glossika3 2876-2900

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I couldn‘t pay the minimum amount on my credit card bill.
start learning
Nie mogłem zapłacić minimalnej kwoty z rachunku mojej karty kredytowej.
After doing a homestay in England, I thanked my hosts for their kind hospitality.
start learning
Po pobycie w Anglii dziękowałem gospodarzom za ich uprzejmą gościnność...
It's difficult to forgive a murderer for his crimes.
start learning
Trudno jest wybaczyć mordercy jego przestępstwa...
No matter, how much a murderer apologizes for What, he‘s done, it doesn't bring the Victims back.
start learning
Nieważne jak bardzo morderca przeprasza za to, co zrobił, to, nie przywróci życia ofiarom.
The misunderstanding, was my fault, so I apologized. --- I apologized for the misunderstanding.
start learning
Nieporozumienie było z mojej winy, więc przeprosiłem. --- Przeprosiłem za nieporozumienie.
Don't blame, your behavior on your sister. You owe her an apology.
start learning
Nie wiń swojej siostry za twoje zachowanie. Jesteś jej winna przeprosiny.
She always says everything is my fault. ---- She always blames me for everything.
start learning
On zawsze mówi, że wszystko to moją winą. ---- Ona zawsze wini mnie za wszystko.
Do you blame, the government for the economic crisis? --- I think, everybody wants, to blame the government, for the economic crisis.
start learning
Winisz rząd za kryzys gospodarczy? --- Myślę, że każdy chce, winić rząd, za kryzys gospodarczy.
The number of people, suffering from heart disease, has increased. --- The number of heart, disease sufferers has increased.
start learning
Liczba osób cierpiących na choroby serca wzrosła. --- Liczba chorych na serce wzrosła.
I think, the increase in violent, crime is the fault of television. --- I blame, the increase in violent, crime on television.
start learning
Myślę, że wzrost liczby przestępstw opartych na przemocy jest wina telewizji. --- Winię telewizje za wzrost liczby przestępstw opartych na przemocy.
I think, the increase in suicides recently, is to be blamed on the economy.
start learning
Myślę, że ostatni wzrost liczby samobójstw jest winą gospodarki.
My mother suffers from bad headaches.
start learning
Moja matka cierpi na okropne bóle głowy.
Sunblock protects the skin, from the harmful effects, of the sun's ultraviolet rays.
start learning
Filtr przeciwsłoneczny chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego.
The rock star needs, a bodyguard to protect him from crazy fans.
start learning
Gwiazda rocka potrzebuje ochroniarza, do ochrony przed szalonymi fanami.
I don't know when I'll get home, as it depends on traffic conditions.
start learning
Nie wiem, kiedy wrócę do domu, ponieważ to zależy od korków.
Everybody relies on her because she always keeps her promises.
start learning
Każdy na niej polega, bo ona zawsze dotrzymuje obietnic.
His salary is so low that he doesn‘t have enough to live on.
start learning
Jego pensja jest tak niska, że on ​​nie ma wystarczająco życia.
She is a very simple woman, and lives on just bread and eggs.
start learning
Jest bardzo prostą kobietą i żyje tylko na chlebie i jajkach.
We held a party to congratulate, my sister on being, admitted to law school.
start learning
Zorganizowaliśmy imprezę, żeby pogratulować mojej siostrze, dostania się do szkoły prawniczej.
I congratulated my brother for winning the tennis tournament.
start learning
Pogratulowałem mojemu bratu wygranej w turnieju tenisowym.
You know, you can rely on me, if you ever need any help.
start learning
Wiesz, że możesz na mnie polegać, jeśli kiedykolwiek potrzebujesz pomocy.
It's terrible that some people are dying of hunger while others eat too much.
start learning
To straszne, że niektórzy ludzie umierają z głodu, podczas gdy inni jedzą za dużo.
The accident was my fault, so I had to pay, for the repairs.
start learning
Ten wypadek był z mojej winy, więc musiałem zapłacić za naprawę.
Her speech in English was impeccable, so I complimented her afterwards.
start learning
Jej mowa po angielsku była bezbłedna, więc pochwaliłem ją później.
Since she doesn't have a j ob, she depends on her parents for money.
start learning
Ponieważ ona nie ma pracy, polega na pieniądzach od rodziców.

You must sign in to write a comment