fajowe słówka

 0    40 flashcards    englishforeveryone
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
(nie)przewidywalny
Nauczycielka od chemii jest nieprzewidywalna jak moja dupa.
start learning
(un)predictable
The chemistry teacher's unpredictable like my ass.
zaniedbywać
Moja prokrastynacja sprawia, że zaniedbuję swoje obowiązki.
start learning
neglect
My procrastination makes me neglect my duties.
wybuchać gniewem
Kiedy ona wybuchła gniewem, ja też wybuchłam gniewem.
start learning
burst out
When she burst out, I also burst out.
kilka
Kilka lat temu zakochałam się w angielskim i trwa to do dziś.
start learning
several
I've fallen in love in English several years ago and it continues to this day.
albo ... albo
Wybierz! Albo ona, albo ja.
start learning
either ... or
Choose! Either she or me.
umówić się
Umówiłam się z dentystą na jutro o 14.
start learning
make an appointment
I made an appointment with my dentist tomorrow at 14.
ani ... ani
Nie lubię ani szpinaku ani brukselki.
start learning
neither ... nor
I don't like neither spinach nor sprouts.
wcale
On mi się wcale nie podoba!
start learning
at all
I don't like him at all!
uporządkować, rozwiązywać
Spróbuję rozwiązać ten problem sama.
start learning
sort out
I'll try to sort out the problem on my own.
uspokoić się
Kiedy go zobaczyłam, natychmiast się uspokoiłam.
start learning
calm down
When I saw him, I calmed down instantaneously.
cały sercem
Chcę tego z całego serca.
start learning
wholeheartedly
I want it wholeheartedly.
zdrowy rozsądek
Nie słuchaj ich! Zachowaj zdrowy rozsądek!
start learning
common sense
Don't listen to them! Keep a common sense!
zmieniam się w słuch
Moment, zrobię nam kawę i zamieniam się w słuch.
start learning
be all ears
One minute, I'll make a coffee and be all ears.
odświeżyć język obcy
Muszę odświeżyć mój rosyjski.
start learning
brush up on foreign language
I need to brush up on my Russian.
przypominać sobie
Muszę sobie przypomnieć trochę słownictwa francuskiego.
start learning
recall
I have to recall some French words.
nadrobić zaległości
Wczoraj narobiłam moje zaległości w spaniu.
start learning
catch up on
Yesterday, I caught up on sleep.
zmniejszać
Przestać umniejszać moje uczucia, mam prawo czuć się smutna.
start learning
diminish
Stop diminishing my feelings, I've a right to feel unhappy.
zwiększać
Mógłbyś powiększyć to zdjęcie?
start learning
enlarge
Could you enlarge this picture?
odziedziczyć spadek
start learning
come into, inherit
nie znosić
Nie znoszę jej!
start learning
can't bear
I can't bear her.
otaczać
Jesteś otoczony!
start learning
surround
You're surrounded!
okazać się
On okazał się być dupkiem.
start learning
turn out
He turned out to be a jerk.
pożyczać coś komuś
Nie oddała mi długopisu, który jej pożyczyłam.
start learning
lend
She didn't give me a pen I lent her.
pożyczać coś od kogoś
Pożyczyłam od niej pieniądze, kiedy żyłam w skrajnej nędzy.
start learning
borrow
I borrowed money from her, when I lived on the breadline.
O co chodzi?
start learning
What's the matter?
o ile
Z tego co wiem, on jest szczęśliwy.
start learning
as far as
As far as, I know he's happy.
nabierać kogoś
Nie nabierajcie mnie! To nie może być prawda!
start learning
pull someone's leg
Don't pull my leg! It can't be true!
płotek, przeszkoda
start learning
fence
(nie)czytelny
Jego pismo jest całkowicie nieczytelne.
start learning
(il)legible
He writes quiet illegible.
brakować pieniędzy
Nie mogę sobie pozwolić na zakup tak drogiej sukienki, brakuję mi pieniędzy.
start learning
be short of money
I can't afford such expensive dress, I'm short of money.
wzruszony, poruszony
Ona była wzruszona kiedy on wyznał jej miłość.
start learning
moved
She was moved when he said he loved her.
mieć ochotę
jedno słowo
Mam ochotę na lody.
start learning
fancy
I fancy an ice cream.
mieć ochotę
dwa słowa
Nie mam dzisiaj ochoty na wyjście z domu.
start learning
feel like
I don't feel like going out today.
tęsknić za
Ona tęskni za rodziną.
start learning
long for
She longs for her family.
nietrafiony
Ten prezent był bardzo nietrafiony.
start learning
missed
This present was very missed.
warty wysiłku
To było trudne, ale warte wysiłku.
start learning
worthwhileness
It was hard, but worthwhileness.
nieprzespana noc
Miałem zbyt wiele nieprzespanych nocy.
start learning
restless night
I've had too many restless nights.
ślinka cieknie
Zapach ciasta sprawił, że pociekła mi ślinka.
start learning
make mouth water
The cake's smell makes my mouth water.
w głębi serca/duszy
Udawał, że go to nie obchodzi, ale w głębi serca ją kochał.
start learning
deep down
He pretended not to care, but deep down he loved her.
analfabeta
Dużo ludzi mieszkający w Afryce jest analfabetami.
start learning
illiterate
Many people from Africa are the illiterates.

You must sign in to write a comment