Kurs 3 - zeszyt additional V

 0    173 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powstrzymać się od palenia
start learning
to stop myself from smoking
skupiś się na jednej strategii
start learning
zoom in on one strategy
wszyscy podzielamy to głęboko zakorzenione przekonanie
start learning
we all share that deep-rooted belief
jeśli grozisz ludziom, jeśli wzbudzisz strach, zmusisz ich do działania
start learning
if you threaten people, if fear is induced you will get them to act
aby przyciągnąć uwagę ludzi
start learning
to get people's attention
aby podkreślić postęp
start learning
to highlight the progress
wyeliminować, usunąć, wyciąć
start learning
eliminate, remove, cut out
krach finansowy
start learning
financial collapse / crash
rynek drastycznie spadł
start learning
the market went drastically down
gorączkowo, zaciekle
start learning
frantically, fiercely
prowadzić do złych wyników, ale nie koniecznie
start learning
to lead to bad outcomes, but not nescesserily so
interweniować
start learning
inervene
przeciekać do ludzi
start learning
leak into people
oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia różnych negatywnych zdarzeń
start learning
to estimate the likelihood of different negative events
utrata słuchu
start learning
a hearing loss
obiecujący / ponury widok twojej przyszłości
start learning
rosier/bleaker view of your future
ludzie zwykle zmieniają swoje przekonania w kierunku bardziej pożądanej opinii
start learning
people tend to change their beliefs towards a more desirable opinion
w miarę starzenia się stajemy się mądrzejsi
start learning
as we grow older, we grow wiser
starannie, z wysiłkiem utrzymać
start learning
effortfully maintain
gorączkowo zniekształcają obraz
start learning
frantically distort the image
zgodność z prawem
start learning
compliance with the law
zgodność z / przetstrzeganie reguł zasad
start learning
compliance with / adherence to / conformity with
kieruj swoim umysłem
start learning
drive your mind
zachęty społeczne
start learning
social incentives
jak prawdopodobne jest to
start learning
how likely we are to
tu i teraz
start learning
the here and now
aktywa materialne
start learning
tangible assets
namacalny, konkretny
start learning
tangible, concrete
jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich
start learning
one solution fits all
strach przed utratą wywołuje bezczynność, dreszczyk zysku wywołuje działanie
start learning
fear of losing induces inaction, thrill of gain induces action
pozytywne strategie wykorzystania ludzkich tendencji do dążenia do postępu
start learning
positive strategies to capitalize human tendencies to seek progress
Nie obchodzi mnie to
start learning
i dont give a shit about
gwałtowne pulsowanie jego wnętrzności
start learning
violent throbs of his guts
przygnębiony, przygnębiony
start learning
despondent, depressed
pośród zgniłej kałuży
start learning
amid putrid puddle
niezachwiane zaangażowanie
start learning
unwavering commitment
pogodzić się z tym
start learning
resign himself to that
odpuścić (leczyć kogoś mniej surowo)
start learning
let up on (treat sb less severely)
szczypta
start learning
a tad
obijać się
start learning
jerk around
gdy tylko kobieta otrzyma małą moc, zamienia cię w kretyna
start learning
as soon as woman gets little power, it turns you into moron
szarpany, gwałtowny sposób
start learning
herky-jerky way
przechylić
start learning
to tip
gest dobrej woli
start learning
a gesture of goodwill
gest zdradzający twoją słabość
start learning
a gesture betraying your weakness
życie przekształcone w abstrakcyjne liczby
start learning
lives transformed into abstract figures
strach przed wykluczeniem się z kręgu przyjaciół
start learning
the fear of excluding myself from the circle of friends
skłoniło mnie do podążania dalej, pomimo potrzeby samotności
start learning
it prompted me to follow along despite that need for solitude
zaniepokojony tym
start learning
troubled by that
nieprzyjemne poczucie obowiązku
start learning
disagreeable feeling of obligation
prowadzony przez zbiorowy entuzjazm
start learning
carried along by the collective enthusiasm
skończyłem wieczór czyms
start learning
i capped off the evening by
powstrzymywać się od
start learning
to hold back from
wypowiedziane bez głosu
start learning
uttered without voice
nie zastanawiając się ani słowa
start learning
without thinking a sigle word of it
grymas, skurcz
start learning
contortions
tolerowany przez brak czegoś lepszego
start learning
tolerated by lack of anything better
ani lepiej, ani gorzej
start learning
neither better nor less well
nieubłaganie
start learning
implacably
jego głowa była pochylona na bok
start learning
his head angled to the side
wirujące chmury
start learning
swirling clouds
zez, krzyżówka
start learning
squint, cross-eye
zestawianie ze sobą gównianych drobnych prac
start learning
stringing together shitty little jobs
rozbić się w miejscu (przespać się)
start learning
crash at a place
ukradkiem, podstępnie
start learning
furtively, on the sly
złożyć propozycję lub sugestię dotyczącą czegoś
start learning
to make a proposal or suggestion about sth
usunął wszystkie moje skrupuły
start learning
he removed all my scruples
wzajemna przyjaźń
start learning
reciprocal friendship
za brak możliwości bycia sobą podczas przebywania z nimi
start learning
for lack of being able to be myself while with them
wzajemne niezrozumienie
start learning
mutual incomprehension
nie byłem w stanie tego zrobić, nie mogłem zrobić czegoś
start learning
i was incapable of it, unable to do sth
chcę pozostać w spokoju, nie mogąc nikomu nic więcej udowodnić
start learning
i want to be left in peace, with nothing else to prove to anybody
trochę swędzący
start learning
a little itchy
wzruszyć ramionami, dać komuś zimne ramię, zlekceważyć
start learning
shrug off, give sb cold shoulder
wzruszam ramionami, nie mrugając powiekami
start learning
shrug off without batting an eyelid
szarmancko
start learning
gallantly
bolesna męka dla kogoś
start learning
a painful ordeal for sb
koparko-ładowarka
start learning
a backhoe (loader)
niezbędna potrzeba schronienia
start learning
vital need to find shelter
wyparł pomysł
start learning
supplanted the idea
maleńka, malutka
start learning
miniscule, tiny
na krótką chwilę
start learning
for a short instatant
jego odrętwienie
start learning
his torpor
każde nowe spotkanie jest niespodzianką
start learning
each new encounter is a surprise
w lusterku wstecznym
start learning
in a rearview mirror
dysonans między
start learning
a dissonance between
rozłącz się z pomysłem
start learning
hang up on the idea
nie ma żadnych rozwiązań, są tylko wybory
start learning
there arent any solutions, there are only choices
w zamian nie proszę o nic
start learning
i'm asking for nothing in exchange
złośnica, jędza
start learning
shrew
natknąłem się na nią, ukrywając kogoś w stodole
start learning
i came upon her hiding some fellow in the barn
pęka na szwach
start learning
bursting at he seams
podwójne dno
start learning
false bottom
pozostać wiernymi przekonaniom
start learning
remain true to convictions
nie oczekuję z tego żadnego zysku
start learning
i dont expect any profit out of it
mieć miejsce w schronisku dla bezdomnych
start learning
have a spot in a homeless shelter
spowalniają starzenie się mózgu
start learning
slow down the aging of the brain
spowolnić tempo wzrostu
start learning
slow down the pace of growth
zmusić ich, by zrobili podobnie
start learning
to force them to do likewise
wybaczone za błędy
start learning
forgiven for mistakes
jakiekolwiek pytania i co
start learning
any whys and whats
wolałbym być niewidoczny
start learning
i'd rather be invisible
w złym humorze,
start learning
grumpy, bad-tempered
strach przed przeżywaniem ich na próżno
start learning
the fear of having lived them in vain
natknąłem się, wpadłem na
start learning
i chanced upon, bump into
znikną stopniowo
start learning
fade little by little
osunięcie się ziemi wydobyło głęboką dziurę
start learning
a landslide unearthed a deep hole
do tej pory z epoki neolitu
start learning
to date from the neolithic era
skala odkrycia
start learning
the scale of the discovery
wrzód na tyłku, utrapienie
start learning
pain in the ass/ pain in the neck
trącać, przepychać sie
start learning
jostle
słyszalne, całkowicie odsłonięte
start learning
audible, fully exposed
bronię swojego zdania
start learning
i hold my own
cuchniesz tanim winem
start learning
you reek off cheap wine
jej mózg stopił się, komórka po komórce
start learning
her brain melted, cell by cell
uspokajające, odpowiednie wyjaśnienie tego
start learning
reassuring, adequate explanation for that
wylej mój ból, mój gniew lub trzymaj go blisko
start learning
pour out my pain, my anger or keep it close
muszę zaangażować się znacznie bardziej
start learning
i need to engage a lot more
być w takim samym niebezpieczeństwie, jak oni
start learning
be in as much danger as they are
przywiązany do mojej wygody, mierny
start learning
attached to my comfort, mediocre
uważam to za absurdalne
start learning
i find it absurd
nadeszło na mnie
start learning
it came over me
nieskończenie długa
start learning
infinitely long
bez pojęcia, bez wiedzy
start learning
clueless, without knowledge
stłumić potrzebę
start learning
supress the need
irytujące (irytujące, denerwujące)
start learning
exasperating (irritating, upsetting)
zachowaj spokój, niespokojny, wiercenie
start learning
keep still, restless, fidgeting
nie być dłużej atakowanym przez to, czym nie jestem
start learning
to no longer be invaded by what i'm not
nieznośna ściana moich granic
start learning
intolerable wall of my limits
leszcz
start learning
bream
pożerać
start learning
gobble, woffle
życie podsumowane w kilku słowach
start learning
life summed up in a few words
kłopoty, głębokie radości, pragnienia i żal
start learning
troubles, profound joys, urges and regrets
całkowicie poza zasięgiem
start learning
entirely out of reach
Podniebienie / podniebienie
start learning
palate/roof of the mouth
stragany dostawców
start learning
vendors stalls
reanimuj umierającego żołnierza
start learning
resuscitate a dying soldier
powstrzymajcie swoją głupotę
start learning
stop your foolishness
temperatury zapłonu
start learning
kindling temperature
podpałka
start learning
kindling
platan (liściasty)
start learning
plane tree (deciduous)
grzęznąć sth
start learning
trudge through sth
sam
start learning
all alone
przypuszczenie
start learning
a bit of a guess
w opactwie
start learning
at the abbey
stworzyć nierównowagę - która zmusza cię do zrobienia czegoś
start learning
create imbalance- that moves you to do sth
kilka pewności
start learning
a few certitudes
odwrócić bieg rzeki
start learning
divert the caurse of a river
bardzo chciałbym móc zamknąć się w tej chwili
start learning
i'd love to be able to lock away this instant
głupek, drań
start learning
dumbass, bastard
cholera do diabła
start learning
damn it to hell
aby rozluźnić kostkę za pomocą szyny
start learning
to ease my ankle with a splint
nieutulony płacz
start learning
inconsolable cry
ślepy i głuchy na piękno
start learning
blind and deaf to beauty
aby zaprosić was, abyście nie powtarzali moich błędów
start learning
to invite you not to repeat my mistakes
kompletnie się oszalałem
start learning
i totally geeked out
skończyć, pogasić, wysuszyć, spłynąć, zabraknąć
start learning
run out, peter out, dry up, run down, run short
Diabeł tkwi w szczegółach
start learning
the devil is in the details
mądre spojrzenie, precyzyjna pomoc, wymagające ponownego przeczytania, niezawodne wsparcie
start learning
wise gaze, precise help, demanding re-reads, unfailing support
niepowiązani ludzie ze wszystkich środowisk społecznych szukający równowagi
start learning
unrelated people of all social backgrounds seeking equilibrium
samotności, nadzieje, lęki, pragnienia, żale, radości,
start learning
solitudes, hopes, fears, desires, regrets, joys,
ślepy na przemoc
start learning
blind to the violence
więzi z gangiem
start learning
unrevealed mob ties
wyłudzać pieniądze
start learning
extort money
nie przeszkadzaj mi
start learning
dont stay in my way
dotrzeć do widowni
start learning
reach an hold the audience
zdruzgotany = wyczerpany
start learning
shattered = exhausted
upiorny duch
start learning
ghoulish ghost
wydawało się, że nie denerwuje go to nadmiernie
start learning
it didnt seem to upset him unduly
ożywiony, rozweselony przez
start learning
exhilarated by
wyrugować, wypierać
start learning
oust, deny
zaufanie zostało żle ulokowane
start learning
trust was misplaced
polityczna łapówka
start learning
political payoff

You must sign in to write a comment