Council dokumenty

 0    29 flashcards    idali
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
council
start learning
rada
ensure
We need to ensure safety to the citizens.
start learning
zagwarantować, być pewnym
Musimy zapewnić obywatelom bezpieczeństwo.
duty
It was his moral duty to help his brother.
start learning
obowiązek
To był jego moralny obowiązek, żeby pomóc swojemu bratu
liable
If you don't fix that dangerous step in your shop, you could be held liable when someone trips over it.
start learning
odpowiedzialny, zobowiązany, podlegający czemuś
Jeśli nie naprawisz tego niebezpiecznego stopnia w twoim sklepie, możesz być obciążony odpowiedzialnością, gdy ktoś się o niego potknie.
overpayment
start learning
przepłacać, nadpłata
odzyskiwać, dochodzić do siebie
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
start learning
średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
reconsideration
start learning
zrewidowanie, ponowne rozpatrzenie
recover
Do you think you can recover the lost files? Install this program to recover lost data. Don't worry, our company will recover soon.
start learning
odzyskiwać, wyzdrowieć, wyjść z kryzysu
Myślisz, że potrafisz odzyskać zaginione pliki? Zainstaluj ten program, aby odzyskać stracone dane. Nie martw się, nasza firma wkrótce wyjdzie z kryzysu.
fortnight, two weeks
start learning
Dwa tygodnie, dwa tygodnie
allowance
He got his monthly allowance for his business today. I packed very carefully not to exceed the allowance.
start learning
zasiłek, dodatek, zniżka, rabat, dozwolona ilość
On dzisiaj dostał swój miesięczny zasiłek na swój biznes. Pakowałem się bardzo uważnie, żeby nie przekroczyć przydziału.
exceptional
We only let people through the police cordon in exceptional circumstances.
start learning
wyjątkowy
Przepuszczamy ludzi przez kordon policyjny tylko w wyjątkowych okolicznościach.
appeal
The charity has made its annual appeal for donations.
start learning
apelacja
Organizacja charytatywna wystosowała coroczny apel o datki.
to support
Will you support my candidature? He was depressed, and he needed some support.
start learning
wspierać, pomagać, potwierdzać
Wesprzesz moją kandydaturę? On był w depresji i potrzebował wsparcia.
circumstances
Given the circumstances, we will not throw a big party.
start learning
okoliczności
Biorąc pod uwagę okoliczności, nie zrobimy dużej imprezy.
valuation
start learning
wycena
further
They didn't give us any further information.
start learning
dalej, przyszły dodatkowy
Oni nie udzielili nam żadnych dalszych informacji.
eligible
You are not eligible to enter this section of the building.
start learning
nadający się
Nie jesteś uprawniony do wejścia do tej sekcji budynku.
claim (czas)
You claim that I crashed into your car, but you are totally wrong! We want to claim damages.
start learning
twierdzić, utrzymywać, domagać się, żądać
Twierdzisz, że uderzyłem w twój samochód, ale całkowicie się mylisz! Chcemy domagać się odszkodowania
claim (rzecz)
One of our representatives will handle your claim. It was a valid claim. He has a claim to the estate.
start learning
twierdzenie, roszczenie, prawo do czegoś
Jeden z naszych przedstawicieli rozpatrzy pana roszczenie. To było uzasadnione żądanie. On ma prawo do posiadłości.
stating
start learning
oświadczanie, ogłaszanie, określanie, wskazywanie
deliberately
You never liked my flower garden and I think you deliberately ran over it with the lawnmower!
start learning
umyślnie, celowo, specjalnie
Nigdy nie lubiłeś mojego kwietnika i sądzę, że celowo przejechałeś po nim kosiarką!
internal
You will be a suspect in both internal and police investigation. I think it is a great moment for the internal market.
start learning
wewnętrzny, krajowy
Będziesz podejrzanym w wewnętrznym i policyjnym dochodzeniu. Uważam, że jest to wielka chwila dla rynku krajowego
grievance
I would like to file a grievance at your employee.
start learning
żal do kogoś, skarga na kogoś
Chciałbym zgłosić skargę na waszego pracownika.
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
start learning
wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
issue (rzecz)
This issue is no simpler today than it was then.
start learning
kwestia, sprawa, zagadnienie, numer gazety, problem
Ta kwestia wcale nie jest prostsza dziś, niż była wtedy.
deliberately
start learning
celowo
household
start learning
gospodarstwo domowe
affect
His fatal disease affected his family deeply. I don't affect him. He does what he wants. She affected a disease to avoid school.
start learning
oddziaływać na, mieć wpływ na... wzruszać, poruszać
jego śmiertelna choroba miała na jego rodzinę głęboki wpływ. I don't affect him. Nie mam na niego wpływu. On robi, co chce. Ona udawała chorobę, aby uniknąć szkoły.
submit
start learning
przedkładać

You must sign in to write a comment