FCE - Gold I

 0    300 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rytmiczna muzyka
start learning
rythmic music
wpadający w ucho utwór
start learning
catchy song
skorzystać z komputera
start learning
go on the computer
gościć u siebie przyjaciół
start learning
to have friends round
być zainteresowany sth
start learning
to be into sth=to be interested sth
wystarczająco szczegółowo
start learning
in enough detail
odejdź od pytania
start learning
move away from the question
zmieniać ton głosu
start learning
to vary the tone of voice
podobnie myślących ludzi
start learning
like-minded people
o podobnych upodobaniach fanów muzyki
start learning
like-minded music fans
wędrować po mieście
start learning
roam around the city
pojawić się w mediach
start learning
come across in the media
być w głównym nurcie
start learning
be in the mainstream
wolność rekompensuje to uczucie
start learning
the freedom makes up for that feeling
zestaw smaków
start learning
a set of tastes
etap życia
start learning
a stage of life
ich smak pokrywa się z innymi grupami
start learning
their taste overlaps with other groups
głód
start learning
a famine
jego żona nakleiła notatkę na drzwi lodówki
start learning
his wife stuck a note on the fridge door
od dziś
start learning
from today onwards
przyczynić się / zapewnić
start learning
to contribute / to provide with
przyczynić się do ulgi w głodzie
start learning
to contribute for famine relief
trzymać się czegoś
start learning
hold up sth
zabrać się za organizację koncertu
start learning
to set about organising the concert
wywołać
start learning
elicit
podziwiać
start learning
look up to sb
zmieniająca umysł moc muzyki
start learning
mind-altering power of music
wyrafinowane sposoby
start learning
sophisticated ways of
nawiąż kontakt z sb
start learning
put in touch with sb
główny akord
start learning
major chord
pomniejszy akord
start learning
minor chord
dobry stosunek ceny do jakości
start learning
a good value for money
biorąc pod uwagę jak
start learning
given how
zniekształcona muzyka
start learning
distorted music
zjadla go zazdrosc
start learning
he was consumed with envy
był zdenerwowany
start learning
he was put out about
dobrze się bawiliśmy oglądając
start learning
we had a good time watching
to, co postanowili wykonać, mniej mnie zainteresowalo
start learning
it was what they chose to perform that i was less keen on
porazka
start learning
the concert was such a let down
to nie było w ich normalnym standardzie
start learning
it wasn't up to their normal standard
oddawać się czemuś, angażować się
start learning
to indulge in something (ING)
z wielką radością
start learning
to take great delight in
zainteresować się czymś
start learning
to take an interest in sth
moi rodzice byli niesamowicie wspierający
start learning
my parents were incredibly supportive
aby młody człowiek był stabilny i na drodze
start learning
to keep a young person stable and on track
wyzywanie
start learning
name-calling
ludzie, którzy nas kształtują
start learning
people who whip us into shape
Trzymali mnie mocno na ziemi (twardo stąpać po ziemi)
start learning
They've kept my feet firmly on the ground
żeby trzymać mnie na ziemi
start learning
to keep me down-to-earth
ona nie bierze niczego, za dane (pewne)
start learning
she doesnt take anything as given
wyjątkowo pasjonuje się aktorstwem
start learning
exceptionally passionate about acting
Byłem w miejscach i robiłem rzeczy, o których inni w moim wieku mogą tylko drem...
start learning
i've been to places and done things that others my age can only drem of...
Otrzymałem wiele negatywnych recenzji
start learning
i've come in for a lot of negative reviews
nie możesz wycenić dzieciństwa
start learning
you cant put a price on childhood
bezcenne, bezcenne
start learning
priceless, invaluable
(lata) sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś
start learning
they (years) make you what you are
gdyby moje życie potoczyło się inaczej
start learning
if my life had taken a different course
najlepszy czarny charakter na ekranie
start learning
the best screen baddie
sprawność umysłowa
start learning
a mental agility
status w grupie
start learning
a status within the group
finessis jest niezbędny
start learning
finessis is vital
przestrzegać ścisłego reżimu fitness
start learning
to follow a strict fitness regime
spalić kalorie
start learning
burn off calories
wypalić się; będzie zbyt chory lub zmęczony, żeby zrobić coś
start learning
burn out; to become too ill or tired to do something
dyscyplinarny
start learning
disciplinarian
proces prób i błędów
start learning
process of trial and error
zachować dystans
start learning
to keep the distance
to kwestia równowagi
start learning
it's a matter of balance
Równe zaangażowanie obojga rodziców staje się wzorem współczesnego życia
start learning
The equal involvement of both parents is becoming the pattern of modern life
nie ma na to jednoznacznego dowodu
start learning
no conclusive proof of that
muzyka wysyła własną wiadomość do słuchaczy
start learning
music sends its own message to its listeners
staraj się nie angażować
start learning
try not to get involved
przestań, przestań, poddaj się
start learning
stop, cease, give up
docenić wartość studiowania
start learning
appreciate the value of studying
zrozumiałem znaczenie rodziny
start learning
i've come to understand the importance of family
zadowolony, gdy pojawiło się dziecko
start learning
pleased when a child turned up
ludzie umieszczają cię w określonym polu, otrzymają etykietę
start learning
people put you in a certain box, get labelled
zorganizować, uporządkować
start learning
organise, sort out
uciec, uciec, uciekać, uciekać
start learning
escape, get away, run away, flee
bądź zdeterminowany, nastaw swoje serce
start learning
be determined, set your heart on
podziwiam, podziwiam
start learning
admire, look up to
przyjazd, pojawić się
start learning
arrive unexpectedly, turn up
kłótliwy, kłótliwy
start learning
argumentative, quarrelsome
marnowanie czasu na mówienie mu czegokolwiek
start learning
it's a waste of time saying anything to him
rywalizacja o moją uwagę
start learning
rivalry for my attention
blisko wieku
start learning
close in age
rozwijać trwały związek
start learning
develop a lasting relationship
może wydawać się pożądane
start learning
may seem desirable
tworzenie ścisłej więzi zależy od
start learning
forming a close bond depends on
mam już dość tego, że mi mówi
start learning
i get tired of him telling me
zaczynać od zera
start learning
to start from scratch
poddać kogoś testowi
start learning
to put sb to test
robić skróty
start learning
to take short cuts
robic po lebkach na przykład pod względem jakości
start learning
to cut corners for example on quality
słomiany zapal
start learning
a flash in the pan
kibice mogą zachowywać się nietypowo
start learning
sport spectators can behave uncharacteristically
okazywać entuzjazm dla czegoś
start learning
to show enthusiasm for sth
otwarcie pokazywać emocje
start learning
to show emotions openly
w ostatniej chwili
start learning
at the eleventh hour
obecnie, w tej chwili
start learning
for the time being
od święta
start learning
once in a blue moon
rok przestępny
start learning
leap year
rzut karny
start learning
a penalty shoot-out
czuć się szczęśliwym
start learning
to feel fortunate
bezpośredni
start learning
straightforward
szlochać, kiedy czujecie się zranieni
start learning
to sob when yoy feel hurt
radzić sobie z rozczarowaniem
start learning
deal with disappointment
śpiewać z radością
start learning
sing with joy
dokuczać
start learning
to tease about
zachwycony tym, że został wchłonięty
start learning
delighted to become absorbed by
problemy finansowe
start learning
money worries
wylać wodę
start learning
spurt water
pasja to odwrócenie uwagi od nudy
start learning
passion is a distraction from bordom
zaczynać od zera
start learning
start from scratch
wystawić kogoś na próbę
start learning
put sb to test
idź skrótem; iść na skróty
start learning
take a shortcut; cut corners
jest sympatyczna wobec kogoś
start learning
she is sympathetic towards sb
być rzadkością
start learning
be thin on the ground
słomiany zapał
start learning
a flash in the pan
kibice mogą zachowywać się nietypowo
start learning
sport spectators can behave uncharacteristically
mam entuzjazm dla
start learning
have an enthusiasm for
czym się denerwujesz?
start learning
what do you get annoyed by?
żyć w stanie snu
start learning
to live in a dream state
niezdolność do nawiązania prawdziwego związku
start learning
unable to form a real relationship
by w końcu przytulić kompletnie nieznajomego
start learning
to end up hugging a complete stranger
namówił mnie, abym znów zaczął jeździć
start learning
he persuaded me to take up riding again
odzyskałem zaufanie
start learning
i, ve got my confidence back
na pewno będę to utrzymywał
start learning
i'll definitely keep it up
w lokalnych stajniach jeździeckich
start learning
at the local riding stables
pomóc, pomóc
start learning
to help out, assist
właściciel pozwolił nam jeździć na kucykach
start learning
the owner would let us ride the ponies
daję na głos
start learning
put my ipod on loud
zawsze jest piosenka, która pasuje do mojego nastroju
start learning
there is always a song that matches my mood
warte wydanych pieniędzy
start learning
worth money paid
dobry stosunek jakości do ceny i czasu
start learning
good value for money and time
strata pieniędzy / czas
start learning
a waste of money / time
W tym miesiącu brakuje mi pieniędzy
start learning
i'm a bit short of money this month
ma więcej pieniędzy niż rozsądku
start learning
he's got more money than sense
poprzeć słowa czynami
start learning
put your money where your mouth is
wypróbuj / wypróbuj / wypróbuj
start learning
give it a go/ have a go/ give it a try
w zgodnej opinii, według wszystkich
start learning
by all accounts
pomysłem sb
start learning
the brainchild of sb
nabrzmiewać, puchnąć, wzrastać, nabrzmiewać
start learning
swell - swelled - swollen
ludzie w każdym wieku, pochodzeniu i umiejętnościach
start learning
peoplae of all ages, backgrounds and abilities
energiczny, dynamiczny i entuzjastyczny, żywy
start learning
energetic, dynamic and enthusiastic, lively
Dostępność / dyspozycyjność
start learning
accessibility/availability
opłacać się
start learning
pay off
aby otworzyć mi zupełnie nowy świat
start learning
to open up a whole new world to me
zjechać, odnieść sukces w robieniu czegoś trudnego, dokonać
start learning
to pull off, to succeed in doing something difficult
wywołaywać filmy
start learning
to get the films developed
naucz się stawić czoła ryzyku, zdyscyplinowany
start learning
learn to face the risk, self-disciplined
nadaje sens mojemu życiu
start learning
it's given my life meaning
harować jak wół
start learning
keep/put your nose to the grindstone
spojrzeć na coś w perspektywie
start learning
put sth into perspective
pożyczać pieniądze znajomemu
start learning
lend money to a friend
oddać trochę pieniędzy na cele charytatywne
start learning
to give some money away to charity
brakuje mi pieniędzy
start learning
im short of money
życ w ramach mozliwosci finansowych
start learning
to live within your means
mam fure kasy
start learning
i've got money to burn
nie spie na pieniadzach
start learning
im not made of money
napięty budżet
start learning
to live on a tight budget
zachowac twarz, powage
start learning
keep a straight face about sth
stchorzyc przed czyms
start learning
get cold feet about sth
pojac, ogarnac
start learning
get your head around sth
zgodzic sie z kims
start learning
see eye to eye with sb about sth
spostrzec, zauwazyc
start learning
catch sb's eye
twarzą w twarz z kims
start learning
come face to face with
nie mogę tego zrobić
start learning
i cant face doing this
Wstrząs mózgu
start learning
concussion of the brain
zapadnięte płuco
start learning
collapsed lung
pęknięte żeberka
start learning
cracked ribs
roztrzaskana noga
start learning
shattered leg
błędnie odczytać
start learning
misread - misread - misread
udar cieplny
start learning
heatstroke
otrzymać pilne leczenie
start learning
receive urgent treatment
zapewnić lepszy styl życia
start learning
provide a better way of life
nie ma reki do roślin
start learning
i dont have a green thumb
świadczyć o jego odwadze
start learning
to testify to his courage
świadczyć o czymś
start learning
to testify to something
środki do życia
start learning
livwlihood
było absolutnie lodowato
start learning
it was absolutely freezing
moje ubrania były mokre
start learning
my clothes were soakaing wet
Wiał silny wiatr
start learning
There were strong winds
Gęsta mgła
start learning
There was dense fog
silne słońce
start learning
strong sun
mroźna zimna pogoda
start learning
freezing cold weather
noc była zupełnie czarna
start learning
the night was pitch black
Był silny mróz
start learning
Threre was hard frost
odeprzeć negatywne skutki starzenia się
start learning
ward off the negative effects of aging
pomylić sb z sb else
start learning
to mistake sb for sb else
sobowtór
start learning
lookalike, sb's double, dead ringer
trochę wiedzy wystarczy
start learning
a little knowledge goes a long way
drogie domy towarowe
start learning
upmarket department stores
sfrustrowany i przygnębiony
start learning
frustrated and dishearted
dysleksja, dyspraksja, dyskalkulacja
start learning
dyslexic, dyspraxic, dyscalculic
Louis był wyłączony
start learning
Louis was off and running
NIEPOSKROMIONY, NIEZRAŻONY
start learning
UNDAUNTED
podniesiony na duchu
start learning
heartened
psota, figiel
start learning
mischief
spelniac oczekiwania
start learning
live up to expectations
świecące hołdy
start learning
glowing tributes
zaufaj własnemu osądowi
start learning
trust my own judgement
sprawiać wrażenie
start learning
to give the impression
zabierać się do zrobienia czegoś
start learning
get round to doing sth
zostało to potwierdzone
start learning
it was acknowledged
pokój wspólny
start learning
the common room
płacić ogromne sumy pieniędzy
start learning
to pay vast sums of money
rzekomo
start learning
allegedly
bez wyrazu
start learning
characterless
opuszczony
start learning
desolate
wybitny, znaczacy
start learning
remarkable
wspaniałość
start learning
grandeur
mieć wątpliwości co do czegoś
start learning
to have doubts about sth
slepy zaułek
start learning
blind alley
ślepa uliczka
start learning
cul-de-sac
mieć zły początek
start learning
be off to a bad start
dobry początek
start learning
get off to a good start - good start
stopniowo dochodzić do czegoś/przygotowywać się do czegoś
start learning
work up to something
emocjonować się, denerwować się
start learning
get worked up to sth
Gimnastyka / gimnastyczka
start learning
gymnastics / gymnast
sportowiec światowej klasy
start learning
a world class athlete
konkurencje biegowe
start learning
track events
niefrasobliwe, easy-going
start learning
laid-back, easy-going
maskotka szczęścia
start learning
lucky mascot
jego twarz była maską agonii
start learning
his face a mask of agony
Mają fatalną PASSĘ
start learning
have a vicious streak
uczynić coś sukcesem
start learning
to make a go of sth
zaniepokojony o
start learning
uneasy about
dieta bezmleczna
start learning
dairy-free diet
dieta o niskiej zawartości soli
start learning
low salt diet
dobrze zbilansowana dieta
start learning
well-balanced diet
cieżkie i mdłe
start learning
stodgy and bland food
ciężkostrawne jedzenie
start learning
stodgy food
mój gust muzyczny się zmienił
start learning
my taste in music has changed
dać radę
start learning
to make it
Chcesz iść ze mną dziś na zakupy? ”„ Przepraszam, nie dam rady. Jestem chory."
start learning
Do you want to go shopping with me tonight?" "Sorry, I can't make it. I'm sick."
szef był wobec nas bardzo lodowaty
start learning
the boss was very icy towards us
uznać, że
start learning
take the view that
portret, graffiti, martwa natura, krajobraz, streszczenie
start learning
portrait, graffiti, still life, landscape, abstract
jest na wyświetlaczu w
start learning
it's on display in
smakosz, znawca
start learning
connoisseur
hali odlotów
start learning
departure lounge
Samochód w formie bufetu
start learning
buffet car
nabrzeże
start learning
quay
pas
start learning
runway
odwracać
start learning
divert
zgłaszać w urzędzie celnym
start learning
declare at customs
stewardesa dała mi je
start learning
the flight attendant gave them to me
w podróży służbowej
start learning
on a business trip
byc podrzuconym
start learning
to get lifts in your car
cierpiący na morską chorobę
start learning
seasick
wodorost
start learning
seaweed
wychodzić na piękny ogród
start learning
to look out over a beautiful garden
postawić namiot = rozbić namiot
start learning
to put up a tent = to pitch a tent
Wieczór panieński / wieczór kawalerski
start learning
hen party/stag party
oddziaływać na kogoś/wpływać
start learning
appeal to somebody/sth
Zakazali reklamowania piwa, ponieważ mogą błędnie przemawiać do nastolatków.
start learning
They banned beer advertisements, because they might wrongly appeal to teenagers.
niezależny film, niszowy produkt medialny
start learning
independent film, niche media product
Nie zaoferował nam nic do jedzenia, podczas gdy wiedział, że jesteśmy naprawdę głodni.
start learning
He didn't offer us anything to eat while he knew that we were really hungry.
Mimo że jest to miły dzień, zostanę w domu.
start learning
Although it's a nice day, I will stay at home.
Lubi pizzę, podczas gdy ja uwielbiam zupę pomidorową.
start learning
She likes pizza, whereas I love tomato soup.
cyber biblioteki
start learning
cyber library
ułatwiać
start learning
facilitate
przedstawiać coś w zarysie
start learning
to outline something
zarysować zalety
start learning
to outline advantages
szerokie korzyści
start learning
wide-reaching benefits
poszerzyć apelację
start learning
to widen the appeal
Dotarłeś do niej? Naprawdę martwię się, że coś się stało.
start learning
Did you get through to her? I'm really worried that something happened.
dotrzeć do sb
start learning
get through to sb
uchodzić komuś na sucho, wymigać się
start learning
get away with something
zabrać się za robienie czegoś (co było długo odkładane)
start learning
get round to doing something
Jego historia naprawdę wszystkich zasmuciła.
start learning
His story really got everyone down.
zasmucić, zmartwić
start learning
to get sb down
wejść w coś, wejść
start learning
to get into sth, enter
stracić zainteresowanie
start learning
to lose interest in
wspaniały / spektakularny widok
start learning
magnificent / spectacular view
zachwycający
start learning
delightful
odcięty od świata
start learning
cut off from the outside world
nie z tego świata / nadprzyrodzone
start learning
out of this world / supernatural
ogromna różnica między
start learning
a world of difference between
jest we własnym świecie
start learning
he is in a world of his own
mieć świat u swoich stóp
start learning
to have the world at one's feet
ten dom oznacza dla mnie wszystko
start learning
this house means the world for me
zrozumieć sedno
start learning
get the gist
dostroić się do natury
start learning
get in tune with nature
trudno przecenić
start learning
it's hard to overestimate
clapboard house
start learning
clapboard house
spięty, spięty
start learning
tense, uptight
fajny, wyluzowany, niekonwencjonalny, nieopakowany
start learning
cool, laid-back, unconventional, unwrapped
uparty, ugruntowany
start learning
opinionated, grounded
Jest bardzo rozsądny, mimo że ma tyle pieniędzy.
start learning
He's very grounded even though he has so much money.
niekomunikatywny, egoistyczny
start learning
uncommunicative, self-important
mieć tendencję
start learning
have a streak
Ma skłonność do złośliwości
start learning
He has a streak of malice
przezwyciężyć niepowodzenia
start learning
to overcome setbacks
zobowiązać się do zrobienia czegoś
start learning
to make a commitment to do something
wyznaczyć cel, termin
start learning
to set a goal, deadline
aby wypełnić mój potencjał
start learning
to fulfil my potential
zrobić karierę
start learning
to make a go of a career
mieć dużo wytrzymałości
start learning
to have a lot of stamina

See related flashcards:

FCE Gold II i inne materiały

You must sign in to write a comment