Pojęcia z literatury, zakres gimnazjum

 0    25 flashcards    Anna Filipiak
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest antyteza?
start learning
Figura retoryczna polegająca na zestawieniu dwóch elementów znaczeniowo przeciwstawnych w jedną całość treściową
Co to jest powtórzenie?
start learning
Zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego
Co to jest onomatopeja?
start learning
Dźwiękonaśladownictwo
Co to jest aliteracja?
start learning
Powtórzenie jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers
Co to jest metafora?
start learning
Inaczej przenośnia
Co to jest anafora?
start learning
Celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi
Co to jest neologizm?
start learning
Nowy wyraz utworzony w danym języku.
Co to jest elipsa?
start learning
Inaczej wyrzutnia, opuszczenie elementu zdania oczywistego ze względu na kontekst wypowiedzi
Co to jest refren?
start learning
Wersy powtarzające się w określonych miejscach utworu
Co to jest personifikacja?
start learning
Metaforyczne przedstawienie zwierząt i roślin, przedmiotów nieożywionych, zjawisk lub idei jako osób ludzkich
Co to jest animizacja?
start learning
Literacki środek stylistyczny polegający na nadaniu przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych
Co to jest alegoria?
start learning
Przedstawienie pojęć oderwanych pod obraz o znaczeniu przenośnym, symboliczny motyw, określony i ustalony konwencjonalnie
Co to jest hiperbola?
start learning
Rodzaj przenośni, w którym dana rzecz jest jawnie i celowo w sposób wyolbrzymiony
Co to jest apostrofa?
start learning
Bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu
Co to jest porównanie?
start learning
Dwuczłonowa konstrukcja, w której cechy charakteryzowanego przedmiotu są uwydatnione poprzez wskazanie na jego podobieństwo do przedmiotów lub zjawisk
Co to jest dydaktyzm?
start learning
Dążenie do kształtowania u kogoś właściwych postaw lub poglądów poprzez pouczanie go lub dawanie wzorów do naśladowania
Co to jest epifora?
start learning
W literaturze powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi
Co to jest peryfraza?
start learning
Figura stylistyczna, która polega na zastąpieniu wyrazu przez szereg innych, które byłyby jego równoważnikiem znaczeniowym
Co to jest epitet?
start learning
Wyraz (przymiotnik, rzeczownik lub imiesłów) określający przedmiot
Co to jest pytanie retoryczne?
start learning
Figura stylistyczna i retoryczna; pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat
Co to jest gra słów?
start learning
Wykorzystanie podobieństwa niektórych słów dla uzyskania efektu humorystycznego
Co to jest groteska?
start learning
Karykatura rzeczywistości, charakteryzująca się połączeniem w jednym dziele jednocześnie występujących pierwiastków przeciwstawnych
Co to jest przerzutnia?
start learning
Przeniesienie wyrazu lub części zdania do następnego wersu
Co to jest inwersja?
start learning
Szyk wyrazów w zdaniu, który na tle powszechnego języka literackiego odczuwa się jako niezwykły
Co to jest eufemizm?
start learning
Wyraz lub peryfraza zastępująca słowo lub zwrot, które ze względu na różne czynniki nie może być użyty

You must sign in to write a comment