gim. fizyka bez 3klasy

 0    118 flashcards    lala302
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

miara il. substancji

siła z jaką ziemia działa na ciała znajdujące się w jej pobliżu.in. siła ciężkości, siła grawitacji

Fc=m*g

przyspieszenie grawitacyjne
start learning
g=10m/s2 lub g=fc/m

gęstość(wzór i o czym informuje)
start learning
wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji. inf. o tym jaka masa ma 1m3 lub 1cm3 danej substancji. Ro=m/V

sublimacja, resublimacja
start learning
sub ze stałej na gazowa resublimacja z gazowej na stałą

skutki oddziaływań
start learning
1) dynamiczne - ruch 2) statyczne - zmiana kształtu

rodzaje wzajemych oddziaływań
start learning
bezpośrednie - mechaniczne/sprężyste pośrednie

rodzaje pośrednich oddziaływań
start learning
międzyczasteczkowe, grawitacyjne, magnetyczne, elektrostatyczne, elektromagnetyczne

rodzaj zabudowy sił międzyczasteczkowych
start learning
siły spójności(te same substancje), siły przyleganie (inne substancje)

kiedy jest menisk wklesly
start learning
Fprzylegania > Fspojnosci

kiedy jest menisk wypukły
start learning
Fspojnosci > Fprzylegania

ile wynosi 0 absolutne i w jakiej temp. (Kelviny) wrze woda
start learning
0 absolutne = -273C woda wrze 373K

kiedy szybciej poruszają się cząsteczki?
start learning
wtedy kiedy jest wyższa temperatura

zjawisko samodzielnego rozmieszczenia się substancji. związane z nieustannym ruchem cząsteczek.

siła nacisku
start learning
siła z jaką działa ciało na powierzchnię, jest zawsz w prostopadła do powierzchni.

ciśnienie +wzór
start learning
nacisk ciała na jednostkę powierzchni P=Fn/s

siła parcia
start learning
siła z jaką ciecz lub gaz naciska na ściany zbiornika, w którym się znajduje.

prawo Pascala
start learning
jeżeli na zamknięta w zbiorniku ciecz lub gaz działamy siła to wytworzone dodatkowe ciśnienie rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach

ciśnienie hydrostatyczne
start learning
ciśnienie wybierane przez ciecz w otwartym naczyniu Ph=Ro*g*h

siła wyporu
start learning
siła pochodząca od cieczy działająca na ciało w niej zanurzone

prawo archimedesa +wzór
start learning
na ciało zanurzone w cieczy działa zwrócona wchodziła wyporu. wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru cieczy wypartej przez ciało / Fw=Ro*Vzan.*g

kiedy ciało tonie?
start learning
Fc>Fw Ro ciała > Ro cieczy

kiedy ciało pływa całkowicie zanurzone?
start learning
Fc=Fw Ro ciała = Ro cieczy

kiedy ciało pływa częściowo zanurzone?
start learning
Fc =Fw Ro ciała < Ro cieczy

kiedy ciało wynurza się?
start learning
Fc<Fw Ro ciała < Ro cieczy

od czego zależy ciśnienie gazu w zbiorniku?
start learning
1) il. gazu w zbiorniku więcej =większe cis 2) obj. zbiornika większą objętość =większe cis 3) temperatura gazu cieplej =większe cis

od czego go zależy ciśnienie panujące w danej cieczy?
start learning
-wys. słupa cieczy wieksza wys =większe cis - gęstość cieczy większą gęstość =większe cis

ciśnienie całkowite na ciało zanurzone
start learning
P=Pa+Pn

prawo naczyń połączonych
start learning
poziom cieczy w naczyniach połączonych jest taki sam niezależnie od kształtu naczynia. ciśnienia w takich naczyniach są jednakowe

układ odniesienia
start learning
ciało względem którego określamy ruch innego ciała

co oznacza że ruch i spoczynek są względne?
start learning
to czy ciało się porusza zależy od tego jaki wybierzemy układ odniesienia

ruch jednostajnie prostoliniowy
start learning
1) wartość prędkości jest stała 2) w jednakowych odstępach czasu ciało pokonuje jednakową drogę

ruch jednostajnie wzór / wykresy
start learning
V =s/t wykres s/t wykres V-t

ruch jednostajnie przyspieszony
start learning
1) wartość prędkości wzrasta o tyle samo w jednostce czasu 2) przyspieszenie jest stale

ruch jednostajnie przyspieszony wzór i wykresy
start learning
a=Vk-Vp/t s=1/2a*t2 wykres s) t wykres V/t (s=1/2V*t) ruch opóźniony na odwrót\ wykres a-t

szybkość średnia
start learning
Nie jest średnia arytmetyczną V=s cał/t cał

budowa krystaliczna
start learning
ułożenie w substancji czastecz k lub atomów w regularny sposób

izolatory +przykład
start learning
ciała które nie mają nośników ładunku elektrycznego. tworzywa sztuczne, szkoła, papier, gazy, woda destylowana

przewodniki +przykład
start learning
ciała które posiadają nośniki ładunku elektrycznego. metale, elektrolity, ciała organizmów żywych, zróżnicowane gazy

siła tarcia + wzór
start learning
to siła która działa przeciwnie do kierunku ruchu. tarcie w garach to opór. Ft=u*Fn u=współczynnik tarcia

swobodne spalanie+ wzory
start learning
to ruch ciał tylko pod wpływem grawitacji. Fg=m*g V=g*t h=1/2*g*t2

w sensie fizycznym jest wykonywana wtedy, gdy pod wpływem działania pewnej siły dochodzi dochodzenia lub przemieszczenia lub odkształcenia ciała W=F*s J

Moc +wzór
start learning
inf. nas o szybkości wykonywania pracy P=W/t W

całkowita energia mechaniczna
start learning
Ec=Ep+Ek

energia potencjalna wzór
start learning
Ep=m*g*h

energia kinetyczna wzór
start learning
Ek=1/2m*V2

zasada zachowania energii
start learning
całkowita energia mechaniczna czyli smacznego potencjalnej i kinetycznej wszystkich ciał układu jest stała

zasada zachowania energii wzory
start learning
m*g*h=1/2*m*V2 > h=V2/2g V= pierwiastek 2gh

maszyny proste wzór
start learning
F1*r1=F2*r2

ciepło właściwe +wzór
start learning
jest cechą substancji i określa ile energii należy dostarczyć aby 1kg tej substancji ogrzać o 1C/1K

wzór temperatury końcowa
start learning
Q1=Q2 tk=m1*t1+m2*t2/1+m2

wzór ciepło potrzebne do ogrzania ciała
start learning
Q=cw*m*DeltaT

Q~m*Delta T
start learning
ciepło potrzebne do ogrzania substancji jest wprost proporcjonalne do iloczyn masy i przyrostu temperatury

rtęć cw=100=/kg*C
start learning
aby ogrzać 1kg rtęci o 1C należy dostarczyć 100J energii

ciepła parowania skraplania wrzenia krzepnięcia
start learning
Cx=Q/m inf nas o tym ile Energi należy dostarczyć lub odebrać bez zmiany temperatury

zmiana stanu skupienia
start learning
ciepła krzepnięcia skraplania...... Q=Cx*m

zmiana temperatury
start learning
Q=cw*m*Delta T

jest miarą wzajemnych oddziaływań to wielkości wektorowe, która posiada wartość kierunek zwrot i punkt przyłożenia

siła sprężystości
start learning
to siła, która przy odkształcenia ciała dąży do przywrócenia jego początkowych kształtów i rozmiarów. siła z jaką działa podłoże na ciało nazywa się siłą sprężystości podłoża

siła tarcia
start learning
to siła która działa przeciwnie do kierunku ruchu. tarcie w gazach to opór

ciało poruszające się
start learning
siła tarcia kinetycznego

ciało w spoczynku
start learning
siła tarcia statycznego spoczynkowego

od czego zależy siła tarcia?
start learning
siła tarcia zależy od rodzaju powierzchni tracych i siły dociskajacej te ciała do ciebie. Nie zależy od wielkości powierzchni stykających się

pierwsza zasada dynamiki
start learning
jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało porusza się ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku

druga zasada dynamiki
start learning
jeżeli na ciało działa stała niezrównoważona siła to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. wartość przyspieszenia jest proporcjonalna do działającej siły i odwrotnie proporcjonalna do masy ciała. a=Fw/m

trzecia zasada dynamiki
start learning
jeżeli na ciało a działa na ciało b to ciało b działa na ciało a taką samą siłą co do wartości o takim samym kierunku ale przeciwnym zwrocie i różnych punktach przyłożenia

jaki musi być kierunek siły i przemieszczenia względem siebie?
start learning
równoległy. NIE MOŻE BYĆ PROSTOPADŁY

jakie ciała posiadają energię mechaniczną?
start learning
ciała zdolne do wykonywania pracy

jak dzielimy energię mechaniczną
start learning
na energię - potencjalną w górze i - kinetyczną na ziemi

jak dzielimy energię potencjalną?
start learning
1 sprężystości - posiadają ciała odkształcone 2 grawitacji - posiadają ja ciała na pewnej wysokości

maszyny proste
start learning
mechanizmy dzięki którym pracę możemy wykonywać przy użyciu mniejszej siły

przykłady maszyn prostych
start learning
1 Dźwignią dwustronna 2 kołowrót 3 blok nieruchomy

energia wewnętrzna
start learning
suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek ciała i energii potencjalnej związanych z oddziaływaniem tych ciasteczek

temperatura
start learning
jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek szybciej porusza się cząsteczki tym wyższa jest temperatura

pierwsza zasada termodynamiki
start learning
energia wewnętrzną ciała możemy zmienić albo przez wykonanie pracy albo przez przekazanie ciepła. Delta Ew=W+Q

co to jest ciepło?
start learning
ciepła to proces przekazywania energii wewnętrznej. Jednostka J

przykłady przewodników
start learning
metale płytki

przykłady izolatorów
start learning
guma szkło tworzywa sztuczne powietrze plastik

co się stanie gdy ciało wykona pracę lub oddać ciepło a co się stanie gdy praca zostanie wykonana nad ciałem i zostanie dostarczone ciepło
start learning
1 energia wewnętrzną zmaleje 2 energia wewnętrzna wzrośnie

sposoby przepływu energii
start learning
przewodnictwo konwekcja promieniowanie

przewodnictwo co to?
start learning
przepływ ciepła skutek zamknięcia ciało o różnej temperaturze

konwekcja co to?
start learning
unoszenie się do góry obranej masy gazów lub cieczy

promieniowanie co to?
start learning
przekazywanie energii na odległość

co to jest ruch drgający?
start learning
to ruch w którym ciało wychylono z położenia równowagi po upływie określonego czasu wraca do tego położenia

co to jest położenie równowagi
start learning
położenie ciała przed wprowadzeniem go w ruch

co to jest wychylenie?
start learning
położenie ciała drgająca go w danej chwili (x)

co to jest amplituda
start learning
największe wychylenie z położenia równowagi (A)

co to jest okres drgań
start learning
to czas w którym ciało drgające wykonaj jedno pełne drgania (T) T=t/n T=1s

co to jest częstotliwość
start learning
liczba pytań jednej sekundzie (f) f=1/T Hz

kiedy są drgania gasnące
start learning
gdy nie dostarczymy energii do ciała

kiedy są drgania wymuszone
start learning
jeżeli dostarczymy do ciała energię i ma stała amplitude

co to jest wahadło matematyczne?
start learning
zawieszona na nitce kółka której masa skupionej w jednym punkcie

od czego zależy okres drgań i częstotliwość
start learning
zależy tylko od długości wahadła

izachronizm
start learning
niezależność okresu drgań od ampltudy i masy. im większa długość tym większegy okres drgań.

fale sprężyste
start learning
rozchodzą się w ośrodku sprężyste odkształcenia spowodowane impulsem falowym. Fale sprężyste nie r rozchodzą się w próżni

rodzaje fal sprezystych
start learning
1) poprzeczne - kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodza się fali 2) podłużne - kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest równoległy do kierunku rozchodzą nią się fali

długość fali
start learning
lambda droga jako fala przebywa w czasie jednego pełnego drgania - szybkość rozchodzenia się fali V=lambda/T lub V=lambda*f

podział ze względu na kształt powierzchni falowej
start learning
- płaskie - kuliste

od czego zależy kształt fali
start learning
odrodzenie źródła fali (impulsu falowego)

interferencja
start learning
zjawisko nakładanie się fali istnieje wzmocnienie i wygaszanie

zmiana kierunku rozchodzenia się fali in. ugiecie

rezonans mechaniczny
start learning
zjawisko pobudzenia do drgania ciała przez inne ciało drgające o tej samej częstotliwości własnej

drgania akustyczne
start learning
kolejny zagęszczenia i rozrzedzenia cząstek które powstają w wyniku drgania jakiegoś ciała, przekazywanie tych drgań nazywamy falą akustyczną

od czego zależy wartość prędkości fali
start learning
od ośrodka w którym się rozchodzi

podział fali akustycznej
start learning
infradźwięki(poniżej 16 hz) - naturalne - sztuczne - do komunikacji wykorzystywane przez słonie, wieloryby, słyszalne (od 16 hz do 20000 hz) ultradźwięki (powyżej dwudziestu tysięcy hz) delfin, y nietoperze, słyszą psy

rezonans akustyczny
start learning
polega na pobudzeniu do drgania ciała o określonej częstotliwości przez inne ciało drgające

jednostka natężenia dźwięku
start learning
decybele 1dB

rozpoznawanie cechy dźwięku - częstotliwość drgania
start learning
wysokość

rozpoznawanie cechy dźwięku natężenie zależy od amplitudy
start learning
głośność

rozpoznawanie cechy dźwięku stopień skomplikowania drgań
start learning
barwa

ile wynosi próg słyszalności
start learning
0dB

ile wynosi próg bólu
start learning
140 dB

szkodliwe natężenie dźwięku
start learning
powyżej dziewięćdziesięciu decybel

zjawisko odbicia dźwięku od jakiejś przeszkody

cechy tonów
start learning
głośność, wysokość ruch harmonijny okresowy

cechy szmerow
start learning
źródło uchem nieokresowe nieharmonijnym na przykład szept posiada tylko głośność

cechy dźwięków
start learning
źródła drgań ruchem okresowym, nieharmonijnym np. struny głosowe głośność, wysokość, barwa


You must sign in to write a comment