Vietnamese English Dictionary

Tiếng Việt - English

vị trí tuyển dụng in English:

1. vacancies vacancies


Do you have any vacancies?
I'm sorry, we have no vacancies.
I wonder if you have any vacancies.