angielski kolos

 0    188 flashcards    izabelanorek6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wystąpić
start learning
occur
skurcz
start learning
shrinking
rozszerzenie
start learning
expansion
zmiana wymiaru
start learning
dimentional change
materiał jest poddawany zmianom
start learning
material is subjected to changes
zmiana jest równa
start learning
change is equal
pasować do czegoś
start learning
match
współczynnik rozszerzania termicznego
start learning
thermal expansion coefficient
jednostka długości
start learning
unit of length
próbka
start learning
sample
podgrzewać
start learning
to heat
jednolity
start learning
uniform
niejednolity
start learning
uneven
cały zakres, przedział temperatury
start learning
entire range, temperature range
ciało stałe
start learning
solid
płyn
start learning
liquid
wzrost
start learning
increase
spadek
start learning
decrease
niepożądany
start learning
undesirable
niepowodzenie
start learning
failure
przewodzenie ciepła
start learning
thermal conductivity
słaby przewodnik
start learning
poor conductor
związane z czymś
start learning
related to
różnorodność materiałów
start learning
variety of materials
w porównaniu z
start learning
compared with
znacznie mniej
start learning
much less
pod względem
start learning
in respect of
zapewnić wystarczającą izolację
start learning
provide enough isolation
nieskuteczny
start learning
ineffective
prąd elektryczny płynie
start learning
electric current flows
różniące się metale
start learning
dissimilar metals
system jest podobny do
start learning
the system is similar to
rozpuszczanie
start learning
dissolution
rozpuszczalność
start learning
solubility
rozpuszczalny
start learning
soluble
matowienie
start learning
tarnishing
sorpcja
start learning
sorption
oceniać materiał
start learning
evaluate the material
woda destylowana
start learning
distilled water
sprzeczne rezultaty
start learning
inconsistent results
procent wagi
start learning
weight percent
pobieranie płynu
start learning
uptake of liquid
wchłanianie
start learning
absorption
równowaga
start learning
equilibrium
stężenie
start learning
concentration
zwilżalność
start learning
wettability
kąt zwilżenia
start learning
contract angle
obniżać napięcie powierzchniowe
start learning
reduce the surface tension
średnia siła gryzienia
start learning
average bitting force
wywierać siłę
start learning
exert force
zamienić jednostki
start learning
convert units
naprężenie
start learning
stress
rozłożona siła
start learning
distributed force
skupiona siła
start learning
concentrated force
stosunek 2:1
start learning
2: 1 ratio
wprost proporcjonalne
start learning
directly proportional
odwrotnie proporcjonalny
start learning
inversely proportional
ściskanie
start learning
compression
zgniatanie
start learning
crushing
siła poprzeczna lub tnąca
start learning
shear force
skręcająca
start learning
twisting
siła zgniatania, wyginania
start learning
power of crushing, bending
siła rozciągająca
start learning
tensile force
część materiału
start learning
portion
materiał wykazuje trwałe odkształcenie
start learning
the material exhibits permanent deformation
wykreślić krzywą
start learning
plot the curve
wykreślić krzywą
start learning
plot the curve
zmienić
start learning
alter
katalizator
start learning
catalyst
inhibitor
start learning
inhibitor
drobne cząsteczki
start learning
fine-grined particles
dokładnie wypłukać
start learning
rinse thoroughly
rozszerzać się przy wiązaniu
start learning
expand on setting
podwyższać temperaturę
start learning
increase the temperature
podobny skutek
start learning
similar effect
wilgotność
start learning
humidity
działa jako
start learning
acts as
trzymać w zamkniętym pojemniku
start learning
keep in a closed container
forma odlewnicza
start learning
mold
zapewnić odpowiednie dopasowanie
start learning
ensure a proper fit
utwardzać gips
start learning
harden the gypsum
słaby materiał
start learning
weak material
osłabiać strukturę
start learning
weaken the structure
powstawanie bąbelków
start learning
bubble formation
płynięcie materiału
start learning
material flow
środek powierzchniowo czynny
start learning
Surfactant
odporne na ścieranie
start learning
resistant to abrasion
poprawić odporność
start learning
improve resistance
zanurzyć w wodzie
start learning
submerge in water
mikromodel
start learning
die
przyspieszone suszenie
start learning
accelerated drying
obróbka
start learning
manipulation
zważyć proszek
start learning
weigh the powder
chwytać powietrze
start learning
entrap air
próżnia
start learning
vacuum
ułatwiać
start learning
facilitate
nakładane warstwy
start learning
increment layers
lekko zamieszać
start learning
slightly stir
odwrócić i położyć na niewchłanianej płytce
start learning
invert and place on nonabsorbent slab
rozcieńczyć
start learning
Dilute
nieuzasadnione obawy
start learning
unfounded fears
niezależnie od metody
start learning
regardless of the method
gęsty materiał
start learning
dense material
pozwolić na płynięcie materiału
start learning
let the material flow
bąbelki powietrza
start learning
air bubbles
składnik
start learning
component
masa czasteczkowa
start learning
Molecular Weight
w temperaturze pokojowej
start learning
room temperature
lepkie, kleiste
start learning
sticky
kanał odlewniczy
start learning
sprow
podstawa kanału
start learning
sprow base
zatapianie modelu
start learning
investing model
wypalanie
start learning
burn out
lutowanie
start learning
soldering
resztki, pozostałości
start learning
residues
giętki
start learning
pliable
topić
start learning
to melt
podgrzewać
start learning
to heat
chłodzić
start learning
to cool
poddawać zmianom temperatury
start learning
subject the temperature changes
przechowywać w wysokich temperaturach
start learning
store at high temperatures
naprężenie cząstkowe
start learning
residual stress
uzyskać
start learning
obtain
wklęsły
start learning
concave
wypukły
start learning
convex
moduł sprężystości podłużnej
start learning
elastic modulus, modulus of elasticity
sztywność
start learning
stiffness
odchylenie
start learning
deflection
granica proporcjonalności
start learning
proportional limit
umowna granica plastyczności
start learning
yield strength
wracać do poprzedniego stanu
start learning
recover
przestać
start learning
cease
przewyższać, przekraczać
start learning
surpass, exceed
znaczna ilość
start learning
significant amount
powyżej
start learning
above
ponizej
start learning
below
wytrzymałość materiału
start learning
material strength
złamanie
start learning
fracture
przerwanie
start learning
ruptures
ostatecznie
start learning
eventually
osiągnąć
start learning
reach
kruche
start learning
brittle
porównywane do
start learning
comparable to
wydłużanie, rozciąganie
start learning
elongation
wytrzymać odkształcenie
start learning
withstand deformation
ciągliwość
start learning
ductility
kowalność
start learning
malleability
w przedziale od... do
start learning
in the range from ... to
nadmierny
start learning
excessive
nagniatanie
start learning
burnishing
wymagana energia
start learning
required energy
twardość
start learning
hardness
materiał jest uważany za twardy
start learning
the material is considered to be hard
pomimo czegoś
start learning
despite
utrzymać obciążenie
start learning
maintain the load
zastosować
start learning
apply
początkowy wzrost wystąpił
start learning
the initial increase occurred
dokładny wycisk
start learning
accurate impression
szybki ruch
start learning
rapid motion
przeprowadzić badania
start learning
conduct research
wielkość obciążenia
start learning
load size
stabilność wymiaru
start learning
dimensional stability
odwzorowanie drobnych detali
start learning
reproduction of fine details
w znacznym stopniu
start learning
to a large extend
zależy od
start learning
depends
najważniejsze
start learning
paramount
nalewać
start learning
to pour
wypełniać formę
start learning
fill the form
łatwy w użyciu
start learning
easy to use
dostępny
start learning
available
materiał różni się od
start learning
the material differs from
skrócony czas wiązania
start learning
shorter setting time
wydłużyć
start learning
extend
odlew
start learning
cast
trwały
start learning
durable
tworzy się dwuhydrat
start learning
a dihydrate is formed
półhydrat
start learning
hemihydrate
najmniej porowaty
start learning
the least porous
gładki
start learning
smooth
gęste kryształki
start learning
dense crystals
gotowanie
start learning
boiling
przekształcać w coś
start learning
convert into something
odwracać reakcję
start learning
reverse the reaction
oddawać ciepło
start learning
give away heat
trochę więcej wody
start learning
somewhat more water
wyparować
start learning
evaporate
pozostawić puste przestrzenie przy odparowaniu
start learning
leave empty spaces on evaporation
przerwanie
start learning
ruptures

You must sign in to write a comment