Health in workplace

 0    208 flashcards    smoalla
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prowadzić politykę
start learning
to pursue a policies
pociągać za sobą zmianę
start learning
to entail a change
określać priorytety
start learning
to indentify priorities
osiągnąć cel
start learning
to achieve an goal
odnotować wypadki
start learning
to record accidents
wzmocnić wysiłki
start learning
to consolidate efforts
połączyć instrumenty polityczne
start learning
to combine political instruments
przyjęć dyrektywę
start learning
to adopt a directive
stanowić obciążenie dla systemu
start learning
to constitute a burden on the system
zidentyfikować ryzyko
start learning
to indentify risks
określić liczbę osób narażonych
start learning
to determine the number of people exposed
ocenić ryzyko związane z narażeniem
start learning
to asses the risk from exposure
ograniczyć zagrożenie
start learning
to contain hazard
zmniejszyć indywidualne narażenia na ryzyko
start learning
to reduce individual exposure to risk
zapewnienić sprzęt ochronny
start learning
to provide protective equipment
wprowadzić system nadzoru
start learning
to introduce a system of surveillance
w miejscu pracy
start learning
in the workplace
Środowisko pracy
start learning
working environment
choroby zawodowe
start learning
occupational diseases
zdrowie zawodowe
start learning
occupational health
bezpieczeństwo pracy
start learning
occupational safety
wypadek w pracy
start learning
accident at work
narażenie na ryzyko
start learning
to be exposure to risk
środki bezpieczeństwa
start learning
safety measures
postrzegane ryzyko
start learning
perceived risk
dostosować się do
start learning
to adjust to sth
przystosować się do
start learning
to adapt to sth
ułatwienie czegoś
start learning
to facilitate sth
zachęcać
start learning
to encourage
przyjąć coś
start learning
to adopt sth
przyjąć ustawę
start learning
to pass a bill
określać zasady
start learning
to lay down principles
sporządzić / naszkicować
start learning
to drow up
warunki pracy
start learning
working conditions
ryzyko związane z...
start learning
related hazards
narażony na
start learning
exposed to
współpracowników
start learning
coworkers
zgłoszone wypadki
start learning
reported accidents
zapewnić właściwe środowisko pracy
start learning
to ensure a proper working environment
nie może być zaniedbany
start learning
cannot be neglect
porównać / porównywać
start learning
to compare
dowiedzieć się
start learning
to find out
zakład pracy
start learning
the plant
zaangażowane środki bezpieczeństwa
start learning
involved safety measures
podkreślać wagę czegoś
start learning
emphasises the importance of
powszechne zastosowanie
start learning
common apply
W tym względzie
start learning
in this respect
obejmować
start learning
cover
Kraje członkowskie
start learning
member countries
tendencja spadkowa
start learning
downward trend
twierdzić
start learning
claim
Zastanawiam się,
start learning
i wonder
główna różnica
start learning
major difference
wprowadzić coś
start learning
introduced sth
przeprowadzić
start learning
carry out
Uwagi
start learning
remarks
Zastrzeżenia
start learning
objections
odpowiadać potrzebom
start learning
to correspond to needs
w tej dziedzinie
start learning
in this field
przepisy o których mowa
start learning
the regulations in question
zmienione okoliczności
start learning
to changed circumstances
prawidłowe wprowadzenie w życie
start learning
proper enforcement
na korzyść
start learning
infavour of
znacząco
start learning
significantly
ludzie niepełnosprawni
start learning
disable people
oczywista konieczność
start learning
obvious necessity
konsekwencja
start learning
maintenance
skoordynowane wysiłki
start learning
coordinated efforts
utrata zdrowia związana z pracą
start learning
work-related health loss
zły stan zdrowia
start learning
ill health
dobre samopoczucie
start learning
wellbeing
powszechnie przyjęta praktyka
start learning
common practice
pogorszenie
start learning
exacebration
wcześniej istniejące choroby
start learning
pre-existing illnes
wszystkie zainteresowane strony
start learning
all the parties concerned
dostrzec
start learning
perceive
zmniejszyć straty ekonomiczne
start learning
to reduce economic losses
zmniejszenie absencji chorobowej
start learning
reduction of sickness absence
zapadalność
start learning
the incidence
powszechne występowanie
start learning
the prevalence of
wydaje się być na miejscu
start learning
seem to be in place
podejmować działania
start learning
take actions
życie zawodowe
start learning
working life
uznać
start learning
recognised
co za tym idzie
start learning
is followed by
egzekwować przepisy
start learning
enforced regulations
pod warunkiem
start learning
on condition
rozmieszczenie zasobów
start learning
allocation of resources
Nalegam
start learning
i insist
wprowadzać
start learning
to carry out
przyjęcie programu
start learning
to adoption of the programme
cała populacja
start learning
the population at large
dostarczenie
start learning
to the provision of
przezwyciężyć kryzys
start learning
to overcome the crisis
Pozwól, że ci przypomnę
start learning
Let me remind you
zapewnić powodzenie
start learning
to ensure succes of
sprostać oczekiwaniom
start learning
to live up to expectations
spierać się
start learning
argue
niewłaściwe zarządzanie
start learning
mismanaged
Rozpocząć program
start learning
embark on programme
niekorzystny wpływ azbestu
start learning
advers impact of asbestoes
zgodnie z nowymi przepisami
start learning
in accordance with the new regulations
zapłacić wysoką karę
start learning
pay high penalty
przestrzegać przepisów
start learning
to observe regulations
ocenić
start learning
assess
przewidzieć
start learning
forseen
ryzyko związane z wykonywaniem zawodu
start learning
the risk conected with the occupation
zwrócić większą uwagę na
start learning
pay more attention to
zakładać że
start learning
make an assumption
napotkać sprzeciw
start learning
encounter objections
wymagać
start learning
require
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
zmniejszać
start learning
lessen
ostro skrytykować
start learning
harshly criticised
Występowanie
start learning
occurance
urazy fizyczne i psychiczne
start learning
physical and mental harm
wzmacniać
start learning
strengthen
Zachęty / bodźce
start learning
incentives
sprzeczne opinie
start learning
contradictory opinions
zaburzenia psychosomatyczne
start learning
psychosomatic disorders
zyskać znaczenie
start learning
to gain significance
wymagać specjalnej uwagi
start learning
require special attention
zaostrzenie / pogorszenie
start learning
extracerbating
narzucić przepisy
start learning
imposed on regulations
teren zakładu
start learning
company premises
samookaleczenia
start learning
self-inflicted injury
dojeżdżać do pracy
start learning
commute to work
dojeżdżający
start learning
commuters
czysto medyczne pochodzenie
start learning
purely medical origin
wykluczony
start learning
excluded
być zaangażowanym w
start learning
be engaged in
być niezdolnym do pracy
start learning
be unfit for work
handel hurtowy i detaliczny
start learning
wholesale and retail trade
pośrednictwo finansowe
start learning
financial intermediations
nieruchomości
start learning
real estate
zbierać dane
start learning
collect the data
przedstawić
start learning
submit
termin składania
start learning
submission date
dostosować się do naszych potrzeb
start learning
to adjust to our needs
zobowiązać się do jakichkolwiek terminów
start learning
to commit myself to any dates
obowiązek
start learning
the duty of
społeczność/ wspólnota
start learning
the comunity
wspierać
start learning
to support
uzupełnienie
start learning
to complement
ułatwić koordynację
start learning
facilitate the coordintation of
określić zasady
start learning
to lay down the principles
wymagania
start learning
requirements
efekt przyczyniający się w kierunku poprawy
start learning
effect contributing widely towards improved
podatny na wypadki
start learning
prone to accidents
podejmować zrównoważone wysiłki, aby to zapewnić
start learning
make sustained efforts to ensure
zaangażować sie we współpracę
start learning
engage in cooperation
przynieść pożądaną poprawę
start learning
bring about the desired improvement
globalne podejście
start learning
a global approach
poprawa (zwiększyć) jakości pracy
start learning
enhancing the quality of work
Założenie
start learning
an assumption
wspózawodnictwo
start learning
competitiveness
dla mnie to brzmi trochę niejasno
start learning
it sounds a bit vague to me
działania pominięte
start learning
activities left out
rozszerzyć zakres
start learning
extend the scope
Tak, w rzeczy samej
start learning
yes, indeed
wynikają z /pochodzić
start learning
stem from
wytyczne
start learning
guidelines
ujednolicić
start learning
unify
usprawnić
start learning
streamline
nałożone na
start learning
imposed on
koordynacja wszystkich działań
start learning
coordination of all efords
najnowsza ustawa
start learning
the newest bill
podejście do
start learning
approach to
przyjąć nowe przepisy
start learning
to adopt the new regulations
oczywista konieczność
start learning
the obvious necessity
świadomość społeczna
start learning
social awarness
przestrzegać zasady
start learning
follow the rules
obowiązujące przepisy
start learning
regulations being in force
wpływ na
start learning
influenc on
złożone wyzwanie /kwestia
start learning
complex issue
kontrole stanu zdrowia/ badania lekarskie
start learning
health status checks
warunek wstępny
start learning
prerequisite condition
narzucać
start learning
imply
dochodzić do poziomu
start learning
amount to level
w dużej mierze
start learning
largely
trwała niepełnosprawność
start learning
pernament disability
system nadzoru i monitorowania
start learning
system of surveillance and monitoring
przemyślę to
start learning
i will think out
dobrze przemyślane
start learning
well thought out
nieobecność chorobowa
start learning
sicknes absence
stosunek do
start learning
attitude to
prowadzić do
start learning
lead to
odporny na
start learning
impervious to
uodpornić się
start learning
become imprevious
związki zawodowe
start learning
trade unions
naruszać
start learning
violate
uodpornić się na antybiotyki
start learning
resistand to antibiotics
zawody mundurowe
start learning
uniformed profesions
nieodłączny
start learning
inherent
wypalenie zawodowe
start learning
proffesion burnout
przyczyna / powód
start learning
cause
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
związane z
start learning
associated with
związane z
start learning
related to
wzrost / przyrost
start learning
increase
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
poczucie wewnętrznej harmonii
start learning
the sence of coherence
wynik badań
start learning
result of research
zakłócanie niezależności politycznej
start learning
disrupting political independence
protokół spotkania
start learning
minutes of the meeting
zainteresowane strony
start learning
parties concerned
zbiorowa odpowiedzialność społeczna
start learning
corporate social responsibility
współpraca dwustronna
start learning
bilateral cooperation

You must sign in to write a comment