Ochrona środowiska_2022

 0    233 flashcards    guest2690878
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opary, wyziewy
start learning
fumes
wilgoć
start learning
moisture
wytwarzać
start learning
generate
konsumować/ strawiać
start learning
consume
cząsteczki
start learning
particles
pozostawać
start learning
to remain
zagrożenie radioaktywnym zanieczyszczeniem
start learning
threat of radioactive pollution
rozwiązane
start learning
resolved
ewoluować
start learning
evolve
zmartwienie / obawa
start learning
concern
rozładować się / uwalniać
start learning
discharge
wymieniać/ zamieniać
start learning
exchange
elektrownie atomowe
start learning
nuclear plants
narażenie na
start learning
expose of
pozbyć się / unieszkodliwić
start learning
dispose of
likwidacja / wycofywanie
start learning
decommissioning
długość życia/ przydatność do użycia
start learning
lifespan
strzeżone wysypiska
start learning
guarded large sites
długoterminowe zobowiązania
start learning
long-term commitments
dotyczące rozładunku
start learning
relate to the discharge
pozbycie się / usunięcie
start learning
disposal
wypadki
start learning
accidents
złamania / uszkodzenia / rozbicia
start learning
breakages
przecieki / wycieki
start learning
leakages
promieniowanie jądrowe
start learning
nuclear radiation
utylizacja
start learning
disposal
mgiełka
start learning
mist
kominy
start learning
chimneys
opaść ponownie
start learning
fall back down
krople kwasu unoszą się
start learning
drops of acid float
siarka
start learning
sulfur
azot
start learning
nitrogen
wyziewy z pojazdów
start learning
vehicle exhausts
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
konwertować
start learning
convert
zmniejszać
start learning
decrease
Taki wzrost zalałby wiele niżej położonych części świata.
start learning
Such a rise would flood many low-lying parts of the world.
lasy równikowe
start learning
equatorial forests
przyczynić się do
start learning
contribute to
zatrzymuje ciepło
start learning
trap heat
górny
start learning
upper
do tego / dodatkowo
start learning
additionally
nieurodzaje i głód
start learning
crop failure and famine
topienie lodowców
start learning
melting of the ice caps
wpływ na coś
start learning
impact
kwaśna mgła
start learning
acid fog
korzenie roślin
start learning
plant roots
pasożyty
start learning
parasites
jeziora wędkarskie
start learning
angling lakes
niedożywiony
start learning
malnourished
obrzydliwie smakująca woda
start learning
foul - tasting water
biegunka
start learning
diarrhoea
zakwaszenie wód gruntowych
start learning
acidification of groundwater
wypłukany
start learning
leached
żyzność
start learning
fertility
odpadać płatami
start learning
flake away
drzewa iglaste
start learning
conifers / coniferous trees
biom
start learning
biomes
siedliska
start learning
habitats
nawyki
start learning
habits
cele grzewcze
start learning
heating purposes
cele chłodzenia
start learning
cooling purposes
uwalniać / wypuszczać
start learning
release
uduszenie
start learning
suffocation
przenikać do rzek
start learning
seep into rivers
zrzucanie
start learning
dumping
pompowanie
start learning
pumping
cyjanek
start learning
cyanide
wycinka
start learning
logging
zalesianie
start learning
reforestation
nadmierna uprawa
start learning
overcultivation
burze piaskowe
start learning
dust storms
nadmierne wypasanie
start learning
overgrazing
pustynnienie
start learning
desertification
podtlenek azotu
start learning
nitrous oxide
kwas siarkowy
start learning
sulphuric acid
spaliny
start learning
exhaust fumes
hektary lasów
start learning
acres of forests
stanęły w płomieniach
start learning
gone up in flames
szalejący ogień
start learning
raging fire
przypalać
start learning
sear
lesisty teren
start learning
woodland
rezerwaty przyrody
start learning
natural reserves
popioły
start learning
ashes
po ciężkiej suszy
start learning
following a severe drought
trzeci rok z rzędu
start learning
third year in succession
seria burz z piorunami
start learning
series of thunderstorms / lightening storms
powstrzymać
start learning
contain
wybuch
start learning
outbreak
sadza
start learning
grime
odcięty płomieniami
start learning
cut off by the flames
zginęli w walce
start learning
died battling
piekło / żar piekielny
start learning
hell / inferno
wytrzymać
start learning
endure
żar/ żarzące się węgle
start learning
embers
pokonani przez dym i płomienie
start learning
overcome by smoke and flames
odparować małe pary
start learning
vaporize small steams
tlący się
start learning
smouldering
czynniki hamujące rozprzestrzenianie się ognia
start learning
fire retardants
niesamowity / dziwny
start learning
eerie
blask
start learning
glow
wykryty
start learning
detected
pożoga / pożar
start learning
conflagration
piła łańcuchowa/ ścinać piłą łańcuchową
start learning
chainsaw
drewno
start learning
timber / lumber
ściąć/ powalić drzewa
start learning
fell trees
popierać/ aprobować
start learning
approve of something
ukierunkowany na
start learning
targeted by
wyjątkowy
start learning
exceptional / unique
rygorystyczne środki bezpieczeństwa
start learning
rigorous safeguards
wycinka lasów
start learning
deforestation / forest-logging
powalone drzewa
start learning
felled trees
dzicz / puszcza
start learning
wilderness
pocięte/ posiekane
start learning
chopped down
lasy deszczowe strefy umiarkowanej
start learning
temperate rainforests
popełniać ekologiczny gwałt na gigantyczną skalę
start learning
to commit ecological rape on a gigantic scale
dostępny
start learning
available
wypas bydła
start learning
cattle grazing
utrzymać stale rosnącą populację
start learning
sustain an ever growing population
zakres uszkodzeń
start learning
extent of damage
pastwisko
start learning
pasture
wyczerpany / uszczuplony
start learning
depleted
iść dalej
start learning
move further on
wydajny
start learning
efficient
pochłaniający CO2
start learning
absorbent CO2
Bez skrupułów firmy z branży drzewnej ścinają piłami łańcuchowymi drzewa.
start learning
Unscrupulous lumber companies chainsaw trees.
mahoń
start learning
mahogany
celulozownie
start learning
pulp mills
pnie po ścięciu
start learning
stumps
natychmiast / niezwłocznie
start learning
promptly
ogołocone
start learning
denuded
zasiewy / sadzonki
start learning
seedlings
notoryczny
start learning
notorious
bezkrytyczny
start learning
indiscriminate
spustoszenie / niszczenie
start learning
ravaging
powietrzny żar
start learning
airbone ernbers
wycinka lasu
start learning
forest-logging
nić dentystyczna
start learning
dental floss
płyn do mycia naczyń
start learning
washing-up liquid
ziarna
start learning
grains
nasiona
start learning
seeds
etyczne pozyskiwanie
start learning
ethical sourcing
krem z orzeszków ziemnych
start learning
peanut cream
spalać
start learning
incenerate
przemycony
start learning
smuggled
pojemniki
start learning
containers
rzekomo
start learning
alleged
niebezpieczna
start learning
dangerous / hazardous
początkowo
start learning
initially
przetwarzanie
start learning
processing
objawienie
start learning
revelation
spalanie
start learning
combustion
wrzask
start learning
outcry
obsłużyć ładunek
start learning
handle the cargo
nielegalnie zrzucone
start learning
illegally dumped
mnożenie
start learning
multiplying
odpady
start learning
waste / refuse
Wyrzucone na wysypiska lub są spalone.
start learning
Tipped into the ground at landfill sites or incinerated.
gnić
start learning
rot away
odpady nieorganiczne
start learning
inorganic waste
rozkładać się
start learning
decompose
szczególnie
start learning
especially / notably
oszczędny
start learning
thrifty
wielokrotnego użytku
start learning
reusable
stosy śmieci
start learning
heaps of rubbish
środki chemiczne powodujące raka
start learning
cancer-causing chemicals
odmówić pozwolenia na wwóz
start learning
refuse enter permission
niedostateczne oznakowanie
start learning
inadequate identificationed
odmówić zajęcia się ładunkiem
start learning
refuse to handle the cargo
popełnić przestępstwo
start learning
to commit a crime
gnić i rozkładać się
start learning
rot away and decompose
poszukiwać rozwiązań nieszkodliwych dla środowiska
start learning
seek environment-friendly alternatives
polityka gospodarowania odpadami
start learning
waste-managment policies
wysyłka
start learning
shippment
próbować
start learning
attempt to
spalanie
start learning
combustion
utylizacja odpadów
start learning
waste disposal
materiały rozkładające się samoistnie
start learning
biodegradable materials
rakotwórcze produkty uboczne
start learning
carcinogenic by-products
żrące ciecze
start learning
corrosive liquids
niebezpieczne chemikalia
start learning
hazardous chemicals
śmiertelny ładunek
start learning
deadly cargo
niewystarczająca indentyfikacja
start learning
inadequate identification
łatwopalne rozpuszczalniki
start learning
inflammable solvents
wysypiska śmieci
start learning
landfill sites
odpady wielokrotnego użytku
start learning
reusable waste
zakład utylizacji odpadów
start learning
waste-disposal plant
spłonąć
start learning
go up in flames
stanowić stratę
start learning
represent a loss
rozpalić ogień
start learning
ignite a fire
niemożliwe do opanowania
start learning
impossible to contain
ugasić pożar
start learning
put out the fire
znieść gorąco
start learning
endure the heat
stopić się i wyparować
start learning
melt and vaporize
ograniczyć widoczność o połowę
start learning
cut visibility by half
zapobiec szerzeniu się ognia
start learning
prevent the fire from spreading
sprawdzić tlące się miejsca
start learning
check smoldering spots
towarzyszyły
start learning
accompanied
powodować zniszczenia
start learning
cause damage
gęsty dym
start learning
thick / dense smoke
niesamowity blask
start learning
eerie glow
burze z piorunami
start learning
lightening storms
naturalne rezerwaty
start learning
natural reserves
szalejący ogień
start learning
raging fire
tlące się miejsce
start learning
smouldering spot
spuchnięte oczy
start learning
swollen eyes
satelity pogodowe
start learning
weather satellites
tendencja samobójcza
start learning
suicidal trend
rygorystyczne standardy bezpieczeństwa
start learning
rigorous safeguards
lasy deszczowe strefy umiarkowanej
start learning
temperate rainforests
nietknięte ekosystemy
start learning
untouched ecosystems
być celem ataków
start learning
to be targeted
domagać się środków bezpieczeństwa
start learning
call for safeguards
zniknąć na zawsze
start learning
vanish forever
dokonać ekologicznego gwałtu
start learning
commit ecological rape
stworzyć miejsce dla
start learning
make way for
niewiele zyskać w zamian
start learning
gain little in return
kontrolować rozmiar zniszczeń
start learning
monitor the extent of damages
cenne z handlowego punktu widzenia
start learning
commercially valuable hardwoods
sadzonkować ogołocone tereny
start learning
replant denuded areas with seedlings
uważać za
start learning
regard as
jeszcze nienaruszone
start learning
still intact
miazga drzewna
start learning
wood pulp
gdzie indziej
start learning
elsewhere
wobec
start learning
towards
dostępne paliwo
start learning
available fuel
delikatna gleba
start learning
delicate soil
ogołocone obszary
start learning
denuded areas
wandalizm środowiskowy
start learning
environmental vandalism
bezkrytyczne/ masowe pustoszenie
start learning
indiscriminate ravaging
firmy zajmujące się przetwórstwem drzewnym
start learning
lumber companies
naturalny pochłaniacz
start learning
natural absorber

You must sign in to write a comment