Paremie łacińskie cz. II

 0    32 flashcards    krystian12550
print play test yourself
 
Question Answer
Lex a legando vocata est, quia scripta est.
start learning
Ustawa została nazwana od słowa "czytanie", ponieważ została zapisana.
Lex non obligat nisi promulgata.
start learning
Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została promulgowana.
Lex retro non agit.
start learning
Ustawa nie działa wstecz.
Derogatur legi aut abrogatur.
start learning
Ustawa jest derogowana lub abrogowana.
Leges ab omnibus intellegi debent.
start learning
Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich.
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
start learning
Poznać ustawy nie znaczy trzymać się ich słów, ale sensu i znaczenia.
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere.
start learning
Gdy ustawa nie rozróżnia, nie naszą rzeczą jest rozróżniać.
Optima enim est legum interpres consuetudo.
start learning
Najlepszą interpretacją prawa, jest zwyczaj.
Pacta sunt servanda.
start learning
Umów należy dotrzymywać.
Actio autem nihil aliud est quam ius persequendi iuditio quo sibi debetur.
start learning
Powództwo jest zaś niczym innym, jak prawem sądowego dochodzenia tego, co się komuś nalezy.
Actionis verbo etiam persecutio continetur.
start learning
Słowo "powództwo" obejmuje też żądanie powoda.
Actor sequitur forum rei.
start learning
Oskarżyciel podąża za sądem pozwanego.
Actor venire debet instructior quam reus.
start learning
Oskarżyciel powinien być bieglejszy od pozwanego.
Si [actor reum] in ius vocat, (reus) ito.
start learning
Jeśli powód wzywa pozwanego do sądu, niech pozwany idzie.
Rei appellatione et causae et iura continentur.
start learning
Nazwa "rzecz" obejmuje i stosunki prawne i prawa.
Rei corporales sunt quae tangi possunt; incorporales quae tangi non possunt.
start learning
Rzeczy materialne to te, których można dotknąć, niematerialne to te, których nie można dotknąć.
Res mobiles sunt, quae locorum salve et integrae ex loco in loco moveri possunt.
start learning
Rzeczy ruchome są te, które można w stanie nienaruszonym przenieść z miejsca na miejsce.
Fundus est omne, quidquid solo tenetur.
start learning
Fundus est omne, quidquid solo tenetur. in Latin
Grunt jest wszystkim, co przynależy ziemi.
Res fungibiles sunt quae pondere, numero, mensua consistunt.
start learning
Rzeczy zamienne wyodrębniane są na podstawie ciężaru, liczby i miary.
Genus perire non potest.
start learning
Gatunek nie może zaginąć.
Res consumptibiles sunt quae primo usu consumuntur.
start learning
Rzeczy zużywalne to te, które zużywa się przy pierwszym użyciu.
Fructus sine usu esse non potest.
start learning
Nie można pobierać pożytków z rzeczy bez prawa jej używania.
Nihil est aliud hereditas quam successio in universum ius quod defunctus habuit.
start learning
Spadek nie jest niczym innym, jak wstąpienie w ogół praw i obowiązkó, jakie miał zmarły.
Hereditas institutio caput et fundamentum totius testamenti est.
start learning
Ustanowienie dziedzica jest istotą i fundamentem całego testamentu.
Hereditas viventis non datur.
start learning
Nie ma spadku po żyjącym.
Legatum est doonatio testamento relicta.
start learning
Legat jest darowizną pozostawioną w testamencie.
Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicus solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.
start learning
Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia komuś pewnej rzeczy, zgodnie z prawami naszego państwa.
Impossibilium nulla obligatio est.
start learning
Nieważne jest zobowiązanie do świadczenia niemożliwego.
Creditum et debitum non possunt concurrere in eadem persona.
start learning
Nie można byc w tym samym czasie równocześnie wierzycielem i dłużnikiem.
Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestendum.
start learning
Istota zobowiązania nie na tym polega, by pewna rzecz, albo służebność uczynic naszą, ale by innego zmusić do dania nam czegoś, do czynienia czegoś lub do innego świadczenia.
Dolus omnimodo puniatur.
start learning
Zły zamiar zawsze jest karany.
Lata culpa est nimia neglegentia, id est non intellegere quoud omnes intellegunt.
start learning
Wina ciężka to rażące niedbalstwo, to nie zdawanie sobie sprawy z tego, co wiedzą wszyscy.

You must sign in to write a comment