Łacina lex i ius

 0    99 flashcards    dul
print play test yourself
 
Question Answer
prawo, ustawa, uchwała, norma prawna, przepis prawny, prawo pisane, prawo stanowione, prawo powszechnie obowiązujące, prawo przedmiotowe
start learning
lex
ustawa ogólna
start learning
lex generalis
ustawa szczególna (specjalna)
start learning
lex specialis
ustawa wcześniejsza
start learning
lex prior/anterior
ustawa późniejsza
start learning
lex posterior
ustawa wyższej rangi
start learning
lex superior
ustawa niższej rangi
start learning
lex inferior
promulgacja, publiczne ogłoszenie prawa
start learning
promulgatio legis
publikacja ustawy
start learning
publicatio legis
okres spoczynku ustawy. Czas pomiędzy przyjęciem ustawy, a jej wejściem w życie,
start learning
vacatio legis
abrogacja, całościowe uchylenie ustawy
start learning
abrogatio
derogacja, częściowe uchylenie ustawy
start learning
derogatio
obrogacja, pośrednie uchylenie ustawy na skutek zgłoszenia nowelizacji
start learning
obrogatio
wykładnia, interpretacja prawa
start learning
interpretatio legis
racja prawna, przyczyna wydania ustawy, podstawa legislacyjna
start learning
ratio legis
podstawa decyzji
start learning
ratio decidendi
duch ustawy, prawa
start learning
mens legis
zamysł ustawodawcy, legislatora
start learning
mens legislatoris
wyrok, orzeczenie sądowe, przysłowie
start learning
sententia
sens, intencja ustawy
start learning
sententia legis
brzmienie ustawy
start learning
verba legis
wbrew prawu, ustawie
start learning
contra legem
obok ustawy, działanie nieprzewidziane w prawie, ale także bez sprzeczności z prawem
start learning
praeter legem
(działać) w celu obejścia ustawy
start learning
in fraudem legis
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
start learning
iuxta legem
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
start learning
secundum legem
z mocy ustawy, prawa
start learning
ex lege
ustawowo, z zachowaniem prawa
start learning
lege
z punktu widzenia przyszłego prawa
start learning
de lege ferenda
z punktu widzenia prawa obowiązującego
start learning
de lege lata
zgodnie z zasadami sztuki, prawidłowo
start learning
lege artis
prawo, system prawny, idea prawa, prawo podmiotowe
start learning
ius
sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości, uczciwość, prawość, słuszność
start learning
iustitia
prawo imperatywne, prawo bezwzględnie obowiązujące
start learning
ius cogens
prawo dyspozytywne, prawo względnie obowiązujące
start learning
ius dispositivum
prawo pisane
start learning
ius scriptum
prawo niepisane, zwyczajowe
start learning
ius non scriptum
zwyczaj, prawo zwyczajowe
start learning
consuetudo
zwyczaj, prawo zwyczajowe
start learning
mos
prawo cywilne, obywatelskie
start learning
ius civile
prawo naturalne
start learning
ius naturale
prawo narodów
start learning
ius gentium
prawo publiczne
start learning
ius publicum
prawo prywatne
start learning
ius privatum
prawo ludzkie
start learning
ius humanum
prawo boskie
start learning
ius divinum
prawo świeckie
start learning
ius profanum
prawo kościelne
start learning
ius ecclesiae
prawo kanoniczne
start learning
ius canonicum
prawo podmiotowe
start learning
ius subiectivum
prawo przedmiotowe
start learning
ius obiectivum
przepis prawa
start learning
formula iuris
wątpliwość prawna
start learning
dubium iuris
bez wątpienia
start learning
sine dubio
w razie wątpliwości
start learning
in dubio
domniemanie prawne
start learning
praesumptio iuris
przywłaszczenie prawa
start learning
usurpatio iuris
węzeł prawny, stosunek prawny
start learning
vinculum iuris
przepis prawa
start learning
praeceptum iuris
zasada prawa
start learning
regula iuris
wzywać do sądu (do urzędu pretora)
start learning
in ius vocare
prawo obowiązujące
start learning
ius vigens
prawo zawierania umów międzynarodowych
start learning
ius tractatuum
prawo wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych
start learning
ius legationis
prawo do osobistego reprezentowania w sądzie
start learning
ius postulandi
prawo do posiadania rzeczy
start learning
ius possidendi
prawo do posiadania i czerpania korzyści z obiektu
start learning
ius utendi et fruendi
prawo karne
start learning
ius criminale (poenale)
prawo życia i śmierci
start learning
ius vitae ac necis / ius vitae necisque / ius vitae et necis
na mocy prawa, prawnie
start learning
iure
na mocy samego prawa, z mocy przepisu prawnego
start learning
ipso iure
z mocy prawa
start learning
ex iure
zgodnie z prawem
start learning
de iure
jakim prawem? z jakiego tytułu?
start learning
quo iure?
błąd co do prawa
start learning
error iuris
błąd co do faktu
start learning
error facti
źródła powstania prawa
start learning
fontes iuris oriundi
źródła poznania prawa
start learning
fontes iuris cognoscendi
względy ścisłego prawa
start learning
stricti iuris ratio
sędzia
start learning
iudex / iudicis
sędzia, od którego pochodzi skarżone orzeczenie
start learning
iudex a quo
sędzia, do którego kierowany jest środek odwoławczy
start learning
iudex ad quem
sędzia wyłączony ze sprawy
start learning
iudex inhabilis
wyłączenie sędziego
start learning
recusatio iudicis
sędzie przekupiony, skorumpowany
start learning
iudex coruptus
sędzia podejrzany o stronniczość
start learning
iudex suspectus
osądzać
start learning
iudico, -are, -avi, -atum
jurysdykcja, zakres władzy sądowniczej, sądownictwo, wymiar sprawiedliwości
start learning
iurisdictio
jurysdykcja sporna, procesowa (występują strony)
start learning
iurisdictio contentiosa (indicialis)
sadownictwo niesporne, nieprocesowe (występują uczestnicy)
start learning
iurisdictio voluntaria
sąd, opinia, pogląd, sąd (jako organ), spór, sprawa sądowa, proces
start learning
iudicium
sąd, miejsce obrad, rynek, plac publiczny
start learning
forum
sąd krajowy
start learning
forum domesticum / internum
sąd zagraniczny
start learning
forum externum
sąd właściwy ze względu na miesce zamieszkania strony pozwanej
start learning
forum domicili
sąd właściwy dla danej sprawy
start learning
forum competens
sąd właściwy ze względu na położenie rzeczy
start learning
forum rei sitae
sąd miejsca zamieszkania pozwanego
start learning
forum rei
sąd, kuria
start learning
curia

You must sign in to write a comment