Administracja rządowa

 0    18 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Status prawny Prezydenta RP.
start learning
O przynależności danego organu do administracji publicznej decydują jego kompetencje. Prezydent nie posiada zbyt wiele komp. administracyjnoprawnych zatem nie jest organem adm. publ.
Kompetencje administracyjnoprawne Prezydenta RP.
start learning
wydawanie aktów normatywnych, funkcja kreująca, zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, wydawanie aktów indywidualnych
Akty normatywne wydawane przez Prezydenta.
start learning
rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzające stan nadzwyczajny, zarządzenia wewnętrzne
Kompetencje kreujące Prezydenta.
start learning
Powoływanie Prezesa RP, członków RM, Pierwszego Prezesa SN i prezesów SN, Prezesa i wiceprezesa TK, Prezesa i wiceprezesów NSA, powoływanie członów KRRiT, Rady Pol. Pien. i in.
Decyzje indywidualne Prezydenta RP.
start learning
nadawanie tytułu profesora, nadawanie orderów i odznaczeń, mianowanie sędziów i generałów, prawo łaski, nadanie obywatelstwa, zgoda na zrzeczenie się obywatestwa.
Organy pomocnicze Prezydenta RP.
start learning
Urząd - kancelaria, organ doradczy - Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Organy centralne podległe Sejmowi.
start learning
Główny Inspektor Pracy i Generalny Inspektor Danych Osobowych. Nie należą do administracji rządowej, ale mają status organów naczelnych.
Co to jest Rada Ministrów?
start learning
Rada Ministrów to naczelny, kolegialny organ państwowy mający władzę wykonawczą. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych czy samorządu terytorialnego.
Skłąd RM.
start learning
Prezes i ministrowie oraz fakultatywnie: wiceprezesi (zależne od woli Prezesa) oraz przewodniczący komitetów powołanych w ustawie (obecnie Komitetu Integracji Europejskiej i Komitetu Badań Naukowych)
Proces powoływania RM.
start learning
Najpierw Prezydent wybiera Prezesa RM, ten ma 14 dni na utworzenie gabinetu, potem wszyscy skłądają przysięgę przed Prezydentem, a następnie ubiegają się o wotum zaufania w Sejmie.
Wymień zadania RM.
start learning
Zapewnienie wykonania ustaw i wydawanie rozporządzeń, kontrolowanie i koordynowanie organów adm. rządowej, działanie w zakresie polityki budżetowej, polityki zagranicznej, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, zewn. i porządku publ., org. własnej pracy
Status członków RM.
start learning
Członkowie RM są częścią organu kolegialng a jednocześnie stanowią samodzielny organ. Mają obowiązek przedkładania projektów aktów normatywnych na posiedzeniach RM. Ich wypowiedzi muszą być zgodne z ogólnym kierunkiem polityki obranym na posiedzeniach.
Organy pomocnicze RM.
start learning
Organy pomocnicze są powoływane przez Prezesa RM z nicjatywy jego lub członka RM. Wyróżniamy komitety stałe inicjujące i przygotowujące rozstrzygnięcia, doraźne - do konkretnej sprawy, rady i zespoły opiniodawcze.
Kancelaria Prezesa RM.
start learning
Powoływana przez Prezesa, pełni funkcję kontrolną, koordynacyjną i informacyjną: wydawanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
Funkcje administracyjne Prezesa RM.
start learning
Kieruje pracami legislacyjnymi RM, wydaje rozporządzenia i zarządzenia, kieruje i sprawuje nadzór nad organami admin. rząd.-powołuje kierowników organów centralnych i wojewodów, sprawuje nadzór nad organami zdecen.-przede wszystkim sam. teryt. etc.
Ministrowie zwykli i bez teki - różnica.
start learning
Minister zwykły kieruje działem lub działami administracji rządowej, a minister bez teki wykonuje jedynie zadania powierzone mu prze Prezesa RM.
Jakie znasz prawne wyznaczniki zakresu działania ministrów?
start learning
Prawnbymi wyznacznikami zakresu działania ministrów są: ustawa o działach administracji rządowej, w której są zawarte zamknięte katalogi spraw należących do poszcz. działów, rozporządzenia Prezea RM określ. szczeg. zakres działania ministrów.
Co jest zawarte w rozporządzeniach Prezesa RM dot. ministrów?
start learning
W rozporządzeniach tych są ustalone uprawnienia ministra dot. budżetu a także dane dot. urzędu oraz podmiotów przez nieg nadzorowanych.

You must sign in to write a comment