Czasowniki ważne 11

 0    75 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obwiniać
Przestań obwiniać mnie za wszystko.
start learning
to blame
Stop blaming me for everything.
uspokajać
Potrzebuję chwili, żeby się uspokoić.
start learning
to calm down
I need a moment to calm down.
denerwować (a)
To, że cały czas krzyczysz, bardzo mnie denerwuje.
start learning
to annoy
The fact that you are screaming all the time is bugging me a lot.
trząść
Skandal wstrząsnął całą społecznością.
start learning
to shake
The scandal shook the entire community.
odwiedzać
Czy zamierzasz zwiedzić jedną z wysp Hawajskich?
start learning
to visit
Are you going to visit one of the Hawaii islands?
śmierdzieć (st)
Śmierdzi tu jak w kanale ściekowym!
start learning
to stink
This place stinks like a sewer!
nie zgadzać się
Zupełnie się z tobą nie zgadzam.
start learning
to disagree
I completely disagree with you.
czynić postępy
Technologia naprawdę poczyniła postępy w przeciągu ostatnich 10 lat.
start learning
to advance
The technology has really advanced over the past 10 years.
kłócić się
Nie kłóć się ze mną!
start learning
to argue
Don't argue with me!
być głodnym
Jesteś głodny? Mam tu trochę ciastek.
start learning
to be hungry
Are you hungry? I have some biscuits here.
wytłumaczyć, wyjaśniać
Mógłbyś wytłumaczyć mi to równanie?
start learning
to explain
Could you explain this equation to me?
współczuć
Nie potrzebuję, żebyś mi współczuł.
start learning
to pity
I don't need you to pity me.
głosować
Głosowaliśmy przeciwko nowemu prawu.
start learning
to vote
We voted against the new law.
karmić
Nakarmiłaś dziecko, czy ja mam to zrobić?
start learning
to feed
Have you fed the baby, or shall I do it?
ładować (ch)
Muszę ładować komórkę dwa razy w tygodniu.
start learning
to charge
I have to charge my mobile twice a week.
proponować
Co proponujesz?
start learning
to propose
What do you propose?
zajmować (o)
Przepraszam, że zajmuję ci tyle czasu.
start learning
to occupy
I'm sorry to take up so much of your time.
reprezentować
Nasza firma będzie reprezentowana przez Johna.
start learning
to represent
Our company will be represented by John.
pchać
Przestań mnie popychać!
start learning
to push
Stop pushing me!
dodawać
Nie zapomnij posolić i popieprzyć sos.
start learning
to add
Don't forget to add salt and pepper to the sauce.
dmuchać
Dmuchnęła mi w twarz dymem.
start learning
to blow
She blew smoke into my face.
zawierać
Podręcznik zawiera wszystkie procedury.
start learning
to contain
The instruction manual includes all the procedures.
zapewniać
Zapewniam Pana, że otrzyma Pan zwrot pieniędzy do piątku.
start learning
to assure
I can assure you that you will receive a refund by Friday.
podziwiać
Podziwiam jej styl.
start learning
to admire
I admire her style.
wyrzucać
Nie wyrzucaj tego, może nam się przydać w przyszłości!
start learning
to throw away
Don't throw it away, we might need it in the future!
rozkazywać
Nie rozkazuj mi!
start learning
to command
Don't command me!
wypełniać
Musisz wypełnić oba formularze.
start learning
to fill
You have to fill in both forms.
karać
Matka ukarała syna za kłamanie.
start learning
to punish
Mother punished her son for lying.
ważyć
Kiedyś ważyłem ponad 100 kilogramów.
start learning
to weigh
I used to weigh over a hundred kilograms.
włączać
Włączyłem swój komputer tak jak zawsze, ale nie działał.
start learning
to turn on
I turned my computer on as usual, but it didn't work.
przerywać
Dlaczego zawsze mi przerywasz?
start learning
to interrupt
Why are you always interrupting me?
jeść obiad
W każdą sobotę jem obiad z moją rodziną.
start learning
to dine
Every Saturday I dine with my family.
utrzymywać
Dieta to klucz do utrzymania szczupłej sylwetki.
start learning
to maintain
Diet is the key to maintaing a slim physique.
ładować
Muszę ładować komórkę dwa razy w tygodniu.
start learning
to load
I have to charge my mobile twice a week.
wskazywać
Włącz kierunkowskaz, by wskazać dokąd jedziesz.
start learning
to indicate
Put on the blinker to indicate where you're going.
rozpoznawać
Czy rozpoznaje Pani tego człowieka?
start learning
to recognize
Do you recognize this man?
akceptować
Czy oni zaakceptowali reguły?
start learning
to accept
Have they accepted the rules?
wieszać
Wziął mój płaszcz i powiesił go.
start learning
to hang
He took my coat and hung it up.
siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
start learning
to sit
We sat down for a moment to enjoy the view.
kontaktować
Jak mogę się z panem skontaktować?
start learning
to contact
How can I contact you?
pożądać
Nie masz pojęcia, jak bardzo cię pożądam.
start learning
to desire
You have no idea how much I desire you.
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
start learning
to consider
We'll have to consider all pros and cons.
sięgać
Jestem zbyt niska by dosięgnąć najwyższej półki.
start learning
to reach
I'm too short to reach the top shelf.
pojawiać się
Nie pojawiła się na umówionym spotkaniu.
start learning
to appear
She didn't turn up for the appointment.
potwierdzać
Proszę pozwolić, że potwierdzę warunki kontraktu.
start learning
to confirm
Let me just confirm your contract details.
wspinać się
Jak długo zajmuje wejście na Mount Everest?
start learning
to climb
How long does it take to climb Mount Everest?
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
start learning
to arrange
They can arrange it for a small charge.
parzyć
Oparzyłem się w palec podczas smażenia jajek.
start learning
to burn
I burned my finger while frying the eggs.
gotować
Mój mąż nie powinien gotować, wszystko przypala.
start learning
boil
My husband shouldn't do the cooking, he burns everything.
ćwiczyć
Żeby stracić wagę, musisz ćwiczyć i trzymać dietę.
start learning
to exercise
In order to lose weight, you need to exercise and keep a diet.
podpisywać
Każdy musi podpisać listę.
start learning
to sign
Everybody needs to sign the list.
dostarczać
Mój nowy telewizor będzie dostarczony jutro rano.
start learning
to deliver
My new TV will be delivered tomorrow morning.
oszukiwać
Nie próbuj mnie oszukać ty draniu!
start learning
to deceive
Don't try to deceive me, you bastard!
oskarżać
Jak śmiesz oskarżać mnie o kradzież?
start learning
to accuse
How dare you accuse me of stealing?
składać
Czy złożyłeś swoją pracę do zatwierdzenia?
start learning
to submit
Have you submitted your thesis for approval?
ignorować
Jeśli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować ten mail.
start learning
to ignore
If you have already sent your payment, please disregard this e-mail.
świecić
Poświeć tu latarką, bo nic nie widzę.
start learning
to shine
Shine the torch over here, I can't see anything.
topić się
Topię się!
start learning
to drown
I'm drowning!
przypominać kogoś
Jak myślisz, którą aktorkę przypominam?
start learning
to resemble
Which actress do you think I resemble?
zdradzać
Jak śmiałeś mnie zdradzić?
start learning
to betray
How dared you betray me?
usiłować
Firma zawsze usiłowała zadowolić klienta.
start learning
to attempt
The company has always strived to satisfy the customer.
zapisywać
Szybko, zapisz ten numer, zanim go zapomnimy!
start learning
to save
Quick, write that number down before we forget it!
znać
Znasz Michała?
start learning
to know somebody
Do you know Michael?
zapewniać
Zapewniam Pana, że otrzyma Pan zwrot pieniędzy do piątku.
start learning
to ensure
I can assure you that you will receive a refund by Friday.
odkrywać
Kolumb odkrył Amerykę.
start learning
to discover
Columbus discovered America.
negocjować
wynegocjować wysokość prowizji agenta
start learning
to negotiate
to negotiate the agent's commission
opierać się
Długo opierałem się presji kolegów, ale w końcu kupiłem komórkę.
start learning
to resist
I had resisted the pressure of my friends for a long time, but eventually I bought a mobile.
naprawiać
Hydraulik naprawił zepsutą spłuczkę.
start learning
to fix
The plumber fixed the broken flush.
zasypiać
Byłam tak zmęczona, że zasnęłam w mgnieniu oka.
start learning
to fall asleep
I was so tired that I dropped off in an instant.
osądzać
Tylko Bóg może mnie sądzić.
start learning
to judge
Only God can judge me.
testować
Każdy produkt musi być dokładnie przetestowany.
start learning
to test
Every product has to be thoroughly tested.
oblać
Znowu oblałem egzamin na prawo jazdy.
start learning
to fail
I've failed my driving test again.
produkować
Ta fabryka codziennie produkuje tony czekolady.
start learning
to produce
This factory produces tons of chocolate every day.
otrzymywać
Dostałam te kolczyki od mojego chłopaka.
start learning
to receive
I got these earrings from my boyfriend.
wyrażać
Malowanie pomaga mi wyrazić moje uczucia.
start learning
to express
Painting helps me express my feelings.

You must sign in to write a comment