real estate 2

 0    144 flashcards    ananke27
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odkręcić
start learning
unscrew
obskurny
start learning
dingy
zagracony
start learning
cluttered
przestronny
start learning
spacious
przytulny
start learning
cosy
realizować, dążyć do
start learning
persue
rozważać
start learning
consider
korzystny, przychylny
start learning
favorable
pośrednictwo
start learning
brokerage
fragment, urywek
start learning
excerpt
rozpowszechniać
start learning
disseminate
bez konieczności posiadania
start learning
without having to have
unikanie, wykręcanie się, uchylanie się
start learning
avoidance
napraszanie się/pozyskiwanie
start learning
solicitation
zważywszy, że
start learning
considering
wynajem
start learning
hire
zatrudniania
start learning
hiring
swoiście / szczególnie / zwłaszcza
start learning
specifically
szczególnie, zwłaszcza
start learning
particularly
zakazać czegoś
start learning
prohibit
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
na zasadzie prowizji
start learning
on commission basis
spełniony, wypełniony
start learning
fulfilled
nadzorowanie
start learning
supervising
odpowiedzialność
start learning
liable
pominięcie, przeoczenie
start learning
omission
kiedykolwiek
start learning
whenever
określony z góry
start learning
Predetermind
umowny, wynikający z umowy
start learning
contractual
można pominąć
start learning
can be left out
Zagadnienia, problemy
start learning
issues
pogarszać sprawę, utrudniać
start learning
aggravate
pogarszać się
start learning
aggravated
uprawnienia
start learning
entitled
dokładny, precyzyjny
start learning
accurate
łączyć, mieszać, zlewać, współgrać
start learning
merge
scalanie / łączenie,
start learning
merging
wskazać / zwrócić uwagę na
start learning
indicate
przylegać, przywierać, trzymać się
start learning
adhere
zawartość, treść, zadowolony,
start learning
content
oznaczać symbolizować
start learning
denote
wydajny, skuteczny, sprawny
start learning
efficient
Zdecydowana większość
start learning
vast majority
Sztywny, twardy, surowy
start learning
Rigid
sprecyzować / określić
start learning
specify
wskazać / zwrócić uwagę na
start learning
indicate
Inicjatywy
start learning
initiatives
uzyskiwać, otrzymywać, dostawać
start learning
abtain
nieskończenie
start learning
infinitely
dokładność, precyzyjność
start learning
accuracy
w ciągu
start learning
within
gdzie indziej, gdzie kolwiek
start learning
elsewhere
utrzymać coś
start learning
maintain
zmieniać się, różnić się, urozmaicać
start learning
vary
dokładny, precyzyjny
start learning
accurate
zbudowany uporządkowany
start learning
structured
deprecjonować, obniżać, poniżać, upodlić, tracić na ważności
start learning
depreciate
pewny, murowany, żelazny, niezbity, niewzruszony (np. gwarancja, obrona, argumen
start learning
Ironclad
bezwarunkowy, konieczny, niezbędny, bezwarunkowo, koniecznie, niezbędnie
start learning
unconditional
spór, kłótnia
start learning
dispute
wykazać, demonstrować, dowieść słuszności
start learning
demonstrated
dług do dochodu
start learning
debt to income
zdobyć, zyskać
start learning
procure
Należy zachować ostrożność
start learning
exercise caution
sztywny, twardy
start learning
stiff
składanie, montowanie
start learning
putting together
bodziec, motywacja, zachęta
start learning
incentive
wszystko sprowadza się do
start learning
it all comes down to
próba
start learning
attempt
natychmiast
start learning
straightaway
brak
start learning
lack
wymagać
start learning
to demand
świadomy
start learning
conscious
zapewniać
start learning
to assure
przypadek, przykład
start learning
instance
parę, kilka czegoś
start learning
couple
ale przynajmniej w kilku konkretnych przypadkach
start learning
but in at least a couple of specific instance
niezależnie od czegoś, bez względu na coś
start learning
regardless of something
podwładny, podporządkowany, podporządkować
start learning
subordinate
zakładając że
start learning
assuming
Zakładać, przypuszczać, przyjmować
start learning
assume
odpowiedni, stosowny, mający zastosowanie
start learning
applicable
podskakiwac (o cenach), szybko rosnąć
start learning
Skyrocket
tymczasowo
start learning
temporarily
obciążenie, ciężar, brzemię
start learning
burden
łagodzenie, odciążenie, ulżenie, przyniesienie ulgi
start learning
relieving
odpowiedzialność prawna, obowiązek, zobąwiazanie
start learning
liability
odzyskać własniść
start learning
repossess
płatny z góry, otwarty, szczery
start learning
upfront
wart, opłacalny, wartościowy warty zachodu
start learning
worthwhile
przeważać kogoś coś
start learning
outweigh
pilnować czegoś na bieżąco
start learning
keep track of something
trzymac sie zasad, wytycznych
start learning
keep on truck
poszerzyć, rozszerzyć, przedłużyć, rozbudowa, rozciągnąć
start learning
Extend
przedłużyć czas
start learning
extend the amount of time
przestawić / przesunąć / przełożyć,
start learning
to shift
rysy twarzy, cechy, funkcje
start learning
features
należny
start learning
due
duża suma pieniędzy
start learning
lump sum
ten rachunek był należny do dziś
start learning
this bill was due until today
dochód, przychód, wpływy
start learning
proceeds
kontynuować coś, robić coś dalej
start learning
proceed
wzrost / przyrost
start learning
increase
spieniężać
start learning
cash out
odzyskać
start learning
recap
czasochłonne
start learning
time consuming
opuszczenie, obniżenie
start learning
lowering
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
Można prowadzić
start learning
can result
wyciągnąć się
start learning
stretch out
spalić na panewce, odnieść odwrotny skutek
start learning
backfire
offset, zrównoważyc, skompensować
start learning
offset
pochodzenie,źrodło, początek
start learning
origination
opłata początkowa
start learning
origination fee
częściowo
start learning
partially
podobnie, tak samo, również, równie,
start learning
likewise
zgadzać się, sumować się, dawać sumę
start learning
add up
teraz wszystko się zgadza
start learning
now it all adds up
twoja historia się nie trzyma kupy
start learning
your story doesn't add up
mądry, bystry, sprytny
start learning
wise
zmądrzeć, opamiętać się
start learning
get wise
numer gazety, sprawa, kwestia, problem
start learning
issue
Zagadnienia, problematyka
start learning
issues
podporządkować się komuś
start learning
to subordinate to somebody
zapytanie, prośba
start learning
inquiring
dociekliwy, wścibski
start learning
inquiring
teczka (tekturowa na dokumenty), plik, pilnik, szeregować, układać
start learning
file
spojrzeć, rzucić okiem, zajrzeć, przyjrzeć się
start learning
look into
nadużycie
start learning
abuse
oczywisty, ewidentny
start learning
obvious
to było dla mnie oczywiste
start learning
it was obvious to me
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
pochowany, zakopany
start learning
buried
zakopany w czymś, być czymś pochłonięty
start learning
buried in something
prawdopodobnie, przypuszczalnie,
start learning
likely
niezła wymówka (ironiczne)
start learning
a likely excuse
prawdopodobieństwo
start learning
likelihood
osiągnąć zysk
start learning
come out ahead
w tym, łącznie z, wliczając w to, włączając w to, razem
start learning
including
Dojrzałość, płatność, trmin płatności
start learning
Maturity
czas trwania
start learning
duration
wydane, wystawione, wyemitowany
start learning
issued
częstotliwość
start learning
frequency
podejście
start learning
approach

You must sign in to write a comment