Kenia z prezentacji

 0    39 flashcards    ziomekkat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co to AMMS
start learning
complex, integrated package of systems designed to support the operations of large and middle-sized hospitals, clinics, medical centers, outpatient clinics and ambulatories
Co zawiera AMMS
start learning
The AMMS software package can also operate within unit networks, both at commercial entities and at entities providing medical services financed by NHF
Obszary działalności szpitala obejmujące wszystkie dziedziny
start learning
Areas of hospital activities covering all domains
Rozwiązania umożliwiające tworzenie i zarządzanie dokumentacja medyczną
start learning
Solutions which enable create and manage medical documentations
oddział
start learning
An application in AMMS which supports work of doctors and nurses on wards with varius specialties
Izba przyjęć
start learning
A place for admission, registration of basic patient’s data with identification by ID or biometric data, transfer the patient to the proper ward
SOR
start learning
Support an admission of the patient in urgent from accidents and sudden illness
Blok
start learning
Enable to support single operating theatre connected with a ward
zakażenia
start learning
Allow to indicate an infection based on laboratory results which informs about emergency pathogen. Control indication of infection, monitor and prevent spreading of disease
Rejestracja
start learning
availability of devices and consulting rooms. Here is the possibility to check entitlements, collect of the fee and invoice. The possibility of registration basic personal data of the patient and verify those data with ID or biometric data
gabinet
start learning
Consulting room for the doctor to proceed and appointment. Register diagnosis, procedures, make a referral for further treatment or diagnostics
Apteka główna umożliwia zamawianie leków u dostawców i rozdysponowanie leków do oddziałów zgodnie z ich potrzebami, bez narażania na straty spowodowane nadmiernym gromadzeniem zapasów. Ponadto apetka odpowiada za produkcje leków (wszelkich mieszanek
start learning
Main pharmacy allows to order the medicine to the supplier and dispose of medicine to the wards without any loss due to the cumulation of stocks. Moreover, the pharmacy is responsible for medicine production
Apteczka oddziałowa wspomaga zarządzanie podręcznymi magazynkami leków potrzebnych dla konkretnej jednostki organizacyjnej lub leków konkretnego typu np. leki narkotyczne i psychotropowe, które w Polsce objęte są szczególnymi restrykcjami.
start learning
Ward pharmacy supports management of handy medicine store to a specific unit or specific type of medicine for ex.: separate pharmacy store for medical materials, antibiotics and psychotropic medicine which are in detailed restriction
Apteka pozwala na wykorzystanie rozwiązań unit dose do przygotowania porcji leków zgodnie ze zleceniem lekarza. Integrujemy się z rozwiązaniami tego typu
start learning
Pharmacy allows using UnitDose to prepare medicine portion compatible with a doctors recommendation. Asseco is integrated with this kind of solutions
RIS/PACS – AMMS może integrować się z dostępnymi na rynku rozwiązaniami
start learning
RIS/PACS – AMMS can integrate with available on the trade solutions
Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej przechowujące dokumentacje w standardzie HL7 CDA i umożliwiającym wymianę dokumentów między placówkami lub udostępnianie dokumentów pacjentowi (e-Dokumentacja
start learning
Repository of electronic medical documentation keeps documentation in HL7 CDA standard and allows exchanging documents between institutions or sharing documents to the patient (using e-Documentation service).
AMMS posiada mechanizmy umożliwiające rozliczanie świadczeń z płatnikami: instytucjonalnymi i prywatnymi, pozwala na pobieranie opłat od nieubezpieczonych pacjentów
start learning
AMMS has a mechanism which enables to settle up with institutional and private payers, allows changing from uninsured patients
Asseco posiada własne rozwiązanie ERP dostosowane do rynku służby zdrowia jest ono jednak mocno zaleźne od uwarunkwan prawnych obowiązujących w Polsce dlatego dla Kenii proponujemy wykorzytsalnie lokalnego rozwiązania, z którym AMMS zostanie zintegrowany
start learning
Asseco has own ERP solution which is suitable to health trade but mostly it depends on Polish regulations. Therefore, we would like to recommend your local solutions which will be integrated with AMMS
E-Registration – umozliwia samodzielna rejestracje pacjenta na wybrana usługę, wybranie dogodnego terminu z puli dostępnych
start learning
E-Registration – allows self-registration of the patient for service, selection of available appointment
E-Feedback – umozliwia wymiane informacji pomiędzy pacjentem a placówka medyczna np. na temat oceny udzielonych świadczeń
start learning
E-Feedback – allows the exchange of information between patient and medical institution
Wszystkie dane o oragniazacji na jednym ekranie
start learning
I have all nessecery infomation about my oraganization on one dashboard
Analizując proces leczenia tych samych przypadków (to samo rozpoznanie, to samo JGP) poprzez poszczególnych lekarzy z jednej strony znajdujemy optymalne (ze względu na skuteczność leczenia oraz efektywność kosztową) ścieżki leczenia.
start learning
Analyzing treatment process of this same cases (this same diagnosis, DRG) by physicians we can find optimal treatment way.
Dodatkowo, jeżeli wszystkie leku i zlecenia badań rejestrowane są w systemie HIS mogę wyszukiwać nieprawidłowe działania
start learning
Moreover, when all medicines and diagnostic orders are made in HIS system, the user can find incorrect action
Rozpisanie leków na pacjentów – wykrywanie kradzieży które są zapisywane pod pacjentów przebywających aktualnie w szpitalu
start learning
Medicine order – detection of stolen medicines
Badania diagnostyczne dla swoich prywatnych pacjentów
start learning
Diagnostic examination for a private patient of a physician
Celowe zniszczenia materiałów wszczepialnych – otrzymują procent od każdej dostawy
start learning
Purposeful demage of implant material
Mam wszystko co daje mi AMMS
start learning
I have state-of-the-art tools for managing patient treatment, full access to comprehensive patient records (treatment history, test results, consults, orders and procedures) anywhere in the hospital and in covered outpatient clinics.
Wglą w historie hospitalizacji ze szczegółami
start learning
Insight into the history of hospital stays and clinic visits with a possibility of preview the details of each stay
Porównanie wyników na wykresie
start learning
Comparing patient test results in a chart
Wskazanie powtarzających się pobytów z tą samą diagnozą, a także z informacją o poprzednim stanowisku
start learning
Indication of repetitive stays with the same diagnosis and also with information about the previous sta
Komunikator wewnętrzny, który podaje informacje o ważnych przypadkach w systemie, takich jak nowy wynik, badanie CITO, minimalne zapasy leków w aptece itp.
start learning
Internal communicator which gives an information about important cases in system like the new result, the CITO study, minimal stocks of medicine in pharmacy etc.
Zamówienia medycyny, naparu, mieszanki, pompy, cytostatyków, medycyny osobistej. Wgląd w kartę medyczną i jej wykonanie
start learning
Orders of medicine, infusion, mixture, pump, cytostatics, personal medicine. Insight into a medical chart and their execution
wsparcie dla bezpieczeństwa procesu leczenia - zachowaj ważną ostrożność w związku z interakcją między lekami a alergiami pacjenta
start learning
support for the safety of the treatment process – display important caution about an interaction between drugs and patient’s allergies
Kontrola interakcji pomiędzy składnikami leków zlecanych, przepisywanych na recepcie, podanych i stale przyjmowanych przez pacjenta
start learning
Control of interactions between ordered, permanently taken and prescribed drugs
wsparcie dla bezpieczeństwa procesu leczenia - zachowaj ważną ostrożność w związku z interakcją między lekami a alergiami pacjenta
start learning
support for the safety of the treatment process – display important caution about an interaction between drugs and patient’s allergies
Kontrola interakcji między zamówionymi, stale przyjmowanymi i przepisywanymi lekami
start learning
Control of interactions between ordered, permanently taken and prescribed drugs
Dane awaryjne pacjenta: grupa krwi, leki na stałe, alergie na leki, choroba przewlekła. Informacje są widoczne w systemie i pokazują nieprawidłowość podczas procesu leczenia np. Informacje na temat alergii na leki
start learning
Patient’s emergency data: blood group, permanently taken drugs, patient's drug allergies, chronic disease. Information is visible in system and shows incorrectness during the treatment process for ex. Information about drug allergy
Wskazanie wystąpienia infekcji pacjenta lub wcześniejszej infekcji. Użytkownicy mogą zobaczyć te informacje podczas całego procesu leczenia
start learning
An indication of the occurrence of patient infection or previous infection. Users can see this information during the whole treatment process
Mam w pełni udokumentowany przebieg każdego zabiegu - który zapewnia niezbędną kompletną dokumentację do fakturowania, uzgodnienia z ubezpieczeniem i zapewniającą prawnie wiążącą dokumentację leczenia.
start learning
I have the fully documented course of every single treatment – which provides necessary complete documentation for billing, reconciliation with an insurance and providing legally binding treatment documentation.

You must sign in to write a comment