RZYM (+spadkowe)

 0    114 flashcards    Franklin
print play test yourself
 
Question Answer
peculium castrense
start learning
majątek z wojska
peculium quasicastrense
start learning
majątek z urzędów
iudicium domesticium
start learning
sąd domowy
adrogatio per rescriptum principis
start learning
adrogatio przez reskrypt princepsa
adoptio plena/ minus plena
start learning
adopcja pod patria potestas/tylko dziedziczenie
adulterium
start learning
stosunek z zamężną kobietą
stuprum
start learning
stosunek z wdową/panną
confereatio
start learning
forma zawarcia małżeństwa - tylko dla patrycjuszy, w obecności kapłanów i 10 świadków + ofiarowanie chleba orkiszowego
coemptio
start learning
małżeństwo przez mancypacje
usus
start learning
małżeństwo przez mieszkanie, nieprzerwanie, przez roku u męża
fiscus
start learning
majątek państwowy do dyspozycji cesarza
aerarium
start learning
skarb państwa należący do narodu rzymskiego
capitis deminutio maxima/media/minima
start learning
uszczuplenie zdolności do czynności prawnych pełne/średnie/małe
fictio legi Corneliae
start learning
fikcja prawna - dostałeś się w niewolę = umarłeś
status: libertatis, civitatis, familiae
start learning
zdolność prawna majątkowa zależała od:
descendentes
start learning
zstępni
ascendentes
start learning
wstępni
manumissio in ecclesia
start learning
wyzwolenie w kościele
manumissio censu
start learning
manumissio przez wpisanie do spisu obywateli
manumissio vindicta
start learning
manumissio przez in iure cessio - z adsertor libertatis - obrońcą wolności
edictum tralaticium
start learning
część edyktu, którą nowy pretor zachowuje
adiuvare, supplere, corrigere
start learning
edykt pretorski - wspomagać uzupełniać poprawiać
cavere - agere - respondere de iure
start learning
juryści w okresie przedklasycznym - układać - pomagać stronom - odpowiadać
organizacje (związki) ludzi, masy majątkowe wyodrębnione jako twory społeczne do realizacji określonych zadań, posiadające zdolność prawną.
start learning
osoba prawna
municipia, collegia, populus romanum, fiscus, sodalitates, collegia, corpora, societas
start learning
rodzaje osób prawnych
właściciel odpowiadał do wysokości peculium, mógł jednak najpierw potrącić swoje wierzytelności (tzw. prawo dedukcji), a dopiero potem spłacać wierzycieli w kolejności zgłoszeń.
start learning
actio de peculio
w przypadku ustanowienia peculium na cele handlowe, właściciel musiał podzielić (tribuere) peculim pomiędzy wierzycieli, bez możliwości pokrycia własnych wierzytelności w drodze dedukcji.
start learning
actio tributoria
w przypadku czynności prawnych zawartych na polecenie właściciela (iussum), właściciel odpowiadał do pełnej wartości zobowiązania
start learning
actio quod iussu
– jeśli w wyniku zawartej czynności prawnej powiększył się majątek właściciela, odpowiadała on do wysokości przysporzenia.
start learning
actio de in rem verso
za zobowiązanie zaciągnięte przez niewolnika ustanowionego kapitanem statku - w pełnej wysokości, o ile mieściło się w praepositio
start learning
actio exercitoria
actio institutoria
start learning
za zobowiązania niewolnika, ustanowionego kierownikiem przedsiębiorstwa handlowego (institutor), o ile zaciągnięte zobowiązanie mieściło się w granicach ustanowienia (praepositio), właściciel odpowiadał do pełnej wysokości.
prawo uczestniczenia w obrocie prawno-majątkowym i dokonywania czynności prawa cywilnego
start learning
ius commercii
cudzoziemcy, których tereny zostały włączone do Imperium Romanum w wyniku podboju.
start learning
peregryni dediticii
"cudzoziemcy określonej miejscowości") - mieszkańcy gmin, państw, które uznały zwierzchność Rzymu, a w zamian uzyskały autonomię, najczęściej ograniczającą się do własnej administracji i sądownictwa
start learning
peregrini certae civitatis
nieformalnie wyzwoleni niewolnicy
start learning
Latini Iuniani
byli to Latyni osiedleni w koloniach rządzących się prawem latyńskim
start learning
Latini coloniari
mieszkańcy Lacjum oraz członkowie związku miast latyńskich. W stosunku do mieszkańców pozostałych gmin italijskich mieli bardzo dogodną sytuację prawną
start learning
Latini veteres
1) wiek, 2) płeć, 3) choroba umysłowa, 4) marnotrawstwo.
start learning
zdolność do czynności prawnych zależała od
uporządkowany zbiór edyktów pretorów, edyla kurulnego oraz prawdopodobnie namiestnika prowincji; wszelkie ew. zmiany należały od tego momentu do cesarza; 130r.n.e
start learning
edictum perpetuum
praepositio
start learning
zakres działań związanych z powierzoną niewolnikowi działalnością
W prawie rzymskim grupa specjalnych powództw opartych na prawie pretorskim, za pomocą których dochodzono należności ze zobowiązań zaciągniętych przez niewolnika lub inną osobę alieni iuris na jego polecenie lub za jego zgodą
start learning
Actiones adiecticiae qualitatis
Mos (mos maiorum) Leges regiae Leges - rogatae - datae [np. ustawa XII tablic] Plebiscita
start learning
ŹRÓDŁA - archaiczny
Mos Leges (plebiscita=leges) Edykt pretorski ustawa XII tablic] Działalność jurystów:
start learning
ŹRÓDŁA - przedklasyczny
Leges (do I w ne) Edykt pretorski (od Hadriana edictum perpetuum) Senatus consulta Konstytucje cesarskie (edicta, mandata, decreta, rescripta) Działalność jurystów (ius respondendi)
start learning
ŹRÓDŁA - klasyczny
Konstytucje cesarskie
start learning
ŹRÓDŁA - poklasyczny
Corpus Iuris Civilis: Kodyfikacja prawa: Digesta Codex Institutiones + (doszły później) Novellae
start learning
ŹRÓDŁA - justyniański
praescriptio, rogatio, sanctio
start learning
z czego składały się leges?
lex aelia sentia
start learning
4.r.p.n. e - ograniczenia wiekowe wyzwalanego i wyzwalającego (-ący: 20+,-any: 30+); szczególne powody dla zaniechanie w.w. wymagań - consilium; wyzwoleni wbrew wymogom - latyni iuańscy
lex aquilia
start learning
286 r.p.n.e. -m.in. odpowiedzialność za delikty bezprawnego uszkodzenia cudzej rzeczy; głównie dot. uszkodzenia niewolnika bądź zwierzęcia; szkoda musiała wynikać z: bezpośredniego działania sprawcy, obiektywnie bezprawnego, szkoda -charakter materialny
lex falcidia
start learning
40 r.p.n. e -legaty nie mogły przekraczać 3/4 majątku; w przypadku współspadkobierców każdy z nich powinien otrzymać 1/4 tego co by otrzymał na podstawie testamentu; zapisy +3/4 były nieważne
lex iunina norbana
start learning
19 r.n. e-wyzwoleni nieformalnie - status latyna iuańskiego; nie mogli otrzymać ani sporządzić testamentu
lex mincia
start learning
ok. 90.r.p.n. e - nakazywała, aby dziecko otrzymywało niższy status
lex iulia de adulteris coercendis
start learning
18 r.p.n. e- wprowadzała karę za stuprum i adulterium; mąż mógł zabić cudzołożnika(żonę tylko ojciec); musiał wnieść o rozwód, inaczej popełniał przestępstwo stręczycielstwa
lex iulia de maritandis ordinibus
start learning
18rpne-nakaz pozostawania w związku małżeńskim(m25-60, k20-50); dot. również rozwodników i wdowców(m-niezwłocznie, k-18miesiący po rozwodzie, 2 lata po śmierci m); ius trium liberorum; bezdzietni - 1/2 z testamentu, caelibes - 0
lex papia popea
start learning
9rne- zakaz małżeństw między senatorami a wyzwolenicami, aktorkami, itp.
lex voconia
start learning
169rpne-kobiety nie mogły być spadkobiercami obywatela 1. klasy cenzusorskiej; nie dotyczyło ab intestato kobiet sui heredes; zapisobiorca nie mógł otrzymać więcej niż spadkobierca/wszyscy współspadkobiercy razem
edykt pretorski 1-3 / 5 części
start learning
Pierwsza część zawiarała zasady dotyczące zakresu działalności pretora oraz postępowania przed jego urzędem. Część druga i trzecia przedstawiały poszczególne przypadki udzielenia przez pretora ochrony prawnej przez udzielenie skargi-powództwa.
edykt pretorski 4-5/5 części
start learning
Część czwarta przedstawiała sposoby egzekwowania orzeczeń sądowych. Część piąta zajmowała się udzielaniem ochrony prawnej przez pretora w postępowaniu pozaprocesowym
Lex Furia Testamentaria (204 – 169 pne)
start learning
ograniczono wysokość legatu windykacyjnego do 1000 asów; wyjątek dla małżonków, zaręczonych oraz dla kognatów do szóstego stopnia, wśród zstępnych rodzeństwa do siódmego stopnia
SC Neronianum
start learning
60r. - o legatach - konwersja per vindicationem/per preceptionem w per damnationem
rodzaje substytucji
start learning
Substytucja zwykła – substitutio vulgaris; Substytucja pupilarna; Substytucja quasi-pupilarna
SC Trebellianum
start learning
56r. - fideikomisariusz uniwersalny stawał się następcą ogólnym spadkodawcy;
SC Pegasianum
start learning
73r. - kwarta pegazjańska (tylko 3/4 dla fideikomisariusza)
dziedziczenie wg. XII tablic
start learning
1. sui heredes 2. proximi agnati 3. gentyle
hereditatis petitio
start learning
skarga dla dziedziców prawa cywilnego przeciw dziedzicom testamentowym
Zobowiązanie solidarne czynne
start learning
każdy z kilku wierzycieli był uprawniony do całości świadczenia, a dłużnik uwalniał się od zobowiązania po jego spełnieniu na rzecz jednego z wierzycieli.
Zobowiązanie solidarne bierne
start learning
zobowiązanie spełnienia świadczenia w całości ciąży na wszystkich dłużnikach, ale wykonanie obowiązku przez jednego zwalnia także pozostałych. Umorzenie zobowiązania współdłużników następowało po rzeczywistym zaspokojeniu wierzyciela.
lex laetoria
start learning
ustawa stworzyła skargę penalną przeciw tym osobom dojrzałym, które nadużywając niedoświadczenia i nieznajomości spraw prawno-majątkowych osób małoletnich sui iuris w wieku poniżej 25 roku życia
oficjalny zbiór konstytucji cesarskich
start learning
kodeks teodozjański (438r.)
nieoficjalne zbiory konstytucji cesarskich
start learning
kodeks hermogeniański i gregoriański
konstytucja raweńska
start learning
sędzia musi uznać zdanie większości, jeżeli =, to Papiniana (426r)
5 prawników główynch
start learning
Papinian, Modestyn, Gaius, Paulus, Ulpian
exceptio doli
start learning
zarzut podstępu
dos
start learning
posag
dotis datio
start learning
przeniesienie własności
dotis dictio
start learning
jednostronne przyrzeczenie posagu
dotis promissio
start learning
stypulacyjne przyrzeczenie posagu
actio rei uxoriae
start learning
pozew dobrej wiary, mąż miał prawo retencji; potrącenia >1/2 posagu
interdykty retinendae possessionis
start learning
utrzymanie naruszonego posiadania
interdykty retinendae possessionis-interdykt uti possidetis
start learning
interdykty zachowaniu posiadanie reguła-interdyktdot. nieruchomości; przy posiadaniu pozostaje, który w chwili wydania interdy. był posiadaczem niewadliwym
interdykty retinendae possessionis-interdykt utrubi
start learning
dot. głównie niewolników; utrzymuje się przy posiadaniu ten, który przez większość pop. roku posiadał sporną rzecz
interdykt recuperandae possesionis
start learning
interdykt odzyskiwania mienia
interdykt recuperandae possesionis- interdyktu unde vi
start learning
przysługiwał niewadliwemu posiadaczowi nieruchomości, którego wyzuto z posiadania przemocą
interdykt recuperandae possesionis- intedykt de precario
start learning
przeciw prekarzyście, które nei zwracał rzeczy oddanej w prekarium
prawa na rzeczy cudzej
start learning
służebności, zastaw, emfiteuza, superficies
służebności osobiste
start learning
ususfructus, usus, habitatio, operae servorum et animalium
najstarsze formy testamentu
start learning
testamentum calatis comitiis i procinctu
dziedziczenie przeciwtestamentowe formalne
start learning
gdy testator dokonał wydziedziczenia w niewłaściwy sposób
obliczanie zachowku - ułamki
start learning
ogólnie - 1/4; gdy zapisano na rzecz osoby postronnej - 1/2; za Justyniana -1/3
pretorskie dziedziczenie przeciwtestamentowe
start learning
(wcześniej MUSIAŁ tylko synów) pretorzy rozciągnęli na WSZYSTKIE dzieci i wnuków ze strony syna
testament z wydziedziczonymi sui heredes
start learning
testamentum ionfficiosum; skarga-quarela inofficiosi testamenti; dziedziczenie przeciwtestamentowe materialne
Justynian - 537r.
start learning
kwarta ubogiej wdowy(, gdy więcej niż troje dzieci - na równi z nimi)
media sententia
start learning
właściciel materiału; jeśli nie → przetwórca
wyzwalanie niewolników formalne
start learning
vindicta, in ecclesia, testamentaria directa i indirecta, censu
wyzwalanie niewolników nieformalne
start learning
inter amicos, per mensam(przy stole), per epistulam,
systematyka pandektowa
start learning
1. ogólna 2. rodzinne 3. rzeczowe 4. zobowiązania 5. spadkowe
rodzaje czynności
start learning
formalne/nie...;1/2stronne; między żyjącymi/na wypadek śmierci; rozporządzające/zobowiązujące; odpłatne/nie; kauzalne/abstrakcyjne
actio familiae erciscundae (potem actio communi dividundo)
start learning
1. podział majątku spadkowego (ta druga chyba do wszystkich współwłasności)
pochodne nabycia własności
start learning
mancipatio, in iure cessio, traditio
pierwotne nabycia własności
start learning
occupatio, accessio, specificatio, fructus, thesaurus, usucapio
przesłanki niezbędne do zasiedzenia
start learning
res habilis, possesio, tempus, fides, titulus
actio aquae pluviae arcendae
start learning
skarga przeciwko właścicielowi, który zmienił naturalny odpływ wody deszczowej ze szkodą dla sąsiada
actio finium regundorum
start learning
o wytoczenie zatatych granic
cautio damni infecti
start learning
powództwo - zabezpieczenie przed szkodą z sąsiedniego gruntu
operis novi nuntiatio
start learning
zakaz dalszego wznoszenia nowej budowli na gruncie sąsiada
interdykt saliwiański
start learning
dotyczył wejścia w życiu zastawionego przy umowie dzierżawy inwentarza
uprawnienia właściciela
start learning
possidendi, utendi(do korzystania), ius fruendi(czerpania pożytków naturalnych i cywilnych), abutendi(korzystania aż do zużycia), disponendi,
rodzaje testamentów
start learning
in procinctu; calatis comitiis; mancypacyjny; pretorski; principi oblatum; apud acta conditum; holograficzny;żołnierski
błędy oświadczenia woli
start learning
error, dolus, metus
w drodze interpretacji XII tablic powstały
start learning
adopcja, emancypacja, testamentum per aes et libram
actio rationibus distrahendis
start learning
przeciwko tutorowi, który przywłaszczył rzeczy z majątku pupila
cautio muciana
start learning
przy spadku - warunek zawieszający ujemny potestatywny
cautio Curiana
start learning
to z substytutem na dziecko, które nie istniało
actio auctoritatis
start learning
przeciwko zbywcy rzeczy z wadami prawnymi

You must sign in to write a comment