ANG - Typography - słówka

 0    175 flashcards    igorek2691
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w przeciwieństwie do
start learning
as opposed to
szuflada
start learning
a drawer
ręczny sklad
start learning
manual typesetting
światło litery
start learning
a counter/ an aperture
otoczony, zamknięty
start learning
enclosed
posiadać
start learning
to possess
wymawiać
start learning
to pronounce
pojedyńczy, oddzielny
start learning
individual
znak
start learning
a mark
materiał, środek wyrazu
start learning
medium
przyczyniać się do
start learning
to contribute to sth
grafem
start learning
a grapheme
być złożonym z...
start learning
to be made up of
przenosić, przekazywać
start learning
to convey
rozróżnienie
start learning
distinction
opuścić coś
start learning
to omit sth
wyraźny, wyrazisty
start learning
distinct
bez
start learning
without
znak diaktrytyczny
start learning
a diacritic
kreska, pociągnięcie
start learning
a stroke
znak
start learning
character
chińskimi znakami
start learning
Chinese characters
wykrzyknik
start learning
an exclamation mark
kerning, podcinanie
start learning
kerning
dostosować, dopasować
start learning
to adjust
1. odstępy 2. rozmieszczenie
start learning
spacing
konkretny znak
start learning
a particular character
czcionka o zmiennej szerokości/ proporcjonalna po to żeby poprawić nierówny
start learning
a proportional font
po to żeby poprawić nierówny
start learning
in order to correct
nierówny
start learning
uneven
osiągnąć rezultat
start learning
to achieve a result
przyjemny, korzystny
start learning
pleasing
gęstość składu
start learning
tracking
jednakowo
start learning
uniformly
w pewnym przedziale
start learning
over a range
oddziaływać na coś
start learning
to affect sth
ogólny, całkowity
start learning
overall
gęstość
start learning
density
zawierać
start learning
to contain
różna szerokość
start learning
a varying width
czcionka o stałej szerokości znaków
start learning
a monospaced font
zajmować przestrzeń
start learning
to occupy space
ta sama ilość
start learning
the same amount
poziomy
start learning
horizontal
uważać coś za łatwiejsze
start learning
to find sth easier
stąd, tak więc
start learning
thus
popularny, powszechny
start learning
common
ligatura
start learning
a ligature
występować, zdarzać się
start learning
to occur
połączyć
start learning
to join
tworzyć, ukształtować
start learning
to form
poprawiać, ukształtować
start learning
to improve
wygląd
start learning
appearance
tu: gupa trzech liter
start learning
a triplet
cecha
start learning
a feature
nakładać się na siebie
start learning
a smoother transition
połaczenie
start learning
a connection
poprzeczka
start learning
a crossbar
usunąć
start learning
to remove
połączyć
start learning
to join
tworzyć, ukształtować
start learning
to form
poprawiać, ulepszać
start learning
to improve
wygląd
start learning
appearance
tu: grupa trzech liter
start learning
a triplet
nakładać się na siebie
start learning
to overlap
gładsze przejście
start learning
a smoother transition
połączenie
start learning
a connection
poprzeczka
start learning
a crossbar
usunąć
start learning
to remove
konkretny kształt
start learning
the specific shape
zależeć od
start learning
to depend on
otaczający
start learning
surrounding
bliskość
start learning
proximity
łączyć
start learning
to combine
sąsiednia litera
start learning
an adjacent letter
znaczący, rzucający się w oczy
start learning
prominent
zderzać się
start learning
to collide
1. kaptur 2. okap tu: zakończenie
start learning
a hood
wchłonąć
start learning
to absorb
znak "and"
start learning
an ampersand
zbiór, zestaw
start learning
a set
mieć wspólne cechy
start learning
a share common features
konkretna gubość czcionki
start learning
a specific font weight
pisanie kursywą
start learning
italicization
dawniej, poprzednio
start learning
formerly
plik
start learning
a file
powiększyć, zmiejszyć
start learning
to scale up/ down
krótko mówiąc
start learning
in brief
konkrety, przystosowanie
start learning
adjustments
dzielone wyrazy
start learning
split words
sierota? szewc
start learning
an orphan
wdowa? bękart
start learning
a widow
niewielki, skromny
start learning
modest
niedostrzegalny
start learning
unnoticeable
czytelność tj, wygoda czytania; wynika z organizacji tekstu na stronie
start learning
readability - refers to the way in which words and blocks of type are arranged on a page.
czytelność; wynika z organizacji tekstu na stornie
start learning
legibility - refers to how a typedace is designed and how easily you can recognize and read individual letters tight
ciasny, zwarty
start learning
tight
zminiejszyć
start learning
to diminish
odwrotnie, na odwrót
start learning
conversely
linia bazowa
start learning
the baseline
poniżej
start learning
below
wydłużenie dolne
start learning
a desecender
rozciągać się
start learning
to extend
ponad, powyżej
start learning
above
linia środkowa
start learning
the meanline/ midline
określać
start learning
to determine
bez wydłużeń dolnych
start learning
non-ascending
mała litera
start learning
a lowercase latter = a small letter = a minuscue
kończyć się
start learning
to terminate
krój pisma
start learning
a typeface
odległość
start learning
a distance
wysokość małych liter bez wydłużeń
start learning
the x-height
glif, hieroglif
start learning
a glyph
linia wersalików, linia wysokości wielkich liter lit.
start learning
cap heigh
odnosić się do czegoś
start learning
to refer to sth
wielka litera, wersaliki
start learning
a capital letter = cap = qn upper case letter = a majuscule
konkretny, szczególny
start learning
particular (= specific)
w szczególności
start learning
specyfically (= in particular)
płaski; litera blokowa
start learning
flat; a flat letter
w przeciwieństwie do
start learning
as opposed to
spiczasty, ostro zakończony
start learning
pointed
eksponować, pokazać
start learning
to display
być wystawionym
start learning
to be on display
korekta optyczna, wysokość skorygowana
start learning
overshoot
z powodu
start learning
due to
kształt
start learning
a shape
wydawać się/ zdawać się
start learning
to appear
o płaskim wierzchołku/ dole
start learning
flat topped/ bottomed
równy
start learning
equal
stopień
start learning
a degree
porównywanej wielkości
start learning
comparably sized
osiągnąć
start learning
to achieve
zakres, rozciągłość
start learning
an extent
nisko, niski
start learning
low
przekraczać, przewyższać
start learning
to exceed
różnić się
start learning
to vary
zależeć od czegoś
start learning
to dependend on sth
zalecać, polecać
start learning
to recommend
wydłużenie górne
start learning
an ascender
część
start learning
a portion
wywodzący się z łaciny
start learning
Latin-derived
czcionka
start learning
a font
zwiększyć
start learning
to increase
rozpoznawalność
start learning
recognizability
z tego powodu
start learning
for this reason
budowa
start learning
construction
sieć autostrad
start learning
motorway network
wnioskować
start learning
to conclude
badania wykazały
start learning
studies conclude
znak
start learning
a character
chińskimi znakami
start learning
in Chinese characters
cyfry
start learning
numerals
ogonek
start learning
a tail
alfabet łaciński
start learning
the Roman alphabet
zecer
start learning
a typesetter
użycie wielkich liter
start learning
capitalization
akronim czegoś
start learning
an acronym of sth
rzekomy
start learning
supposed
czytelność
start learning
legibility
nieczytelny
start learning
illegible
maszyna do pisania
start learning
a typewriter
nadejście, przejście
start learning
advent
kursywa
start learning
italics
łusty druk; tłustym drukiem
start learning
bold; in bold
skład
start learning
typesetting
skrótowiec literowy
start learning
initialism
ciąg liter
start learning
a string od letters
złożyć, składać
start learning
to set
złożyć coś kursywą
start learning
to set sth in italics
kapitaliki
start learning
small capitals
uniknąć
start learning
to avoid
wyolbrzymić
start learning
to overemphasize
być uważanym za
start learning
to be considered
etykieta sieciowa
start learning
netiquette
pisać na komputerze, maszynie
start learning
to type

You must sign in to write a comment