property law

 0    62 flashcards    penelopa98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
leżeć w granicach administracyjnych miasta
start learning
situated in municipial boundaries
roczna opłata za czynsz
start learning
annual payment of rent
prawa spółdzielcze
start learning
cooperative rights
zastaw ustanowiony na nieruchomosci
start learning
pledge established on the property
zagospodarowanie przestrzenne
start learning
cemetery plan
notariusz
start learning
solicitor
rzeczoznawca
start learning
surveyor
tytuł własności
start learning
title deeds
wygaśnięcie wynajmu
start learning
termination of tenancy
ceny wzrastają
start learning
prices are increasing
hipoteka
start learning
mortgage
służebności
start learning
easements
użytkowanie wieczyste
start learning
perpetual ususfruct
zastaw
start learning
pledge
rzeczy ruchome
start learning
chattels
być w sprzeczności
start learning
interfere
wiążące dla obu stron
start learning
binding for both parties
własność materialna
start learning
tangible property
własność niematerialna
start learning
intangible property
najszerszy zasięg
start learning
the widest range
czerpać korzyści
start learning
deriving profit
mieć prawo własności
start learning
hold ownership
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
start learning
collective ownership right to business premises
prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
start learning
ownership right to family home in a collective society
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
start learning
collective ownership right to accommodation
obopólna zgoda
start learning
mutual consent
kaucja
start learning
security deposit
doradca hipoteczny
start learning
mortgage adviser
koszty jednorazowe
start learning
one-off costs
opłata przygotowawcza
start learning
arrangement fee
ocena pożyczkodawcy
start learning
lender’s valuation
opłaty prawne
start learning
legal fees
opłata skarbowa
start learning
stamp duty
prowizja
start learning
commission
specjalnie zbudowany
start learning
purpose-built
grunt posiadany na własność
start learning
freehold
dzierżawa
start learning
leasehold
zaproponować
start learning
make an offer
cena wywoławcza
start learning
asking price
podstawowa wycena
start learning
basic valuation
podjąć stronę prawną
start learning
undertake the legal site
zobowiązany do zapłaty
start learning
required to pay
najemca
start learning
tenant
prawo do wejścia
start learning
right of entry
utrzymać mieszkanie
start learning
maintain the accommodation
zawarcie umowy najmu
start learning
entering into the lease
udzielić zgody
start learning
give permission
naruszenie praw własności
start learning
infringes property rights
bezprawnie pozbawiony
start learning
unlawfully deprived
nieodwracalna strata
start learning
irrecoverable loss
przywrócenie własności
start learning
restoration of ownership
nielegalnie wpływające na posiadanie
start learning
illegally affecting possession
dostarczyć pokwitowanie na żądanie
start learning
provide a receipt on request
zgodnie z postanowieniami
start learning
in accordance with the provision
nadający się do zamieszkania
start learning
fit for habitation
użytkowanie z lokalu
start learning
enjoyment of the premises
umyślny
start learning
willful
wynikający z zaniedbania
start learning
negligent
wystawa lokalu
start learning
exhibiting the premises
opuścić lokale
start learning
abandons the premises
poniesione wydatki
start learning
incurred expenses
zgoda właściciela
start learning
the consent of the landlord

You must sign in to write a comment