Kurs 3 -zeszyt additional -II

 0    243 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
co za nerwy!
start learning
what a nerve!
nieodwracalne, nieodwołalne
start learning
irretrievable, irrevocable
Podeszwy stóp
start learning
soles of the feet
pozostać wierny mojej żony
start learning
remain faithful to my wife
postanowiłem udać się na wygnanie
start learning
i decided to go into exile
spełnić przeznaczenie
start learning
to meet the destiny
będziesz unikany
start learning
you will be shunned
pół-nomadowie, których potomkami byli Medowie i Persowie
start learning
semi-nomads whose descendants were the Medes and the Persians
zdobywca, porywacz
start learning
conqueror, captor
Iran był przedmiotem obcej dominacji
start learning
iran was subject to foreign domination
sojusznik z kimś
start learning
ally with someone
ogłosić strefę neutralną
start learning
declare a neutral zone
Uciekł z Iranu, by uciec przed rewolucją Isalamic
start learning
He fled iIran to escape the Isalamic revolution
fanatyzm, terroryzm
start learning
fanaticism, terrorism
dalekie od prawdy
start learning
far from truth
cały naród nie powinien być osądzany za czyny niektórych ekstremistów
start learning
the entire nation shouldn't be judged by wrongdoings of a few extremists
cierpią pod represyjnym reżimem
start learning
suffer under repressive regime
Okres przejściowy
start learning
transitional period
wysłannik boskiej sprawiedliwości
start learning
deliverer of devine justice
ukryty wśród stada owiec
start learning
hidden among a flock of sheep
zaprzysięgły wróg
start learning
the sworn enemy
moje wielkie marzenie poszło w dym
start learning
my great dream went up in smoke
polityka wsteczna
start learning
backward policy
zarządził, że noszenie zasłony jest obowiązkowe
start learning
decreed that wearin the veil was obligatory
sprzeciw wobec reżimu, pokazując kilka pasm włosów
start learning
opposition to the regime by letting a few strands of hair show
paskudny, niegrzeczny
start learning
nasty, naughty
z dnia na dzień
start learning
from one day to the next
nie byłoby już możliwe
start learning
would no longer be possible
krok po kroku, stopniowo, krok po kroku
start learning
little by little, gradually, bit by bit
nagle, gwałtownie, szybko
start learning
abruptly, sharply, rapidly
defetystyczny
start learning
defeatist
przeprowadzać bombardowania
start learning
carry out bombing raits on
pocieszać
start learning
console, comfort
smarkacz / smarkula
start learning
brat
wzdęcia / nadęty brzuch
start learning
flatulence / bloated stomach
dziwka, kurwa
start learning
slut, whore
ofiary
start learning
casualaties
biczować
start learning
flagellate
buntownicze zachowanie
start learning
rebelious behaviour
albo przestrzegają zasad, albo zostają wydaleni
start learning
either they obey the rules or they are expelled
życie pozagrobowe jest lepsze niż Disneyland
start learning
the afterlife is better than Disneyland
wprawić kogoś w trans z piosenką
start learning
put sb in a trance with a song
wystarczy jedno spojrzenie, by potępić
start learning
one glimpse would be enough to denounce
zbanowany, zabroniony, zabroniony, nielegalny
start learning
banned, prohibited, forbidden, illegal
syreny zawodzące
start learning
sirens wailing
spędzać czas z przyjaciółmi
start learning
hang out with friends
z niewiedzy
start learning
out of ignorance
nie obchodzi mnie to, cholera
start learning
i dont give a damn, a shit
stanąłem w twojej obronie
start learning
i covered for you
kryjówka, kryjówka
start learning
hideaway, hiding place
Data rozliczenia
start learning
settlement date
zanurzyć się w morzu
start learning
plunge into the sea
prawdziwa katastrofa
start learning
veritable disaster
plądrować, grabież,
start learning
ransack, plunder,
mój pesymizm zwyciężył nad jego optymizmem
start learning
my pessimism won out over his optimism
ostrożny, ostrożny
start learning
circumspect, prudential
w środku euforii zakupowej
start learning
in the midst of shopping euphoria
jedna szansa na to, ze
start learning
one chance in to that
przejść obok, przejść obok
start learning
walk past, pass by
turkusowy
start learning
turquoise
żaden krzyk nie uśmierzyłby mojego gniewu
start learning
no scream could have relieved my anger
przybrać nową kolej
start learning
take a new turn
po moim trupie!
start learning
over my dead body!
posag, porcja małżeństwa
start learning
dowry, marriage portion
lepiej będzie ci gdzieś indziej
start learning
you'll be better off someehere else
zachowajcie swoją godność i bądźcie sobie wierni
start learning
keep your dignity and be true to yourself
gorycz i zemsta
start learning
bitterness and vengeance
zauważyłem coś niemiłego w jej spojrzeniu
start learning
i detected sth unkind in the look she gave me
pracuję do szpiku kości
start learning
i work myself to the bone
niewdzięczność
start learning
ingratitude
migotać, sprzeczac sie
start learning
blicker
pensjonat, matka przełożona
start learning
boarding house, mother superior
głupi, głupi, o ograniczonych umysłach
start learning
inane, stupid, narrow-minded
dobrze zaopatrzony
start learning
wel-stocked
ograniczony budżet
start learning
restricted budget
należało się tego spodziewać
start learning
it was to be expected
nudzę się śmiertelnie
start learning
i'm bored out of my mind
nie byli podobni do nikogo, kogo kiedykolwiek spotkałem
start learning
they were unlike anyone i had ever met
podstawowa / podstawowa / podstawowa znajomość
start learning
rudimentary/ elementary/ basic knowledge of
bylina
start learning
perennial plant
nie zrozumiałem tego i Momo na pewno też nie
start learning
i didnt understand it ans Momo surely didnt either
bezczelny, bezczelny
start learning
insolent, brazen
odejść z własnej woli
start learning
to leave of my own volition
oburzył mnie
start learning
he made me indignant
sylwetka
start learning
silhouette
asymilacja w zachodnim kraju
start learning
assimilating into western country
wydawałoby się, widocznie
start learning
seemingly, apparently
była to jedyna dziedzina, w której moja wiedza przewyższyła jego
start learning
it was the only domain where my knowledge exceeded his
na ten temat zawsze miałem ostatnie słowo
start learning
on this subject i always had a last word
z solidarności
start learning
out of solidarity
nigdy nie wdychałem dymu
start learning
i never inhalled the smoke
granie w gry według zasad kogoś innego
start learning
playing a game by somebodyelse's rules
tchórzostwo / odwagi / odwaga
start learning
cowardice/ courage/ bravery
dogoniła mnie podświadomość
start learning
subconsciousness caught up with me
uosobienie, ucieleśnienie
start learning
epitome, embodyment
przyjąć na siebie ciężar
start learning
assume the burden
wszystko po to, by wyglądać interesująco
start learning
it was all to make herself seem interesting
wykupić, odkupić, zbawić
start learning
redeem
zachować kamienna twarz
start learning
keep a straight face about sthg
iść w parze z
start learning
go hand in hand with
życie społeczne szło w parze z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju środków poprawiających nastrój
start learning
the communal life went hand in hand with the use of all kind of mood enhacers
trzykrotnie starać się od kogokolwiek innego, by odnieść sukces
start learning
to make three times the effort of anyone else to succeed
cielesna przyjemność
start learning
carnal pleasure
pozostańcie godni
start learning
remain dignified
urojenia nastroju
start learning
delusional mood
naruszenie prywatności - naruszenie prawa kogoś do bycia samemu
start learning
invasion of privacy - violation of sb's right to be alone
stancja
start learning
lodgings
dziecięcy żart
start learning
infantile joke
Pogłaskał moje włosy
start learning
stroked my hair
Zostawiła mnie z torbą uczuć
start learning
She left me with a bag of affection
okazywała mi sympatię
start learning
she showed me affection
koszty krańcowe
start learning
marginal costs
dzielnica biedy
start learning
marginal neighbourhood
podekscytowany na myśl o spotkaniu
start learning
excited at the thought of meeting you
rozgość się!
start learning
make yourself at home!
uspokojony
start learning
appeased
wisiorek / wisiorek w kształcie serca
start learning
pendant / pendant in the shape of hearts
zabrać coś wartościowego z kraju
start learning
take anything of value out of the country
schronić się w
start learning
take refuge at
z poczucia obowiązku
start learning
out of a sense of obligation
kiedy słowa zawiodły nas, gesty przyszły nam z pomocą
start learning
when words failed us, gestures came to our aid
kiedy jesteśmy na ten temat
start learning
while we are on the subject
zacznij od zera
start learning
start over at zero
nie udawaj niewinnego
start learning
dont play the innocent with me
próbowałem to lekceważyć
start learning
i tried to make light of it
crackpot - ktoś, kto jest nieco szalony
start learning
crackpot - someone who is slightly crazy
musiałem się wyładować
start learning
i got to let off stream
postaw stopę w obskurnym miejscu
start learning
set foot in a sordid place
moje życzenie zostało spełnione
start learning
my wish was granted
postanowiłem znaleźć jakieś dziwne prace
start learning
i set out to find some odd jobs
zapłacono mi przyzwoicie
start learning
i was paid decently
wprawdzie nie sprzedawałem już narkotyków, ale ... zacząłem brać coraz więcej
start learning
admittedly, i wasnt selling drugs anymore but... i had started taking more and more
ledwie ukończyłem szkołę
start learning
i graduated by the skin of my teeth
wrogie nastawienie
start learning
hostile attitude
są dziesięć razy bardziej przerażające niż twoje
start learning
they are ten times more fearsome than yours
kultura i edukacja są śmiertelną bronią przeciwko wszelkim fundamentalizmom
start learning
culture and education are lethal weapons against all kind of fundamentalism
tchórzostwo
start learning
cowardiece
to musi być znak przeznaczenia
start learning
it must be destiny's sign
genialny pomysł, sprytny pomysł
start learning
ingenious idea, clever idea
świat rozpadł się na moich oczach
start learning
the world crumbled in front of my eyes
liberalne rodziców
start learning
permissive parents
Potępić, odrzucić
start learning
condemn, disaprove
moje oszczędności zniknęły, byłem spłukany
start learning
my savings vanished, i was broke
reprezentowała absolutne zło w moich oczach
start learning
she represented absolute evil in my eyes
moje istnienie było zaplanowane wokół niego
start learning
my existence was planned around him
uniemożliwił mi spełnienie mojego przeznaczenia
start learning
prevented me from fullfilling my destiny
odzyskać bagaż
start learning
reclaim baggage
odzyskać. wracać
start learning
reclaim. regain
poruszyłem niebo i ziemię, aby cię znaleźć
start learning
i moved heaven and earth to find you
miałem 5 dni przede mną
start learning
i had 5 days ahead of me
szkoda, że nie zostałam kimś
start learning
my shame of not having become someone
poświęcenia, które dla mnie złożyli
start learning
the sacrifices they made for me
represyjna atmosfera mojego kraju
start learning
repressive air of my country
nie mam ochoty rozmawiać
start learning
i dint feel like talking
idole mojej młodości
start learning
the idols of my adolescence
zasłona, do której musiałem się dostosować
start learning
the veil to which i had to readjust
wspaniały / spektakularny widok
start learning
magnificent / spectacular view
obskurne szczegóły
start learning
sordid details
znaleźć sens w całej tej absurdzie
start learning
to find some meaning in all this absurdity
absurd
start learning
absurd
rozradowani i zadowoleni ze śmierci dziecka
start learning
overjoyed and gratified by the deaths of their child
sieroty, wdowy, uchodźcy
start learning
the orphans, the widows, the refugees
prawdziwe przekonanie w jego głosie
start learning
a real conviction in his voice
niedorozwinięty
start learning
imbecile
wcielenie, reprezentacja
start learning
incarnation, representation
obawy o nich
start learning
apprehensions about them
lęk, niepokój
start learning
apprehension, anxiety
natychmiast, bez wahania
start learning
at the drop of the head
jeśli pojawi się okazja
start learning
if the opportunity presented itself
co nas połączyło
start learning
what had brought us together
nabiera nieproporcjonalnego znaczenia
start learning
it takes on disproportionate importance
zastanowić się
start learning
to give some thought to
sprawiedliwość mojej misji, słuszność moich intencji
start learning
justice of my mission, properity of my intensions
jedynym sposobem na zniesienie tego, co nie do zniesienia, jest wyśmiewanie się
start learning
th only way to bear the unbearable is to lugh at it
zamieszanie związane z byciem trzecim światem
start learning
the confusion of being third-worlder
szkoda, współczuję
start learning
pity, feel sorry for
nie mogę się załamywać
start learning
i musnt crack up
moja przeszłość mnie dopadła
start learning
my past caught up with me
moje sekrety obciążały mnie
start learning
myy secrets weighted me down
wyciągnij mnie z depresji
start learning
lift me out of depression
moja matka nalegała tak bardzo, że ostatecznie zaakceptowałem
start learning
my mother insisted so much that i ended up accepting
czuć się jak w niebie
start learning
feel on top of the world/over the moon
moja głowa i duch nabrały trochę koloru
start learning
my head and my spirit took on some colour
czyniłeś czyn z wieloma ludźmi
start learning
have you done the deed with many people
zostały opanowane przez hormony i frustrację
start learning
they were overrun by hormones and frustration
Wstydzę się, że nic nie zrobiłem w życiu
start learning
I'm ashamed of having done nothing with my life
Czuję się, jakbym stale nosił maskę
start learning
I feel like i'm constatntly wearing a mask
gdy efekt tabletek minął
start learning
as the effect of the pills wore off
silny i niezachwiany
start learning
strong and invicible
aby spełnić moje nowe przeznaczenie
start learning
to meet my new destiny
bezlitosny uwodziciel
start learning
merciless seducer
skrupuły o
start learning
qualms about
nieoczekiwany łut szczęścia
start learning
unexpected stroke of luck
miałem najlepsze intencje
start learning
i had the best of intensions
niewyraźny, niejasny
start learning
obscure
przeszkoda, przeszkoda
start learning
hurdle, obstacle
Natknęliśmy się na
start learning
stumbled on
czepiać sie sb (nie wiem, dlaczego mój nauczyciel zawsze czepia się mnie)
start learning
pick on sb (I don't know why my teacher always pick on me)
nieprawości
start learning
obscenities
w każdym razie w najgorszym przypadku
start learning
in any case, in the worst case
instynkt przetrwania
start learning
an instinct for survival
niechlujny ubrania
start learning
scruffy clothes
uczciwość
start learning
integrity
Nigdy w życiu
start learning
not on your life
nieustępliwość
start learning
intrasigence, irreconcilability
spojrzeć na kogoś z oczywistym zainteresowaniem seksualnym:
start learning
ogle
wnikliwość
start learning
discernment
zabroniono uczęszczania na zajęcia
start learning
banned from attending classes
zwołanie, zwołanie
start learning
convocation, convening
nieprzyzwoicie
start learning
indecently
oddali życie za naszą wolność
start learning
gave their lives for our freedom
religia broniąca naszej integralności fizycznej lub po prostu przeciwna modzie
start learning
religion defending our physical integrity or just opposed to fashion
wzywać, pozywać, odwoływać się, ścigać
start learning
summon, sue, appeal, prosecute
ku mojemu miłemu zaskoczeniu
start learning
to my pleasant surprise
strach powoduje, że tracimy sumienie
start learning
it's fear that makes us lose our conscience
przemienia nas w tchórzy
start learning
it transforms us into cowards
strach - siła napędowa
start learning
fear - driving force
publicznie, w prywatnych, biegunowych przeciwieństwach
start learning
in public, in private, polar opposites
życie jest zbyt krótkie, aby żyć źle
start learning
life is too short to be lived badly
Przełączanie pomiędzy A i B
start learning
alternate between A and B
dostosować się do społeczeństwa
start learning
conform to society
pozostać na marginesach
start learning
remain in the margins
kryzys osobowości
start learning
identity crisis
od cotygodniowych walk po codzienne obelgi
start learning
from weekly fights to daily insults
dobrze ci tak!
start learning
it serves you right!
żąć
start learning
reap
wywołać panikę
start learning
unleash a panic
zaczynają być poruszeni niczym
start learning
they are getting worked up about nothing
cel, cel, cel, cel
start learning
objective, aim, goal, target
którą stronę wybrać
start learning
which side to choose
cynizm sojuszników, którzy nazywają siebie wyzwolicielami
start learning
cynicism of the allies who call themselves liberators
nikt nie podniósł palca
start learning
noone lifted a finger
komunał; truizm, banał
start learning
commonplace; truism, cliche
dekretować zakaz
start learning
decreet a ban
uderzyć w czuły punkt (litter)
start learning
hit a raw nerve
przewinienie, czyn karalny
start learning
misdeed, punishable act
kiedy zepsuty jest ząb, musisz go wyciągnąć
start learning
when a tooth is rotten you hav eto pull it out
zbadaj za pomocą lupy
start learning
examine with a magnifying glass
i tak nie było to moim zamiarem
start learning
it wasnt in anyway my intention
słono płacisz za wolność słowa
start learning
you pay dearly for freedom of expression
Twoim obowiązkiem jest żyć dobrze
start learning
it's your duty to live it well
w nieoznaczonym grobie
start learning
in an unmarked grave
wsiadać do
start learning
embark for

You must sign in to write a comment