Just what I have needed!

 0    173 flashcards    tomasznehring
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rycerskość
start learning
chivalry
sikanie - drwi z nich
start learning
taking the piss - making fun of them
udziel nam
start learning
grant us
dokładny, trafny
start learning
accurate
ostatnio
start learning
recently
niedawny
start learning
recent
pozować
start learning
pose
jad
start learning
venom
błogosławić
start learning
bless
rozciągać się, przeciągać się
start learning
extend
typowe dla wiwern
start learning
typical for Wyvern
dokładnie wycenione
start learning
accurately valued
dokładność
start learning
accuration
błogosławieństwo
start learning
blessing
pozorność
start learning
apparention
wygląd, pozór
start learning
appearance
okazało się
start learning
it turned out
znosić
start learning
put up with
okupacja ziem polskich
start learning
occupation of Polish territories
lunatyk - lunatykować
start learning
sleepwalker - to sleepwalk
somnambulizm
start learning
somnambulism
kofeina
start learning
caffeine
potrzeby
start learning
needs
deficyt
start learning
deficit
nawigacja satelitarna
start learning
Satellite Navigation
cal
start learning
inch
dokładne porównanie
start learning
accurate comparison
blakną
start learning
fade in
zanikać
start learning
fade out
krawędź
start learning
edge of
pominąć
start learning
skip out
agonia
start learning
agony
znaleźć rozwiązanie / rozwiązać
start learning
resolve
tak, aha
start learning
yep
Przyśpiesz
start learning
skip up
na zdrowie
start learning
bless you
szlachetny
start learning
noble
spadkobierca
start learning
heir
zgasnąć
start learning
fade
zamrażać
start learning
freeze off
przyczajony
start learning
lurking
nie doceniać
start learning
underestimate
niemy
start learning
mute
kości
start learning
dice
flota
start learning
fleet
bezczelny
start learning
insolent
powieka
start learning
eyelid
syfilis
start learning
pox
wóz
start learning
wagon
zachować
start learning
retain
stać
start learning
stand - stood - stood
odmawiać
start learning
refuse
stawka, stos
start learning
stake
zdrada
start learning
treason
cenny
start learning
treasable
zapominalski
start learning
forgetful
zapominanie
start learning
forgetfulness
wysoko cenione
start learning
highly valued
stosować się do czegoś
start learning
comply with something
niedobór wody słodkiej
start learning
scarcity of fresh water
rzadko
start learning
scarcerely
ogólny
start learning
overall
doświadczony
start learning
experienced
inicjał
start learning
initial
ogólny
start learning
overall
próżny, daremny
start learning
vain
okulary
start learning
eyeglasses
muzułmanin
start learning
muslim
pukać - zapukał
start learning
knock - knocked
oprawca
start learning
knacker
Życzę Ci
start learning
I wish you
lodówka
start learning
refrigerator
bojaźliwy
start learning
timid
cecha charakteru
start learning
trait of character
atrybut osoby
start learning
attribute of person
cecha ludzka
start learning
human trait
otwartość na ludzi
start learning
openness to people
charakterystyczną cechą
start learning
striking feature
miejsce zwracające uwagę
start learning
striking place
wywrotowy
start learning
treasonable
codzienna rutyna
start learning
daily routine
rzadko
start learning
rarely
powód
start learning
plaintiff
skarga
start learning
plaint
przekleństwo
start learning
swear word
odpowiednie dla
start learning
appropriate for
poprawić nastrój
start learning
make mood up
zasypać
start learning
overwhelm
przede wszystkim, / po pierwsze / drugie
start learning
first of all/ firstly/ secondly
identyfikowalność
start learning
traceability
ślad
start learning
trace
upośledzenie
start learning
handicap
czuć
start learning
feel - felt - felt
czy mogę to zrobić
start learning
may I do this
niech to zrobi
start learning
may he do this
czy on mógłby to zrobić?
start learning
may he do this?
wilgoć, wilgotny, zwilżać
start learning
damp
skurcz, skurczenie
start learning
contraction
zaprzepaścić
start learning
mishandle
nauczycielka
start learning
schoolmistress
wyolbrzymiać
start learning
exaggerate
odpowiednio
start learning
appropriately
powitanie
start learning
welcome
skutek
start learning
result
akcja, zasób
start learning
stock
dowód wpłaty
start learning
proof of payment
naruszenie
start learning
infringement
naruszać
start learning
infringe
guz, wstrząs
start learning
bump
nadmiar
start learning
excess
powtarzający
start learning
repetitious
wykonawcza
start learning
executive
wyjść
start learning
step out
więzienie
start learning
a jail
reklama
start learning
advert
sztuki walki
start learning
martial art
obszerny
start learning
extensive
zanurzać
start learning
immerse
przekraczać
start learning
transcend
w ogóle
start learning
whatsoever
osłabienie
start learning
impairment
głęboki
start learning
profound
osłabiać
start learning
impair
głosowy
start learning
vocal
nadmiernie
start learning
overly
hańba
start learning
infamy
ostrożność
start learning
prudence
zaprzeczać
start learning
deny
przywiązanie
start learning
attachment
dołączać
start learning
attach
tyłek
start learning
bum
włóczęga, próżniak
start learning
bum
po prostu
start learning
simply
rolki
start learning
rollers
zakład
start learning
bet
galaktyka
start learning
galaxy
właściwy
start learning
proper
świt
start learning
dawn
poza czymś
start learning
aside from something
smoczek
start learning
teat
fantastyczny
start learning
fabulous
rozpustnik
start learning
whoremonger
prawidłowo
start learning
properly
generalnie
start learning
generally
Amerykanin
start learning
American
agorafobia
start learning
agoraphobia
kogut
start learning
cock
zarozumiały
start learning
assuming
mało
start learning
few
ręczyć
start learning
vouch
kazanie
start learning
sermon
właściwy
start learning
proper
fobia
start learning
phobia
mniej niż połowa
start learning
fewer than half
bezpośredni
start learning
direct
mowa zależna
start learning
reported speech
wykonać polecenie
start learning
execute the command
dziewica
start learning
virgin
kupon
start learning
voucher
zaprzeczać komuś
start learning
deny someone
rzeź
start learning
carnage
zmęczony bitwą
start learning
battle-weary
zwinąć język
start learning
roll off the tongue
zdrajca
start learning
treasoner
tchórz
start learning
coward
Zobowiązać się do
start learning
obligate to
zobowiązać się do
start learning
commit to
gest dobrej woli
start learning
gesture of goodwill
sztywnie
start learning
rigidly
nadmiernie
start learning
excessively
haniebnie
start learning
infamously
pośredni
start learning
indirect
pochwalić kogoś za coś
start learning
praise someone for something

You must sign in to write a comment