LTP paremie z łacińskiego na polski NSP UAM

 0    27 flashcards    adamaszekn
print play test yourself
 
Question Answer
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
start learning
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza.
Res iudicata pro veritate accipitur.
start learning
Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa.
Ius civile vigilantibus scriptum est.
start learning
Prawo cywilne pisane jest dla osób starannych.
Error communis facit ius.
start learning
Powszechny błąd kreuje prawo.
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur.
start learning
Dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone, ilekroś chodzi o jego korzyść.
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat.
start learning
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy.
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
start learning
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris it consuetudinis.
start learning
W umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom.
Nemo iudex idoneus in propria causa.
start learning
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
Iudex inhabilis.
start learning
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocy ustawy.
Iudex suspectus.
start learning
Sędzia wyłączony z uwagi na możliwość wystąpienia braku bezstronności.
Reformatio in peius iudici appellato non licit.
start learning
Apelacja wniesiona przez skarżącego nie może mu szkodzić.
Forum rei sitae.
start learning
Sąd właściwy według miejsca położenia przedmiotu sporu.
Lex rei sitae.
start learning
Prawo właściwe według miejsca położenia rzeczy.
Prorogatio fori.
start learning
Sąd właściwy, wybrany w drodze porozumienia stron.
Lex fori.
start learning
Prawo właściwe według miejsca organu orzekającego.
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio.
start learning
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długów i wierzytelności.
Ne eat iudex ultra petita partium.
start learning
Sędziemu nie wolno wychodzić ponad żądanie.
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
start learning
Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.
Utile per inutile non vitiatur.
start learning
=to co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne.
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt.
start learning
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie.
In dubio contra proferentem.
start learning
W razie wątpliwości przeciwko temu, kto przygotowywał umowę.
Ultra vires.
start learning
Poza zakresem kompetencji.
Quod ab initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere.
start learning
Co od początku jest wadliwe, przez upływ nie może być uzdrowione.
Negotium claudicans.
start learning
Czynność prawna "kulejąca". (W zawieszeniu)
In integrum restituio.
start learning
Przywrócenie do stanu poprzedniego.
Negotorium gestio.
start learning
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

You must sign in to write a comment