company and community 6.1 , 6.2

 0    127 flashcards    paulina.nn
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odpowiedzialność społeczna
start learning
social responsibility
opieka zdrowotna
start learning
healthcare
zaspokajać potrzebny
start learning
meet sb' s needs
stałe
start learning
constantly
dążyć
start learning
to strive
utrzymać
start learning
to maintain
rozsądne
start learning
reasonable
niezwłocznie, natychmiast
start learning
promptly
dokładnie
start learning
accurately
dostawca
start learning
supplier
uczciwy zysk
start learning
fair profit
rozważać
start learning
consider
godność
start learning
dignity
zasługa
start learning
merit
odpowiedni
start learning
adequate
uporządkowany
start learning
orderly
spełniać
start learning
fulfill
świadomy
start learning
mindful
równy
start learning
equal
okazja / możliwość
start learning
opportunity
powództwo, skarga
start learning
complaint
rozwój / postęp
start learning
advancement
kompetentny, właściwy
start learning
competent
zarządzanie
start learning
management
sprawiedliwy
start learning
just
Obywatele
start learning
citizens
ponieść
start learning
to bear
zachęcanie
start learning
to encourage
Poprawa obywatelska
start learning
Civic improvement
uprzywilejowany
start learning
privileged
środowisko
start learning
environment
udziałowiec
start learning
stockholder
solidny zysk
start learning
sound profit
udogodnienia
start learning
facilities
uruchomić
start learning
to launch
niekorzystne czasy
start learning
adverse times
Zasady
start learning
principles
sprawiedliwego zwrotu
start learning
fair return
wsparcie
start learning
support
zasobów naturalnych
start learning
natural resource
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
sprawiedliwy handel
start learning
fair trade
ślad
start learning
footprint
panele słoneczne
start learning
solar panels
Opakowania biodegradowalne
start learning
biodegradable packaging
pojazdy hybrydowe
start learning
hybrid vehicles
utrzymuj ceny na niskim poziomie
start learning
keep prices low
źródło żywności dobrej jakości
start learning
source quality foods
pierwiastek
start learning
carbon
węgiel
start learning
coal
dobry wizerunek
start learning
good image
dobra marża/ zysk
start learning
healthy margin
eko wizerunek
start learning
green image
zwiększyć
start learning
to boost
wzmacniać
start learning
reinforc
wzmacniać
start learning
reinforce
baza klientów
start learning
customer - base
środowisko biznesowe
start learning
business environment
altruizm
start learning
altruism
możliwy do podtrzymania/ przyjazny do środowiska
start learning
sustainable
dobre koło
start learning
virtous circle
błędne koło
start learning
vicious circle
wyjść na zero
start learning
break even
współzałożyciel
start learning
co - founder
zgodny
start learning
compatible
pozyskiwane lokalnie
start learning
locally sourced
ustalić plany
start learning
set out plans
bottom line
start learning
net profit
kruchy
start learning
fragile
wpływ
start learning
impact
napędzane kosztami
start learning
cost driven
sadzić
start learning
to plant
świadomy
start learning
awarel
rozkładać się
start learning
decompose
sieć
start learning
chain of
etyczne zachowanie
start learning
ethical behavior
wydajność społeczna
start learning
social performance
wyniki spoleczne
start learning
social performance
porządek obrad / spotkania
start learning
agenda
odchodzić od tematu
start learning
get side- tracked
materiały konferencyjne
start learning
handout
jednomyślna decyzja
start learning
a unanimous decision
protokoły z
start learning
the minutes of
godny zaufania / wiarygodny
start learning
trustworthy
często
start learning
frequently
dokładny /correct
start learning
accurate
artykuły spożywcze
start learning
foodstuffs
immadiate
start learning
prompt
zwodniczy
start learning
deceptive
mylące
start learning
confusing
umyślnie
start learning
deliberately
zwodniczy
start learning
misleading
dziwaczny, ekstrawagancki
start learning
extravagant
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
fałszywe zapewnienia
start learning
false claims
oszczędny
start learning
economical
wpłacać fundusze
start learning
contribute funds
identyfikują się z problemem
start learning
identify with an issue
wspierać organizację charytatywną
start learning
support a charity
tymczasowo
start learning
on an ad hoc basis
lepszy
start learning
preferable
trwające
start learning
on- going
przestrzegać prawa
start learning
obey the law
powyżej
start learning
above
poza
start learning
beyond
wymóg
start learning
requirement
moralny obowiązek
start learning
moral duty to
utrzymać standardy
start learning
uphold standards of
wspólna przyzwoitość
start learning
common decency
poszanowania godności ludzkiej
start learning
respect human dignity
uznajemy zasadność
start learning
recognize merit
ograniczenie szkód
start learning
damage limitation
ograniczenia wpływu
start learning
limit the impact
uznać
start learning
ackonwledge
przezroczystość
start learning
transparency
wystarczająco dużo czasu
start learning
sufficient time
osada
start learning
settlement
ugoda
start learning
settlement
kompensować
start learning
compensate
prawidłowo
start learning
properly
wyolbrzymiony
start learning
exaggenerated
nadmierny
start learning
excessive
przetwarzany
start learning
recycable
nietoksyczny
start learning
non - toxic
reinwestuj / wyrównaj zyski
start learning
reinvest /plough back profits
niepełnosprawny
start learning
disabled
dzial zakupów
start learning
purchasing

You must sign in to write a comment