking about.
Ślub miał się odbyć w połowie kwietnia.
start learning
The wedding was to take place in mid-April.
Przez fakt ożenku wprawił w ruch swój los.
start learning
By marrying, he had set his destiny in motion.
Pan Darcy był na ślubie siostry.
start learning
Mr Darcy had been at her sister's wedding.
Prezent ślubny od Sally.
start learning
A wedding present from Sally.
Byliśmy w podróży poślubnej.
start learning
We were on our honeymoon.
W podróż poślubną pojadą do Indii.
start learning
They were going to India for their honeymonsoon.
Były to ostatnie dni ich podróży poślubnej.
start learning
They were on the last days of their honeymoon.
Założyłam suknię ślubną.
start learning
I wore my wedding dress.
Pobrali się w sierpniu.
start learning
They became husband and wife in August.
Nie wyszła ponownie za mąż.
start learning
She had not remarried.
Nie zamierzają wychodzić za mąż.
start learning
They never mean to marry.
I never got married. I never got married.
start learning
I never got married. Nigdy nie wyszłam za mąż.
Straciła w Mauthausen męża i syna.
start learning
She lost a husband and son in Mauthausen.
Jej mąż miał wielu interesujących znajomych.
start learning
Her husband had plenty of interesting friends.
Jej mąż wyjechał na delegację.
start learning
Her husband had gone away on business.
Odnaleźliśmy pani męża.
start learning
We've found your husband.
Mój mąż jest woźnym sądowym.
start learning
My husband is the court usher.
Poprosiła męża, by uczynił ją brzemienną.
start learning
She begged her husband to make her pregnant.
Podeszła do męża i szarpnęła go za ramiona.
start learning
She went to her husband and pulled at his shoulders.
Takich słów żaden mąż nie słucha.
start learning
These are ugly words for a husband to hear.
Trudy zdradzała mnie od początku małżeństwa.
start learning
Trudy slept around throughout our marriage.
Nie mów mi, że jesteś nieszczęśliwa w małżeństwie.
start learning
Don't tell me that you have an unhappy marriage.
Jego własne małżeństwo rozpadło się.
start learning
His own marriage had collapsed.
Ich małżeństwo chyliło się ku upadkowi.
start learning
Their marriage was on the rocks.
Ich małżeństwo to było jedno wielkie wariactwo.
start learning
Their marriage was totally haywire.
Co w małżeństwie jest najtrudniejsze?
start learning
What's the most difficult thing in marriage?
Uwielbiał (swoją) żonę.
start learning
He adored his wife.
Monsieur Jacques z małżonką.
start learning
Monsieur Jacques and his wife.
Chcę, abyś została moją żoną.
start learning
I want you to be my wife.
Moja żona chciała iść dalej.
start learning
My wife wanted to walk on.
Zadzwonił do żony, ale nikt nie podniósł słuchawki.
start learning
He called his wife, but there was no answer.
Jego żona odniosła poważne obrażenia.
start learning
His wife was severely injured.
Przed chwilą rozmawiałem z pańską żoną.
start learning
I was speaking with your wife a little while ago.
Arnim kocha swoją młodą żonę
start learning
Arnim loves his young wife.
W miesiąc po ślubie rozwiodła się z nim.
start learning
A month after the wedding she divorced him.
Rozwiodła się ze mną.
start learning
She had divorced me.
Prawnik od rozwodów, którego opłaciła Eden.
start learning
The divorce lawyer that Eden's paying for.
Podejrzewam, że skończy się to rozwodem.
start learning
I suspect it will end in divorce.
Jego żona zażądała rozwodu.
start learning
His wife filed for divorce.
Rozwodzimy się.
start learning
We're getting a divorce.
Rozwód to nie problem.
start learning
The divorce is no problem.
Rozwód był najmniejszym z jej zmartwień.
start learning
The divorce was the least of her worries.
Patrick chce rozwodu.
start learning
Patrick wants the divorce.
Zapomnij o rozwodzie.
start learning
Forget the divorce.
Two marriages, two divorces, four children. Two marriages, two divorces, four children.
start learning
Two marriages, two divorces, four children. Dwa małżeństwa, dwa rozwody, czworo dzieci.
Uzgodniliśmy, że się rozwiedziemy.
start learning
We agreed to divorce.
Jego rodzice zdecydowali się na separację, kiedy miał rok.
start learning
His parents separated when he was a year old.
Piosenkarka rozstała się z trzecim mężem.
start learning
The singer split from third husband.
Został wzięty do sierocińca.
start learning
He was taken in by an orphanage.
Ann została oddana do adopcji.
start learning
Ann was given up for adoption.
Jako dziecko została adoptowana.
start learning
She was adopted as a baby.
Dowiedziała się, że jest adoptowana.
start learning
She found out she was adopted.
Rozpoczęli poszukiwania jej biologicznych rodziców.
start learning
They launched a search for her biological daughter.
Została umieszczona w rodzinie zastępczej.
start learning
She was placed in foster care.
When I was eight months old I was adopted. When I was eight months old, I was adopted.
start learning
When I was eight months old I was adopted. Kiedy miałam osiem miesięcy, zostałam adoptowana.
Trudy była wtedy w ciąży.
start learning
Trudy was very pregnant at the time.
Usunęła ciążę.
start learning
She had an abortion.
Była w ciąży, szczerej i ogromnej.
start learning
She was frankly and hugely pregnant.
Dzieci zaraz po porodzie będą odbierane matkom.
start learning
Children will be taken from their mothers at birth.
Urodziła córkę.
start learning
She gave birth to a daughter.
Tam się urodziłem.
start learning
That’s where I was born.
Jej matka urodziła jeszcze troje dzieci.
start learning
Her mother also gave birth to three more children.
Pani Daville była w czwartym miesiącu ciąży.
start learning
Madame Daville was in the fourth month of pregnancy.
Ostatnie miesiące (jej) ciąży.
start learning
The last weeks of her pregnancy.
Dotarło do niego, że żona znów jest w ciąży.
start learning
It occurred to him that his wife was pregnant again.
Kobiety ze wsi pomogły jej przy porodzie.
start learning
The women from the village helped her at the birth.
Rozpoczęła się ostatnia faza porodu.
start learning
The final stage of birth had begun.
Fifty percent of all children died at birth. Fifty percent of children die during childbirth.
start learning
Fifty percent of all children died at birth. Pięćdziesiąt procent dzieci umiera podczas porodu.
Urodził się w Tarnowie, w południowej Polsce.
start learning
He was born in Tarnow, southern Poland.
Urodził się tego samego dnia co ja.
start learning
He was born on the same day as me.
Urodziła w 27 tygodniu.
start learning
She gave birth at 27 weeks.
Ukrywała ciążę przez (swoimi) rodzicami.
start learning
She hid the pregnancy from her parents.
Jest w czwartym miesiącu ciąży.
start learning
She is four months pregnant.
Będziemy mieli dziecko (CK)
start learning
We are going to have a baby.
Płód mocno kopie. (CM)
start learning
My baby kicks very hard.
Urodził im się synek. (CM)
start learning
A baby boy was born to them.
Urodziła zdrowe dziecko. (CK)
start learning
She gave birth to a healthy baby.
Zróbmy test ciążowy (--)
start learning
Let's do a pregnancy test.
Zaszła w ciążę. (lukaszpp)
start learning
She became pregnant.
Była już wtedy w ciąży. (learnaspossible)
start learning
She was already pregnant.
Wczoraj urodziła córeczkę. (CK)
start learning
She gave birth to a daughter yesterday.
Myśleliśmy o szczęśliwych czasach dzieciństwa.
start learning
We thought of the happy days of childhood.
Znam to z dzieciństwa.
start learning
I know it from my childhood.
Byłeś tylko dzieckiem.
start learning
You were just a kid.
Znów zaczęła niańczyć swoje dziecko.
start learning
She began nursing her child again.
Mówimy o tym jedynie dzieciom.
start learning
We speak of them only to children.
Niektóre kobiety trzymały na ręku niemowlęta.
start learning
Many women held babies in one arm.
Alicja z trudem pochwyciła niemowlę.
start learning
Alice caught the baby with some difficulty.
Bliźnięta ułożone przy sobie w jednej kołysce.
start learning
Twins nurtured side by side in the same cradle.
To był koniec szczęśliwego dzieciństwa.
start learning
That was the end of the happy childhood.
Pierwsze chłopięce zabawy.
start learning
The first games of boyhood.
Miałam wspaniałe dzieciństwo.
start learning
I had an excellent childhood.
Dzieci potrzebują czasu, aby dorosnąć.
start learning
Children need time to grow.
Był zaniedbywany w domu jako dziecko.
start learning
He was neglected at home as a child.
Była bita pasem.
start learning
She was beaten with a belt.
Chłopiec żył z babcią.
start learning
The boy lived with his grandmother.
Jesteś tylko dzieckiem.
start learning
You are just a baby.
To zdjęcie przypomina mi moje czasy dzieciństwa.
start learning
The photo takes me back to my childhood days.
Ta piosenka przypomina mi dzieciństwo. (CM)
start learning
That song reminds me of my childhood.
To jest wioska, w której spędziłem dzieciństwo. (CK)
start learning
This is the village where I spent my childhood.
W dzieciństwie zawsze wstawałem wcześnie. (CK)
start learning
I always got up early in my childhood.
Znali się od dzieciństwa. (CM)
start learning
They have known each other since their childhood.
Wiesz coś o dzieciństwie Toma? (CK)
start learning
Do you know anything about Tom's childhood?
Miałem szczęśliwe dzieciństwo. (CK)
start learning
I had a happy childhood.
Ciężko obchodzić się z płaczącym dzieckiem. (CK)
start learning
It's hard to handle crying babies.
Mick nadał temu dziecku imię Richard. (CK)
start learning
Mick named the baby Richard.
Bliźniaczki opiekowały się dzieckiem. (CK)
start learning
The twins looked after the baby.
Czy to dziecko umie już chodzić? (CK)
start learning
Is the baby able to walk?
Dziecko zaczęło raczkować. (CK)
start learning
The baby began to crawl.
Janet, popilnujesz dziecka? (MrShoval)
start learning
Janet, tend to the baby, please.
Niemowlę zaczęło płakać na mój widok. (CM)
start learning
Seeing me, the baby began to cry.
Nie powinieneś zostawiać dziecka samego. (CK)
start learning
You should not leave the baby alone.
Kto zajmie się tym dzieckiem? (CM)
start learning
Who will take care of the baby?
Byłem wtedy dzieckiem. (CK)
start learning
I was a baby in those days.
Trzymała mocno dziecko na rękach. (CM)
start learning
She clutched her baby in her arms.
Zawinęła dziecko w koc. (CK)
start learning
She wrapped her baby in a blanket.
Nie dała mu dotknąć dziecka. (CK)
start learning
She didn't let him touch her baby.
Idź proszę na plac zabaw się pobawić. (boracasli)
start learning
Please go to the playground to play.
Dziecko bawi się zabawkami. (CK)
start learning
The baby is playing with some toys.
Tego typu zabawki mają zły wpływ na dzieci. (CK)
start learning
Such toys have a bad influence on children.
Kiedy byłem dzieckiem, bawiłem się tymi zabawkami.
start learning
When a child, I would play with the toys.
Schował zabawki pod łóżkiem. (CK)
start learning
He hid his toys under the bed.
Zabrał mojej siostrze wszystkie zabawki. (CM)
start learning
He deprived my little sister of all her toys.
Kazała dzieciom posprzątać zabawki. (CK)
start learning
She told her children to put away their toys.
Kupiła dziecku zabawkę. (CK)
start learning
She bought a toy for her child.
No już, pobaw się ze mną, nudzi mi się! (braliobezerra)
start learning
Come on, play with me, I'm so bored!
Mogę wyjść się pobawić? (CK)
start learning
May I go out to play?
W co się pobawimy? (NekoKanjya)
start learning
What shall we play?
Jest przyzwyczajona do zabawy w samotności. (Eldad)
start learning
She is used to playing all by herself.
Ten chłopiec ma niewielu kolegów do zabawy. (CK)
start learning
The boy has few friends to play with.
Jego ideały uleciały, a młodość minęła.
start learning
His ideals had been shattered and his youth was over.
Czy moi rodzice zapomnieli o swojej młodości?
start learning
Have my parents forgotten that they were young once?
Obraz pochodzi z jego młodości.
start learning
That picture is from when he was young.
Mówiła o jego młodości jak o czymś minionym.
start learning
She had referred to his youth as a thing of the past.
We wczesnej młodości był nieśmiały.
start learning
When he was very young, he was shy.
Od młodości nienawidziła pochodów.
start learning
From her youth on, she hated parades.
Dni mej młodości.
start learning
The days of my youth.
Zazdroszczę ci wiecznej młodości.
start learning
I envy you your eternal youth.
Jako nastolatkowi nie było mu lekko.
start learning
He had some troubled years in his teens.
Cierpienie/Ból jest częścią dorastania.
start learning
Pain is part of growing up.
Zaczęli dorastać.
start learning
They began to grow up.
Jego ostatni wielki akt młodzieńczego buntu.
start learning
His last great act of youthful defiance.
Zdawał się tryskać młodzieńczą energią.
start learning
He seemed to have the vigour of youth.
Gdzie była wolność i odwaga młodości?
start learning
Where were the freedom and daring of youth?
Bez wątpienia idealizowałem swoją młodość.
start learning
I was no doubt idealizing my own youth.
Młodość i piękno mają pierwszeństwo.
start learning
Youth and beauty must come first.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń.
start learning
Never stop dreaming.
Dziewczyny i chłopcy dorastają szybciej.
start learning
Girls and boys are growing up faster.
Wyrastałam w Winchester.
start learning
I was raised in Winchester.
Musimy uwzględnić jego młody wiek. (--)
start learning
We must take his youth into account.
Żałuję mojej straconej młodości.
start learning
I weep for my lost youth.
Ci chłopcy są właśnie w rozkwicie młodości. (--)
start learning
Those boys are in the first flush of youth.
Żałuję, że w młodości nie wziąłem się ostrzej za robotę. (-)
start learning
I regret not having worked hard in my youth.
W młodości musimy uczyć się wielu rzeczy. (--)
start learning
We need to learn a lot of things in our youth.
Baw się, pókiś młody! (Scott-mod.)
start learning
Enjoy yourself while you are young!
Teraz jesteś dorosłym. (CK)
start learning
You are now an adult.
Życie jest twarde, ale jestem twardszy.
start learning
Life is hard, but I am harder.
Życie jest piękne. (CK)
start learning
Life is beautiful.
Czy masz w ogóle pojęcie jak wygląda moje życie? (CK)
start learning
Do you have any idea what my life is like?
Nie trać z oczu celu swego życia. (Swift)
start learning
You must not lose sight of your goal in life.
Czasami myślę o prowadzeniu spokojniejszego życia. CM
start learning
Sometimes I feel like living a more peaceful life.
Żyj i daj żyć innym. (--)
start learning
Live and let live.
Powinieneś postępować zgodnie z twoimi przekonaniami.
start learning
You should live up to your principles.
Każdy marzy o życiu wolnym od trudów. (--)
start learning
Everyone wants to live free from care.
Zapuścił brodę, aby wyglądać doroślej. (CK)
start learning
He grew a beard to look more mature.
(On) życzyłby sobie, aby mógł wymazać złe wspomnienia.
start learning
He wishes to erase bad memories.
Wróciły nagle wspomnienia dawnych dni. (--)
start learning
Memories of old times rushed back into my mind.
Ona z wielkim rozrzewnieniem wspomina męża. (CM)
start learning
She cherishes the memory of her husband.
Jest w pełni lat męskich. (CM)
start learning
He is now in the prime of manhood.
Ta piosenka przypomina mi moje szczęśliwe dni. (--)
start learning
This song reminds me of my happy days.
Starzec patrzył na młodzieńca.
start learning
The old man looked at the youth.
Nikt nie powinien zostawać sam na starość.
start learning
No one should be alone in their old age.
Widziała jedynie starość, która zaczęła ją trawić.
start learning
She only saw old age which was beginning to gnaw at her.
Wszystko to świadczyło o starości.
start learning
All this was due to age.
Nie każdą siłę starość zniszczy.
start learning
The old that is strong does not wither.
Staruszka poprowadziła chłopca do pokoju.
start learning
The old woman led the boy to a room.
Staruszka poprosiła, żeby jeszcze raz przysiągł.
start learning
The old woman asked him to swear again.
W ławkach siedzieli tylko starcy i staruszki.
start learning
The only people in the pews were old men and old women.
Lekarze obiecali uratować staruszka.
start learning
The doctors promised to save the old man.
Stary i samotny.
start learning
Old an alone.
Ostatnie 12 miesięcy życia spędził w domu opieki.
start learning
He spent his final 12 months in a nursing home.
Dzisiaj młodzi wcale nie dbają o starszych. (--)
start learning
Nowadays the young take no care of the old.
Powinniśmy szanować starszych. (NeoKanjya)
start learning
We should hold old people in reverence.
Staruszek odpoczywał pod drzewem. (NeoKanjya)
start learning
An old man was at rest under the tree.
Miło jest widzieć kochających się starszych państwa.
start learning
It is pleasant to watch a loving old couple.
Dawno, dawno temu żył sobie pewien staruszek. (Alan)
start learning
Once upon a time, there lived an old man.
Przede wszystkim bądź uprzejmy dla starszych. (orcrist)
start learning
Above all, be kind to old people.
Staruszka upadła i nie mogła wstać. (CK)
start learning
The old woman fell and could not get up.
Staruszka z wielkim trudem wdrapała się po schodach. CK
start learning
The old lady climbed the stairs with difficulty.
Staruszek wyglądał na mądrego człowieka. (CK)
start learning
The old man looked wise.
Jak wiadomo, przybywa starszych ludzi. (--)
start learning
You know, there are more and more old people.
W tej wsi jest wiele starszych osób. (CK)
start learning
There are many old men in this village.
Niewielu jest ludzi dożywających 90-tki. (CK)
start learning
Few people live to be ninety years old.
Musimy poczynić przygotowania na starość. (CM)
start learning
We must provide for our old age.
Mój ojciec zestarzał się. (CK)
start learning
My father grew old.
Mój ojciec jest bardzo stary i słuch go zawodzi. (CM)
start learning
My father is so old that he is hard of hearing.
Odszedłem na bok, aby przepuścić starszą panią. (CK)
start learning
I stepped aside for the old lady to pass.
Każdy chce żyć długo, ale nikt nie chce być stary. (--)
start learning
Every man desires to live long, but no man would be old.
Nie wolno wyśmiewać się ze starszych ludzi. (CK)
start learning
Don't make fun of old people.
Jego śmierć stanowi niepowetowaną stratę dla nauki.
start learning
His death is a profound loss for science.
Poniósł makabryczną śmierć.
start learning
He had died a gruesome death.
Nie lękają się śmierci.
start learning
They do not fear death.
Słońce chyli się ku zachodowi, a śmierć nie nadchodzi.
start learning
The sun is setting and death not yet come.
Na pustyni nieposłuszeństwo równe jest śmierci.
start learning
In the desert, disobedience means death.
Tchórze boją się śmierci.
start learning
Cowards are afraid of dying.
Do pewnej chwili śmierć pozostaje czymś odległym.
start learning
Up to a certain moment our death seems distant.
Chciała tylko oddalić śmierć.
start learning
She simply wanted to postpone death.
Wyobrażał sobie jej śmierć.
start learning
He pictured her death.
Zwierzęta mają prawo do miłosiernej śmierci.
start learning
Animals have the right to a merciful death.
Bałem się śmierci.
start learning
I felt the fear of death.
Widziałem twojego brata na kilka minut przed śmiercią.
start learning
I saw your brother a few minutes before he died.
On umarł za moje grzechy.
start learning
He died for my sins.
Wolę umrzeć niż zawieść zaufanie.
start learning
I would die before I break that trust.
Pozwolisz im umrzeć na marne?
start learning
Would you have them die in vain?
Żyłeś otoczony miłością i umarłeś godnie.
start learning
You lived your life in a loving way, and died with dignity.
Umarł dziś rano.
start learning
He died this morning.
Chciała umrzeć.
start learning
She wanted to die.
Za chwilę umrzesz.
start learning
You are going to die in a moment.
Miał osiem lat, kiedy umarł jego ojciec.
start learning
He was eleven when his father died.
Najprawdopodobniej odebrał sobie życie.
start learning
He apparently took his own life.
Zmarł na raka trzustki.
start learning
He died from pancreatic cancer.
Zmarł w drodze do szpitala.
start learning
He died on the way to hospital.
Zmarł w wieku 85 lat.
start learning
He has died at the age of 85.
Zostawił żonę i czterech synów. (po śmierci)
start learning
He is survived by his wife and four sons.
Straciłam mojego męża i najlepszego przyjaciela.
start learning
I lost my husband and my best friend.
Dziś odbiorę sobie życie.
start learning
I will take my life today.
Jonathan myślał, że umrze.
start learning
Jonathan thought he was going to die.
Zmarła po krótkiej chorobie.
start learning
She died after a short illness.
Zmarła godzinę później w szpitalu.
start learning
She died an hour later in hospital.
Zmarła z przyczyn naturalnych.
start learning
She died from natural causes.
Ona może umrzeć.
start learning
She may die.
Śmierć Klaudii zszokowała naród.
start learning
The death of Claudia has shocked the nation.
Prezydent złożył rodzinom kondolencje.
start learning
The president gave his condolences to the families.
Po raz pierwszy poprosił o eutanazję w 2011 roku.
start learning
He first requested euthanasia in 2011.
Belgijski parlament zalegalizował eutanazję w 2001 roku.
start learning
The Belgian parliament legalised euthanasia in 2001.
Żałujemy jego śmierci. (kebukebu)
start learning
We regret his death.
Daj mi wolność albo śmierć. (CK-mod.)
start learning
Give me liberty or give me death.
Ten człowiek był na krawędzi śmierci. (--)
start learning
The man was on the brink of death.
Poeta porównał śmierć do snu. (CK)
start learning
The poet compared death to sleep.
Zawsze jestem gotów na śmierć. (--)
start learning
I'm always ready for death.
Musisz wybierać: honor albo śmierć. (CK)
start learning
You must choose between honor and death.
Śmierć zrówna wszystkich. (--)
start learning
Death is the great leveler.
Śmierć jest przeciwieństwem życia. (--)
start learning
Death is the antithesis of life.
mierć przyjdzie po każdego. (CM)
start learning
Death is certain to come to everybody. Ś
iektórzy ludzie wierzą w życie wieczne po śmierci. (CM)
start learning
Some people believe in eternal life after death. N
Żaden człowiek nie uniknie śmierci. (--)
start learning
No one can avert death.
Ludzie kochani przez wielu umierają młodo. (--)
start learning
Those loved by many are liable to untimely death.
Nikt nie uniknie śmierci. (--)
start learning
Nobody can escape death.
Od wstydu lepsza jest śmierć. (--)
start learning
Death preferable to shame.
Jego śmierć była dla naszego kraju wielką stratą. (CM)
start learning
His death was a great loss to our country.
Szkoda, gdy ktoś umiera. (CK)
start learning
It's a pity when somebody dies.
Mocni przetrwają, słabi zginą. (NeoKanjya)
start learning
The strong will survive and the weak will die.
Umrzemy, prędzej czy później. (NeoKanjya)
start learning
We must die sooner or later.
Wszyscy kiedyś umrzemy. (Swift)
start learning
We shall all die some day.
Zmarł trzy dni później. (--mod.)
start learning
He died three days after.
Ten pacjent może umrzeć w każdej chwili. (CK)
start learning
That patient may die at any time.
Proszę, nie umieraj! (CK)
start learning
Please don't die!
Było jej pisane umrzeć młodo. (CK)
start learning
It was her fate to die young.
Za młodu często spacerowałem po cmentarzach. (--)
start learning
I used to walk in the cemetery in my youth.
Odwiedziłem grób ojca. (CK)
start learning
I visited my father's grave.
Tam jest jego grób. (learnaspossible)
start learning
His grave is there.
Został pochowany na tym cmentarzu. (CK)
start learning
He was buried in this graveyard.
Cmentarze w Czechach przypominają ogrody.
start learning
Cemeteries in Bohemia are like gardens.
Na cmentarzach zawsze panuje spokój.
start learning
Peace always reigns in the cemetery.
Ten cmentarz był próżnością przekutą w kamień.
start learning
The cemetery was vanity transmogrified into stone.
Cały cmentarz był bujnie porosły trawą i zielskiem.
start learning
Grass and weeds grew rank over the whole cemetery.
Kamerling uklęknął przy grobie.
start learning
The camerlegno knelt before the tomb.
Odszedł nieco od grobu.
start learning
He stepped away from the tomb.
W grobach znajdują się ciała.
start learning
Tombs contain bodies.
Groby porastają trawą i kolorowymi kwiatami.
start learning
The graves are covered with grass and colourful flowers.
To było miejsce na jego grób.
start learning
That was where his grave would be.
Zobaczyli nieznajomą dziewczynę klęczącą przy grobie.
start learning
They saw an unfamiliar girl kneeling by the tomb.
Kwiaty na grobach należą do żywych.
start learning
Flowers on graves belong to the living.
Ich grobów nigdy nie odnaleziono.
start learning
Their graves had never been found.
Wybrał sobie miejsce na cmentarzu.
start learning
He picked out his cemetery plot.
Cmentarz był zarośnięty i zaniedbany.
start learning
The graveyard was overgrown and neglected.
Pochowano tu tysiące ludzi.
start learning
Thousands of people were buried here.
Pochowaliśmy go na cmentarzu.
start learning
We buried him in the cemetery.
Widziałeś swój własny pogrzeb?
start learning
Did you watch your own burial service?
Na pogrzeb zjechała cała rodzina matki.
start learning
The funeral was attended by all Mother's relatives.
Nadszedł dzień pogrzebu.
start learning
The day of the funeral arrived.
Możesz mu tylko wyprawić piękny pogrzeb.
start learning
You'll have to arrange a nice funeral.
Na pogrzeb przyszły niewiarygodne tłumy.
start learning
The turnout for the funeral was incredible.
Muszą wyprawić pogrzeb.
start learning
They have a funeral to arrange.
Tysiące ludzi przyszły na pogrzeb.
start learning
Thousands of people came to her funeral.
The family held a small private ceremony. The family organized a small private celebration.
start learning
The family held a small private ceremony. Rodzina zorganizowała małą, prywatną uroczystość.
Nie było go na pogrzebie córki.
start learning
He did not attend his daughter’s funeral.
Nie powiem, żeby to był szczególnie ładny dom.
start learning
It's not as if it's a particularly nice house.
Biegnąc drogą, Artur prawie dotarł do domu.
start learning
Running up the lane, Arthur had nearly reached his house.
Wyniósł się z domu, kiedy miał siedem lat.
start learning
He had left home when he was seven.
Przyjechałam do domu kilka dni wcześniej.
start learning
I came home a few days early.
Kremowy, staroświecki piętrowy dom.
start learning
It was an old two-storied house, painted cream.
Tysiące frontowych wejść zabito od środka deskami.
start learning
Thousands of front entrances are boarded up from the inside.
Przechodzili koło osiedla.
start learning
They were passing a housing development.
Nowe budynki sterczały jeden obok drugiego.
start learning
New buildings jutting up fitfully one after the next.
Osiedle było wyludnione, mokre, ponure.
start learning
The public housing estate was deserted, wet and dismal.
Płacisz czynsz w terminie?
start learning
Do you pay your rent on time?
Wysiadł z windy na ostatnim piętrze.
start learning
He stepped from the elevator on the top floor.
Wyglądało na to, że całe pierwsze piętro jest puste.
start learning
The entire first floor looked deserted.
Na trzecim piętrze są dwa puste pokoje.
start learning
There are two empty rooms on the third floor.
Odnalazł właściwe mieszkanie i niecierpliwie zadzwonił.
start learning
He found the right flat and impatiently rang the bell.
Wreszcie na czwartym piętrze stuknęły drzwi.
start learning
At last the door on the fifth floor was heard shutting.
Schodzę zajrzeć o dwa piętra niżej.
start learning
I go down two floors to have a look around.
He leased the second and third floors. He lifted the first and second floor.
start learning
He leased the second and third floors. Podnajął pierwsze i drugie piętro.
It was an old-fashioned but very comfortable little house. The house was old-fashioned, but very nice.
start learning
It was an old-fashioned but very comfortable little house. Domek był staroświecki, ale bardzo sympatyczny.
Domku już nie było.
start learning
The little house was no longer there.
Smaland to wysoki dom z jodłami na dachu.
start learning
Smaland is a tall house with spruce trees on the roof.
Wszedł na dach swego wielkiego domu.
start learning
He went up on the roof of his great house.
Kto rusza się na dachu?
start learning
Who is moving up on the roof?
On mieszka na dachu.
start learning
He lives up on the roof.
Wskoczył do ciemnej jak noc piwnicy.
start learning
He jumped down in the coal-black cellar.
Peter poszedł na strych, żeby przynieść trochę gazet.
start learning
Peter went up to the loft to get some newspapers.
Wspiął się po drabinie na strych.
start learning
He climbed the ladder to the loft.
Ukryłem to na strychu.
start learning
I kept it hidden in the attic.
Znaleźli się w szerokim, słabo oświetlonym korytarzu.
start learning
They entered a wide, dimly lit hallway.
Langdon popędził za nią po schodach.
start learning
Langdon hurried up the stairs behind her.
Stoczył się ze schodów.
start learning
He toppled off the stairs.
Podbiegł do okna.
start learning
He ran to the window.
Wyjrzał przez okno.
start learning
He looked out the window.
We wszystkich niewielkich oknach panowała ciemność.
start learning
All the tiny windows inside seemed black.
Musiał wybić okno.
start learning
He must have broken the window.
Usiadła bokiem na parapecie.
start learning
She sat sideways on the windowsill.
Winston oparł się plecami o parapet okna.
start learning
Winston sat back against the window-sill.
Przeszła przez próg.
start learning
She stepped over the threshold.
Rozległo się ostre stukanie do drzwi.
start learning
There was a sharp ringing rap on the door.
Drzwi rozsunęły się.
start learning
The door slit open.
Ogromne drzwi stanęły otworem.
start learning
The great door swung open.
Langdon odsunął się od drzwi.
start learning
Langdon moved away from the door.
Gdzie masz zamiar mieszkać?
start learning
Where are you going to live?
W mieszkaniu zaczęły się dziać rzeczy niepojęte.
start learning
Odd things began happening in that apartment.
Dziś wieczorem zdemolowałam mu mieszkanie.
start learning
I wrecked his flat this evening.
Na każdym piętrze mieszkają dwaj lokatorzy.
start learning
On each floor, there are two tenants.
Przekręcił klucz w zamku.
start learning
He turned the key.
Jednym płynnym ruchem wyjął klucz.
start learning
In one fluid motion he produced a key.
Włożył klucz do zamka.
start learning
He rammed the key into the lock.
Chwycił pierwszy klucz i przekręcił.
start learning
He grabbed the first key and turned.
Brandonowie wiele razy się przeprowadzali.
start learning
The Brandos moved many times.
Jego rodzice wyprowadzili się.
start learning
His parents moved away.
Rodzina miała dom na plaży.
start learning
The family had a house on the beach.
Straciliśmy nasz dom.
start learning
We lost our home.
Na moim domu nie ciąży hipoteka. (--)
start learning
My house is a mortgage-free house.
On mieszka sześć domów za mną. (CK)
start learning
He lives six houses beyond my house.
Twój dom jest trzy razy większy od mojego. (swift)
start learning
Your house is three times as large as mine.
Budowa ich domu trwała dwa lata.
start learning
It took them two years to build the house.
Domy są położone niedaleko od siebie.
start learning
Each house is within shouting distance of another.
Oprowadzę pana po domu. (CK)
start learning
Let me show you around our house.
Te dwa domy stoją obok siebie. (CM)
start learning
The two houses stand side by side.
Za zakrętem będzie widać mój dom. (--)
start learning
Turning the corner, you will find my house.
Dom wymaga gruntownego remontu. (--)
start learning
The house requires large repairs.
Dom jest zbudowany z czerwonych cegieł. (CK)
start learning
The house is built of red bricks.
Dzielę mieszkanie z (moim) bratem.
start learning
I'm sharing my flat with my brother.
Wynajęły mieszkanie na przedmieściach Tokio. (CK-mod.)
start learning
They rented an apartment in a suburb of Tokyo.
Z sufitu zwieszał się ogromny żyrandol.
start learning
A colossal chandelier hung overhead.
Powoli poszedł do wyłożonego boazerią dębową gabinetu.
start learning
He walked slowly to his oak-paneled study.
Była tam kuchnia, salon i sypialnia.
start learning
There was a kitchen and a parlour and a bedroom.
Wyszedł smutny z pokoju.
start learning
He walked sadly out of the room.
Zaprowadziła go do doskonale umeblowanego saloniku.
start learning
She ushered him into an impeccably furnished sitting room.
He paced the frozen room to keep warm. He walked around the frosty room to warm up.
start learning
He paced the frozen room to keep warm. Spacerował po mroźnym pokoju, żeby się rozgrzać.
Kohler przeszył pokój martwym spojrzeniem.
start learning
Kohler's dead gaze bore across the room.
Odsunęła zasłonę, za którą ujrzeli okno.
start learning
She pulled a curtain aside to reveal a window.
Ktoś był w pokoju.
start learning
Someone was in the room.
Ściana wydawała się idealnie płaska.
start learning
The wall appeared perfectly flat.
Ściana przerastała wyobraźnię.
start learning
The wall defied the imagination.
Vitoria wskazała na ścianę za jego plecami.
start learning
Vittoria pointed at the wall behind him.
Powiodła oczami po wąskim pokoju.
start learning
Her eyes scanned the narrow room.
Poszła do sąsiedniego pokoju.
start learning
She went into the next room.
W piecu huczał ogień.
start learning
The fire roared in the stove.
Od paru dni palimy w piecu.
start learning
We lit the stove a few days ago.
Kominek w gabinecie właściciela Château Villette's.
start learning
The fireplace in Château Villette's drawing room.
W wielkim, staroświeckim kominku.
start learning
In the vast old-fashioned fireplace.
Agnes stała przy kominku.
start learning
Agnes stood by the fireplace.
W kominku trzaskał ogień.
start learning
The fire crackled in the fireplace.
Na kominku tykał staromodny zegar.
start learning
The old-fashioned clock was ticking away on the mantelpiece.
Na kominku jeszcze się żarzyło kilka węgielków.
start learning
A few embers were still glowing in the fireplace.
Postawił nogę na dywanie.
start learning
He stepped onto the carpet.
Małgorzata leżała z twarzą wtuloną w dywan.
start learning
Margarita lay face downward on the carpet.
Na podłodze leżał dywan.
start learning
There was a strip of carpet on the floor.
Pomacał ręką, szukając lampy przy łóżku.
start learning
He fumbled for the bedside lamp.
Sama się nie kładzie, siedzi z książką przy lampie.
start learning
She stays up and sits by the lamp with a book.
Sabina zgasiła lampę.
start learning
Sabina turn out the light.
Na stoliku stała lampa.
start learning
The table had a lamp on it.
Obraz wisi nad stołem. (NekoKanjya)
start learning
The picture hangs over the table.
To biurko zajmuje za dużo miejsca. (CK-mod.)
start learning
This table takes up too much space.
Nie możesz opuszczać tego pokoju. (CK)
start learning
You are not to leave this room.
Przez pomyłkę wszedłem do czyjegoś pokoju. (CK)
start learning
I entered someone else's room by mistake.
W pokoju prawie nic nie było. (CK-mod.)
start learning
There was almost nothing in the room.
Przyjdź natychmiast do pokoju. (CK)
start learning
Come into the room at once.
Ten pokój szybko się nagrzewa. (CK)
start learning
This room heats easily.
W tym pokoju jest bardzo duszno. (CK-mod.)
start learning
This room is very stuffy.
Czekają na ciebie pod drzwiami. (Zifre)
start learning
They are waiting for you in front of the door.
Ku mojemu zdziwieniu, drzwi były otwarte. (Swift)
start learning
To my surprise, the door was unlocked.
Z duszą na ramieniu otworzyła drzwi.
start learning
With her heart pounding, she opened the door.
Mary cicho zamknęła drzwi. (CK)
start learning
Mary closed the door quietly.
Brian zostawił drzwi otwarte. (CK)
start learning
Brian left the door open.
Kto zostawił otwarte drzwi? (CK)
start learning
Who left the door open?
Nie wolno zostawiać otwartych drzwi. (Swift)
start learning
The door must not be left open.
The door was locked from within. The door was closed from the inside. (Swift)
start learning
The door was locked from within. Drzwi były zamknięte od wewnątrz. (Swift)
Zostawiłeś otwarte okno? (CK)
start learning
Did you leave the window open?
Pozamykaj wszystkie drzwi i okna. (CK)
start learning
Shut all the doors and windows.
Z tego okna widać całe miasto. (--)
start learning
This window overlooks the whole city.
Wszyscy wyjrzeliśmy przez okno. (CK)
start learning
All of us looked through the window.
Nad moją głową zatrząsł się sufit. (CM)
start learning
The ceiling over my head shook.
Zawiesił lampę na suficie. (CK)
start learning
He hung a lamp from the ceiling.
Pomalował sufit na niebiesko. (CK)
start learning
He painted the ceiling blue.
Ze znużeniem odniósł pusty kubek do kuchni.
start learning
Wearily, he returned his empty mug to the kitchen.
Wszedł do kuchni.
start learning
He entered into a kitchen.
Po drodze krzyknął w stronę kuchni.
start learning
On the way he shouted towards the kitchen.
Już od dawna odechciewa mi się królowania w kuchni.
start learning
I'd stopped wanting to be queen of the kitchen long ago.
Przeszedłem z kuchni do swojego pokoju.
start learning
I went out of the kitchen into my own room.
Sophie natychmiast pobiegła do kuchni.
start learning
Sophie immediately ran to the kitchen.
I took this candle from the kitchen. I took a candle from the kitchen.
start learning
I took this candle from the kitchen. Zabrałem z kuchni świeczkę.
Dobiegający z kuchni brzęk garnków.
start learning
The clatter of saucepans coming from the kitchen.
Drzwi prowadziły wprost do dużej kuchni.
start learning
The door led right into a large kitchen.
Kucharka cisnęła za nią patelnią
start learning
The cook threw a frying-pan after her.
Teraz tak: do śniadania będzie nam potrzebna patelnia.
start learning
Now for breakfast we shall want a frying-pan.
Na patelnię poszło sześć jajek.
start learning
Six eggs had gone into the frying-pan.
Pippi nagrzała duży garnek wody.
start learning
Pippi warmed a big saucepan of water.
Upuściła łyżkę w rondelek.
start learning
She dropped her spoon into her saucepan.
Postawić czajnik wody na piekarniku gazowym.
start learning
To put a kettle of water on the stove.
Zebrała talerze, żeby zanieść je do kuchni.
start learning
She collected the dishes and carried them to the kitchen.
Jeszcze jeden talerz, jeszcze jeden i jeszcze.
start learning
Another plate, more plates.
Złożył serwetkę obok talerza.
start learning
He put the napkin down next to his plate.
Wziął do ręki dużą, drewnianą łyżkę.
start learning
He picked up a giant wooden spoon.
Mnóstwo srebrnych łyżek zniknęło w tajemniczy sposób.
start learning
Many of his silver spoons mysteriously disappeared.
Odłożyliśmy widelce i spojrzeliśmy po sobie.
start learning
We laid down our forks and stared at each other.
Chodź tutaj, pomóż wycierać widelce.
start learning
Come over here and help dry the forks.
Jedli na zmianę tym samym widelcem.
start learning
They ate by turns from the same fork.
Musieli posługiwać się nożem i widelcem.
start learning
He had to eat with a knife and fork.
Zastawa zabrzęczała na stole.
start learning
The crockery rattled on the table.
Wypełnił zlew brudnymi talerzami.
start learning
He had filled the sink with dirty dishes.
Kieliszek spadł ze stołu i rozbił się.
start learning
A glass fell off the table and broke.
Nie kładź łokci na stole. (CK)
start learning
Don't put your elbows on the table.
Stół uginał się pod ciężarem potraw. (--)
start learning
The table was groaning with food.
Ten stół wykonany jest z dobrej jakości dębu. (CK)
start learning
This table is made of good oak.
Odsunąłem stół, aby nie przeszkadzał. (CK)
start learning
I pushed the table out of the way.
Mary zeszła do kuchni. (CK)
start learning
Mary went down to the kitchen.
Włóż blachę do piekarnika. (fliegster)
start learning
Place the pan in the oven.
Pies wylizał talerz. (--)
start learning
The dog licked the plate with its tongue.
Wyszedł z sypialni do przedpokoju.
start learning
He walked out of the bedroom into the suite's foyer.
Drzwi do jego sypialni były otwarte.
start learning
His bedroom door was open.
Z sypialni dobiegł niski głos.
start learning
A low voice came from the bedroom.
Siedział na łóżku.
start learning
He was sitting up in bed.
W jej sypialni paliły się wszystkie lampy.
start learning
Every lamp was burning in her bedroom.
Langdon usiadł na pustym łóżku.
start learning
Langdon sat up in his empty bed.
Na krześle obok łóżka leżały poskładane jego ubrania.
start learning
His clothing was folded on the chair beside the bed.
Po omacku szukał lampy przy łóżku.
start learning
He fumbled for the bedside lamp.
Spojrzał na budzik stojący przy łóżku.
start learning
He looked at the bedside clock.
Wyskoczył z łóżka.
start learning
He jumped from his bed.
Pościel była zmięta.
start learning
The sheets were tousled.
W innych oknach wysoko piętrzyła się pościel.
start learning
Other windows were piled up with bedding.
Oślepiająca biel pościeli.
start learning
Dazzling white bed linen.
Znalazła pod poduszką jakąś kartkę.
start learning
she found a note card lying on her pillow.
Hela schowała kartę pod poduszkę.
start learning
Hella hid the card under a pillow.
Dostałyśmy z Margot po poduszce i kocu.
start learning
Margot and I were each given a pillow and a blanket.
Zębami wbiła się w poduszkę.
start learning
Her teeth bit into the pillow.
Zerknął na elektroniczny budzik.
start learning
He squinted at his digital clock.
O szóstej zadzwonił budzik.
start learning
At six the alarm went off.
Usiadła na tapczanie i wpatrywała się w małą klatkę.
start learning
She sat on a couch and stared at a small cage.
Teresa klęczała na tapczanie.
start learning
Tereza knelt by the couch.
Leżała na brzuchu w poprzek tapczana.
start learning
She lay diagonally across the divan on her stomach.
Podprowadziłem ją do tapczana.
start learning
I led her to the divan.
Te drzwi wiodą do sypialni.
start learning
The door opens into the bedroom.
Na górze mamy cztery sypialnie. (CK-mod.)
start learning
We have four bedrooms upstairs.
Wszedłem na palcach do sypialni. (CK)
start learning
I went up to my bedroom on tiptoe.
W twojej sypialni nikogo nie ma. (CK)
start learning
There's no one in your bedroom.
To łóżko wydaje się solidne. (CM)
start learning
This bed looks solid.
Chłopiec spadł z łóżka. (CK)
start learning
The boy fell off the bed.
Schowałem się pod łóżkiem. (CK)
start learning
I hid myself under the bed.
Zmierzył długość łóżka. (CK)
start learning
He measured the length of the bed.
Położyła na łóżku prześcieradło. (CK)
start learning
She put sheets on her bed.
Szukam pokoju z dwoma oddzielnymi łóżkami. (lukaszpp)
start learning
I am looking for room with twin beds.
Nigdy nie ścielę łóżka. (Shoyren)
start learning
I never make my bed.
Ona śpi na dwóch poduszkach. (CK)
start learning
She sleeps with two pillows.
Moja poduszka jest taka miękka!
start learning
My pillow is so soft!
Zawinęła dziecko w koc. (CK)
start learning
She wrapped her baby in a blanket.
Powlókł się do łazienki.
start learning
He stomped off to the bathroom.
Przechodząc obok łazienki przystanął.
start learning
Passing the bathroom he stopped.
Skrzypią drzwi do łazienki.
start learning
The bathroom door creaks.
Potem poszedł się umyć do łazienki.
start learning
Then he went to wash in the bathroom.
Nie mamy wanny.
start learning
We don't have a bathtub.
Usiadła na krawędzi wanny.
start learning
She sat on the edge of the bath.
Zobaczył umywalkę, wannę i muszlę klozetową.
start learning
He saw a washbasin, bathtub, and toilet bowl.
Poszła do domu i napuściła wody do wanny.
start learning
She went home and drew a bath.
Wyszła z wanny.
start learning
She stood up from her bath.
Mył się i oddawał mocz do umywalki.
start learning
He washed and urinated into the washbasin.
Koło drzwi niewielka, obtłuczona umywalka.
start learning
A tiny cracked sink by the door.
Mała, ale przyjemna łazienka.
start learning
A small but pleasant bathroom.
Łagodnie nachyliła się nad umywalką.
start learning
She leaned down over the basin.
Teresa wstała i poszła pod prysznic.
start learning
Tereza got up and rinsed herself off under the shower.
Wskakuj pod prysznic.
start learning
Get in the shower.
Toaleta cieknie, a kran jest przekręcony.
start learning
The toilet's leaking, and the faucet's stuck.
Nie pozwolili mi zostawić odkręconego kranu.
start learning
They wouldn't let me run water.
Woda ciekła z kranu, hałasując.
start learning
The basin tap was running noisily.
Paweł odkręcił kran, ale woda nie szła.
start learning
Pavel turned the tap but there was no water.
Krany hałasowały.
start learning
The taps were gushing.
Stół nakryty do śniadania.
start learning
The breakfast things on the table.
Był to duży stół.
start learning
The table was a large one.
Spojrzałem na stół.
start learning
I looked over at the table.
Puchatek rozłożył obrus na stole.
start learning
Pooh put the cloth back on the table.
Spytał ich, dokąd mają zawieźć meble.
start learning
He asked them where they were taking the furniture.
Meble i tapety w całym domu były stare.
start learning
The furniture and wallpaper in the house were all old.
Jasne meble z brzozy i buku.
start learning
The light-coloured furniture was birch and beechwood.
Zabieram meble.
start learning
I'm removing the furniture.
Na stole leżała prosta, miedziana skrzynia.
start learning
On the table lay a rudimentary copper chest.
Podał mu inny taboret.
start learning
He gave him another stool.
Kot zeskoczył z taboretu.
start learning
The cat jumped down from its stool.
Spojrzał na siebie w lusterku szafy.
start learning
He looked at himself in the wardrobe mirror.
Szperała po szafach i szufladach.
start learning
She dug through cupboards and drawers.
Niektórzy mężczyźni mają szafę pełną krawatów.
start learning
Some men have a cupboardful of ties.
Górna szuflada w nocnym stoliku.
start learning
The top drawer of bedside table.
Już miała zamknąć szufladę, kiedy...
start learning
She was about to close the drawer when...
Wysunęła dolną szufladę.
start learning
She opened the bottom drawer.
Sięgnął do szuflady.
start learning
He reached into a drawer.
Obaj mężczyźni z rozpaczą opadli na krzesła.
start learning
Both men collapsed on to their chairs in despair.
Usiadł bardzo ostrożnie na oszronionym krześle.
start learning
He sat tentatively on a frost-covered chair.
Ustawił krzesła wokół biurka.
start learning
He arranged some chairs around his desk.
Bezwstydna pokojówka oparła nogę na krześle.
start learning
The shameless maid put one foot on a chair.
Przysuń sobie bliżej krzesło i siadaj.
start learning
Pull that chair closer and take a seat.
Opadła na fotel, aby odpocząć.
start learning
She collapsed into an armchair to rest.
Kohler wyciągnął z półki książkę.
start learning
Kohler pulled a book from the shelf.
Świeca przymocowana do półki dawała im światło.
start learning
A candle fixed on a shelf gave them light.
Wysokie dębowe regały pokryte książkami.
start learning
High oak shelves packed with books.
Siedzę na starym, rozklekotanym krześle.
start learning
I’m sitting on a rickety old chair.
Meble należą do mojej matki. (CK)
start learning
The furniture belongs to my mother.
Właśnie kupiliśmy dwa meble. (CK)
start learning
We have just bought two pieces of furniture.
W moim domu jest mało mebli. (CK)
start learning
There is little furniture in my house.
Lubię ustawienie mebli w tym pokoju. (CK)
start learning
I like the arrangement of the furniture in this room.
W tym pokoju nie ma krzeseł.
start learning
There is no chair in this room.
To krzesło jest dla mnie za niskie. (CK)
start learning
This chair is too low for me.
Kot śpi na krześle. (CK)
start learning
The cat is sleeping on the chair.
Wyniósł krzesła z pokoju. (CK)
start learning
He carried the chairs out of the room.
Podniósł się z krzesła.
start learning
He stood up from his chair.
Zapomniałem zamknąć szufladę. (CK)
start learning
I forgot to lock the drawer.
Włożyłem to do szuflady. (blay_paul)
start learning
I put it in the drawer.
Wrzucił papiery z powrotem do szuflady. (blay_paul)
start learning
He dumped the papers back into the drawer.
Wziął książkę z półki. (CK)
start learning
He got the book down from the shelf.
Odłóż książkę z powrotem na półkę. (CK)
start learning
Put the book back on the shelf.
Przymocował półkę do ściany. (CK-mod.)
start learning
He fixed the shelf to the wall.
Zrobił dla niej półkę na książki. (CK)
start learning
He made her a bookshelf.
Poszedł na długi spacer.
start learning
He went for a long walk.
Zaczął czytać.
start learning
He began to read.
Skończył pisać.
start learning
He finished writing.
Teabing kiwnął głową i zaczął znów pisać.
start learning
Teabing nodded and began writing again.
Prowadziła dom.
start learning
She ran the household.
Opiekowała się rodzeństwem.
start learning
She took care of her siblings.
Popadli w rutynę.
start learning
They fell into a routine.
Rzadko wychodzi na zewnątrz.
start learning
He rarely goes outside.
Długo czekał.
start learning
He waited for a long time.
Podszedł do okna.
start learning
He went to the window.
Jego żona usłyszała i zeszła na dół.
start learning
His wife heard and came downstairs.
Jonathan wychylił się z okna.
start learning
Jonathan leaned out of the window.
Jonathan wyjrzał przez okno.
start learning
Jonathan looked out ouf the window.
Lucy wyszła na zewnątrz.
start learning
Lucy had gone outside.
Wróciła do łóżka.
start learning
She got back into bed.
Wstała z łóżka.
start learning
She got out of bed.
Podeszła w stronę okna.
start learning
She went over to the window.
Musimy iść do domu.
start learning
We must walk home.
Nie możesz siedzieć i nic nie robić.
start learning
You can’t sit and do nothing.
Cokolwiek robię, ona twierdzi, że mógłbym lepiej.
start learning
Whatever I do, she says I can do better.
Zrób swoją część, a ja zrobię resztę. (Swift)
start learning
You do your part and I'll do the rest.
Robię wszystko o co mnie prosisz. (CK)
start learning
I'll do everything you tell me to do.
Cokolwiek robisz, rób porządnie. (Dejo)
start learning
Whatever you do, you must do your best.
Rób, co chcesz. (CK)
start learning
Do whatever you want to do.
Co robisz w wolnym czasie? (CK)
start learning
What do you do in your spare time?
We walked a lot. We walked a lot. (Swift-mod.)
start learning
We walked a lot. Dużo spacerowaliśmy. (Swift-mod.)
Tom odprowadził Kate do domu. (CN)
start learning
Tom walked Kate home.
Tom chodzi wolno. (CK)
start learning
Tom walks slowly.
Czy mogę wyjść na krótki spacer? (CK)
start learning
May I go out for a short walk?
Jeśli nie pójdziesz, ja też nie idę. (Nero)
start learning
If you don't go, I will not go either.
Why do not we go home? Why do not we go home? (CK)
start learning
Why don't we go home? Dlaczego nie pójdziemy do domu? (CK)
Zamierzasz tam stać cały dzień? (CK-mod.)
start learning
Are you just going to stand there all day?
Spędził wieczór, czytając książkę. (CK)
start learning
He spent the evening reading a book.
Przeczytałeś wszystko? (CK)
start learning
Did you read it at all?
Proszę pisać ołówkiem. (CK)
start learning
Please write with a pencil.
Napisanie tego zajęło mi kilka godzin. (CK-mod.)
start learning
It took me several hours to write it.
Ta dziewczyna usiadła obok mnie. (CK)
start learning
The girl sat beside me.
John usiadł z założonymi rękoma. (CK)
start learning
John sat with arms crossed.
Nie powinieneś siedzieć do tak późna. (--)
start learning
You ought not to sit up so late.
Usiądź i zagrzej się. (CM)
start learning
Sit down here and warm yourself.
Położyłem się, by odpocząć. (CM)
start learning
I lay down to rest.
Położyłem się na brzuchu. (CK)
start learning
I lay on my face.
Lepiej, żebyś trochę odpoczął. (Zifre)
start learning
You had better take a little rest.
Mogę odpocząć? (CK)
start learning
May I take a rest?
Nie opieraj łokci na stole. (Nero)
start learning
Stop resting your elbows on the table.
Tom oglądał wczoraj telewizję. (CK)
start learning
Tom watched TV yesterday.
Poprawiłem sobie humor słuchając muzyki. (CK)
start learning
I cheered myself up by listening to music.
O której godzinie mam cię odebrać? (CK)
start learning
What time shall I pick you up?
Może pan tam stanąć? (CK)
start learning
Just stand there, please.
Nie chcę tak długo czekać. (CK)
start learning
I don't want to wait that long.
Wytarłem się ręcznikiem.
start learning
I dried myself off with a towel.
Obmył twarz zimną wodą.
start learning
He splashed cold water on his face.
Umyłem ręce nad umywalką.
start learning
I washed my hands in the sink.
Około południa wziął prysznic i zjadł śniadanie.
start learning
By noon he had showered and eaten breakfast.
Wzięli wspólny prysznic.
start learning
They took a shower together.
Wziąłem zimną kąpiel.
start learning
I took a cold bath.
Dziś wieczorem umyłam mamie włosy.
start learning
I washed Mother's hair this evening.
Właśnie umyłem zęby w lodowatej wodzie.
start learning
I just brushed my teeth with ice water.
Potrzebowałem tylko czasu, żeby się umyć.
start learning
I only needed time to wash.
Codziennie golił całe ciało.
start learning
He shaved his entire body every day.
Przestał się golić i stracił apetyt.
start learning
He stopped shaving and lost his appetite.
Nie golił się i wyglądał na zmęczonego.
start learning
He didn't shave and he looked tired.
Powinieneś się ogolić.
start learning
You ought to have a shave.
Ogolił się i wykąpał.
start learning
He had a shave and a bath.
Umyj zęby przed pójściem spać. (CK-mod.)
start learning
Brush your teeth before going to bed.
Zawsze musisz mieć czyste ręce. (CK-mod.)
start learning
You must always keep your hands clean.
Wytrzyj usta serwetką.
start learning
Clean your lips with the napkin.
Czyste ręczniki są w szufladzie. (CK)
start learning
The clean towels are in the drawer.
Myję zęby między posiłkami. (--)
start learning
I brush my teeth clean after meals.
Musisz myć ręce przed jedzeniem. (CK)
start learning
You must clean your hands before meals.
Umyj twarz. (CK)
start learning
Wash your face.
Jane ma mnóstwo rzeczy do prania. (CK)
start learning
Jane has a lot of clothes to wash.
Myj ręce przed jedzeniem. (CK)
start learning
Wash your hands before eating.
Ta koszula musi iść do prania. (eldad)
start learning
This shirt needs washing.
Ta chusteczka nie doprała się. (--)
start learning
This handkerchief didn't wash clean.
Moja siostra myje włosy każdego ranka. (CK)
start learning
My sister washes her hair every morning.
Powiedz mi jak się obsługuje pralkę. (CK)
start learning
Tell me how to use the washing machine.
Coś nie tak z pralką. (CK)
start learning
Something is wrong with the washing machine.
Pralka to wspaniały wynalazek. (CK)
start learning
The washing machine is a wonderful invention.
Umyj nogi.
start learning
Wash your feet.
Umyłem się i poczułem się dużo lepiej. (CK)
start learning
I washed myself and felt much better.
Zawiesiła pranie na sznurze. (CK)
start learning
She hung the washing on the line.
Staniki zawsze piorę ręcznie. (fingerhut)
start learning
I always hand wash my bras.
Rano nie myję włosów. (CK)
start learning
I don't wash my hair in the morning.
Idę się kąpać. (CK)
start learning
I'm going to take a bath.
Nie ma nic lepszego niż gorąca kąpiel. (CK-mod.)
start learning
There's nothing like a hot bath.
Ile razy w tygodniu bierzesz kąpiel? (Swift)
start learning
How often a week do you take a bath?
Kąpiemy się codziennie. (Zifre)
start learning
We take a bath every day.
Obmyj nogi z brudu. (--)
start learning
Bathe your feet to get the dirt off.
Napuść gorącej wody do wanny. (--)
start learning
Run hot water into the bath.
Mogę wziąć prysznic? (CK)
start learning
May I take a shower?
Przed śniadaniem wziął prysznic. (CK)
start learning
He had a shower before breakfast.
Brałeś dziś prysznic? (lukaszpp)
start learning
Did you take a shower today?
Biorę prysznic prawie każdego dnia. (Amastan)
start learning
I take a shower almost every day.
Zaciąłem się przy goleniu. (CK)
start learning
I cut myself shaving.
Muszę ogolić się przed wyjściem. (CK)
start learning
I've got to shave before leaving.
Zgolił wąsa. (CK)
start learning
He shaved his mustache off.
(On) goli się cztery razy w tygodniu.
start learning
He shaves four times a week.
Muszę się ogolić.
start learning
I need to shave.
Zapytałem go, czy przyszedł umyć okna.
start learning
I asked him if he'd come to clean the windows.
Za piętnaście szósta zaczęłam zamiatać podłogę.
start learning
At a quarter to six I swept the floor.
Margot i ja zmywamy naczynia.
start learning
Margot and I do the dishes.
Peter był zajęty sprzątaniem.
start learning
Peter was busy cleaning up.
Cecilie sprzątała ze stołu.
start learning
Cecilia cleared the table.
Nigdy nie sprzątasz?
start learning
Do you never clean up?
Nieporządek w jej mieszkaniu graniczył z chaosem.
start learning
Her apartment was messy, bordering on chaotic.
Potem posprzątałam jeszcze trochę pokój.
start learning
Then I straightened up the room.
Tutaj ze dwadzieścia lat nikt nie sprzątał.
start learning
The place hasn't been cleaned for a good twenty years.
Wypolerowałem podłogę i meble. (CK)
start learning
I polished up the floor and furniture.
Później posprzątam kuchnię. (CK)
start learning
I'll clean up the kitchen later.
Pomogłem mojej mamie posprzątać kuchnię. (CK)
start learning
I helped my mother clean the kitchen.
Pomogę ci przy zmywaniu. (CK)
start learning
Let me help you with the dishes.
Umyję za ciebie naczynia. (--)
start learning
I'll let you off doing the dishes.
Tom wytarł naczynia. (CK)
start learning
Tom dried the dishes.
Zawsze musisz utrzymywać pokój w czystości. (eastasia)
start learning
Your room must always be kept clean.
Sprzątanie tego pokoju zajęło mi trzy dni. (eldad)
start learning
It took me three days to clean the room.
W pokoju panował rozgardiasz. (cburgmer)
start learning
The room was in disorder.
Poprosiłem, by zamiótł podłogę. (CK)
start learning
I made him sweep the floor.
Posprzątałeś swój pokój? (CK)
start learning
Did you clean your room?
Mam w pokoju niezły burdel.
start learning
My room is a mess.
Wyrzucono mnie za kiepskie oceny.
start learning
I'd been expelled for poor marks.
Mam ze sobą listę wszystkich uczniów.
start learning
I have a complete student list with me.
Najdziksze wrzaski wydawali uczniowie.
start learning
The most savage yells of all came from the schoolchildren.
Nie jesteś zbyt pojętnym uczniem.
start learning
You are a slow learner.
Niektóre podręczniki dotarły niedawno.
start learning
A few schoolbooks have just arrived.
Kartka wyrwana z zeszytu.
start learning
A piece of paper torn from a notebook.
Na koniec roku szkolnego.
start learning
At the end of the school year.
To jakby taka lekcja geografii.
start learning
It’s something very like learning geography.

You must sign in to write a comment