rozdział IV

 0    19 flashcards    prawoznawstwo3
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
konstytucja [łac. constituere – urządzać coś, ustanawiać]
start learning
ajwyższej mocy prawnej i szczególnym zakresie regulacji, uchwalany i zmieniany w specjalnej procedurze i zazwyczaj noszący specjalną nazwę: „konstytucja”, „ustawa zasadnicza”, „karta konstytucyjna”, „ustawa rządowa”
Najwyższa moc prawna
start learning
w systemie nie ma aktów, które zawierałyby normy o mocy wyższej od konstytucji. Wszystkie inne akty normatywne danego państwa muszą być zgodne z konstytucją
Wymaganie zgodności z konstytucją ma dwa aspekty (1)
start learning
1. proceduralny – akt normatywny może stać się elementem systemu, jeżeli został wydany przez upoważniony podmiot i w wyznaczonej procedurze, co określa konstytucja
Wymaganie zgodności z konstytucją ma dwa aspekty (2)
start learning
2. inne akty normatywne nie mogą być niezgodne z treścią norm zawartych w konstytucji
Konstytucja stwarza: (1)
start learning
1. podstawy kompetencyjne całego systemu prawa – udziela parlamentowi kompetencji do stanowienia ustaw
Konstytucja stwarza: (2)
start learning
2. podstawy aksjologiczne i treściowe systemu – formułuje wartości, na których ma się opierać cały tworzony porządek prawny
Przedmiot regulacji norm konstytucyjnych (1)
start learning
-podstawy ustroju politycznego państwa (rodzaje organów państwa, sposób ich powoływania, zakres ich kompetencji i zadań oraz relacje między nimi)
Przedmiot regulacji norm konstytucyjnych (2)
start learning
- elementy ustroju ekonomicznego (np. prawo własności i zasady jego ochrony)
Przedmiot regulacji norm konstytucyjnych (3)
start learning
- pozycja jednostki w państwie (wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela)
Przedmiot regulacji norm konstytucyjnych (4)
start learning
- procedura zmiany konstytucji
Konstytuanta
start learning
specjalnie powołane ciało do uchwalenia konstytucji; procedura (tryb) zmiany konstytucji wymaga wyższego quorum i kwalifikowanej większości głosów
Ustawa konstytucyjna
start learning
ustawa mająca moc prawną równą konstytucji, która w zasadzie obowiązuje obok konstytucji i która normuje jedynie niektóre sprawy należące tradycyjnie do zakresu spraw regulowanych przez konstytucję
ustawa (1)
start learning
akt uchwalany przez parlament (a nie przez jakiś inny organ państwa) w specjalnej procedurze (w tzw. trybie ustawodawczym), której elementy określa konstytucja, zajmujący pozycję bezpośrednio po konstytucji,
Materia ustawowa (1)
start learning
zakres spraw, które mogą być normowane jedynie ustawą, a nie jakimkolwiek innym aktem normatywnym;
Materia ustawowa (2)
start learning
sprawy zastrzeżone do regulacji ustawowej (zazwyczaj: prawa i wolności oraz obowiązki obywateli i ich organizacji, kompetencje organów państwa, ciężary nakładane na obywatel np. podatki)
Ustawa
start learning
Ustawa in Polish
to zazwyczaj akt normatywny, tzn. akt zawierający normy w zasadzie generalne i abstrakcyjne, o określonych wyżej cechach.
2. Ustawy organiczne (2)
start learning
co jest konsekwencją doniosłości spraw, które one regulują, i ma zapobiec pochopnemu zmienianiu ustaw tego rodzaju.
1. Ustawy w sensie formalnym
start learning
akty parlamentu, wydane w procedurze przewidzianej dla ustaw, określanych jako ustawa i jak ustawa ogłoszonych, które jednak w ogóle nie zawierają norm postępowania, ale poprzez które coś się tworzy albo zmienia czy ustala
3. Ustawy wyróżnione ze względu na takie kryteria jak:
start learning
tematyka ustawy, jej doniosłość społeczna, procedura uchwalania, funkcje ustawy w kształtowaniu systemu prawa; np. ustawy budżetowe.

You must sign in to write a comment