IB 7 Moc i chwała

 0    77 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
z powodu zmian technologicznych
start learning
on the back of technological change
inwestorzy
start learning
venture capitalists
karmiony boomem przetwarzania danych
start learning
having fed on the Computing boom
przetwarzanie danych
start learning
computing
silniki z zapłonem wewnętrznym
start learning
internal-combustion engines
węgiel i ropa naftowa są tanie
start learning
coal and oil have been cheap
jedyna prawdziwa nowość
start learning
the one real novelty
ekscentryczny
start learning
off the rails
podaż ropy naftowej
start learning
supply of oil
pomysł uprawy tego, co umieścisz w zbiorniku samochodu
start learning
the idea of growing what you put in the tank of your car
gniazdo elektryczne
start learning
an electric socket
przez porównanie
start learning
by comparison
niedawni poprzednicy
start learning
recent predecessors
uciążliwy | destrukcyjny
start learning
disruptive
zakłócić
start learning
to disrupt
wymuszenie wymiany istniejącego sprzętu
start learning
forcing the replacement of existing equipment
zamknięcie elektrowni węglowej
start learning
the closure of coal-fired power station
paliwa kopalniane
start learning
fossil fuel
skala zapewnia możliwości
start learning
scale provides opportunites
zapewniać
start learning
to provide
specjalne traktowanie dla
start learning
special treatment for
zdolność do życia
start learning
viability
przepełniony dotacjami
start learning
riddled with subsidies
wykonalność
start learning
viability
wyrównać szanse
start learning
level the playing field
zmieść | wymiatać
start learning
to sweep away
być konkurencyjnym wobec
start learning
be competitive with
może konkurować kosztem
start learning
can compete on cost
Future Perfect (s. 77)
start learning
Future Perfect
1. Wysłałem jej program konferencji w zeszłym tygodniu, więc jestem pewien, że będzie miała dość czasu, aby zdecydować, co chce powiedzieć podczas debaty
start learning
1. I sent her the conference program last week so I'm sure she'll have had enough time to decide what she wants to say during the debate
2. jeśli za 6 miesięcy odkryję, że nie poczyniliśmy znaczących postępów, aby nasze operacje były bardziej ekologiczne, to nie wykonałbym mojej pracy
start learning
2. if I discover in 6 months' time that we haven't made significant progress on making our operations greener, then I won't have done my job
3. Czy zdajesz sobie sprawę, że do końca tego miesiąca będziemy pracować non-stop nad tym projektem przez ponad rok?
start learning
3. Do you realize that by the end of this month we will have been working non-stop on this project for more than a year?
4. Do końca tego roku wykonawcy skończą układanie fundamentów pod nową zaporę.
start learning
4. By the end of this year the contractors will have finished laying the foundations for the new dam.
Techniki debatowania (s. 78)
start learning
Debating techniques
1. Przygotowanie
start learning
1. Preparation
- jeden z kluczy do skutecznej debaty
start learning
- one of the keys to effective debating
- decydować o najlepszych argumentach
start learning
- to decide on the best arguments
- wybrać kluczowe fakty i liczby
start learning
- to select the key facts and figures
2. Przewidywanie
start learning
2. Anticipation
- będziesz w stanie lepiej przeciwdziałać i dyskredytować
start learning
- you will be better able to counter and discredit
- być w stanie zdyskredytować to, co powiedzieli
start learning
- be able to discredit what they have said
3. Zapamiętywanie
start learning
3. Memorising
- oczekuje się, że będzie rozmawiał bezpośrednio z publicznością
start learning
- be expected to talk directly to the audience
- zapamiętać, co masz zamiar powiedzieć
start learning
- to memorise what you intend to say
- robić notatki, gdy przemawiają inni uczestnicy
start learning
- take notes while other participants are speaking
- obalenie lub odrzucenie tego, co powiedzieli
start learning
- to rebut or repudiate what they have said
♤odpierać (zarzuty)
start learning
♤to rebut
♡odrzucić | obalić
start learning
♡to repudiate
4. Retoryka
start learning
4. Rhetoric
- połączenie struktury z przekonującym stylem
start learning
- combining the structure with a convincing style
- przekonujący styl i sposób wygłaszania
start learning
- a convincing style and delivery
Przyszły boom energetyczny (s. 75)
start learning
The future energy boom
•przedstawienie logicznej sekwencji pomysłów
start learning
•presenting a logical sequence of ideas
•wskazywanie wad argumentów
start learning
•pointing out flaws in arguments
•odwoływanie się do ekspertów i znanych osobistości
start learning
•referring to experts and renowned figures
♧renomowany
start learning
♧renowned
•rysowanie paraleli
start learning
•drawing parallels
•używanie pytań retorycznych
start learning
•using rhetorical questions
• zilustrowanie praktycznymi przykładami
start learning
•illustrating with practical examples
•odwoływanie się do hipotetycznych sytuacji
start learning
•reffering to hypothetical situations
•przedstawienie kluczowych faktów i liczb
start learning
•presenting key facts and figures
bieżące wydarzenia
start learning
ongoing events
ewoluować w odniesieniu do określonego czasu w dalszej przyszłości
start learning
to evolve in relation to a specific time further in the future
◇zaufanie | poleganie
start learning
◇reliance
☆gorąca debata
start learning
☆hotly debated
☆powszechnie akceptowane
start learning
☆widely accepted
☆ledwo zaskakujące
start learning
☆hardly suprising
☆mocno dofinansowany
start learning
☆heavily subsidized
☆bardzo niepraktyczne
start learning
☆higly impractical
♡ władać | dzierżyć
start learning
♡to wield
♡ wycofać | odmawiać... nagrody jako kary
start learning
♡to withhold... rewards as a punishment
♡ zlekceważyć... zrobioną pracę
start learning
♡to disregard... the work being done
♡ posiadać ambicję, motywację i kreatywność
start learning
♡to possess ambition, drive and creativity
♡ dzierżyć władzę nad kluczowymi decyzjami
start learning
♡ to wield power over key decisions
ale niekoniecznie negatywną cechą jest szukanie lub pragnienie władzy
start learning
but it's not necessarily a negative trait to seek or want power
◇ cecha
start learning
◇ a trait
♡ upoważnić
start learning
♡ to empower

You must sign in to write a comment