Fizyka do matury - różne notatki

 0    41 flashcards    wysu13
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Zderzenia sprężyste
start learning
zderzenia w których przekazywana jest cała energia. m₁v₁ - m₂v₂ = m₁v₃ - m₂v₄ - bo lecą w przeciwnym kierunku
Zderzenia niespręzyste
start learning
energia jest w tym samym ciele m₁v₁ - m₂v₂ = (m₁+m₂) v + bo lecą w tym samym kierunku
Kondensator
start learning
Układ dwóch przewodników rozdzielony izolatorem, przepuszcza tylko prąd zmienny.
Elektroskop
start learning
jest to urządzenie, które pokazuje czy dane ciało jest naelektryzowane. Jeżeli do kulki elektroskopu przyłożymy naelektryzowane ciało listki odchylą się.
Ciało amorficzne
start learning
bezpostaciowe, cząsteczki poukładane są chaotycznie, nie mają określonej temp. topnienia.
Ciała krystaliczne
start learning
budowa regularna, odległości między atomami są takie same, posiadają określoną temp. topnienia.
Rozpad promieniotwórczy
start learning
N - liczba atomów po czasie t N₀- początkowa liczba atomów t - czas T½- czas połowicznego rozpadu
Względna niepewność pędu
start learning
∆p / p ∆p = p₂-p₁ p - pęd
Fale elektromagnetyczne:
start learning
- o częstotliwości przemysłowej - fale radiowe - mikrofale - podczerwień - światło widzialne - nadfioletowe - promieniowania X - rentgen - gamma - promieniowanie kosmiczne
Długości fali świetlnych (od najdłuższej)
start learning
- czerwona 780-630 nm - pomarańczowa 630-590 nm - żółta 590-560 nm - zielona 560-490 nm - niebieska 490-440 nm - fioletowa 440-380 nm
Rozkład sił na równi pochyłej
start learning
Fs - siła ściągania T - tarcie N - siła nacisku Fr - siła reakcji (sprężystości) Q - ciężar ciała
Gdy wiązka światła przechodzi z ośrodka o większym współczynniku załamania do ośrodka o mniejszym...
start learning
... długość i prędkość fali rośnie.
Cyklotron
start learning
najprostsza forma akcelatora
Przewodnictwo elektryczne metali...
start learning
... zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury.
Diagram Hertzsprunga-Russela
start learning
Moc promieniowania czyli ilość energii wysyłanej w jednostce czasu, zależy od temp. i jest proporcjonalna do pola powierzchni gwiazdy. Typ wydmowy (oś x) zależy od temp. gwiazdy. Ten sam typ widmowy oznacza taką samą temp. na powierzchni gwiazdy.
Moc promieniowania
start learning
L / L* L - moc promieniowania gwiazdy (jasność) L*- moc promieniowania słońca
Wraz ze wzrostem temp. opór właściwy:
start learning
- przewodników - rośnie - półprzewodników - maleje - izolatorów - jest zawsze duży
Światło monochromatyczne
start learning
to światło jednobarwne o jednej częstotliwości
Jeżeli chcemy policzyć energię w elektronowoltach [eV]
start learning
to energię w dżulach [J] dzielimy przez 1eV
Siła Lorenza działa tylko na...
start learning
poruszające się, naładowane cząstki.
Kształt toru cząstek w polu magnetycznym zależy od...
start learning
prędkości, ładunku, indukcji i masy. R= mv/qB R - promień
Typy gwiazd (od najjaśniejszych):
start learning
0. Hiperolbrzymy 1. Nadolbrzymy 2. Jasne olbrzymy 3. Olbrzymy 4. Podolbrzymy 5. Karły 6. Podkarły 7. Białe karły
Rdzenie elektromagnesów i transformatorów:
start learning
Należy używać materiałów magnesujących się nietrwale, aby po wyłączeniu prądu całkowite pole magnetyczne było równe zeru. Ferromagnetyki to materiały ulegające namagnesowaniu w zewnętrznym polu magnetycznym. Gdy przez zwojnice płynie prąd, rdzeń z ferromagnetyka magnesuje się zwiększając całkowite pole magnetyczne.
Rezonans
start learning
jest to proces przekazywania jednemu ciału przez drugie drgań własnych o równym okresie drgań. Amplituda drgań rośnie do nieskończoności.
Siły działające na wychyloną kulkę
start learning
FG – siła ciężkości FR– siła napięcia nitki FN – działającą wzdłuż nitki i równoważącą napięcie nitki FS – nie jest zrównoważona przez żadną siłę i powoduje ruch ciała po łuku Siła FS jest zwrócona przeciwnie do wychylenia ciała.
Powiększenie
start learning
p= y/x x - odległość przedmiotu y - odległość obrazu
Ilość okresów rozpadu
start learning
2^n = N₀/N T½ = t/n N₀ - początkowa liczba atomów N - liczba atomów po czasie t n - liczba okresów rozpadu
Entropia
start learning
miara chaosu, Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego, bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia zawsze rośnie. (podobne: entalpia, fluktuacja)
Źródłem energii w Słońcu są...
start learning
reakcje syntezy jądrowej
Aby mógł zachodzić cykl reakcji jądrowych muszą być spełnione warunki:
start learning
- wysoka temp. - duża gęstość materii - obecność swobodnych elektronów
Pomiar temp. za pomocą termometru laboratoryjnego...
start learning
polega na wykorzystaniu zjawiska rozszerzalności objętościowej cieczy termometru
Ekliptyka
start learning
linia, wzdłuż której porusza się Słońce względem obserwatora znajdującego się na Ziemi
Prędkość kątowa (inny wzór)
start learning
ω= α/t α - kąt t - czas
Elektryzowanie przez indukcję bez stosowania uziemienia jest...
start learning
nietrwałe.
Aby naelektryzować ciało ładunkiem dodatnim...
start learning
należy mu odebrać elektrony.
Trwałe elektryzowanie
start learning
polega na przemieszczaniu się ładunku z jednego ciała na drugie.
Ruch obrotowy wokół własnej osi jest przyczyną
start learning
zmian położenia gwiazd względem siebie.
Ciepło (inny wzór)
start learning
Q = (1-η) Pt Q - ciepło η - sprawność silnika P - moc silnika t - czas
Kulka w wodzie
start learning
Wraz ze wzrostem prędkości rosną siły oporu, aż do chwili gdy wypadkowa sił działających na kulkę będzie równa 0.
Ilość ciepła pobrana ze źródła
start learning
Q₁ = W/η
Ilość ciepła oddana do otoczenia
start learning
Q₂ = Q₁ - W

You must sign in to write a comment