12. lesson A

 0    60 flashcards    anna21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jak być odpowiedzialnym / musi wziąć odpowiedzialność
start learning
how to be resposible/ must take resposibility
zdolny, zdolność
start learning
able, ability
sznurowadło, wiązać
start learning
tie the shoelace
zawiązać krawat
start learning
knot the tie
zrozumiałe, zrozumienie, kontemplowanie
start learning
understable, comprehend, contemplate
Sprawdź to
start learning
look it over
spójrz na to
start learning
look over it
przeglądał naszą propozycję.
start learning
he was looking our proposal over.
musisz patrzeć ponad drzewo
start learning
you have to look over than tree
stracić to
start learning
loose it
kiedy rozmowa się rozgrzewa
start learning
when the conversation is heating up
na świecie
start learning
in the world
każdy rozwój wiadomości / nieprzyjemna niespodzianka
start learning
every news development/ unpleasant surprise
użyteczny sprzęt
start learning
usable equipment
Wieś
start learning
country side
cisza, wybredna osoba, perspektywa, starość dom
start learning
quietness, picky person, perspective, old age home
wpływ
start learning
impact
Kępa trawy
start learning
patch of grass
kolejny rząd
start learning
successive goverment
być u władzy
start learning
to be in power
zależy od motywacji, jaką otrzymują za dobre wyniki.
start learning
depends on the incentives they are given for performing well.
są dane za dobre wyniki
start learning
they are given for performing well
osiąga dobre wyniki
start learning
performing well
jednakże
start learning
however
on i jego współautorzy postanowili skupić się na doborze ludzi w rządzie, a nie na odpowiedzialności
start learning
he and his co-authors decided to focus on the selection of the people in government, not accountability
demokracje powinny działać lepiej
start learning
democracies should perform better
politycy są odpowiedzialni.
start learning
politicians are accountable.
politycy nie ponoszą odpowiedzialności przed nikim, dlatego powinni działać gorzej
start learning
politicians are not accountable to anyone, so they should perform worse
Sama odpowiedzialność nie może wyjaśnić słabo funkcjonujących demokracji
start learning
Accountability alone cannot explain poorly performing democracies
szybko rozwijające się dyktatury. W tym artykule pokazujemy, że wybór może.
start learning
fast-growing dictatorships. In this paper, we show that selection can.
Ale ważniejsze jest to, że gdy możliwe są kryzysy,
start learning
But the more important takeaway is that when crises are possible,
demokracje osiągają najlepsze wyniki na dłuższą metę,
start learning
democracies perform the best in the long run,
czego można się spodziewać po historii dziewiętnastego i dwudziestego wieku
start learning
which is what you might expect from looking at nineteenth and twentieth century history
Elastyczność jest naprawdę tam, gdzie przodują demokracje. Nie jest to oczywiste i nie tego się spodziewaliśmy na początku
start learning
Flexibility is really where democracies excel. This is not obvious and not what we expected when we started
demokracje przodują
start learning
democracies excel
Po wydrążonym łzawieniu rozległ się potworny huk na zewnątrz kuchni
start learning
A hollow tearing sound was followed by a horrendous crash outside the kitchen windo
przerażające
start learning
horrendous
zwieracz
start learning
contractor
następnie zważ na ostrzeżenie i trzymaj się z daleka, bez względu na niskie koszty, które wykonawca może cię zacytować
start learning
then heed the warning and stay away, regardless of the low cost the contractor may quote you
jakość rządu zależy nie tylko od ludzi u władzy;
start learning
the quality of government does not only depend on the people in power;
obecny rząd
start learning
current government
demokracje, dyktatury
start learning
democracies, dictatorships
być może w innych krajach
start learning
maybe in other countries
demokracja
start learning
democracy
głosowanie w wyborach
start learning
election vote
nasz system polityczny będzie bardziej przypominał dyktaturę
start learning
our political system will be more like a dictatorship
awansują tylko znajomi polityków, którzy sprawują władzę
start learning
only friends of politicians who exercise power will be promoted
wydawać nie swoje pieniądze, aż nadejdzie kryzys
start learning
spend not your money until the crisis comes
my zgodziliśmy sie, że
start learning
we agreed that
następny rząd niszczy to co osiągnął poprzedni
start learning
the next government destroys what the previous one has achieved
tak było przez ostatnie 30 lat
start learning
it has been like this for the last 30 years
za kilka dni wybory do parlamentu
start learning
in a few days parliamentary elections
to będzie najgorszy rząd w naszej najnowszej historii
start learning
this will be the worst government in our recent history
oni chcą wydawać pieniądze na siebie
start learning
they want to spend money on themselves
ci, którzy będą się na to godzili
start learning
those who will agree to it
zwyciężać
start learning
prevail
30 lat temu zamieniliśmy socjalizm na kapitalizm, ale cały czas do nego wracamy
start learning
30 years ago, we exchanged socialism for capitalism, but we are still coming back to it
nasz obecny rząd całkowicie wycofał się z reformy edukacji.
start learning
our current government has completely withdrawn from education reform.
najgorsza cechą rządzących jest arogancja
start learning
arrogance is the worst trait of those in power
cecha
start learning
characteristic

You must sign in to write a comment