4 Production process

 0    124 flashcards    annagrzesiowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prowadzenia badań
start learning
carry out research
woda pitna
start learning
potable water
ustanawiać
start learning
establish
uzgodnić
start learning
agree upon
klauzule
start learning
clauses
komunikować
start learning
communicate
umowa kontraktowa
start learning
contract agreement
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
zdefiniowane
start learning
defined
zawartej
start learning
concluded
odpowiedni dział
start learning
relevant department
zmiany
start learning
changes
udokumentowane
start learning
documented
istniejący kontrakt
start learning
existing contractual
dostępny
start learning
available
W miejsce
start learning
in place for
aktualne
start learning
up to date
niedwuznaczny
start learning
unambiguous
spełnienie
start learning
compliance
legalny
start learning
legal
Dodatki i substancje konserwujące
start learning
additives and preservatives
wymagany
start learning
required
zapewniać
start learning
provide
odpowiednia lokalizacja
start learning
relevant location
przepis
start learning
recipe
nowsza wersja
start learning
update
wpływ
start learning
influence
zgodny z
start learning
complied with
rozwój
start learning
development
Proces produkcyjny
start learning
manufacturing process
process parameters
start learning
parametry procesu
spełnienie wymagań dotyczących produktu
start learning
fulfilment of product requirements
zapewnione przez próby fabryczne
start learning
assured by factory trials
Zasady, reguły
start learning
principles, rules
zgodnie z wytycznymi
start learning
accordance with the guidelines
produkt trwałości
start learning
shelf life product
data ważności
start learning
best before date
brać pod uwagę
start learning
take into account
wyniki testów organoleptycznych
start learning
results of organoleptic tests
rozwój produktów
start learning
product development
oceny organoleptyczne
start learning
organoleptic assessments
etykietowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami
start learning
labelling complies with current legislation
Zalecenia
start learning
recommendations
Firma zapewni
start learning
company shall ensure
procesy zakupowe
start learning
purchasing processes
procesy outsourcowane zostaną zidentyfikowane
start learning
outsourced processes shall be identified
zatwierdzenie i monitorowanie
start learning
approval and monitoring
odpowiedni test
start learning
relevant test
sprawdź informacje żywieniowe
start learning
validate nutritional information
Roszczenia
start learning
claims
wymienione na etykiecie
start learning
mentioned on labelling
analiza
start learning
analysis
niezawodność dostawcy
start learning
supplier reliability
wymagana wydajność
start learning
required performance
sprawdzany regularnie
start learning
reviewed regularly
dokumentacja
start learning
records
powiązane ryzyko
start learning
associated risks
w oparciu o analizę zagrożeń
start learning
based on hazard analysis
harmonogram tych kontroli
start learning
schedule of these checks
dodatkowo sprawdzone
start learning
additionally checked
wymienione w specyfikacji
start learning
mentioned in specification
powiązane ryzyko
start learning
associated risks
określić kluczowe parametry
start learning
determine the key parameters
system kanalizacyjny
start learning
drainage system
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
magazyn zewnętrzny
start learning
outdoor storage
niekorzystny wpływ
start learning
adverse effect
zanieczyszczenie
start learning
contamination
zakurzone powietrze
start learning
dusty air
silne zapachy
start learning
strong smells
czytelne - nieczytelne
start learning
legible - illegible
Analiza chemiczna
start learning
chemical analysis
test przechowywania
start learning
storage test
odpowiedni produkt
start learning
relevant product
informacje dotyczące etykietowania
start learning
labelling information
fabryka na zewnątrz
start learning
factory exterior
czystości i porządku
start learning
clean and tidy
przepływy procesów
start learning
process flows
układ, rozmieszczenie
start learning
layout
przepływy wewnętrzne
start learning
internal flows
odpady
start learning
waste
mapa terenu obejmująca wszystkie budynki
start learning
site map covering all buildings
odbiór towaru do wysyłki
start learning
receipt of goods to dispatch
zaplecze laboratoryjne
start learning
laboratory facilities
wpływa na bezpieczeństwo produktu
start learning
affect product safety
w przypadku mikrobiologicznym
start learning
in case of microbiologically
pleśń
start learning
mould
połączenia między ścianami
start learning
junctions between walls
sufit
start learning
ceiling
Podłogi
start learning
floors
ułatwić czyszczenie
start learning
facilitate cleaning
unieszkodliwianie odpadów
start learning
disposal of waste
kałuże
start learning
puddles
w celu ułatwienia
start learning
in order to facilitate
szyby
start learning
glazing
chronione osłonami odpornymi na strzępienie
start learning
protected by shatter proof covers
bezpieczeństwo produktu
start learning
product safety
legalność, zgodność z prawem
start learning
legality
proces produkcji
start learning
process
konkretne cele
start learning
specyfic objectives
skutecznie komunikowanie się
start learning
effectively communicated
odpowiedni perosnnel
start learning
relevant perosnnel
aby zapewnić
start learning
to ensure
struktura firmy
start learning
the structure of the company
przekazywanie, delegacja odpowiedzialności
start learning
deputation of responscibility
określić odpowiedzialność
start learning
to lay down the responsibility
mieć zastosowanie
start learning
to be applicable
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
start learning
job description
Identyfikacja i udokumentowane mechanizmy
start learning
identifie and documented mechanisms
przedstawiciel IFS
start learning
an IFS representative
aby zapewnić zasoby
start learning
to provide resources
wystarczające zasoby
start learning
sufficient resources
w celu spełnienia wymagań produktu
start learning
to meet product requirements
wdrażać politykę korporacyjną
start learning
to implement corporate policy
wyższe kierownictwo / kierownictwo wyższego szczebla
start learning
senior management
branżowe kodeksy postępowania
start learning
industry codes of practice
zastosowanie
start learning
to apply
bezpośrednio odpowiadać przed
start learning
to have a direct reporting relationship to sb
opracować politykę korporacyjną
start learning
to draw up a corporate policy
zrównoważony rozwój
start learning
sustainability
odpowiednie produkty
start learning
respective products
niezgodność
start learning
non-conformity
ujednolicić
start learning
standardize
standaryzacja
start learning
standardization

You must sign in to write a comment