Łacina-do egzaminu

 0    61 flashcards    mayaa
print play test yourself
 
Question Answer
Słuszność nie tworzy prawa a je wspomaga.
start learning
Aequitas non facit ius, sed ius auxiliatur.
Prawo ma na względzie słuszność.
start learning
Ius respicit aequitatem.
Surowe prawo, ale prawo.
start learning
Dura lex, sed lex.
Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi.
start learning
Quod ad ius naturale attinet, omnes humanes aequales sunt.
Prawo nie zmienia sie w zależności od większego lub mniejszego znaczenia osoby.
start learning
De maiore et minore non variant curia.
Ustawa nie rozróżnia.
start learning
Lex non distinguit.
Ustawa nie obowiązuje jeżeli nie jest ogłoszona.
start learning
Lex non obligat nisi promulgata.
Wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na człowieka.
start learning
Hominum causa omne ius constitutum sit.
Kto może stanowić prawo ten może je uchylić.
start learning
Quis possit esse lex abrogetur.
Ustawa znosi ustawę.
start learning
Et Act legem abolet.
Uchyleneie ustawy uchylającej ustawę nie przywraca mocy obowiązującej uchylonej ustawy.
start learning
Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata.
Prawa dostosowuje się do tych przypadków, które zdarzają się często.
start learning
Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur.
Ustawy nie troszczą się o drobiazgi.
start learning
De minimis non curat lex.
Ustawa powinna być zwięzła.
start learning
Lex brevem esse oportet.
W podobnych sprawach powinno zapaść podobne rozstrzygnięcie.
start learning
De similibus idem est iudicium.
Sądzić należy na podstawie ustaw, nie przykładów.
start learning
Legibus, non exemplis iudicandum.
Sędzia jest mówiącą ustawą.
start learning
Iudex est lex loquens.
Zwyczaj powinien być trwały.
start learning
Consuetudo certa esse debet.
Utrwalony zwyczaj stosuje sie jak prawo.
start learning
Inveterata consuetudo pro lege servatur.
Zwyczaj jest najlepszą wykładnią ustawy.
start learning
Consuetudo est optima legum interpres.
Jasne wyrażenia nie wymagają interpretacji.
start learning
Clara non sunt interpretanda.
Nalezy się trzymać słów ustawy.
start learning
A verbis legis non est recedendum.
Sztuczki prawne nie stanowią prawa.
start learning
Apices iuris non sunt iura (Digesta Ulpiana)
Fikcja nie wywiera skutków prawnych poza przypadkiem, dla którego została ustanowiona.
start learning
Fictio non operatur ultra casum fictum
Wyjątek powinien być interpretowany ściśle.
start learning
Exceptio est strictissime interpretationis.
Słowa należy rozumieć zgdonie z ich przeznaczeniem.
start learning
Verba cum effectu accipienda.
Nie powinniśmy bowiem źle korzystać z naszego prawa.
start learning
Male enim nostro iure uti non debemus.
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych.
start learning
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw...
start learning
Nemo plu siuris ad alium transferre potest quam ipse haberet.
Samo wydanie rzeczy nie przenosi włąsności.
start learning
Numquam nuda tradiotio transfert dominium.
Kupno rzeczy własnej nie ma znaczenia.
start learning
Suae rei emptio non valet.
Większe znaczenie ma czynność dokonana faktycznie niż symulowana.
start learning
Plus valet quod actum quam quod simulatum.
Przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron niż ich słowa.
start learning
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt,
W testamencie należy badać zamiar spadkodawcy.
start learning
In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur.
Nieznajomość prawa szkodzie, nieznajomośc faktu nie szkodzi.
start learning
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet.
Nieznajomośc prawa nikogo nie usprawiedliwia/
start learning
Ignorantia legis neminem excusat.
Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii pawnej na podstawie tylko jednego fragmentu ustawy, anie jej całości.
start learning
Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere.
Powód podąża za sądem pozwanego.
start learning
Actor sequitur forum rei.
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
start learning
Nemo est iudex in propria causa.
Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku.
start learning
Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem.
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie.
start learning
Bis de eadem re agere non licet (Instytucje Gajusa))
Orzeczenie sądowe uznaje się z aprawdziwe.
start learning
Res iudicata pro veritate accipitur.
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
start learning
Audiatur et altera pars.
Nie wysłuchać oskarżonego to beprawie a nie sąd.
start learning
Rerum non audiri latrocinium est, non iudicium.
Zanim nie wysłuchasz nie sądź.
start learning
Prius quam exaudias ne iudices.
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto przeczy.
start learning
Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat.
Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem.
start learning
Reus in exceptionae actor est.
Uważa się, że milczenie jest przyznaniem.
start learning
Silentium videtur confessio.
Niech nie wychodzi sędzia poza żądania stron.
start learning
Ne eat iudex ultra petita partium.
Fakty wymagają dowodu, prawo zna sąd.
start learning
Facta probantur, iura novit curia.
Nie uważa się kogoś za skazanego, dopóki ten odwołuje się od wyroku.
start learning
Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Sądowi apelacyjnemu nie wolnozmieniać wyroku na niekorzyść skazanego.
start learning
Reformatio in peius iudici apellato non licet...
małżeństwo tworzy nie faktyczne współżycie lecz zgoda.
start learning
Nuptias non concubitus sed consensus facit.
Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, wspólnota całego zycia, połączeniem prawa boskiego i ludzkiego.
start learning
Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.
Dawno już postanowiono, że małżeństwa są wolne.
start learning
Libera matrimonia esse antiquitus placuit...
Matka zawsze jest pewna, ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo.
start learning
Mater semper certa est, pater vero est quem nuptiae demonstrant.
Poddany opiece nie może być zobowiązany z żadnego kontraktu bez upoważnienia opiekuna.
start learning
Obligatori ex omni concractu pupillus sine tutoris auctoritate non potest.
Opiekun wstępuje na miejsce rodzica.
start learning
Tutor loco parentis habetur.
Dziedziczenie jest wejściem w ogół praw zmarłego.
start learning
Hereditas nihil aliud est quam successio in universum ius quam defunctus habuerit.
Testament jest prawnym wyrazem naszej woli co do tego, co ktoś pragnie aby stało sie po jego smierci.
start learning
Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit.
Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do jego żmierci.
start learning
Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum.

You must sign in to write a comment