Nowotworzenie część trzecia

 0    96 flashcards    mona09
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
ZMIANY GENETYCZNE POWODUJĄCE POWSTAWANIE NOWOTWORÓW
start learning
zmiany dotyczące onkogenów – supresja denu TP53 – mutacje genu TP53, zmiany w genach zlokalizowanych z dala od onkogenów lub supresorowych
zmiany dotyczące onkogenów
start learning
zwiększenie ekspresji prawidłowych białek onkogennych
supresja genu TP53
start learning
obniżona lub brak ekspresji białka TP53
mutacje genu TP53
start learning
nieprawidłowa forma białka TP53
zmiany w genach zlokalizowanych z dala od onkogenów lub supresorowych
start learning
ale kontrolujące ich ekspresję
zmiany genetyczne w komórkach nowotworowych determinują
start learning
ich fenotyp
fenotyp – cechy komórek nowotworowych
start learning
nieograniczony potencjał proliferacyjny – niezależność od czynników wzrostu – oporność na apoptozę – zdolność inwazyjnego wzrostu
GENY ZAANGAŻOWANE W regulacje cyklu komórkowego - dojrzewanie komórek - eliminacja komórek
start learning
ONKOGENY – GENY SUPRESOROWE – GENY ZAANGAŻOWANE W NAPRAWĘ DNA, geny mutatorowe
ONKOGENY definicja
start learning
zmutowane lub prawidłowe geny, które kodują białka ważne w procesach wzrostu, różnicowaniu i dojrzewaniu
GENY SUPRESOROWE definicja
start learning
zmutowane lub prawidłowe geny, które hamują wzrost komórek
GENY ZAANGAŻOWANE W NAPRAWĘ DNA – GENY MUTATOROWE
start learning
niestabilność genetyczna, defekty enzymów zaangażowanych w naprawę DNA
ONKOGENY pochodzą zy...
start learning
prawidłowych genów - proto-onkogenów które w prawidłowych komórkach kontrolują - cykl komórkowy – mitozy - różnicowanie i dojrzewanie komórek - stymulują podziały komórkowe - prowadzą do mitozy
proto-onkogeny kodują...
start learning
produkty zaangażowane w różne szlaki metaboliczne -czynniki wzrostu - receptory dla czynników wzrostu - regulatory cyklu komórkowego - białka wiążące DNA - czynniki transkrypcyjne - kinazy białkowe
po zaistnieniu mutacji w obrębie PROTO-ONKOGENÓW...
start learning
transformują one w ONKOGENY których produkty są zmutowanymi białkami - zmutowane białka różnią się od prawidłowych białek zarówno strukturą, jak i właściwościami
zmutowane białka mogą...
start learning
radykalnie zmieniać przebieg cyklu komórkowego
inny możliwy mechanizm powstawanie ONKOGENÓW
start learning
multiplikacja fragmentu chromosomu, który zawiera onkogen (w komórkach neuroblastomy ponad 100-krotne zwielokrotnienie onkogenu N-MYC)
mutacja onkogenu może powodować stałą jego aktywację, to znaczy, że...
start learning
są zawsze włączone - nie reagują na sygnały hamujące
GENY SUPRESOROWE w komórkach prawidłowych funkcja
start learning
hamują (powodują supresję) cyklu komórkowego
utrata lub uszkodzenie GENÓW SUPRESOROWYCH (osłabiona lub wadliwa funkcja) prowadzi do...
start learning
niekontrolowanej proliferacji
supresja ekspresji GENÓW SUPRESOROWYCH (mechanizmy genetyczne lub epigenetyczne) prowadzi do...
start learning
niekontrolowanej proliferacji
GENY MUTATOROWE definicja
start learning
GENY ZAANGAZOWANE W WYKRYWANIE I NAPRAWĘ BŁĘDÓW DNA
GENY MUTATOROWE w komórkach prawidłowych – FUNKCJA
start learning
kontrolują proces naprawy błędów materiału genetycznego – naprawa mutacji genetycznych
brak lub nieprawidłowe działanie genów MUTATOROWYCH powoduje
start learning
brak naprawy uszkodzonych genów – wysokie prawdopodobieństwo kolejnych mutacji
czy mutacje genów mutatorowych są przekazywane komórkom potomnym?
start learning
TAK
NOWOTWORY WRODZONE definicja
start learning
zmiany genetyczne w komórkach rozrodczych zatem obecne we wszystkich komórkach organizmu i są przekazywane na potomstwo (wadliwa kopia genu w każdej kom organizmu)
NOWOTWORY NABYTE
start learning
zmiany genetyczne pojawiają się w pojedynczych komórkach somatycznych i kumulują się przez całe życie osobnika - nie są przekazywane na potomstwo
ZESPOŁY NOWOTWOROWE
start learning
w niektórych rodzinach lub liniach hodowlanych, czy rasach psów stwierdza się wysoką podatność na zachorowanie na specyficzne typy nowotworów
najpowszechniejsze nieprawidłowości związane z zespołami nowotworowymi dotyczą
start learning
mutacji w obrębie genów supresorowych (predyspozycje do rozwoju nowotworów)
CECHY ZESPOŁÓW NOWOTWOROWYCH
start learning
pojawiają się w relatywnie młodym wieku - w narządach parzystych jednoczesne zajęcie obu narządów -mnogie zmiany w różnych narządach - rodzinna (lub rasowa) skłonność
PRZYKŁADY ZESPOŁÓW NOWOTWOROWYCH U ZWIERZĄT wymień
start learning
dermatofibromatoza i gruczolakoraki nerek u owczarków niemieckich - mnogie rogowiaki kolczystokomórkowe u keeshoundów - chłoniaki rodzinne u psów (mastify, rottweilery owczarki kaukaskie)
ROZPOWSZECHNIENIE NOWOTWORÓW decydują o tym
start learning
WIEK – decydujący czynnik pojawienia się nowotworów WARUNKI ŚRODOWISKOWE – narażenie na światło słoneczne - SCC małżowin usznych, oczu, HSA skóry u psów ASPEKTY MEDYCZNE – mięsaki poinjekcyjne (poszczepienne) u kotów
- niektóre nowotwory (białaczki, nerczaki zarodkowe, chłoniaki śródpiersiowe u kotów) są powszechne u młodych zwierząt
RÓŻNICE GATUNKOWE MASTOCYTOMA
start learning
powszechny u psów - powszechny u kotów - rzadki u innych gatunków
RÓŻNICE GATUNKOWE HISTIOCYTOMA
start learning
powszechne u psów - nigdy nie obserwowane u innych gatunków
RÓŻNICE GATUNKOWE INSULINOMA
start learning
rzadkie u psów i kotów - powszechne u fretek
RÓŻNICE GATUNKOWE NOWOTWORY GRUCZOŁU SUTKOWEGO
start learning
powszechne u psów i kotów - rzadkie u świo i krów
RÓŻNICE GATUNKOWE ZŁOŚLIWE NOWOTWORY SUTKA
start learning
powszechne u kotów - umiarkowanie częste u suk
LOKALIZACJA GUZY KOMÓREK TUCZNYCH
start learning
skóra u psów - trzewia u kotów
LOKALIZACJA CHŁONIAKI
start learning
psy – obwodowe węzły chłonne - 90 % przypadków - koty – obwodowe węzły chłonne - 10 % przypadków
CECHY KOMÓREK NOWOTWOROWYCH wymień
start learning
ANIZOCYTOZA I PLEOMORFIZM - WZROST AKTYWNOŚCI MITOTYCZNEJ - WYDZIELANIE NIEPRAWIDŁOWYCH BIAŁEK - BRAK PRAWIDŁOWEJ FUNKCJI
ANIZOCYTOZA I PLEOMORFIZM komórek nowotworowych opisz
start learning
utrata połączeń, tworzenie skupisk - defekty cząstek adhezyjnych - zaburzenia cytoszkieletu
WZROST AKTYWNOŚCI MITOTYCZNEJ opisz
start learning
obecne figury mitotyczne - liczne, anormalne - wysoka zawartość DNA – obecność onkogenów - nieprawidłowości chromosomalne
WYDZIELANIE NIEPRAWIDŁOWYCH BIAŁEK przez komórki nowotworowe – jakich?
start learning
alpha-fetoproteina, IL-6 - kolagenazy, elastazy
BRAK PRAWIDŁOWEJ FUNKCJI komórek nowotworowych opisz
start learning
nowotworowe FIBROBLASTY nie produkują kolagenu - komórki CZERNIAKA nie produkują melaniny - komórki RAKA TARCZYCY nie produkują hormonów tarczycy
TYP NOWOTWORU - NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE
start learning
NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE - NOWOTWORY ZŁOŚLIWE - PRZYPADKI GRANICZNE
NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE - CECHY KLINICZNE
start learning
rosną powoli przez ekspansję - nie dają przerzutów - nie dają wznowy
NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE ZNACZENIE KLINICZNE
start learning
nieistotne klinicznie, defekt kosmetyczny - umiarkowanie istotne, nacisk na przewody, naczynia, nerwy, zaburzenia lokomocji, pobierania pokarmu - istotne klinicznie, zespoły paranowotworowe, lokalizacja
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE CECHY KLINICZNE
start learning
w większości przypadków - mają agresywny charakter biologiczny - są większe niż guzy niezłośliwe - rosną szybko przez ekspansję lub naciekanie - tendencja do dawania przerzutów - tendencja do wznowy - umiarkowane lub istotne znaczenie kliniczne
(rzadko odkrycie przypadkowe lub zmiana indolentna)
wzrost NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH charakteryzuje się...
start learning
postępującym naciekiem tkanek, infiltracją i zniszczeniem okolicznych struktur
guzy są zazwyczaj słabO odgraniczone od okolicznych tkanek
start learning
(brak torebki łącznotkankowej)
NACIEKANIE TKANEK – INWAZYJNOŚĆ
start learning
jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech nowotworów złośliwych
PRZERZUT łacina
start learning
metastasis
PRZERZUT definicja
start learning
ogniska wtórne nowotworu pozostające bez bezpośredniego kontaktu z ogniskiem pierwotny
PRZERZUT jednoznaczna cecha
start learning
nowotworów złośliwych
nie wszystkie nowotwory złośliwe
start learning
dają przerzuty nie wszystkie
skłonność do dawania przerzutów w nowotworach złośliwych jest
start learning
różnorodna
90 % psów z kostniakomięsakami kończyn
start learning
w momencie rozpoznania obecne przerzuty w płucach – często nie wykryte (micrometastases)
ETAPY PRZERZUTOWANIA
start learning
oderwanie się od głównej masy, degradacja i naciekanie ECM, migracja przez ECM, naciekanie ściany naczyń krwionośnych, wędrówka z prądem krwi, implantacja, opuszczanie naczyń krwionośnych, wzrost ogniska wtórnego - przerzut
każdy etap zależny od cech fenotypowych komórek – jakich cech?
start learning
synteza specyficznych receptorów - synteza specyficznych enzymów - właściwości antyimmunologiczne – możliwość aktywnego ruchu (nie konieczna)
ETAPY POWSTAWANIA PRZERZUTÓW - ODŁĄCZENIE SIĘ OD MASY GUZA
start learning
a) adhezja komórek, cząstki adhezyjne b) obniżenie ekspresji kadheryn na błonie komórkowej •niektóre raki (raki sutka, raki jelit) zmniejszenie ekspresji kadheryny E
a) kadheryna E w komórkach nabłonka b) zmniejsza adhezję międzykomórkową i promuje oddzielanie się komórek od masy guza
DROGI SZERZENIA SIĘ NOWOTWORÓW wymień
start learning
droga hematogenna - droga limfatyczna - bezpośredni rozsiew, droga wszczepienna - droga jatrogenna
droga wszczepienna czyli
start learning
droga kanalikowa - guzy pasażowalne
DROGA HEMATOGENNA opisz
start learning
najpowszechniejsza dla mięsaków ale „korzystają” z niej także i raki - utożsamiana z drogą limfogenną - naczynia chłonne i małe żyły łatwiej penetrowane niż tętnice – grubość ściany
•przerzuty drogą hematogenną lokalizują się najczęściej
start learning
wątroba, filtruje zlewisko żyły wrotnej – płuca, filtrują krew z krążenia ogólnego
DROGA LIMFOGENNA opisz
start learning
powszechna dla raków/rzadziej mięsaków - zasiedlają węzły chłonne na przebiegu naczyń limfatycznych -początkowo w węźle wartowniczym, następnie jako zmiany wtórne - mogą być eliminowane przez układ immuno
przechodzą przez węzeł wartowniczy i osiedlają się w bardziej odległym węźle lub narządach odległych •rosną na przebiegu naczyń chłonnych i prowokują r zapalną lub wysięk nowotworowy•– limfadenomegalia
powiększenie węzłów chłonnych łacina
start learning
limfadenomegalia
limfadenomegalia opisz
start learning
obecność komórek nowotworowych - brak przerzutów ale obecny rozrost odczynowy
LOKALIZACJA PRZERZUTÓW zależna od
start learning
a) autonomicznej lokalizacji – b) regionalne węzły chłonne – płuca z krążenia ogólnego – wątroba zlewisko żyły wrotnej – tropizm tkankowy,
a) zmian pierwotnych – zasada czopu nowotworowego b) wyłapują komórki nowotworowe ze zlewiska chłonki
„tropizm tkankowy” po angielsku
start learning
(seed and soil theory)
tropizm tkankowy to
start learning
oskrzelowopochodny rak płuc do nadnercza i mózgu
na tropizm tkankowy składa się
start learning
reakcja receptory, ligandy - czynniki „chemotaktyczne” dla komórek nowotworowych
DROGA WSZCZEPIENNA
start learning
a) złuszczanie komórek – exfoliatio – b) złuszczone komórki dostają się do płynnego medium wypełniają jamę lub kanał i osiedlają się w miejscu wtórnym
a) brak adhezji między komórkami promuje ich złuszczanie b) szczególnie zmian niskozróżnicowanych
miejscu wtórnym osiedlania się złuszczonych komórek
start learning
drogi moczowe - oskrzela, tchawica - przestrzeo podpajęczynówkowa - jamy stawowe
ROZSIEW W OBRĘBIE JAM CIAŁA
start learning
często dochodzi do zajęcia błon surowiczych - rozsiew drogą naczyń limfatycznych - rozsiew drogą bezpośrednią
GUZY PASAŻOWALNE wymień
start learning
mięsak weneryczny – guz pyska diabłów tasmańskich
MIĘSAK WENERYCZNY inne nazwy
start learning
- transmissible veneral tumor, mięsak/guz Stickera
MIĘSAK WENERYCZNY opisz
start learning
szerzy się w populacji: podczas aktywności płciowej – lizanie i wąchanie genitaliów, kopulacja szerzy się w obrębie organizmu: własne genitalia drogą hematogenną/limfogenną
GUZ PYSKA DIABŁÓW TASMAOSKICH inna nazwa
start learning
devils facial tumor disease
GUZ PYSKA DIABŁÓW TASMAOSKICH opisz
start learning
rozległy naciekowy wzrost, chyba z komórek Schwanna – walki o padlinę – w obrębie jamy ustnej i twarzy, morze szerzyć się na całe ciało
WZNOWY NOWOTWOROWE wymień
start learning
wznowy miejscowe, wznowy odległe
WZNOWA, NAWRÓT łacina
start learning
recidiva, recurrence
WZNOWA, NAWRÓT definicja
start learning
jest to ponowne pojawienie się nowotworu po okresie remisji
wznowa jest konsekwencją...
start learning
pozostawienia niewykrytych komórek nowotworowych w tkankach
z czasem niewykryte komórki...
start learning
mnożą się, wzrastają do objętości wystarczającej do rozpoznania
w zależności od typu nowotworu wznowa pojawia się
start learning
w ciągu tygodni, miesięcy a nawet lat po usunięciu ogniska pierwotnego ogniska
WZNOWY MIEJSCOWE definicja
start learning
nowotwór złośliwy pojawia się w miejscu lub blisko miejsca resekcji zmiany pierwotnej, bez rozsiewu do miejsc odległych
najczęściej: mięsaki, raki sutka, naczyniakomięsaki, mastocytomy
WZNOWY ODLEGŁE definicja
start learning
nowotwór złośliwy pojawia się w miejscu odległym w stosunku do ogniska pierwotnego
najczęściej: czerniaki, naczyniakomięsaki, chłoniaki
ANTYGENY NOWOTWOROWE •Obecne na powierzchni komórek
start learning
białka - glikoproteiny – glikolipidy - węglowodany
ANTYGENY NOWOTWOROWE •Antygeny nowotworowo-specyficzne
start learning
Ag wirusów onkogennych - zmienione antygeny własne, produkty zmutowanych genów Ag zarodkowe lub rakowo-płodowe
ANTYGENY NOWOTWOROWE •Antygeny związane z nowotworami
start learning
Ag obecne na komórkach nowotworowych i prawidłowych - Ag specyficzne dla tkanki macierzystej nowotworu
ODPORNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWA wymień
start learning
wrodzona i nabyta
WRODZONA ODPORNOŚĆ
start learning
niespecyficzna antygenowo, KOMÓRKI NK – zabijają komórki różnych nowotworów i komórki zakażone wirusem, powodują lizę i apoptozę komórek nowotworowych, MAKROFAGI
aktywnośd antynowotworowa jest stymulowana przez INF-gamma - zabijają kom nowotw za pomocą mechanizmów tlenowych, e lizosomalnych, tlenku azotu i TNF
ODPORNOŚD NABYTA
start learning
antygenowo specyficzna, LIMFOCYTY T – powodują lizę komórek nowotworowych – mechanizm jak komórki NK, LIMFOCYTY B – syntetyzują przeciwciała, które rozpoznają antygeny nowotworowe
na ich powierzchni i powodują uruchomienie kaskady dopełniacza – liza komórek nowotworowych
ZMIANA EKSPRESJI MHC
start learning
brak lub obniżona ekspresja antygenów zgodności tkankowej na błonie komórkowej
MASKOWANIE ANTYGENÓW
start learning
utrata lub zamaskowanie antygenów nowotworowoswoistych – niewidoczne dla układu immunologicznego
TOLERANCJA IMMUNOLOGICZNA
start learning
większość antygenów nowotworowych to antygeny własne obecne też na komórkach prawidłowych
IMMUNOSUPRESJA
start learning
IMMUNOSUPRESJA synteza sub immunosupres, hamowanie proliferacji makrofagów i limfocytów, synteza Fas – apoptoza limfocytów, neutralizacja przeciwciał
; synteza Fas-ligand przez komórki nowotworowe, - neutralizacja przeciwciał przez antygeny nowotworowe - kompleksy Ab-Ag

You must sign in to write a comment