Łtp - proces

 0    86 flashcards    mayaa
print play test yourself
 
Question Answer
Powód idzie za pozwanym.
start learning
Actor sequitur forum rei.
Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku.
start learning
Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem.
Błąd adwokata niech nie szkodzi stronom.
start learning
Advocatorum error litigatoribus non noceat
Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu.
start learning
Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere.
Dochodzenie sprawy przed sądem ni emoże pogorszyć lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.
start learning
Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie.
start learning
Bis de eadem re agere non licet
pod nieobecność pozwanego
start learning
absente reo
roszczenie
start learning
actio
powód
start learning
actor
druga strona/przeciwna strona
start learning
altera/contraria pars
pozwany
start learning
reus
odłożyć do akt
start learning
ad acta deponere
broniący sprawy niesłusznej
start learning
advocatus diabolicus
wydaj albo osądź
start learning
aut dedere aut iudicare
przypadek
start learning
casus
sprawa cywilna
start learning
causa civilis
sprawa karna
start learning
causa criminalis
prowadzić sprawę
start learning
causam agere
przegrać sprawę
start learning
causam perdere
z urzędu
start learning
ex officio
ze znajomością rzeczy
start learning
ex proprio professo
z własnej inicjatywy
start learning
ex proprio motu
zarzut
start learning
exeptio
zarzut odraczający
start learning
exeptio dilatoria
zarzut niweczący żądanie powoda
start learning
exeptio peremptoria
zarzut powagi rzeczy osądzonej
start learning
exeptio rei iudicatae
fakty mówią same za siebie
start learning
facta loquuntur
fałszywe oskarżenie
start learning
falsa accusatio
sąd właściwy ze względu na miejsce zaw. umowy
start learning
forum contractus
sąd właściwy ze względu na pop. czynu niedozwolonego
start learning
forum delicti commissi
sąd właściwy ze względy na miejsce zatrzymania podejrzanego
start learning
forum deprehensionis
sąd ze względu na miejsce zamieszkania
start learning
forum domicilii
sąd zagraniczny
start learning
dorum externum
sąd krajowy
start learning
forum internum
sąd ze względu na położenie rzeczy
start learning
forum rei sitae
w tym rzecz!
start learning
in hanc rem?
na korzyść
start learning
in favorem
pozwanie przed sąd
start learning
postulare in iudicio
w pełnym składzie
start learning
copiis
w obecności
start learning
in praesentia
umywać ręce
start learning
lavant manus suas
spór zawisł
start learning
suspendatur disputatio
oszacowanie wartości przedmiotu sporu
start learning
in summa aestimatione dispute
sposób procedowania
start learning
modus procedendi,
rzeczowy dowód pop. przestępstwa
start learning
materia evidentia pop. przestępstwa
wiarygodny świadek
start learning
classicus testis
ze słyszenia
start learning
Auditu auris audivi te
z widzenia
start learning
visum
powtarzam, co mi powiedziano
start learning
relata refero
dzień święty
start learning
dies fasti
fakty powszechnie znane
start learning
facta notoria
bez zbadania sprawy
start learning
indicta causa
sędzia jest mówiącym prawem
start learning
Iudex est lex loquens.
sędzia neiodpowiedni
start learning
iudex inhabilis
sędzia podejrzany
start learning
iudex suspectus
Niech będzie wysłuchana druga strona.
start learning
Audiatur et altera pars.
Poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy.
start learning
Inaudita causam quemquem damnari aequitatis ratio non patitur.
Nie wysłuchać oskarżonego/pozwanego to bezprawie a nie sąd.
start learning
Rerum non audiri latrocinium est, non iudicium.
Zanim nie wysłuchasz nie sądź.
start learning
Prius quam exaudias, ne iudices.
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy.
start learning
EI incumbit probatio, qui dicit, non qui negat.
Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem.
start learning
Reus in exceptionae actor est.
Uważa się, że milczenie jest przyznaniem.
start learning
Silentium videtur confessio.
Niech nie wychodzi sędzia poza żądania stron.
start learning
Ne eat iudex ultra petita partium
Fakty wymagają dowodu, prawo zna sąd.
start learning
Facta probantur, iura novi curia.
W razie atpliwości należy rozstrzygać na korzyść pozwanego.
start learning
In dubio pro reo.
Nieobecny niech nie będzie karany.
start learning
Ne quis absens puniatur.
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
start learning
Nemo est iudex in propria causa.
Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie.
start learning
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur.
Wyrok tworzy prawo między stronami.
start learning
Sententia facit ius inter partes.
Rozstrzygnięcia sądowe uznaje się za prawdziwe.
start learning
Res iudicata pro veritate accipitur.
Apelacja znosi wyrok.
start learning
Appellatione extinguitur iudicatum.
Dla państwa korzystne jest, aby procesy nie trwały zbyt długo.
start learning
Expedit rei publicae, ut finis sit litium.
Sądowi apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść zasądzonego.
start learning
Reformatio in peius iudici appellato non licet.
Osądzę waszą sprawiedliwość.
start learning
Iustitias vestras iudicabo.
Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi dowodami.
start learning
Nostrum est iudicare secundum allegata et probata.
umywać ręce.
start learning
lavare manus
spór zawisł
start learning
lis pendet
oszacowanie wartości przedmoitu
start learning
litis aestimatio
sposób procedowania
start learning
modus procedendi
bez głosu sprzeciwu
start learning
nemine contradicente
nie jest jasne
start learning
non liquet
nic ponad to, o czymś doskonałym
start learning
non plus ultra
niewiążąca część wyroku sądowego
start learning
obiter dictum
ciężar dowodu
start learning
onus probandi
porządek procesu
start learning
ordo processus
osoba podejrzana
start learning
persona suspecta

You must sign in to write a comment