Rzeczpospolita od śmierci Kazimierza Jagiellończyka do III rozbioru (matura – poziom podstawowy)

 0    65 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku elektor branderburski uzyskał niezależność Prus?
start learning
W 1657 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Stanisławem Augustem Poniatowskim?
start learning
August III
Kto był władcą Rzeczypospolitej po Władysławie IV Wazie?
start learning
Jan II Kazimierz
W którym roku umarł Kazimierz Jagiellończyk?
start learning
W 1492 r.
W którym roku została wydana Konstytucja nihil novi?
start learning
W 1505 r.
W którym roku Prusy zostały zsekularyzowane?
start learning
W 1525 r.
W którym roku umarł Zygmunt August?
start learning
W 1572 r.
W którym roku została zawarta Unia Lubelska?
start learning
W 1569 r.
W którym roku został uchwalony akt konfederacji warszawskiej?
start learning
W 1573 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza wolna elekcja na władcę Rzeczypospolitej?
start learning
W 1573 r.
W którym roku Warszawa została stolicą Rzeczypospolitej?
start learning
W 1596 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Kirholmem?
start learning
W 1605 r.
W którym roku wybuchło powstanie kozackie dowodzone przez Chmielnickiego?
start learning
W 1648 r.
W jakich latach trwał tzw. potop szwedzki?
start learning
W latach 1655-1660
W którym roku miał miejsce tzw. Sejm niemy?
start learning
W 1717 r.
W którym roku Stanisław August Poniatowski został królem?
start learning
W 1764 r.
W którym roku miał miejsce I rozbiór Rzeczypospolitej?
start learning
W 1772 r.
W którym roku powstała Komisja Edukacji Narodowej?
start learning
W 1773 r.
W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja?
start learning
W 1791 r.
W którym roku miał miejsce III rozbiór Rzeczypospolitej?
start learning
W 1795 r.
W którym roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska?
start learning
W 1794 r.
W którym roku została zawarta unia brzeska?
start learning
W 1596 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Janem III Sobieskim?
start learning
Michał Korybut Wiśniowiecki
Kto był władcą Polski przed Zygmuntem II Augustem?
start learning
Zygmunt I Stary
Jakie państwa wzięły udział w II rozbiorze Rzeczypospolitej?
start learning
Prusy, Rosja
W którym roku został zawarty rozejm w Jamie Zapolskim?
start learning
W 1582 r.
W którym roku Stefan Batory rozpoczął wojnę z Moskwą?
start learning
W 1578 r.
W którym roku zmarł Stefan Batory?
start learning
W 1586 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Chocimiem, w której dowodził Jan Karol Chodkiewicz?
start learning
W 1621 r.
W którym roku miała miejsce morska bitwa pod Oliwą?
start learning
W 1627 r.
W którym roku został zawarty rozejm w Sztumskiej Wsi?
start learning
W 1635 r.
Z kim Rzeczypospolita zawała rozejm w Sztumskiej Wsi?
start learning
Ze Szwecją
W którym roku Zygmunt III Waza zdobył Smoleńsk?
start learning
W 1611 r.
W którym roku Jan II Kazimierz wstąpił na tron?
start learning
W 1648 r.
W którym roku kozacy zawarli ugodę w Perejasławiu?
start learning
W 1654 r.
Z kim kozacy zawarli ugodę w Perejasławiu?
start learning
Z Rosją
W którym roku zostały zawarte traktaty w Wielawie i Bydgoszczy?
start learning
W 1657 r.
Z kim Rzeczypospolita zawarła traktaty w Wielawie i Bydgoszczy?
start learning
Z Brandenburgią
W którym roku został zawarty traktat pokojowy w Oliwie?
start learning
W 1660 r.
Z kim został zawarty traktat pokojowy w Oliwie?
start learning
Ze Szwecją
W którym roku został zawarty rozejm w Andruszowie?
start learning
W 1667 r.
Z kim Rzeczypospolita zawarła rozejm w Andruszowie?
start learning
Z Rosją
W którym roku Jan III Sobieski został wybrany królem?
start learning
W 1674 r.
W którym roku Sejm został po razo pierwszy zerwany przez liberum veto?
start learning
W 1652 r.
W którym roku doszło do bitwy pod Chocimiem, w której dowodził Jan III Sobieski?
start learning
W 1673 r.
W którym roku został zawarty traktat Loewenwolda (tzw. traktat trzech czarnych orłów)?
start learning
W 1732 r.
W którym roku August II Sas został królem?
start learning
W 1697 r.
W którym roku miała miejsce konfederacja barska?
start learning
W 1768 r.
W którym roku rozpoczęły się obrady Sejmu Wielkiego?
start learning
W 1788 r.
W którym roku miała miejsce konfederacja targowicka?
start learning
W 1792 r.
W którym roku miał miejsce II rozbiór Rzeczypospolitej?
start learning
W 1793 r.
W którym roku został wydany uniwersał połaniecki?
start learning
W 1794 r.
Wymień co najmniej jednego z przywódców kozackich powstań w latach 1591-1638.
start learning
Krzysztof Kosiński, Semen Nalewajko, Żmajła, Taras Fedorowicz, Pawluk
W którym roku został zawarty pokój Grzymułtowskiego?
start learning
W 1686 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Cecorą?
start learning
W 1620 r.
Kto był władcą Polski po Kazimierzu IV Jagiellończyku?
start learning
Jan Olbracht
W którym roku ostatnie ziemie niezależnych księstw mazowieckich zostały przyłączone do Korony?
start learning
W 1526 r.
W którym roku został zlikwidowany niezależny sejm Mazowsza?
start learning
W 1540 r.
W którym roku miała miejsce wojna kokosza?
start learning
W 1537 r.
Od czego pochodzi określenie wojsko kwarciane?
start learning
Od 1/4 dochodów dóbr koronnych, która miała być przeznaczona na utrzymanie stałego wojska
W jakich latach miała miejsce ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską?
start learning
W latach 1519-1521
Podaj krótką charakterystykę artykułów henrykowskich.
start learning
Zbierały podstawowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej, określały obowiązki i uprawnienia królewskie, gwarantowały niezmienność ustroju
Podaj krótką charakterystykę pactów conventów.
start learning
Określały osobiste zobowiązania elekta w stosunku do szlachty, miały zmienny charakter i różniły się w swojej treści w zależności od każdego nowego elekta
Jak nazywał się mistrz Zakonu Infalnckiego, który oddał Inflanty pod opiekę Polski i Litwy?
start learning
Gotard Kettler
Kto był władcą Rzeczypospolitej po Zygmuncie III Wazie?
start learning
Władysław IV

You must sign in to write a comment