Paremie łacińskie

 0    30 flashcards    gwku
print play test yourself
 
Question Answer
Ab initio nullum semper nullum
start learning
to co jest od początku nieważne, jest zawsze nieważne
Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata
start learning
uchylenie ustawy uchylającej ustawy nie przywraca obowiązywalności uchylonej ustawy
Accessio cedit principali
start learning
przyrost przypada rzeczy głównej
Acta publica probant se ipsa
start learning
dokumenty urzędowe świadczą same za siebie
Actor sequitur forum rei
start learning
powód idzie za pozwanym
Actori incumbit probatio
start learning
na powodzie spoczywa ciężar dowodu
Actus similatus nullius est momenti
start learning
czynność pozorna jest nieważna
Adoptio naturam imitatur
start learning
przysposobienie naśladuje naturę
Aes alienum est onus universi patrimonii non certarum rerum
start learning
długi obciążają cały majątek a nie jedynie określone rzeczy
Affines sunt viri et uxoris cognati
start learning
powinowatymi są krewni męża i żony
Agere non valenti non currit praescriptio
start learning
przedawnienie nie biegnie względem tego, kto jest niezdolny do dochodzenia swych roszczeń przed sądem
Aliena negotia exact officio geruntur
start learning
cudzym majątkiem należy zarządzać z należytą starannością
Ambulatoria est voluntas testatoris usare ad mortem
start learning
wola spadkodawcy może być zmieniona aż do śmierci
Appellatione extinguitur iudicatum
start learning
apelacja znosi wyrok
Audiatur et altera pars
start learning
niech będzie wysłuchana i druga strona
Bis de eadem re agere non licet
start learning
nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
Casum sentit dominus
start learning
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia przypadkowego (powodującego uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy)
Casus est maior vis cui humana infirmaitas resistere non potest
start learning
siłą wyższą jest zdarzenie, któremu słabość ludzka nie może się oprzeć
Cessionarius utitur iure cedantis
start learning
cesjonariusz korzysta z prawa cedenta
Clara non sunt interpretanda
start learning
jasne wyrażenie nie podlega interpretacji
Cogitationis poenam nemo patitur
start learning
nikt nie ponosi kary za myślenie
Commodum eius esse debet, cuius est periculum
start learning
korzyść musi przypadać temu, kto ponosi ryzyko
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
start learning
potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu wierzytelności
Confessio est regina probationum
start learning
przyznanie się do winy jest królową dowodów
Confessus pro iudicato est
start learning
ten, kto się przyznał uważany jest za zasądzonego
Confusione extinguitur obligatio
start learning
zjednoczenie długu i wierzytelności powoduje wygaśnięcie zobowiązania
Consensus facit nuptias
start learning
o zawarciu małżeństwa decydują zgodne oświadczenia woli
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitassi
start learning
zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe
Crimina morte extinguuntur
start learning
przestępstwa wygasają wskutek śmierci sprawcy
Da mihi factum, dabo tibi ius
start learning
daj mi okoliczności faktyczne, a ja wskażę Ci prawo

You must sign in to write a comment