paremie ił 106-120

 0    15 flashcards    ddusik24
print play test yourself
 
Question Answer
QUI IURE SUO UTITUR, NEMINEM LAEDIT
start learning
Kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego – Postępowanie zgodnie z przysługującym nam prawem stanowi gwarancję respektowania praw drugiej osoby.
QUI MUNUS PUBLICE MANDATUM ACCEPTA PECUNIA RUPERUNT, CRIMINE REPETUNDARUM POSTULANTUR.
start learning
Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną, przyjmuje pieniądze od zainteresowanych. - (art. 228-231 KK) - Dziś: łapówkarstwo; osoba, która wykorzystuje własną pozycję w celu zdobycia środków pieniężnych etc. za realizację określ
QUI TESTAMENTO HERES INSTITUITUR, IN EODEM TESTAMENTO TESTIS ESSE NON POTEST
start learning
Kto jest w testamencie dziedzicem, nie może być świadkiem tego testamentu / Kto jest w testamencie dziedzicem, nie może występować w tym testamencie jako świadek – (art. 957 KC) - Według obowiązującego prawa świadkiem testamentu nie może być sam spa
QUOD AD IUS NATURALE ATTINET, OMNES HOMINES AEQUALES SUNT
start learning
Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi – według prawa naturalnego wszyscy ludzi powinni być równi wobec prawa oraz korzyści i obowiązków z nim związanych.
QUOD ARRAE NOMINE DATUR, ARGUMENTUM EST EMPTIONIS ET VENDITIONIS CONTRACTAE
start learning
To co daje się pod nazwą zadatku stanowi dowód zawarcia umowy/kontraktu kupna / sprzedaży. - (art. 394 KC) – Według prawa zadatek stanowi dowód zawarcia umowy, a w przypadku jej nie wykonania zostaje on zatrzymany przez stronę, która go otrzymała (
QUOD AB INITIO VITIOSUM EST, NON POTEST TRACTU TEMPORIS CONVALESCERE
start learning
To, co jest od początku wadliwe, nie może być uzdrowione na skutek upływu czasu. - kwestie wadliwe na przestrzeni czasu nie ulegają uzdrowieniu – stan rzeczy wraz z upływem czasu się tylko i wyłącznie pogarsza.
QUOT GENERATIONES TOT GRADUS
start learning
Ile urodzeń, tyle stopni (pokrewieństwa). - Wraz z kolejnym urodzeniem w linii prostej pojawia się kolejny stopień pokrewieństwa.
REFORMATIO IN PEIUS IUDICI APELLATO NON LICET
start learning
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się. - (art. 434 §1 KPK) – sąd apelacyjny nie może pogorszyć położenia wnioskodawcy lub zaostrzyć kary mu wymierzonej po ponownym rozpatrzeniu sporawy.
RES IUDICATA IUS FACIS INTER PARTES
start learning
Rozstrzygnięcie sądowe określa stan prawny istniejący między stronami. - Wyrok sądowy ustanawia stan prawny między stronami, a także określa ich prawa i obowiązki względem siebie.
RES IUDICATA PRO VERITATE ACCIPITUR
start learning
Prawomocny wyrok przyjmuje się jako prawdę. - Prawomocny wyrok stanowi prawdę, która nie podlega dyskusji.
RES NULLIUS CEDIT PRIMO OCCUPANTI
start learning
Rzecz niczyja przyda temu, który pierwszy ją objął w posiadanie. - (art. 181 KC) – Własność nabywa się p[oprze objęcie rzeczy ruchomej w jej samoistne posiadanie.
REUS IN EXPECTIONE ACTOR EST
start learning
Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się dowodem. - w momencie, gdy pozwany kwestionuje żądania powoda i uchyla się od ich realizacji musi on udowodnić swoją rację przed sądem.
SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO
start learning
Dobro publiczne winno być najwyższym prawem. - Dbałość o dobro publiczne powinno być najważniejszym wyznacznikiem postępowania obywateli w państwie.
SATIUS ENIM ESSE IMPUNITUM RELINQUI FACINUS NICENTIS QUAM INNOCENTEM DAMNARI
start learning
Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego. - w przypadku niemożności udowodnienia winy oskarżonego lepiej jest go nie karać, niż skazać osobę niewinną.
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
start learning
Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie. - jeśli chcemy mówić o znajomości ustaw musimy wiedzieć jaki mają one wymiar rzeczywisty i jakie prawa i obowiązki niosą ze sobą wobec obywatela. Nie należy patrzeć na

You must sign in to write a comment