rozdział 10

 0    38 flashcards    prawoznawstwo2
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Przestrzeganie normy
start learning
realizowanie jej w sposób świadomy, a więc osoba co najmniej wie, że obowiązuje norma o takiej a nie innej treści lub nawet – pod jej wpływem – modyfikuje swoje postępowanie.
Prawodawstwo symboliczne
start learning
stanowienie norm prawnych, by dać jedynie wyraz temu, że aprobuje się zachowania przez normę nakazywane albo dezaprobuje się postępowanie, którego norma zakazuje, mając świadomość, że normy te nie będą efektywne
Warunek przestrzegania normy:
start learning
1. Świadomość podmiotu o obowiązywaniu normy i znajomość jej treści (WARUNEK KONIECZNY)
Warunek przestrzegania normy: (2)
start learning
2. Można postrzegać normy z nawyku, pod presją otoczenia, aprobując postępowanie wyznaczone przez normę lub z obawy przed sankcją, jaka grozi za jej przekroczenie
Warunek przestrzegania normy: (3)
start learning
3. Czynniki mające wpływ na przestrzeganie norm: żywione przez kogoś oceny, jego cechy charakterologiczne, sytuacja, w jakiej się znajduje, presja grupy społecznej
Motywacja interesowna
start learning
do przestrzegania norm prawnych skłania jej adresatów obawa przed sankcją
Motywacja bezinteresowna
start learning
adresat przestrzega normy, ponieważ uważa ją za normę słuszną, niezależnie od sankcji grożących za jej przekroczenie
Aprobata normy
start learning
przez jej adresatów opiera się często na żywionych przez nich ocenach moralnych. Znaczna część norm prawnych pokrywa się co do treści z szeroko uznawanymi normami moralnymi.
Aprobata normy (2):
start learning
Aprobata norm prawnych może także mieć swe źródło w systemie wierzeń religijnych. Normy prawne są akceptowane dlatego, że dodatnio oceniamy skutki zachowania, które dana norma wyznacza.
Dezaprobata normy
start learning
normy prawne mogą się także spotykać z dezaprobatą, której źródłem są żywione przez kogoś oceny moralne lub wierzenia religijne.
Dezaprobata normy (2)
start learning
Samo przez się zachowanie zgodnie z normą nie zawsze doprowadza do osiągania założonych stanów rzeczy, ponieważ norma może być chybiona. Można bowiem nakazać zachowanie, którego realizacja nie doprowadza do osiągania wyznaczonych celów
Przemoc
start learning
Przemoc in Polish
użycie siły fizycznej w celu zmuszenia kogoś do określonego postępowania. Może mieć charakter legalny, gdy użycie siły fizycznej jest przewidziane przez normę prawną.
Przymus
start learning
może mieć różny charakter, w szczególności fizyczny lub psychiczny. Może też mieć charakter prawny (np. skłonienie do opuszczenia budynku zagrożonego zawaleniem),
Przymus (2)
start learning
pozaprawny (np. stosowany przez organizacje w celu pozyskania nowych członków) oraz ekonomiczny
Sankcja skupiona (zinstytucjonalizowana)
start learning
sankcja wymierzona w sposób zorganizowany przez określone powołane do tego instytucje (np. sąd)
Sankcja rozsiana
start learning
sankcja polegająca na spontanicznych reakcjach ludzi z pewnego środowiska na przekroczenie normy i przejawiająca się w dezaprobacie, jaka spotyka naruszającego normę
Sankcja rozsiana (2)
start learning
w bojkocie towarzyskim, sankcja ta może też przybierać formę potępienia, a w skrajnych przypadkach nawet agresji.
Wymierzanie sankcji
start learning
państwo powołuje i utrzymuje specjalne instytucje, których zadaniem jest stosowanie zinstytucjonalizowanego przymusu, tzn. wymierzenie sankcji za naruszenie normy, a następnie zrealizowanie tych sankcji
Katalog sankcji
start learning
1. Sankcje karne 2. Sankcje egzekucji 3. Sankcje nieważności
Sankcja karna
start learning
zło wyrządzone przez państwo temu, kto dopuszcza się przestępstwa.
Sankcja karna (2)
start learning
Polega ona na pozbawieniu osoby odpowiedzialnej za popełnienie przestępstwa dóbr osobistych lub dóbr majątkowych (np. życia, wolności, majątku, dobrego imienia) albo na umniejszeniu tych dóbr.
Polski kodeks karny z 1997r. wyróżnia:
start learning
1. Kary – dożywotnie pozbawienie wolności, 25 lat więzienia, pozbawienie, ograniczenie wolności oraz grzywna
Polski kodeks karny z 1997r. wyróżnia:
start learning
2. Śródki karne – np. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz prowadzenia pojazdów, wykonywania zawodu, prowadzenia określonej działalności gospodarczej
Sankcje wymierzane w postępowaniu dyscyplinarnym oraz w postępowaniu administracyjnym.
start learning
Kary dyscyplinarne: upomnienie, nagana, wydalenie studenta z uczelni, zwolnienie nauczyciela akademickiego z pracy połączone z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania.
Sankcja egzekucyjna
start learning
adresat normy indywidualnej nie spełnia dobrowolnie ciążącego na nim obowiązku (np. nie spłaca długu) i upoważnione organy państwa doprowadzają do dokonania tego obowiązku
Sankcja egzekucyjna (2)
start learning
poprzez czynienie tego w imieniu zobowiązanego i na jego koszt. Organy państwa działające w tego rodzaju sprawach nazywa się organami egzekucyjnymi
Sankcja nieważności
start learning
wiąże się ona z nieprzestrzeganiem reguł dokonywania czynności konwencjonalnych i polega na tym, że czynność zdziałana niezgodnie z regułami nie będzie czynnością konwencjonalną danego rodzaju lub będzie czynnością „nieważną”
Sankcja nieważności (2)
start learning
a w konsekwencji nie wywoła oczekiwanych skutków prawnych albo wywoła tylko niektóre z nich czy nawet takie skutki, których dokonujący tej czynności nie zmierzał osiągnąć. Państwo nie używa siły.
Efektywność sankcji
start learning
zagrożenie przymusem wtedy wpływa na postępowanie adresata normy, gdy uzna on, że mniejszym złe jest dla niego postępowanie w sposób wskazany w normie, niż narażenie się na zło, które grozi w razie jej przekroczenia
Warunki efektywności sankcji
start learning
1. Dolegliwość sankcji > uciążliwość przestrzegania normy
Warunki efektywności sankcji (2)
start learning
2. Musi istnieć duże prawdopodobieństwo zrealizowania sankcji
Warunki efektywności sankcji (3)
start learning
3. Społeczne okoliczności wymierzania sankcji
Postawy wobec prawa:
start learning
Postawy wobec prawa:
Konformizm
start learning
polega na skłonności, by swoje postępowanie przystosować do tego jak w danej sytuacji uważają za właściwe postępować ludzie z jakiejś grupy społecznej, z którą ktoś chce się identyfikować. „Postępuj tak, jak postępują inni.”
Oportunizm
start learning
polega na skłonności do podporządkowania się obowiązującym normom ze względu na grożące komuś sankcje lub ze względu na oczekiwanie uzyskania nagrody. „Postępuj tak, żeby to było dla Ciebie opłacalne.”
Legalizm
start learning
postawa gotowości dawania posłuchu obowiązującym normom z tego względu, że są to normy prawne, niezależnie od ich treści. Jest to postawa moralnie obojętna (ani dobra, ani zła). „Prawu należy się posłuch”
Legalizm krytyczny
start learning
przejawia się w gotowości dawania prawu posłuchu z zastrzeżeniem, że przewiduje ono instytucje legalnego dokonywania zmian w systemie obowiązujących norm, gdyby nie spełniały one pewnych podstawowych wymagań.
Legalizm krytyczny (2)
start learning
Legalista krytyczny, przejawiając gotowość dawania posłuchu prawu, zastrzega sobie prawo oceny norm prawnych i dążenia do ich zmiany, zgodnie z regułami, które są przewidziane w systemie norm prawnych

You must sign in to write a comment