Prawo rzymskie

 0    44 flashcards    miko95
print play test yourself
 
Question Answer
nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, nie szkodzić drugiemu, oddać każdemu
start learning
iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cique tribuere
powód idzie do sądu pozwanego
start learning
Actor sequitur forum rei
jurysprudencja jest znajomością praw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym co zgodne i niezgodne z prawem
start learning
iuris prudentia est divinarum atque humanarum, rerum notitia, iusti atque iniusti scientia
dowody należy ważyć, a nie liczyć
start learning
argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt
nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
start learning
bis de eadem re agere non licet
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
start learning
Audiatur et altera pars
furiosi voluntas nulla est
start learning
chory umysłowo nie ma woli
Ciężar dowodzenia spoczywa na tym co coś twierdzi, a nie na tym, który zaprzecza
start learning
Ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat
dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone, uważa się za już urodzone, ilekroć c
start learning
nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
ile urodzeń, tyle stopni
start learning
quot generationes, tot gradus
przysposobienie naśladuje naturę
start learning
adoptio naturam imitatur
matka zawsze jest pewna, ojcem zaś jest ten na kogo wskazuje małżeństwo
start learning
mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant
Nikt nie może być odpowiednim sędzią we własnej sprawie
start learning
Nemo iudex idoneus in propria causa
zaręczyny są zapowiedzią i wzajemnym przyrzeczeniem przyszłego małżeństwa
start learning
sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum
małżeństwo tworzy nie współżycie fizyczne, lecz zgodne porozumienie
start learning
nuptias non concubitus, sed consensus facit
nie ma przestępstwa bez ustawy
start learning
nullum crimen sine lege
nulla poena sine lege
start learning
nie ma kary bez ustawy
twarde prawo, ale prawo
start learning
dura lex, sed lex
nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi
start learning
ignorantia iuris nocet, facti non nocet
to co jasne nie wymaga interpretacji
start learning
clara non sunt interpretanda
w równym położeniu za lepszego należy uznać posiadacza
start learning
in pari causa possessor potior haberi debet
prawo cywilne jest dla starannych
start learning
ius civile vigilantibus scriptum est
to co znajduje się na powierzchni gruntu przypada jego właścicielowi
start learning
superficies solo cedit
rzecz przyłączona przypada głównej
start learning
accessio cedit principali
sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą (dążeniem) oddania każdemu należnego mu
start learning
iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cique tribuendi
wszelka definicja w prawie cywilnym jest ryzykowna, rzadko bowiem zdarza się by
start learning
omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enium, ut non subverti potest
umów należy dotrzymywać
start learning
pacta sunt servanda
wydaje się, że nie postępuje nieuczciwie, ten kto korzysta ze swego prawa
start learning
nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur
nie powinniśmy robić złego użytku z przysługującego nam prawa
start learning
male nostro iure uti non debemus
nikt nie może przyrzec spełnienia świadczenia dla kogoś innego jak wierzyciel
start learning
alteri stipulari nemo potest
nikogo nie każe się za myśli
start learning
cogitationis poenam nemo patitur
ten kto przyznał się do winy, uważany jest za osądzonego
start learning
confessus pro iudicato est
powstrzymywanie się od działania jest działaniem
start learning
et non facere facere est
kradzieży nie popełnia się bez zamiaru jej dokonania
start learning
furtum sine affectu furandi non commititur
hereditas nihil aliud est, quam successio in universum es, quod defunctus habuerit
start learning
spadek jest niczym innym, jak wejściem w ogół praw zmarłego
impossibilium nulla obligatio est
start learning
zobowiązanie do wykonania świadczenia niemożliwego jest nieważne
in testamentis plenius voluntates testantium interpretantur
start learning
przy wykładni testamentu zmierza się do tego, by dać pełny wyraz woli testatora
is fecit, cui prodest
start learning
ten uczynił, komu przyniosło to korzyść
lex posterior derogat legi priori
start learning
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
lex retro non agit
start learning
prawo nie działa wstecz
lex specialis derogat legi generali
start learning
ustawa szczegółowa uchyla ogólną
prior tempore potior iure
start learning
kto lepszy co do czasu, ten lepszy co do prawa
res iudicata pro veritate habetur
start learning
rzecz osądzoną uważa się za prawdę
reus in exceptione actor est
start learning
w przypadku podniesienia zarzutu procesowego pozwany staje się powodem

You must sign in to write a comment