glossika3 2626- 2650

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Why does she always come to see me at the worst possible time?
start learning
Dlaczego ona zawsze przychodzi zobaczyć się ze mną w najgorszym możliwym czasie?
He‘s the most patient person I‘ve ever met.
start learning
Ona jest najbardziej cierpliwą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem.
His eldest son is sixteen years old.
start learning
Jego najstarszy syn ma szesnaście lat.
What's the most important decision you've ever had to make? — It was moving to another country.
start learning
Jaka była najważniejsza decyzja, jaką musiałaś podjąć? - To była przeprowadzka do innego kraju.
When we went to Munich, our guide spoke English fluently.
start learning
Kiedy pojechaliśmy do Monachium, nasz przewodnik mówił płynnie po angielsku.
I met a friend of mine on my way home.
start learning
Spotkałem mojego przyjaciela po drodze do domu.
Walter hardly ever watches TV, and rarely reads newspapers.
start learning
Walter prawie nie ogląda telewizji i rzadko czyta gazety.
The traffic isn't usually as bad as it was this morning.
start learning
Korki nie są zazwyczaj takie straszne jak dziś rano.
I'll be there next week, but I probably won't see you.
start learning
Będę tam w przyszłym tygodniu, ale prawdopodobnie się z tobą nie zobaczę.
Sam and Tom have both applied for the job.
start learning
Sam i Tom oboje aplikowali do tej pracy.
He always says he won't be late, but he always is.
start learning
On zawsze mówi, że się nie spóźni, ale zawsze się spóźnia.
Adam doesn't work here anymore. He left last month. But Alan still works here.
start learning
Adam już tu nie pracuje. On zwolnił się w zeszłym miesiącu. Ale Alan dalej tutaj pracuje.
We used to be good friends, but we aren't anymore. - We‘re no longer friends.
start learning
Byliśmy dobrymi przyjaciółmi, ale już nie jesteśmy. - Nie jesteśmy już przyjaciółmi.
Have you gone to the bank yet? - Not yet.
start learning
Czy byłeś już w banku? - Jeszcze nie.
Violetta lost her job six months ago and hasn't found another job yet.
start learning
Violetta straciła pracę sześć miesięcy temu i nie znalazła jeszcze nowej.
She said she would be here an hour ago, and she still hasn't arrived.
start learning
Godzinę temu powiedziała, że tu ​​będzie ale jeszcze jej nie ma.
Have you written him yet? — Yes, and he still hasn't replied.
start learning
Napisałeś już do niego? - Tak, ale jeszcze nie odpowiedział.
Should I tell him what happened, or does he already know?
start learning
Czy powinienem mu powiedzieć, co się stało, czy on już wie?
I’ve just had lunch, and I'm already hungry.
start learning
Jadłem lunch ale już jestem głodny.
Would you like to eat With us, or have you already eaten?
start learning
Czy chciałbyś zjeść z nami, czy już jadłeś?
The plane is still waiting on the runway and hasn't taken off yet.
start learning
Samolot wciąż czeka na pasie startowym i jeszcze nie wystartował.
Has his flight landed yet? - Not yet, it should land in about thirty minutes.
start learning
Czy jego samolot już wylądował? - Jeszcze nie, powinien wylądować za około trzydzieści minut.
He always wears a coat, even in hot weather.
start learning
On zawsze nosi płaszcz, nawet w upalną pogodę.
They weren't very friendly to us. They didn't even say hello.
start learning
Oni nie byli zbyt przyjaźni w stosunku do nas. Oni nawet nie powiedzieli cześć.
I got up very early, but my teacher got up even earlier.
start learning
Wstałem bardzo wcześnie, ale mój nauczyciel wstał jeszcze wcześniej.

You must sign in to write a comment