Łacina prawnicza 2

 0    77 flashcards    filipiuk115
print play test yourself
 
Question Answer
siła wyższa
start learning
vis maior
siła, przymus
start learning
vis
przymus fizyczny
start learning
vis absoluta
przymus psychiczny; groźba
start learning
vis compulsiva
na mocy ustawy
start learning
vi legis
na mocy umowy
start learning
vi contractus
na mocy porozumienia
start learning
vi consensus
milczące porozumienie
start learning
tacitus consensus
ten kto milczy wydaje się zgadzać tam gdzie mógł i powinien był domówić
start learning
qui tacet consentire videtur ubi logui potuit ac debnit
porozumienie przez samoporozumienie
start learning
solo consensu
podstęp
start learning
dolus
bezpośredni zamiar
start learning
dolus directus
zamiar wynikowy
start learning
dolus eventualis
wina nieumyślna
start learning
culpa
rażące niedbalstwo
start learning
culpa lata
lżejsze niedbalstwo
start learning
culpa levis
niedołożenie staranności z uwagi na konkretny wzorzec zachowań
start learning
culpa levis in abstracto
niedołożenie staranności takiej jak przy prowadzeniu własnej sprawy
start learning
culpa levis in concreto
w ogólności, w oderwaniu od konkretnej sytuacji
start learning
in abstracto
w konkretnym przypadku
start learning
in concreto
wina w nadzorze
start learning
culpa in custodiendo
wina w wyborze
start learning
culpa in eligendo
czyja korzyść, tego i ryzyko
start learning
cuius commodum eius periculum
właściciel odczuwa skutki przypadku
start learning
casum sentit dominus
błąd
start learning
error
błąd co do osoby
start learning
error in persona
błąd co do faktu
start learning
error facti
błąd co do prawa
start learning
error iuris
błąd co do cechy osoby
start learning
error in qualitate personae
błąd w postępowaniu
start learning
error in procedendo
błąd w działaniu
start learning
error in faciendo
błąd w zaniechaniu
start learning
error in omittendo
błąd w orzekaniu
start learning
error in iudicando
błąd co do prawa w orzekaniu
start learning
error iuris in iudicando
błąd co do czynności prawnej
start learning
error in negotio
w takim stanie rzeczy
start learning
rebus sic stantibus
umów należy dotrzymywać
start learning
pacta sunt servanda
umowy na korzyść osoby trzeciej
start learning
pacta in favorem tertii
na korzyść umowy
start learning
in favorem contractus
korzystna interpretacja przepisów o małżeństwie
start learning
favor matrimonii
korzystna interpretacja testamentu
start learning
favor testamenti
korzyść obrony
start learning
favor defensionis
w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego (należy orzekać...)
start learning
in dubio pro reo
w razie wątpliwości łagodniej (należy orzekać...)
start learning
in dubio mitius
sprawa
start learning
causa
podstawa w postaci wygaśnięcia zobowiązania
start learning
causa solvendi
podstawa prawna w postaci powstania zobowiązania
start learning
causa obligandi
podstawa w postaci darowizny
start learning
causa donandi
podstawa w postaci zabezpieczenia zobowiązania
start learning
causa cavendi
nikt nie może sam sobie zmienić podstawy posiadania
start learning
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
wola zatrzymania rzeczy dla siebie
start learning
animus rem sibi habendi
wola posiadania jak właściciel
start learning
animus possidendi
wola posiadania w imieniu innej osoby
start learning
animus possidendi pro alieno
wola sporządzenia testamentu
start learning
animus testandi
dzierżenie naturalne
start learning
possessio naturalis
niepodzielnie, nierozdzielnie(posiadanie)
start learning
pro indiviso
do wyłącznego użytku
start learning
quoad usum
dodanie przez posiadacza czasu
start learning
accessio possessionis
wydanie długą ręką
start learning
traditio longa manu
wydanie krótką ręką
start learning
traditio brevi manu
zmiana posiadania samoistnego w posiadanie zależne lub dzierżenie w drodze umowy
start learning
constitutum possessorium
skarga windykacyjna
start learning
rei vindicatio
wydobycie części rzeczy
start learning
vindicatio partis
skarga negatoryjna
start learning
actio negatoria
powództwo przeciwko oznaczonej osobie
start learning
actio in personam
do osób nieoznaczonych/nieokreślonych
start learning
ad incertas personas
skarga pauliańska
start learning
actio pauliana
łączność spraw
start learning
connexitas causarum
sprawa główna
start learning
causa principalis
sprawa dodatkowa
start learning
causa accessoria
rzeczy wyłączone z obiegu
start learning
rex extra commercium
kupno rzeczy spodziewanej; przyszłej
start learning
emptio rei speratae
kupno nadziei
start learning
emptio spei
cechy rzeczy o których zapewniał sprzedawca
start learning
dicta et promissa
chcącemu nie dzieje się krzywda
start learning
volenti non fit iniuria
rażące pokrzywdzenie
start learning
laesio enormis
wartość emocjonalna; uczuciowa
start learning
pretium affectionis

You must sign in to write a comment