Łacinaaa prawniczaaaa

 0    95 flashcards    filipiuk115
print play test yourself
 
Question Answer
prawo
start learning
ius
według prawa
start learning
de iure
faktycznie
start learning
de facto
z mocy samego prawa
start learning
ipso iure
na mocy prawa
start learning
ex iure
pełnoprawny
start learning
pleno iure
wykonywanie prawa nie jest bezprawiem
start learning
executio iuris non habet iniuriam
najwyższe prawo jest najwyższym bezprawiem
start learning
summum ius summa iniuria
nagie prawo
start learning
nudum ius
prawo nieograniczone, prawo niczym nieograniczone
start learning
ius infinitum
prawo ściśle związane z osobą
start learning
ius personalissimum
prawo bezwzględnie obowiązujące
start learning
ius cogens
prawo względnie obowiązujące
start learning
ius dispositivum
ściśle według prawa
start learning
stricto iure
w ścisłym znaczeniu
start learning
sensu stricto
w szerokim znaczeniu
start learning
sensu largo
zbiór praw
start learning
universitas iuris
nieznajomość prawa szkodzi
start learning
Ignorantia iuris nocet
sąd zna prawo
start learning
iura novit curia
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
start learning
nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
wyrok tworzy prawo
start learning
sententia facit ius
ustawa
start learning
lex
według ustawy
start learning
ex lege
zgodnie z ustawą
start learning
secundum lege
brzmienie ustawy
start learning
verba legis
przeciwko ustawie
start learning
contra legem
patrzymy na sens a nie na słowa
start learning
sensum non verba spectamus
w celu obejścia ustawy
start learning
in fraudem legis
według ustawy uchwalonej
start learning
de lege lata
według ustawy która zostanie uchwalona
start learning
de lege ferenda
uzasadnienie ustawy
start learning
ratio legis
nieznajomość ustawy nikogo nie usprawiedliwia
start learning
ignorantia legis neminem excusat
gdzie jest taka sama przyczyna ustawy tam jest taka sama dyspozycja
start learning
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
kiedy ustaje przyczyna ustawy wygasa i sama ustawa
start learning
cessante ratione legis cessat et lex ipsa
ustawy czasem śpią lecz nigdy nie umierają
start learning
dormiunt aciquando leges numquam moriuntur
okres pomiędzy ogłoszeniem ustawy a wejściem jej w życie
start learning
vacatio legis
ustawa nie działa wstecz
start learning
lex retro non agit
ustawa surowsza nie działa wstecz
start learning
lex severior retro non agit
ustawa łagodniejsza działa wstecz
start learning
lex mitior retro agit
ustawa patrzy w przód, a nie wstecz
start learning
lex prospicit non respicit
ustawa jest uchylana przez ustawę
start learning
lex lege tollitur
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
start learning
lex posterior derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej ustawy szczegółowej
start learning
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa główna uchyla ustawę pomocniczą
start learning
lex primaria derogat legi subsidiariae
zastrzeżenie odstąpienia od umowy w razie niewykonania świadczenia w terminie
start learning
lex commissoria
czynność prawna
start learning
negotium
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
start learning
negotiorum gestio
czynnośc prawna niezupełna kulejąca
start learning
nagotium claudicans
czynność prawna nieważna
start learning
negotium nullum
małżeństwo nieważne
start learning
matrimonium nullum
małżeństwo nie istniejące
start learning
matrimonium non existens
elementy przedmiotowo istotne
start learning
essentialia negotii
elementy przedmiotowo nieistotne
start learning
naturalia negotii
elementy podmiotowo istotne
start learning
accidentalia negotii
czynność prawna między żyjącymi
start learning
inter vivos
czynność prawna na wypadek śmierci
start learning
mortis causa
czynność prawna nie dokonana w zastrzeżonej formie
start learning
ad sollemnitatem
forma czynności prawnej dla celów dowodowych
start learning
ad probationem
do wywołania określonych skutków
start learning
ad eventum
zastrzeżenie przez strony formy szczególnej
start learning
pactum de forma
termin
start learning
dies
termin początkowy
start learning
dies a quo
termin końcowy
start learning
dies ad quem
czas ciągły
start learning
tempus continuum
czas użyteczny
start learning
tempus utile
podanie terminu od jednego punktu w czasie do następnego
start learning
computatio ncivilis
upływ czasu od jednego do drugiego zdarzenia
start learning
computatio naturalis
dzień powzięcia wiadomości
start learning
tempus scientiae
dzień zdarzenia
start learning
tempus facti
od wtedy
start learning
ex tunc
od teraz
start learning
ex nunc
przed faktem
start learning
ex ante
po fakcie
start learning
ex post
pierwszy w czasie lepszy w prawie
start learning
prior tempore potior iure
warunek
start learning
condicio
pod warunkiem
start learning
sub condicione
warunek wiszący
start learning
pendente condicione
warunek konieczny
start learning
condicio sine qua non
warunek zawieszający
start learning
condicio suspensiva
warunek rozwiązujący
start learning
condicio resolutiva
warunek zależny od woli działającego
start learning
condicio potestativa
warunek zależny od przypadku
start learning
condicio casualis
domniemanie
start learning
praesumptio
domniemanie niewinności
start learning
praesumptio boni viri
domniemanie faktyczne
start learning
praesumptio facti
domniemanie wzruszalne
start learning
praesumptio iuris tantum
domniemanie niewzruszalne
start learning
praesumptio iuris ac de iure
ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo
start learning
pater est quem nuptiae demonstrant
dobra wiara
start learning
bona fides
zła wiara
start learning
mala fides
późniejsza zła wiara szkodzi
start learning
mala fides superveniens nocet
późniejsza zła wiara nie szkodzi
start learning
mala fides superveniens non nocet
przedawnienie
start learning
praescriptio
przedawnienie nie biegnie przeciwko niemogącemu działać
start learning
contra agere non valenti non currit praescriptio
siła wyższa
start learning
vis maior

You must sign in to write a comment