Learn English With TV Series v2

 0    82 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
get to
He just got to his homework.
start learning
zabrać się do czegoś, zacząć coś robić
On dopiero zabrał się do swojego zadania domowego.
for sure
We do not know for sure if they are involved.
start learning
na pewno
Nie wiemy na pewno, czy oni są w to zamieszani.
tone something down
You should tone down that letter, it's too aggressive.
start learning
złagodzić ton czegoś (np. wypowiedzi), stonować coś (np. kolor, światło)
Powinieneś stonować ten list, jest zbyt agresywny.
vault
He vaulted over the fence.
start learning
skoczyć, skakać przez coś
On przeskoczył przez płot.
abuse
Some of the children were physically abused.
start learning
znęcać się (nad kimś), maltretować (kogoś)
Niektóre dzieci były maltretowane fizycznie.
bona fide
Make sure you are dealing with a bona fide company.
start learning
wiarygodny, prawdziwy, rzetelny
Upewnij się, że masz do czynienia z wiarygodną firmą.
stallion
A stallion is a male horse, especially one kept for breeding.
start learning
ogier
Ogier to męski koń, zwłaszcza hodowany.
stable
The stable is exceptionally popular this month.
start learning
stajnia
Ta stajnia jest wyjątkowo popularna w tym miesiącu.
be on the run
She's always on the run and never has time for a chat.
start learning
być zaganianym, być bardzo zajętym
Zawsze jest w biegu i nigdy nie ma czasu na rozmowę.
come around
Why don't you both come round for a drink?
start learning
przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
Może wpadniecie oboje na drinka?
get something done
You can trust me when I say I'll get something done.
start learning
załatwić coś, zrobić coś
Możesz mi zaufać, gdy mówię, że coś załatwię.
jet set
She spends the summer jet-setting around the fashionable European resorts.
start learning
grupa bogatych ludzi (którzy często podróżują luksusowymi środkami transportu np. odrzutowcami)
Spędza lato latając dookoła modnych europejskich resortów.
be on the rise
Prices are on the rise again.
start learning
podnosić się, wzrastać
Ceny znów rosną.
compromise (verb)
His political career ended when he compromised himself by accepting bribes.
start learning
kompromitować, narażać na szwank
Jego kariera polityczna skończyła się, gdy poszedł na kompromis, przyjmując łapówki.
incriminate
A secret report incriminating the company was leaked last week.
start learning
obwiniać, obciążać (winą), zarzucać (coś komuś), inkryminować
Tajny raport obciążający firmę został ujawniony w zeszłym tygodniu.
disguise (verb)
I have to disguise my accent.
start learning
zatuszować (np. obcy akcent), kamuflować
Muszę zatuszować swój akcent.
run low on something
We're running low on paper towels right now, so use them judiciously.
start learning
posiadać niewiele czegoś
W tej chwili brakuje nam ręczników papierowych, więc używaj ich rozsądnie.
elated
The prince was reported to be elated at/by the birth of his daughter.
start learning
upojony, uszczęśliwiony
Podobno książę był podekscytowany narodzinami swojej córki.
cure
We have to find a cure for cancer.
start learning
lekarstwo, lek, środek zaradczy, metoda leczenia, kuracja (coś, co pozwala wyleczyć z choroby)
Musimy znaleźć lekarstwo na raka.
nuisance
It's a nuisance having to queue for everything.
start learning
niedogodność, utrapienie
Czekanie po każdą rzecz w kolejce jest utrapieniem.
in terms of
Our goods compete in terms of product quality, reliability and above all variety.
start learning
pod względem czegoś, w zakresie czegoś, pod kątem, w ujęciu
Nasze towary konkurują pod względem jakości produktu, niezawodności, a przede wszystkim różnorodności.
by far
They were by far the most important members of the team.
start learning
o wiele, zdecydowanie
Oni byli zdecydowanie najważniejszymi członkami naszej drużyny.
shoot
We're going to shoot a film in this city.
start learning
kręcić, nakręcić, filmować
Zamierzamy nakręcić film w tym mieście.
be under the impression
She was under the impression that her parents were coming today.
start learning
mieć wrażenie
Ona miała wrażenie, że jej rodzice mieli dzisiaj przyjść.
also known as, aka
The writer Barbara Vine, aka Ruth Rendell.
start learning
znany także jako, alias, tak zwany, tzw. (skrót)
Pisarka Barbara Vine, znana również jako Ruth Rendell.
sneak (noun)
Other children didn't like John, because he was a sneak.
start learning
donosiciel, skarżypyta, lizus
Inne dzieci nie lubiły Johna, bo był skarżypytą.
sneak (verb)
I snuck some beer into my room.
start learning
przemycać (coś)
Przemyciłem trochę piwa do mojego pokoju.
wipe out
I will wipe out my enemies!
start learning
pokonać, zetrzeć na proch
Zetrę moich wrogów na proch!
short-handed
Some hospitals are so short-handed that doctors have to work 20-hour shifts.
start learning
mający zbyt mało personelu, mający za mało osób do pracy (o pracodawcy)
Niektóre szpitale mają zbyt mało personelu, że lekarze muszą pracować na 20-godzinnych zmianach.
bring something back
He wants to bring back the glamour of the old Hollywood films.
start learning
przywracać coś
Chce przywrócić urok starych filmów z Hollywood.
owe something to somebody
I owe my success to my wonderful parents who always support me.
start learning
zawdzięczać coś komuś
Zawdzięczam mój sukces moim wspaniałym rodzicom, którzy zawsze mnie wspierają.
go to show something
It just goes to show that you can never trust journalists.
start learning
pokazywać coś, wskazywać na coś
To po prostu pokazuje, że nigdy nie można ufać dziennikarzom.
bleed
If your gums are sore or bleeding, see your dentist immediately.
start learning
krwawić
Jeśli twoje dziąsła są obolałe lub krwawią, natychmiast idź do dentysty.
sore
I have a sore throat.
start learning
bolący, bolesny
Mam bolące gardło.
gum
I think I have got a gum infection.
start learning
dziąsło
Myślę, że mam infekcję dziąseł.
what goes around comes around
You should not mistreat them. What goes around comes around.
start learning
jak Kuba bogu, tak bóg Kubie; kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada
Nie powinieneś ich źle traktować. Jak Kuba bogu, tak bóg Kubie.
reckless
He was found guilty of reckless driving.
start learning
nieostrożny, nierozważny, niebaczny, lekkomyślny (na zagrożenie, niebezpieczeństwo)
Został uznany za winnego lekkomyślnej jazdy.
fall for something
I won't fall for your lies again.
start learning
dać się na coś nabrać, zostać oszukanym
Nie dam się znów nabrać na twoje kłamstwa.
fool (verb)
He fooled me once, I won't trust him again.
start learning
oszukiwać
On raz mnie oszukał, nie zaufam mu znowu.
flabby
Exercise helps to flatten a flabby stomach.
start learning
wiotki, zwiotczały, obwisły (o skórze)
Ćwiczenia pomagają spłaszczyć zwiotczały brzuch.
fold
Fold your clothes, please.
start learning
składać, złożyć, zginać (np. ubrania, mapę)
Poskładaj swoje ubrania, proszę.
roll-call
Two students missed roll call.
start learning
wyczytywanie listy (np. w szkole, na apelu)
Dwóch studentów brakowało na wyczytaniu listy.
eat somebody alive
Don't offend him, he'll eat you alive.
start learning
pożreć kogoś żywcem (być na kogoś złym lub pokonać go w walce)
Nie obrażaj go, pożre cię żywcem.
the elephant in the room
Their strange relationship is an elephant in the room.
start learning
oczywisty problem, o którym się nie mówi, oczywista prawda, która jest ignorowana
Ich dziwny związek to coś, o czym się wie, ale o czym się nie mówi.
recruit
We could use some recruits in the marketing department.
start learning
nowicjusz, osoba zwerbowana, nowy członek (organizacji)
Przydałi by się nam nowi członkowie w dziale marketingu.
mammals
The elephant's pregnancy is the longest of any mammal.
start learning
ssak
Ciąża u słoni jest najdłuższa wśród ssaków.
predator
Somewhere on this island is the greatest predator that ever lived.
start learning
drapieżnik
Gdzieś na tej wyspie żyje największy drapieżnik świata.
teensy
For years we lived in a teensy apartment.
start learning
tyci, malusi
Przez lata mieszkaliśmy w tyci mieszkaniu.
assignment
I got him to stop saying yes to every assignment.
start learning
zadanie (dla pracownika do wykonania)
Namówiłem go, że przestał przyjmować każde zadanie.
chant (v)
They have to chant certain spells, certain words.
start learning
śpiewać, intonować, skandować
Musieli zaintonować określone zaklęcia, określone słowa
hut
I just wanted to see the spot where we built a hut with Sophie.
start learning
chałupa, chata, szałas
Chciałem tylko zobaczyć to miejsce, gdzie zbudowaliśmy chatę z Sophie.
slight
The essay needs some slight correction.
start learning
nieznaczny, drobny
Wypracowanie wymaga drobnej poprawy.
assault
You should tell someone about the assault, you need help.
start learning
napaść, napad
Powinnaś powiedzieć komuś o napaści, potrzebujesz pomocy.
drill
She drilled in German vocabulary.
start learning
wyuczyć (przez powtarzanie), wpoić (komuś coś)
Ona wyuczyła się niemieckiego słownictwa.
drill something into somebody
"Don't talk to strangers" - my parents drilled that into me when I was young.
start learning
wpoić coś komuś (np. zasady)
"Nie rozmawiaj z nieznajomymi" - moi rodzice wpoili mi to kiedy byłem młody.
amendment
She saw an amendment of the political situation.
start learning
zmiana, poprawa
Ona zobaczyła poprawę sytuacji politycznej.
sue
She sued the driver for damages.
start learning
zaskarżać (kogoś), procesować się (o coś), wnosić pozew
Ona wniosła pozew przeciw kierowcy o odszkodowanie.
nail something
You got A from the math test. You nailed it!
start learning
dać radę, zrobić coś dobrze, rozwalić system
Dostałaś najwyższą ocenę z testu z matmy. Rozwaliłaś system!
hold your horses
Just hold your horses, Bill! Let's think about this for a moment.
start learning
chwila, moment, wyluzuj, spokojnie, hola
Spokojnie, Bill! Pomyślmy o tym przez chwilę.
beloved
My beloved wife died two years ago.
start learning
ukochany, drogi
Moja ukochana żona zmarła dwa lata temu.
belligerent
Watch out! Lee's in a belligerent mood.
start learning
wojowniczy, agresywny
Uważaj! Lee jest w wojowniczym nastroju.
stick
I forgot to stick a stamp on the letter.
start learning
przyklejać, naklejać
Zapomniałem nakleić znaczek na list.
stick to one's guns
Despite harsh criticism, she's sticking to her guns on this issue.
start learning
obstawać przy swoim, upierać się przy swoim (np. zdaniu)
Mimo ostrej krytyki upiera się przy swoim.
go through something
He's gone through a lot recently.
start learning
przejść przez coś (np. jakiś proces), przetrwać (np. trudny okres)
On wiele ostatnio przeszedł.
coincide
I timed my holiday to coincide with the children's.
start learning
zbiegać się (zaistnieć jednocześnie)
Moje wakacje zaplanowałem tak, aby zbiegły się w czasie z dziećmi wakacjami.
haze
I couldn't see him through the haze.
start learning
opary, mgła, zamglenie, mgiełka
Nie widziałam go przez mgłę.
feel blue
I've been feeling blue since we broke up.
start learning
być smutnym, być zdołowanym
Czuję się zdołowany, od kiedy ze sobą zerwaliśmy.
all's well that ends well
It was a difficult time, but all’s well that ends well.
start learning
wszystko dobre, co się dobrze kończy
To był trudny czas, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy.
madman
I drove like a madman to get there in time.
start learning
szaleniec, wariat
Jechałem jak szaleniec, żeby zdążyć na czas.
zeitgeist
His songs perfectly captured the zeitgeist of 1960s America.
start learning
duch czasu
Jego piosenki doskonale uchwyciły duch czasu Ameryki lat 60. XX wieku.
give me a break!
start learning
daj mi święty spokój!
annoyed
I was a bit annoyed about it, really.
start learning
rozdrażniony, poirytowany
Byłem trochę tym poirytowany, naprawdę.
mad
Do I look like some mad old woman in this hat?
start learning
szalony, zwariowany (np. pomysł)
Czy wyglądam jak jakaś szalona stara kobieta w tym kapeluszu?
come again?
Come again? I didn't hear you.
start learning
czy mógłbyś, proszę, powtórzyć?
Czy mógłbyś, proszę, powtórzyć? Nie słyszałem cię.
smart ass
I don't want some smart-ass from the city telling me how to manage my farm.
start learning
przemądrzały, mądraliński, mądrala, cwaniak (o osobie, która irytuje innych ciągłym cwaniactwem i sarkazmem)
Nie chcę, żeby jakiś cwaniak z miasta mówił mi, jak zarządzać moim gospodarstwem.
lift weights
I lift weights from time to time.
start learning
podnosić ciężary, dźwigać ciężary
Od czasu do czasu podnoszę ciężary.
everything but the kitchen sink
Here's a website that has everything but the kitchen sink.
start learning
wszystko, co wpadnie w ręce
Oto strona internetowa, która ma wszystko co potrzebujesz.
you name it
We have everything - laptops, gaming computers, tablets, you name it.
start learning
sam wybierasz, co tylko chcesz, do wyboru, do koloru, co tylko dusza zapragnie
Mamy wszystko - laptopy, komputery dla graczy, tablety, do wyboru, do koloru.
if I were you
I wouldn't do it if I were you.
start learning
na twoim miejscu, w twojej sytuacji
Nie robiłbym tego na twoim miejscu.
anyhow
Anyhow, it looks like I will have to tell her about it.
start learning
w każdym razie, tak czy tak, i tak
W każdym razie, wygląda na to, że będę musiał jej o tym powiedzieć.
freak out
She was so angry at me that she was freaking out.
start learning
wychodzić z siebie, wariować
Ona była tak zła na mnie, że wychodziła z siebie.
pleasantry
After exchanging pleasantries, the delegation revealed the purpose of their visit.
start learning
uprzejmość
Po wymianie uprzejmości delegacja ujawniła cel swojej wizyty.

You must sign in to write a comment