Łacina słówka, część I

 0    207 flashcards    krystian12550
print play test yourself
 
Question Answer
Lex, legis f. III dec.
start learning
ustawa
ago, agere, egi, actum III coniug.
start learning
działać
Lego, legere, legi, lectum III coniug.
start learning
czytać
Promulgatio, promulgationis f. III dec.
start learning
Publiczne ogłoszenie aktu prawnego
Publicatio, publicationis f. III dec.
start learning
Publiczne ogłoszenie aktu prawnego
Notificatio, notificationis III dec.
start learning
notyfikacja
Vacatio legis, vacationis legis f. III dec.
start learning
spoczywanie ustawy
Abrogatio, abrogationis f. III dec.
start learning
Uchylenie ustawy w całości
abrogo, abrogare, abrogavi, abrogatum I coniug.
start learning
abrogować, uchylić
Derogatio, derogationis f. III dec.
start learning
częściowe uchylenie ustawy
Obrogatio, aobrogationis f. III dec.
start learning
pośrednie uchylenie ustawy wskutek zgłoszenia nowelizacji
Interpretatia legis, interpretationis legis f. III dec.
start learning
tłumaczenie norm prawnych, wykładnia ustawy, interpretacja prawa
Interpretatio, interpretationis f. III dec.
start learning
tłumaczenie, wykładnia, interpretacja
mens legislatoris
start learning
zamysł prawodawcy, intencja ustawodawcy
Mens, mentis f. III dec.
start learning
umysł, myśl, sposób myślenia, zamysł, intencja
Legislator, legislatoris m. III dec.
start learning
prawodawca, ustawodawca, legislator
sententia legis
start learning
intencja oraz duch ustawy
sententia, sententiae f. I dec.
start learning
orzeczenie, reguła, pogląd, zdanie
verbo legis
start learning
brzmienie ustaw
verbum, verbi n. II dec.
start learning
słowo, wyraz, termin
analogia iuris
start learning
analogia prawa
analogia, analogiae f. I dec.
start learning
podobieństwo, bliskość
per analogiam
start learning
dedukcja z podobieństwa, rozumowanie na podstawie analogii
lacuna legis
start learning
luka prawna
negotium, negotii n. II dec.
start learning
czynność prawna
negotium claudicans (PPA)
start learning
czynnośc prawna kulejąca
actus, actus m. IV dec.
start learning
czynność prawna
actus iuridicus
start learning
akt prawny, jurydyczny
pactum, pacti n. II dec.
start learning
umowa, porozumienie, układ
pactio, pactionis f. III dec.
start learning
umowa, porozumienie, układ
servanda (PFP)
start learning
dotrzymywać
pactum de contrahendo
start learning
umowa przedwstępna (do zawarcia zobowiązania w przyszłości)
contraho, -ere, -traxi, -tractum III coniug.
start learning
zawrzeć umowę, wespół zgodzić się na coś
contrahendo (grundium)
start learning
o zawieraniu, o zawarciu (umowy)
pactum de non alienando
start learning
umowa co do niezbywania rzeczy, umowne wykluczenie wyzbycia się rzeczy.
alieno, alienare, alienav, alienactum I coniug.
start learning
zrzec się prawa, pozbyc się czegoś, odłączyć
pactum de non cedendo
start learning
umowa co do niezbywania prawa
cedo, cedere, cessi, cessum III coniug.
start learning
kroczyć, odejśc, ustąpić
Pactum de non petendo
start learning
umowa co do (...) roszczenia, umowne wykluczenie pozwu w przyszłości
peto, petere, petivi, petitum III coniug.
start learning
rościć sobie prawo, dochodzić sądownie, usilnie prosić, żądać
contractus, contractus m. IV dec.
start learning
kontrakt, umowa
essentialia negotii
start learning
istotne elementy czynności prawnej
essentialis m.f. III dec. -e n. III dec.
start learning
zasadniczy, istotny
naturalia negotii
start learning
naturalne elementy czynności prawnej
naturalis m.f. III dec. -e n. III dec.
start learning
wynikający z natury rzeczy
accidentalia negotii
start learning
uboczne elementy czynności prawnej
accidentalis m.f. III dec. -e n. III dec.
start learning
nieistotny, uboczny, przypadkowy
dies, ei (f,m)
start learning
termin, dzień
dies a quo
start learning
termin zawieszający czyli początkowy termin, z którego nadejściem zaczynają się skutki czynności prawnej [dosłownie dzień od którego]
dies ad quem
start learning
dosłownie dzień od którego
dies cedens
start learning
termin zawarcia czynności prawnej
dies veniens
start learning
termin wymagalności spełnienia zobowiązania
condicio, condicionis f. III dec.
start learning
warunek, położenie (w tym prawne położenie osoby lub rzeczy), zastrzezenie umowne, stan, naturalna właściwość
condicio iuris, condicionis iuris f. III dec.
start learning
warunek prawny, przesłanka prawna
condicio positiva
start learning
warunek pozytywny, który polega na działaniu
condicio negativa
start learning
warunek negatywny, który polega na zaniechaniu działania
condicio possibillis
start learning
warunek możliwy do spełnienia
condicio impossibillis
start learning
warunek niemożliwy do spełnienia
condicio tacita
start learning
warunek milczący
condicio sine qua non
start learning
Warunek konieczny do spełnienia, czyli nieodzowny
condicio potestativa
start learning
warunek zależny od woli warunkowo uprawnionego
modus, modi m. II dec.
start learning
sposób postępowania
modus adquirendi
start learning
sposób nabycia
modus faciendi
start learning
sposób działania
modus operandi
start learning
sposób działania
modus procendi
start learning
sposób obradowania
error in procedendo
start learning
błąd w obradowaniu
modus vivendi
start learning
sposób życia
validita, validicitis f. III dec.
start learning
Ważność, skuteczność w obliczu prawa
negotium validum n.
start learning
ważna czynność prawna
negotium licitum n.
start learning
godziwa czynność prawna
actio, actionis f. III dec.
start learning
działanie, postępowanie, czyn, skarga sądowa, powództwo, czynność procesowa, roszczenie
persequor, persequi, persectus sum III coniug, verb. dep.
start learning
sądownie dochodzić czegoś
debeo, debere, debui, debitum II coniug.
start learning
być winnym, być dłużnym
persecutio, persecutionis f. III dec.
start learning
skarga sądowa, żądanie, ściganie, dochodzenie
contineo, continer, continimii, contintentum II coniug,
start learning
obejmować, zawierać
concurro, ere, curri, ursum III coniug.
start learning
zbiegać się, współzawodniczyć
actio civilis, actionis civilis f.
start learning
skarga (powództwo) cywilne, skarga udzielana na podstawie ius civile
actio in rem
start learning
skarga rzeczowa, powództwo o charakterze rzeczowym (bezwzględnym), skarga o prawo rzeczowe, skarga przeciw wszystkim (tj. skarga skuteczna erga omnes)
actio in personam
start learning
skarga osobista, powództwo o charakterze osobistym (względnym), skarga wynikająca z zobowiązania, skarga przeciw drugiej stronie stosunku zobowiązaniowego [tj. przeciw konkretnej osobie lub grupie osób, skarga skuteczna inter partes]
actio bonae fidei
start learning
skarga dobrej wiary
actio male fidei
start learning
skarga złej wiary
actio concurreus (PPA)
start learning
skarga konkurująca (współzawodnicząca), powództwo konkurujące
actio directa, actionis directae f. III dec.
start learning
skarga (powództwo) wierzyciela głównego przeciwko dłużnikowi
actio contraria, actionis contrariae f.
start learning
skarga (powództwo) wzajemne pozwanego, skarga (powództwo) wierzyciela ubocznego przeciw wierzycielowi głównemu
contrarius m. II dec.
start learning
przeciwnik, adwersarz, antagonista
actio praeiudicialis, actionis praeiudicialis f. III.
start learning
skarga o ustalenie prawa, powództwo prejudycalne czyli wstępne (tj. służące do wstępnego wyjaśnienia wątpliwości prawnych
praeiudicialis m.f. III dec. -e n. III dec.
start learning
dotyczy wyroku przedwstępnego, ustalającego stan faktyczny lub prawny w trybie postępowania sądowego
actor, actoris m. III dec.
start learning
Powód, oskarżyciel w sprawie karnej, sprawca, obrońca, aktor, mówca, zarządca.
reus, rei m. II dec.
start learning
pozwany w postępowaniu cywilnym, oskarżony w postępowaniu karnym, poręczyciel, winny, odpowiedzialny.
reus credendi
start learning
wierzyciel
reus debendi
start learning
dłużnik
plures rei
start learning
współdłużnicy, współwierzyciele
rea, -ae f. I dec.
start learning
pozwana w postępowaniu cywilnym
vacatio in iudicium
start learning
wezwanie do stawiennictwa w sądzie, nakaz stawienia się przed sądem
erga omnes
start learning
w stosunku do wszystkich, wobec wszystkich
ius vel iura erga omnes
start learning
prawo lub prawa skuteczne
res, rei f. V dec.
start learning
rzecz, przedmiot
res corporalis, rei corporalis f. III dec.
start learning
rzecz materialna (fizyczna), fenomen, rzecz postrzegalna
res incorporalis, rei incorporalis f. III dec.
start learning
rzecz niematerialna
res mobiles, rei mobiles
start learning
rzecz ruchoma
res immobiles
start learning
rzecz nieruchoma
res fungibilis, rei fungibilis f.
start learning
rzecz zamienna, oznaczona co do gatunku, rzecz oznaczona gatunkowo
genus, generus n. III dec.
start learning
rzecz oznaczona gatunkowo, ród, gatunek stworzeń, plemię, naród
pondus, ponderis. n. III dec.
start learning
waga, ciężar, siła ciężkości
numerus m. II dec.
start learning
Liczba, ilość, suma
mensura, mensurae f. I dec.
start learning
miara (powierzchni/objętości), mierzenie, masa
res infungibilis, rei infungibilis
start learning
rzecz niezamienna
species, speciei f. V dec.
start learning
rzecz oznaczona indywidualnie, szczegół, cecha indywidualna
pertinentia, pertinentiae f. I dec.
start learning
przyległość, przynależność, dochód
accessio, accessionis f. III dec.
start learning
podejście, przerobienie rzeczy, zwiększenie, akcesja
specificatio, specificationis f. III dec.
start learning
przzerobienie rzeczy
nova species f.
start learning
nowo powstała rzecz ruchoma, rzecz powstała na skutek przerobienia (specyfikacji)
res consumptibilis, rei consumptibilis f.
start learning
rzecz zużywalna
consumo, ere, sumpsi, sumptum III coniug.
start learning
zużyć, zniszczyć [także przez używanie]
res inconsumptibilis, rei inconsumptibilis
start learning
rzecz niezużywalna
res derelictae, rei derelictae f.
start learning
rzecz porzucona przez wlaściciela
res nullius f.
start learning
rzecz niczyja
res habilis, rei habili f.
start learning
rzecz, którą można zasiedzieć
usucapio, usucapionis f. III dec.
start learning
zasiedzenie
titilus, titili m. II dec.
start learning
tytuł
fides, fidei f. V dec.
start learning
wiara, ufność
tempus, temporis n. III dec.
start learning
czas, termin
fructus, us m. IV dec.
start learning
pożytek, korzyść, owoc.
fructus naturales
start learning
pożytki naturalne
dominium, domini
start learning
własność, pełne władztwo nad rzeczą
proprietas, proprietatis
start learning
własność
utor
start learning
używanie
possessio, possessionis f.
start learning
posiadanie
successio, onis f. III dec.
start learning
wstąpienie w stosunek prawny w miejsce innej osoby
successio universalis, successionis universalis
start learning
Sukcesja uniwersalna czyli ogólna
successio singularis, successionis singularis f.
start learning
sukcesja poszczególna
hereditas, hereditatis f. III dec.
start learning
dziedziczenie, masa spadkowa, spadek, scheda, prawo dziedziczenia
hereditas iacens
start learning
spadek leżący, spadek nieobjęty przez uprawnionego dziedzica i leżący odłogiem
defunctus, us m. IV dec.
start learning
zmarły, nieboszczyk, spadkodawca
heres, heredis m.f. III dec.
start learning
dziedzic, spadkobierca, następca prawny, posiadacz
successor, successoris m. III dec.
start learning
dziedzic
coheres, cohedis m.f. III dec.
start learning
współdziedzic, współspadkobierca
successio ab intestato
start learning
dziedziczenie beztestamentowe
inetestatus m. II dec,
start learning
zmarły, który nie pozostawił ważnego testamentu
hereditas legitima
start learning
dziedziczenie z ustawy, dziedziczenie ustawowe
successio ex testamento
start learning
dziedziczenie testamentowe
fusio, fusionis f. III dec,
start learning
zlanie się, połączenie, fuzja
hereditas damnosa, hereditatis damnosae f.
start learning
spadek zgubny, szkodliwy (gdy pasywa przewyższają aktywa)
beneficium abstinendi
start learning
uprawnienia dziedzica do powstrzymania sie od podjęcia majątku
abstineo, abstinere, abstinui, abstitentum II coniug.
start learning
powstrzymać się
beneficium inventarii
start learning
dobrodziejstwo sporzadzenia inwentarza masy spadkowej przez dziedzica tj. w konsekwencji ograniczenie odpowiedzialności za długi spadku do jego faktycznej wysokości
inventarium
start learning
inwentarz
ius accrescendi
start learning
prawo przyrostu działów spadkowych o odpowiednią część działu nieobecnego
transmissi, transmissionis f. III dec.
start learning
przeniesienie
successio testamentaria
start learning
sukcesja testamentowa
testamenti factio activa
start learning
zdolność testatora do sporządzenia testamentu
testamenti factio passiva
start learning
zdolność dziedziczenia
delatio, delationis f. III dec.
start learning
przeniesienie, powołanie
delatio hereditatis
start learning
powołanie dziedzica
testamentum, testamenti n. II dec.
start learning
testament
testamentum validum, testamenti validi n. II dec.
start learning
testament ważny
testamentum holographum
start learning
testament własnoręczny, testament odręcznie napisany
testamentum nuncupativum n.
start learning
testament spisany w pamięci (nunkupacyjny), testament ustny, oświadczenie ostatniej woli w formie ustnej
testamentum allographum n.
start learning
testament ustny
heredis substitutio
start learning
ustanowienie dziedzica podstawionego
substitutus, i m. II dec.
start learning
substytut, zastępca, pomocnik, dziedzic podstawiony
legatum, legati n. II dec.
start learning
zapis, legat, zapis prawa cywilnego
legatum per praeceptionem
start learning
zapis pewnego przedmiotu na rzecz współdziedzica oprócz jego części spadku
prelegat
start learning
tj. podobieństwo do legatu naddziałowego
legatum per damnationem
start learning
zapis dający obowiązek do czegoś
legatarius
start learning
zapisobiorca, legatariusz
iura inter partes
start learning
prawa względne
pars, partis
start learning
pewna osoba lub strona (także procesowa), uczestnictwo, część, udział, porcja, miarka
inter z acc.
start learning
między, pomiędzy, wobec, między sobą
obligatio, obligationis
start learning
zobowiązanie, obligacja, wierzytelność, węzeł
vinculum, vinculi n.
start learning
zobowiązanie, związanie
vinculum iuris
start learning
węzeł prawny
ligo, ligare I coniug.
start learning
zobowiązać, związać, złączyć
obligatio impossibilis
start learning
zobowiązanie niemożliwe do wykonania, niemożność powstania węzła prawnego
impossibiles, impossibile
start learning
niemożliwy, niedopuszczalny, niestosowany, niezdolny, niezdatny
debitor, debitoris f. III dec.
start learning
dłużnik, grzesznik
debitum, debiti, n.
start learning
dług, wierzytelność
obligationes naturales
start learning
zobowiązanie naturalne czyli niezupełne
do, dare, dedi, datum I coniug.
start learning
dać, udzielać
causa, causae f. I dec.
start learning
przyczyna (w tym prawna), podstawa prawna, zobowiązania, stosunek prawny, sprawa
causa adquirendi
start learning
podstawa nabycia prawa lub rzeczy
causa donandi
start learning
podstawa obdarowania drugiego
causa obligandi
start learning
podstawa zaciągnięcia zobowiązania
obligo, obligare I coniug.
start learning
Wiążę, wiążą 1 coniug. zobowiązać (także dłużnika)
causa solvendi
start learning
podstawa prawna świadczenia w celu umorzenia zobowiązania
obligationes ex contractu
start learning
zobowiązania wynikające z umowy tj. z umowy prawa prywatnego
obligationes ex delicto (ex maleficio)
start learning
zobowiązania wynikające z deliktu (czynu zabronionego)
delictum, i n. II dec,
start learning
przestępstwo, czyn niedozwolony, delikt
maleficium, maleficii
start learning
zły czyn
obligatio alternativa (dues res sunt in obligatione unum in solution)
start learning
zobowiązanie przemienne tj. dwie rzeczy są przy zawieraniu zobowiązania jedna zaśw jego wykonaniu
facultas alternativa (una res est in obligatione, due in solutione)
start learning
upoważnienie przemienne tj. jedna rzecz jest przy zawieraniu zobowiązania, dwie zaś w jego wykonaniu
novatio, novationis
start learning
odnowienie, nowacja, odnowienie stosunku prawnego
mora debitoris vel mora solvendi
start learning
zwłoka dłużnika lub opóźnienie płatnicze
usura, usuae
start learning
odsetki, procent, korzyść, czasowe używanie
mora creditoris
start learning
zwłoka wierzyciela, rozmyślne opóźnianie wykonania zobowiązania ze strony wierzyciela
damnum, damni
start learning
szkoda, szkoda majątkowa
damnum emergens
start learning
szkoda rzeczywista, rzeczywiste umniejszenie majątku
emergo, emergere III coniug.
start learning
powstać, wynikać
lucrum cessans
start learning
utrata spodziewanej korzyści majątkowej
lucrum, lucre
start learning
zysk, korzyść majątkowa
cesso, cessare I coniug.
start learning
nie mieć, nie istnieć
dolus, doli m. II dec.
start learning
podstęp, oszustwo, zły zamiar
culpa, culpae
start learning
wina, niedbalstwo
culpa lata
start learning
cieżka wina
culpa levis in abstracto
start learning
zaniedbanie staranności tego rodzaju, jaką przykład, abstrakcyjnie określony, staranny ojciec rodziny we własnych sprawach
culpa levis in concreto
start learning
zaniedbanie staranności, takiej jaką się przykłada we włanych sprawach

You must sign in to write a comment