09.2017 (2) 1 part

 0    520 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nigdy nie widziałem go tak wściekłego.
start learning
I've never seen him so furious.
wściekły, rozwścieczony
start learning
furious *
Byłem nieźle o to wściekły, mówię ci.
start learning
I was pretty furious about it, I can tell you.
wściekły, rozwścieczony
start learning
furious *
Jego inteligencja mi imponuje.
start learning
His intelligence impresses me.
imponować (komuś), wywierać (na kimś) wrażenie, robić (na kimś) wrażenie
start learning
impress **
Co dziewczyna musi zrobić żeby ci zaimponować?
start learning
What does a girl have to do to impress you?
imponować (komuś), wywierać (na kimś) wrażenie, robić (na kimś) wrażenie
start learning
impress **
pokonać (np. przeszkodę, barierę)
start learning
break through something *
Jej ton głosu był czuły, zatroskany.
start learning
Her tone was tender, anxious.
czuły
start learning
tender **
Ona czule go pocałowała.
start learning
She gave him a tender kiss.
czuły
start learning
tender **
Przedstawię teraz ogólny zarys mojego planu.
start learning
I will now provide an overview of my plan.
przegląd, ogólny zarys
start learning
overview *
Ta idea nie może być pojęta przez prosty umysł.
start learning
This concept cannot be grasped by a simple mind.
pojmować, rozumieć
start learning
grasp **
Oni szli pod rękę.
start learning
They walked arm in arm.
ręka (ramię)
start learning
arm *****
"Myślisz, że możemy to zrobić?" "Powinniśmy przynajmniej spróbować."
start learning
"Do you think we can do it?" "Well, at least we should have a try."
spróbować, podjąć próbę
start learning
have a try
Ona preferuje spanie do późna niż wstawanie wcześnie.
start learning
She prefers sleeping late to getting up early.
preferować
start learning
prefer ***
Gdybyś mógł wybrać, wolałbyś żyć wtedy, czy teraz?
start learning
If you could choose, would you prefer to live then or now?
preferować
start learning
prefer ***
mylący, wprowadzający w błąd
start learning
misleading *
Reklama wprowadzała klientów w błąd.
start learning
• The advertisement was misleading to the customers.
Jego wskazówki były mylące.
start learning
• His clues were misleading.
Ona zaproponowała nam mylącą interpretację jego słów.
start learning
• She offered us a misleading interpretation of his words.
zmylić, wprowadzić w błąd
start learning
mislead past tense misled, past participle misled
On pracuje jako projektant wnętrz.
start learning
He works as an interior designer.
wnętrze
start learning
interior **
Chciałbyś zobaczyć wnętrze zamku?
start learning
Would you like to see the interior of the castle?
wnętrze
start learning
interior **
Ceremonia została przeprowadzona w godny podziwu sposób.
start learning
The ceremony was performed in an admirable manner.
godny podziwu, zachwycający
start learning
admirable
On mówił z godną podziwu szczerością.
start learning
He spoke with admirable sincerity.
godny podziwu, zachwycający
start learning
admirable
On jest zatwardziałym kawalerem.
start learning
He is a confirmed bachelor.
kawaler
start learning
bachelor *
Przed ślubem, wszyscy jego nieżonaci przyjaciele urządzili zabawę.
start learning
Before the wedding, all his bachelor friends had a party.
kawaler
start learning
bachelor *
podsumowywać coś synonim: summarise
start learning
sum up something *
Podsumowując, mieliśmy bardzo produktywny rok.
start learning
• To sum up, we've had a very productive year.
Czas na podsumowanie naszego spotkania i zakończenie pracy.
start learning
• It's time to sum up our meeting and call it a day.
Ten dokument podsumowuje działalność firmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
start learning
• This document sums up the company's activity over the past decade.
istota (czegoś)
start learning
sum **
Nie zrozumiałam istoty przemowy.
start learning
• I didn't understand the sum of the speech.
Nie zrozumiałam istoty przemowy.
start learning
I didn't understand the sum of the speech.
istota (czegoś)
start learning
sum **
rozszerzony
start learning
dilated
wskazywać trop
start learning
clue **
przeglądać, kartkować (np. książkę, magazyn)
start learning
browse
przeglądać (np. towar w sklepie), rozglądać się (po sklepie)
start learning
browse
"Czy mogę w czymś pomóc?" "Dziękuję, tylko się rozglądam."
start learning
• "May I help you?" "Thank you, I'm just browsing."
Ona trochę się rozejrzała, po czym podniosła parę butów.
start learning
• She browsed a while, then picked up a pair of shoes.
Lubię przeglądnąć książkę, zanim zacznę ją czytać.
start learning
• I like to browse through a book before reading it.
"Czy mogę w czymś pomóc?" "Dziękuję, tylko się rozglądam."
start learning
"May I help you?" "Thank you, I'm just browsing."
przeglądać (np. towar w sklepie), rozglądać się (po sklepie)
start learning
browse
kasa (w supermarkecie)
start learning
checkout
Przepraszam, że się spóźniłem - stałem w kolejce do kasy w supermarkecie.
start learning
• Sorry I'm late - I was queuing at the checkout in a supermarket.
wymeldowanie (np. o określonej porze w hotelu)
start learning
checkout
odwilż
start learning
thaw
Odwilż może spowodować miejscowe podtopienia.
start learning
• The thaw may cause local floodings.
drewno (używane w budownictwie)
start learning
timber ** British English, lumber ** American English
Ich dom jest zrobiony z drewna.
start learning
• Their house is made from timber.
Ich dom jest zrobiony z drewna.
start learning
Their house is made from timber.
drewno (używane w budownictwie)
start learning
timber ** British English, lumber * American English
Choroba przykuła go do łóżka.
start learning
The illness confined him to his bed.
zamykać (np. w pokoju, w celi, w getcie)
start learning
confine **
gaśnica
start learning
extinguisher
bezpieczeństwo synonim: security
start learning
safety ****
Zapnijcie swoje pasy. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, pamiętajcie.
start learning
• Put your seatbelts on. Safety first, remember.
Z powodów bezpieczeństwa, powinieneś mieć gaśnicę w swoim samochodzie.
start learning
• For safety reasons, you should have a fire extinguisher in your car.
Mary najbardziej przejmowała się bezpieczeństwem jej dzieci.
start learning
• Mary cared for her children's safety the most.
Ojciec powinien dbać o bezpieczeństwo swojej rodziny.
start learning
• A father should take care of his family's safety.
magazyn, skład
start learning
warehouse **
On zobaczył przed sobą magazyn.
start learning
• He saw the warehouse ahead.
Sprzedawca wziął nas z powrotem do magazynu.
start learning
• A clerk took us back to the warehouse.
On przebiegł przez magazyn do przeciwległego końca.
start learning
• He ran across the warehouse to the opposite end.
owal
start learning
oval
Jej twarz była regularnym owalem z wielkimi oczami.
start learning
• Her face was a regular oval with big eyes.
Lustro było owalnego kształtu.
start learning
• The mirror was shaped in oval.
dyrygent
start learning
conductor *
Spójrzmy na następnego dyrygenta, Richarda Straussa.
start learning
• Let's look at the next conductor, Richard Strauss.
bliskość
start learning
vicinity
Jego bliskość sprawia, że nie czuję się bezpieczna.
start learning
• His vicinity doesn't make me feel safe.
w pobliżu czegoś, w sąsiedztwie czegoś, w okolicy czegoś
start learning
in the vicinity of something
W sąsiedztwie był kiedyś stary kościółek.
start learning
• There used to be an old church in the vicinity.
Mieszkaliśmy w pobliżu dużej fabryki.
start learning
• We lived in the vicinity of a large factory.
Morderca był wciąż w pobliżu.
start learning
• The murderer was still in the immediate vicinity.
otoczenie, pobliże, sąsiedztwo, okolica
start learning
vicinity
Uważam, że najpierw trzeba zadbać o to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu.
start learning
• I believe we should first deal with the situation in our immediate vicinity.
Gdzieś w tej okolicy powinien znajdować się przystanek autobusowy.
start learning
• There should be a bus stop in this vicinity.
Gdzieś w tej okolicy powinien znajdować się przystanek autobusowy.
start learning
There should be a bus stop in this vicinity.
otoczenie, pobliże, sąsiedztwo, okolica
start learning
vicinity
romans synonim: affair
start learning
romance **
To nie było nic poważnego, po prostu wakacyjny romans.
start learning
• It wasn't anything serious, just a holiday romance.
Wciąż nie mogę dojść do siebie po tym romansie.
start learning
• I still can't get over this romance.
uczucie (miłości lub przyjaźni do kogoś), przywiązanie
start learning
affection *
Czy nie czujesz do niego żadnego przywiązania?
start learning
• Don't you feel any affection towards him?
On spojrzał na nią z uczuciem.
start learning
• He looked at her with affection.
Czułam do niego rosnące przywiązanie.
start learning
• I felt a growing affection for him.
wzdychać, westchnąć
start learning
sigh ***
Jane westchnęła i wstała.
start learning
• Jane sighed and got up.
"Wiem to", on westchnął.
start learning
• "I know that," he sighed.
"Wiem to", on westchnął.
start learning
"I know that," he sighed.
wzdychać, westchnąć
start learning
sigh ***
Jane westchnęła i wstała.
start learning
Jane sighed and got up.
wzdychać, westchnąć
start learning
sigh ***
krwisty, niedosmażony (o mięsie)
start learning
rare *** stopień wyższy rarer, stopień najwyższy the rarest
Lubię krwiste steki. One są przepyszne.
start learning
• I like rare steaks. They're delicious.
Mięso jest niedosmażone, nie będę go jadł.
start learning
• The meat is rare, I won't eat it.
trampolina (na basenie)
start learning
diving board, springboard
On skoczył z najwyższej trampoliny na basenie.
start learning
• He jumped off the highest diving board at the pool.
Nie każdy basen ma trampolinę.
start learning
• Not every pool has a diving board.
Boję się skakania z trampolin.
start learning
• I'm scared of jumping off diving boards.
drzemka
start learning
doze
On położył się na kanapie i zrobił sobie drzemkę.
start learning
• He laid down on the couch and went for a doze.
On położył się na kanapie i zrobił sobie drzemkę.
start learning
He laid down on the couch and went for a doze.
drzemka
start learning
doze
zdrzemnąć się, drzemać
start learning
doze
Muszę się zdrzemnąć na pół godziny.
start learning
• I need to doze off for half an hour.
zdrzemnąć się, zasnąć
start learning
doze off, drowse off
Chyba na chwilę się zdrzemnę.
start learning
• I think I'll doze off for a moment.
Muszę się zdrzemnąć na pół godziny.
start learning
I need to doze off for half an hour.
zdrzemnąć się, drzemać
start learning
doze
korespondent (dziennikarz, reporter)
start learning
correspondent ***
Korespondent CNN został zaatakowany przez uczestników zamieszek.
start learning
• A CNN correspondent was attacked by the participants of the riot.
Podróże międzynarodowe to ważna część pracy każdego korespondenta.
start learning
• International travel is an important part of any correspondent's job.
być zamieszanym
start learning
be involved **
Nie mogę uwierzyć, że on mógłby być zamieszany w coś takiego.
start learning
• I can't believe he'd be involved in anything like this.
On zaprzecza, że był zamieszany w jakąkolwiek działalność przestępczą.
start learning
• He denies that he was involved in any criminal activity.
zarządzanie
start learning
management ****
On jest doświadczony w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
start learning
• He's experienced in human resource management.
Studiuję zarządzanie biznesem.
start learning
• I'm studying business management.
• The company lost money because of bad management.
start learning
• The company lost a lot of money because of bad management.
The company lost a lot of money due to bad management.
start learning
Firma straciła dużo pieniędzy z powodu złego zarządzania.
żenujący, wprawiający w zakłopotanie
start learning
embarrassing *
To wszystko zdaje się być teraz raczej żenujące, nieprawdaż?
start learning
• It all seems rather embarrassing now, doesn't it?
Sytuacja była żenująca dla wszystkich.
start learning
• The situation was embarrassing for everyone.
To takie żenujące, pomyślała.
start learning
• This is just so embarrassing, she thought.
odmiana (np. grypy, rośliny), szczep (np. bakterii), rasa (zwierzęcia)
start learning
strain **
Ona złapała nową odmianę grypy.
start learning
• She caught a new strain of flu.
To musi być jakaś niebezpieczna odmiana grypy.
start learning
• It must be some dangerous strain of influenza.
Nasi naukowcy odkryli nowy szczep bakterii.
start learning
• Our scientists discovered a new strain of bacteria.
pieczony
start learning
baked *
Przygotowałem dla ciebie pieczone jabłka.
start learning
• I prepared baked apples for you.
Uwielbiam pieczone ziemniaki, które robi moja mama.
start learning
• I love baked potatoes that my mum makes.
socjologia
start learning
sociology *
On posiada stopień naukowy w dziedzinie socjologii.
start learning
• He's got a degree in sociology.
autostopowicz
start learning
hitchhiker, hitcher
Wzięliśmy autostopowicza w drodze powrotnej.
start learning
• We picked up a hitchhiker on our way back.
Wzięliśmy autostopowicza w drodze powrotnej.
start learning
We picked up a hitchhiker on our way back.
autostopowicz
start learning
hitchhiker, hitcher
autostop, podróż autostopem
start learning
hitchhiking, hitch-hiking
akceptowalny, zadowalający, możliwy do przyjęcia
start learning
acceptable **, admittable **
On nie miał na to zadowalającej odpowiedzi.
start learning
• He had no acceptable answer for that.
Oni uznali naszą ofertę za zadowalającą.
start learning
• They considered our offer acceptable.
Warunki były do przyjęcia.
start learning
• The conditions were acceptable.
obgadywać (np. kogoś), plotkować American English informal synonimy: badmouth, backbite
start learning
dish ***
Nie chcę jej obgadywać, jest moją przyjaciółką.
start learning
• I don't want to dish her, she's my friend.
To niesprawiedliwe, żeby go obgadywać, jest miłą osobą.
start learning
• It's not fair to dish him, he's a nice person.
Nie plotkuj, nie chcę tego słuchać.
start learning
• Don't dish, I don't want to hear it.
obmawiać, obgadywać, oczerniać informal synonimy: badmouth, dish
start learning
backbite
nieostrożny, nieuważny synonim: casual
start learning
careless
Chłopiec był nieostrożny i przeszedł przez ulicę na czerwonym świetle.
start learning
• The boy was careless and crossed the street on a red light.
Nieuważni uczniowie robią niedbałe notatki.
start learning
• Careless students take sloppy notes.
Chłopiec był nieostrożny i przeszedł przez ulicę na czerwonym świetle.
start learning
The boy was careless and crossed the street on a red light.
nieostrożny, nieuważny
start learning
careless
Nieuważni uczniowie robią niedbałe notatki.
start learning
Careless students take sloppy notes.
nieostrożny, nieuważny
start learning
careless
niestaranny, niedbały (np. pismo, praca)
start learning
sloppy
niedbały, niechlujny
start learning
sloppy
Paul jest taki niechlujny, zawsze rozleje coś na podłogę.
start learning
• Paul's so sloppy - he always spills something on the floor.
Paul jest taki niechlujny, zawsze rozleje coś na podłogę.
start learning
Paul's so sloppy - he always spills something on the floor.
niedbały, niechlujny
start learning
sloppy
mżawka, kapuśniaczek, deszczyk synonimy: drizzling, mizzle
start learning
drizzle
To był tylko kapuśniaczek, więc nie potrzebowałem parasola.
start learning
• It was only a drizzle, so I didn't need an umbrella.
rezerwuar, zbiornik
start learning
reservoir *
Wyciek ze zbiornika zawierającego silnie toksyczny czerwony szlam kosztował życie co najmniej 3 osób.
start learning
• A spill from a reservoir containing highly toxic red sludge cost the lives of at least three people.
trawka, marihuana informal synonimy: weed, broccoli
start learning
pot ***
On siedział na ławce paląc marihuanę.
start learning
• He was sitting on a bench smoking pot.
Moja matka znalazła trochę trawki w mojej torbie.
start learning
• My mother found some pot in my bag.
małe dziecko (uczące się chodzić), brzdąc, berbeć, szkrab
start learning
toddler *
Ostatni raz, gdy cię widziałem, byłeś szkrabem.
start learning
• The last time I saw you, you were a toddler.
Nie możemy zrobić grilla, ponieważ nie mamy węgla drzewnego.
start learning
We can't have a barbecue because we don't have any charcoal.
grill
start learning
barbecue *, barbeque American English, BBQ informal, barbie Australian English informal
inicjatywa (działanie rozpoczynające)
start learning
initiative ***
On nie przejawiał inicjatywy w podrywaniu kobiet.
start learning
• He showed no initiative in hitting on women.
Kto ma inicjatywę, żeby rozpocząć zebranie?
start learning
• Who's got the initiative to start the meeting?
przystawiać się do kogoś, zarywać do kogoś, uderzać do kogoś, podrywać kogoś informal
start learning
hit on somebody
Przystawiasz się do mnie?
start learning
• Are you hitting on me?
Przystawiasz się do mnie?
start learning
Are you hitting on me?
przystawiać się do kogoś, zarywać do kogoś, uderzać do kogoś, podrywać kogoś informal
start learning
hit on somebody
tablica odlotów (na lotnisku), tablica odjazdów (na dworcu)
start learning
departures board, departure board
Nie mogę rozróżnić wyrazów na tablicy odlotów.
start learning
• I can't make out the words on the departures board.
Znajdź swój lot na tablicy odlotów.
start learning
• Look up your flight on the departures board.
W tym terminalu nie ma tablicy odlotów.
start learning
• There is no departures board at this terminal.
spuchnięty, opuchnięty, napuchnięty
start learning
swollen
Jej usta były spuchnięte i wysuszone.
start learning
• Her mouth was swollen and dry.
Macy westchnęła i otworzyła opuchnięte oczy.
start learning
• Macy sighed and opened her swollen eyes.
Jej kostka jest spuchnięta i bardzo obolała.
start learning
• Her ankle is swollen and very painful.
lodowiec
start learning
glacier, *
Ten lodowiec zawsze jest w ruchu, więc musimy być ostrożni.
start learning
• This glacier's always moving, so we have to be careful.
morał
start learning
moral
Morał jest prosty - nie ufaj nieznajomym.
start learning
• The moral is simple - don't trust strangers.
Nie rozumiem - jaki jest morał tej historii?
start learning
• I don't understand - what is the moral of the story?
grzejnik
start learning
heater *
Nie zapomnij wyłączyć grzejnika, kiedy będziesz wychodził.
start learning
• Don't forget to turn the heater off when you go out.
Mam w pokoju tylko mały grzejnik elektryczny.
start learning
• I only have a small electric heater in my room.
Ten grzejnik nie ogrzewa całego pokoju.
start learning
• This heater doesn't warm up the whole room.
Baza została podpalona przez inny oddział.
start learning
The station was set on fire by another troop.
baza (np. wojskowa)
start learning
station ****
być na bieżąco z czymś
start learning
keep up with something
potwierdzać, kwitować, zatwierdzać
start learning
confirm ***
Muszę potwierdzić datę spotkania.
start learning
• I must confirm the date of the meeting.
Proszę potwierdzić otrzymanie paczki.
start learning
• Please confirm the receipt of the package.
On potwierdził moje obawy.
start learning
• He confirmed my fears.
Zadzwoń do mnie, żeby zatwierdzić datę naszego spotkania.
start learning
• Call me to confirm the date of our meeting.
pilny, staranny, sumienny, gorliwy (np. uczeń)
start learning
diligent
Nie wszyscy moi uczniowie są pilni.
start learning
• Not all my students are diligent.
Jeśli jesteś starannym pracownikiem, dostaniesz awans.
start learning
• If you are a diligent employee, you will get a promotion.
rozszerzony, powiększony
start learning
extended **
Ta szkoła była kilkakrotnie powiększana od 2005 roku.
start learning
• This school has been extended several times since 2005.
poszerzać, rozszerzać, rozszerzyć (np. drogę, przejazd) synonim: widen
start learning
broaden *
Oni naprawili mój rower bez dodatkowej opłaty.
start learning
They fixed my bike at no extra charge.
koszt, opłata (np. za gaz, prąd, telefon), taksa
start learning
charge *****
Masz takie staranne pismo!
start learning
You have such neat handwriting!
staranny, porządny (np. pismo odręczne)
start learning
neat **
Nie ma szans, żeby ona zmieniła zdanie.
start learning
There's no chance that she will change her mind.
szansa, możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi)
start learning
chance *****
Jakie są ich szanse na sukces?
start learning
What are their chances of success?
szansa, możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi)
start learning
chance *****
Ten kraj był dawną kolonią hiszpańską.
start learning
This country was a former Spanish colony.
dawny, były, niegdysiejszy
start learning
former
Posiadam kompletną kolekcję północnoamerykańskich motyli.
start learning
I have an entire collection of Northern Amercian butterflies.
cały (np. cały dzień), całkowity, kompletny
start learning
entire ****
Wendy miała częste ataki migreny.
start learning
Wendy had frequent attacks of migraine.
migrena
start learning
migraine
Czuję że łapie mnie migrena i nie mogę wytrzymać.
start learning
I feel my migraine coming on and I simply cannot cope.
migrena
start learning
migraine
W centrum nie ma gdzie zaparkować.
start learning
There's nowhere to park in the city centre.
centrum miasta
start learning
city centre British English, town centre British English, downtown American English
rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą) formal
start learning
address ****
Zajmiemy się tym wkrótce.
start learning
• We will address it shortly.
Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.
start learning
• The government tries to address the issue of black economy.
Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.
start learning
The government tries to address the issue of black economy.
rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą) formal
start learning
address ****
Nie dostaliśmy żadnego pełnomocnictwa od ludu na takie działanie.
start learning
We were given no mandate from the people to do this.
mandat (np. poselski), pełnomocnictwo
start learning
mandate **
ukryć coś, skryć coś formal
start learning
conceal something
Ścieżka była ukryta przez długą trawę.
start learning
• The path was concealed by long grass.
Pieniądze były tak sprytnie ukryte, że policja nie mogła ich znaleźć.
start learning
• The money was so cleverly concealed that the police couldn't find it.
Każdy poczuł ulgę, jak znaleźliśmy brakującą wtyczkę.
start learning
Everyone felt relief when we found the missing plug.
wtyczka
start learning
plug **
Ciągnij za wtyczkę, nie za przewód.
start learning
Pull the plug, not the cord.
wtyczka
start learning
plug **
Prawo jest ustanowione nie bez powodu.
start learning
The law is constituted for a reason.
ustanawiać, tworzyć
start learning
constitute **
Ich przyjęcie ślubne musiało kosztować fortunę!
start learning
Their wedding reception must have cost a fortune!
przyjęcie ślubne
start learning
wedding reception, reception **
cofnąć się, odsunąć (od czegoś lub kogoś), odskoczyć
start learning
recoil
Ona odskoczyła z przerażeniem.
start learning
• She recoiled in horror.
Ona odskoczyła z przerażeniem.
start learning
She recoiled in horror.
cofnąć się, odsunąć (od czegoś lub kogoś), odskoczyć
start learning
recoil
zataczanie się, chwianie się
start learning
reeling
wirowanie
start learning
reeling
wirować
start learning
reel *
zataczać się, chwiać się
start learning
reel *
On nie kłopotał się, żeby poprawić ten cytat.
start learning
He did not trouble to correct the quotation.
cytat
start learning
quote **, quotation *, quot., citation *
W tym stanie marihuana jest zalegalizowana jeśli chcesz ją kupić, ale nie możesz sam hodować na własny użytek.
start learning
In this state cannabis is legalized if you want to buy it, but you can't grow it yourself.
haszysz, konopie indyjskie, marihuana British English
start learning
cannabis
korzystny
start learning
favourable ** British English, favorable ** American English
Wagon był tak pełny, że nie mogliśmy znaleźć miejsca.
start learning
The carriage was so full that we couldn't find a seat.
wagon osobowy
start learning
carriage * British English, coach **** British English, car ***** American English
Do trzech razy sztuka!
start learning
Third time lucky!
trzeci
start learning
third
Moje prawo jazdy wygasa trzeciego maja.
start learning
My driving licence expires on the third of May.
trzeci
start learning
third
luksusowy, kosztowny, elegancki
start learning
fancy *
On zaprosił mnie do luksusowej restauracji.
start learning
• He invited me to a fancy restaurant.
Jej przyjęcie urodzinowe było bardzo eleganckie.
start learning
• Her birthday party was very fancy.
On jeździ luksusowym samochodem.
start learning
• He drives a fancy car.
Miała na sobie elegancką sukienkę.
start learning
• She wore a fancy dress.
Kupiłem ozdobny zegar do mojej sypialni.
start learning
I bought a fancy clock to my bedroom.
fantazyjny, wymyślny, ozdobny
start learning
fancy **
Jego komentarze są zawsze taktowne.
start learning
His remarks are always considerate.
taktowny, liczący się z innymi, uprzejmy
start learning
considerate
To bardzo uprzejme, że pan przyszedł.
start learning
It's very considerate of you to come.
taktowny, liczący się z innymi, uprzejmy
start learning
considerate
Ona jest bardzo uprzejmą osobą.
start learning
She's a very considerate person.
taktowny, liczący się z innymi, uprzejmy
start learning
considerate
Kelnerka była uprzejma, więc daliśmy jej hojny napiwek.
start learning
The waitress was courteous, so we gave her a generous tip.
uprzejmy
start learning
courteous
Obsługa baru jest skuteczna i grzeczna, zawsze pogodna.
start learning
The bar staff are efficient and courteous, always cheerful.
uprzejmy
start learning
courteous
Inżynierowie usiłują znaleźć źródło problemu.
start learning
Engineers are endeavouring to locate the source of the problem.
starać się, postarać się, usiłować, próbować, spróbować
start learning
endeavour, endeavor * American English
Ona napisała podanie do dziekana, ale on je odrzucił.
start learning
She wrote an application to the dean, but he turned it down.
dziekan (pozycja administracyjna na uczelni)
start learning
dean ***
Dowody wskazują na ciebie albo kogoś z twojej drużyny.
start learning
All the evidence points back to you or someone from your team.
dowód, dowody
start learning
evidence *****
Czy ta srebrna bransoletka jest fałszywa?
start learning
Is this silver bracelet fake?
srebrny (zrobiony ze srebra)
start learning
silver ***
fałszywy, podrobiony, nieprawdziwy, sztuczny synonimy: false, counterfeit
start learning
fake *
Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.
start learning
• I have reasons to believe that this signature is fake.
Nigdy nie kupiłabym sztucznego futra.
start learning
• I would never buy fake fur.
On ma podrobiony paszport.
start learning
• He has a fake passport.
Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.
start learning
I have reasons to believe that this signature is fake.
fałszywy, podrobiony, nieprawdziwy, sztuczny
start learning
fake **
podający się za, udający (o osobie)
start learning
fake *
Ona okazała się być osobą udającą prawnika.
start learning
• She turned out to be a fake lawyer.
zachęcać, mobilizować, przekonywać
start learning
encourage ****
Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.
start learning
• My friends are encouraging me to take part in the competition.
Byliśmy w szkole zachęcani do nauki języków obcych.
start learning
• We were encouraged to learn foreign languages at school.
Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.
start learning
• The traffic encouraged many people to use trains.
Możesz także przekonać swoich przyjaciół, żeby przyszli i pomogli.
start learning
• You can also encourage your friends to come and help.
Przekonała mnie, żebym spotkał się z jej bratem.
start learning
• She encouraged me to meet with her brother.
Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.
start learning
My friends are encouraging me to take part in the competition.
zachęcać, mobilizować, przekonywać
start learning
encourage ****
Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.
start learning
The traffic encouraged many people to use trains.
zachęcać, mobilizować, przekonywać
start learning
encourage ****
spotkanie, kontakt, zetknięcie
start learning
encounter **
Pamiętam mój pierwszy kontakt ze smartfonem. Nie miałem pojęcia, jak zacząć.
start learning
• I remember my first encounter with a smartphone. I had no idea how to start with it.
Nasze spotkanie było niemiłą niespodzianką.
start learning
• Our encounter was an unpleasant surprise.
napotykać, spotykać, natykać się formal synonim: come across something
start learning
encounter ***
Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.
start learning
• We encountered some difficulties when trying to apply for a visa.
Nie spotkałam wielu Amerykanów.
start learning
• I haven't encountered many Americans.
Nie chcę się na ciebie natknąć, ty zawsze oszukujesz.
start learning
• I don't want to encounter you, you always cheat.
Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.
start learning
We encountered some difficulties when trying to apply for a visa.
napotykać, spotykać, natykać się formal
start learning
encounter ***
Nie plotkuj, nie chcę tego słuchać.
start learning
Don't dish, I don't want to hear it.
obgadywać (np. kogoś), plotkować American English informal
start learning
dish ***
Pieniądze były tak sprytnie ukryte, że policja nie mogła ich znaleźć.
start learning
The money was so cleverly concealed that the police couldn't find it.
ukryć coś, skryć coś formal
start learning
conceal something
dżdżysty, mżysty
start learning
drizzly
najbliższa rodzina
start learning
immediate family
spotkanie rodzinne
start learning
family gathering
Mój tata lubi żartować na spotkaniach rodzinnych.
start learning
• My dad likes to make jokes during family gatherings.
Nasze spotkania rodzinne są miłą tradycją.
start learning
• Our family gatherings are a nice tradition.
Porozmawiajmy o tym na spotkaniu rodzinnym.
start learning
• Let's talk about this at the family gathering.
Nasze spotkania rodzinne są miłą tradycją.
start learning
Our family gatherings are a nice tradition.
spotkanie rodzinne
start learning
family gathering
być cechą dziedziczną (w czyjejś rodzinie)
start learning
run in the family, run in somebody's family
hotel prowadzony przez rodzinę
start learning
family-run hotel
sumienny, skrupulatny
start learning
conscientious
On był skrupulatnym pracownikiem, zawsze troszczącym się o detale.
start learning
• He was a conscientious worker, always caring for details.
On był skrupulatnym pracownikiem, zawsze troszczącym się o detale.
start learning
He was a conscientious worker, always caring for details.
sumienny, skrupulatny
start learning
conscientious
On nie podzielał jej entuzjazmu co do tego pomysłu.
start learning
He didn't share her enthusiasm for the idea.
entuzjazm
start learning
enthusiasm **
stanowczość, zdecydowanie
start learning
decisiveness
prosperować (o przedsiębiorstwie), odnosić sukcesy (o osobie), cieszyć się powodzeniem (w życiu) formal
start learning
thrive ** past tense thrived, past tense throve, past participle thrived
Ich firma świetnie prosperuje.
start learning
• Their company is thriving.
ze zrozumieniem
start learning
comprehendingly
niezdecydowany, chwiejny, niepewny
start learning
indecisive
Nie możesz polegać na chwiejnych ludziach.
start learning
• You cannot rely on indecisive people.
Dlaczego zawsze jestem taki niezdecydowany?
start learning
• Why am I always so indecisive?
agresywny, brutalny (o osobie) synonim: aggressive
start learning
violent ***
On jest agresywną i nieprzystępną osobą.
start learning
• He is a violent and unapproachable person.
Boję się tego mężczyzny, bo jest agresywnym typem.
start learning
• I'm afraid of this man, because he's a violent type.
skryty, tajemniczy (o osobie), zakonspirowany (np. plan) synonim: mysterious
start learning
secretive
skryty synonim: secretive
start learning
mysterious **
On nigdy nie mówi o sobie - jest taki skryty.
start learning
• He never talks about himself - he's so mysterious.
Nie bądź taki skryty, opowiedz mi o swoim życiu.
start learning
• Don't be so mysterious, tell me about your life.
Nie bądź taki skryty, opowiedz mi o swoim życiu.
start learning
Don't be so mysterious, tell me about your life.
skryty
start learning
mysterious **
łatwowierny
start learning
gullible
To niesamowite jacy ludzie są łatwowierni, powiedział do siebie.
start learning
• It's amazing how gullible people are, he said to himself.
Chciałbym dowiedzieć się, czy on jest tak łatwowierny jak mówisz.
start learning
• I'd like to find out if he's as gullible as you say.
Z pewnością nie byłaś na tyle łatwowierna, żeby w to wszystko uwierzyć?
start learning
• Surely you weren't gullible enough to believe all that?
On jest niesamowicie łatwowierny i wierzy we wszystko, co mu się powie.
start learning
• He is extremely gullible and believes anything someone tells him.
naiwny
start learning
naive *, naïve *, naïf *
"Jesteś trochę naiwna, kochanie", on powiedział.
start learning
• "You're a bit naive, darling," he said.
Byłem taki naiwny - wierzyłem we wszystko, co ona mi powiedziała.
start learning
• I was so naive - I believed everything she told me.
Twoje dziecko jest trochę naiwne.
start learning
• Your child is a bit naive.
Byłem taki naiwny - wierzyłem we wszystko, co ona mi powiedziała.
start learning
I was so naive - I believed everything she told me.
naiwny
start learning
naive *, naïve, naïf
Z pewnością nie byłaś na tyle łatwowierna, żeby w to wszystko uwierzyć?
start learning
Surely you weren't gullible enough to believe all that?
łatwowierny
start learning
gullible
łagodny, spokojny, pogodny (np. o dziecku)
start learning
placid
szczupły synonim: slender
start learning
slim *
Ona jest bardzo szczupła.
start learning
• She's very slim.
Po prostu uwielbiam szczupłe dziewczyny!
start learning
• I simply love slim girls!
Ona jest bardzo szczupła.
start learning
She's very slim.
szczupły
start learning
slim **
Jim był niski i przysadzisty.
start learning
Jim was short and stocky.
krępy, przysadzisty
start learning
stocky
krępy, przysadzisty
start learning
stocky
Jim był niski i przysadzisty.
start learning
• Jim was short and stocky.
On był krępym mężczyzną o poważnej twarzy.
start learning
• He was a stocky man with a no-nonsense kind of face.
Jako przysadzisty i wielki mężczyzna, on ma budowę gracza rugby.
start learning
• As a stocky and huge man, he has a rugby player's build.
okrągły, zaokrąglony (np. pomidor)
start learning
plump
drobny, filigranowy (o figurze kobiecej)
start learning
petite
chudy, tyczkowaty
start learning
lanky
Jego ramiona, nogi i tors są nierealistycznie długie i tyczkowate.
start learning
• His arms, legs and torso are unrealistically long and lanky.
On nie mógł wsadzić swojego tyczkowatego ciała do samochodu.
start learning
• He couldn't get his lanky frame into the small car.
On wytarł usta serwetką.
start learning
He wiped his mouth with a napkin.
serwetka
start learning
napkin *, table napkin, serviette British English
Więc muszę to otworzyć, żeby się przekonać?
start learning
So I have to open it in order to find out?
żeby coś zrobić, aby coś zrobić, w celu zrobienia czegoś
start learning
in order to do something
Jednak aby go odkryć, musimy tam polecieć.
start learning
But in order to find it, we have to go there.
żeby coś zrobić, aby coś zrobić, w celu zrobienia czegoś
start learning
in order to do something
Z mojego doświadczenia wiem, że słowa mogą ranić.
start learning
In my experience, I know that words can hurt.
doświadczenie życiowe, wiedza o życiu
start learning
experience *****
Sprzedawca wziął nas z powrotem do magazynu.
start learning
A clerk took us back to the warehouse.
magazyn, skład
start learning
warehouse **
Powinieneś walczyć ze swoimi słabymi stronami.
start learning
You should fight with your weaknesses.
słabe strony
start learning
weaknesses *
Ludzie pracujący w tej samej firmie mogą mieć trudności w tej sprawie.
start learning
People within the same company may be at odds on the issue.
trudności, przeciwieństwa
start learning
odds **
Kałamarnica nie może wyjść z wody.
start learning
A squid can't come out of the water.
kalmar, kałamarnica
start learning
squid
Ona praktycznie nie ma pieniędzy.
start learning
She practically has no money.
niemal, praktycznie, właściwie spoken
start learning
practically **
niemal, praktycznie, właściwie spoken
start learning
practically **
Właściwie opowiedziałem ci całą historię mojego życia.
start learning
• I practically told you the whole story of my life.
Ona praktycznie nie ma pieniędzy.
start learning
• She practically has no money.
Dom był niemal pusty.
start learning
• The house was practically empty.
Dom był niemal pusty.
start learning
The house was practically empty.
niemal, praktycznie, właściwie spoken
start learning
practically **
Nie wszyscy moi uczniowie są pilni.
start learning
Not all my students are diligent.
pilny, staranny, sumienny, gorliwy (np. uczeń)
start learning
diligent
nieczytelny
start learning
illegible
Jego pismo jest kompletnie nieczytelne.
start learning
• His handwriting is completely illegible.
Jego pismo jest kompletnie nieczytelne.
start learning
His handwriting is completely illegible.
nieczytelny
start learning
illegible
czytelny
start learning
legible
Jeśli jesteś starannym pracownikiem, dostaniesz awans.
start learning
If you are a diligent employee, you will get a promotion.
pilny, staranny, sumienny, gorliwy (np. uczeń)
start learning
diligent
dobry stan zdrowia
start learning
well-being **, wellbeing **
Na twoim miejscu nie martwiłbym się jego stanem zdrowia.
start learning
• I wouldn't worry too much about his well-being if I were you.
dobre samopoczucie
start learning
well-being **, wellbeing **
Dobrego samopoczucia ludzi nie można tak po prostu zobrazować za pomocą współczynnika lub krzywej.
start learning
• People's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.
rumienić się, zarumienić się, zaczerwienić się (ze wstydu) synonimy: crimson, colour
start learning
blush *
Jane zarumieniła się i zmieniła temat.
start learning
• Jane blushed and changed the subject.
Ona zarumieniła się i zamilkła.
start learning
• She blushed and fell silent.
On zaczerwienił się, jakby złapano go nago.
start learning
• He blushed as if he had been caught naked.
Odwilż może spowodować miejscowe podtopienia.
start learning
The thaw may cause local floodings.
odwilż
start learning
thaw *
On potwierdził moje obawy.
start learning
He confirmed my fears.
potwierdzać, kwitować, zatwierdzać
start learning
confirm ***
Proszę potwierdzić otrzymanie paczki.
start learning
Please confirm the receipt of the package.
potwierdzać, kwitować, zatwierdzać
start learning
confirm ***
przerażający, przeraźliwy
start learning
appalling
On brzmiał bardzo radośnie pomimo okropnych obrażeń, które odniósł.
start learning
He sounded very cheerful despite the appalling injuries he had suffered.
przerażający (np. o warunkach gdzieś)
start learning
appalling
fryzura, uczesanie, fryz informal synonim: hairstyle
start learning
hairdo
Ona spojrzała w lustrze na swoją fryzurę.
start learning
• She looked in the mirror at her hairdo.
Na twoim miejscu, nie pokazywałbym tej fryzury matce.
start learning
• I wouldn't show that hairdo to your mother if I were you.
Muszę sobie zrobić nową fryzurę.
start learning
I need to get a new haircut.
fryzura (sposób, w jaki włosy są ostrzyżone)
start learning
haircut *
głos
start learning
voice *****
Rozpoznałem jego głos natychmiast.
start learning
• I recognized his voice instantly.
Głos Toma wydawał się odległy.
start learning
• Tom's voice sounded far away.
w zaufaniu, w tajemnicy
start learning
in confidence
Ona powiedziała mi w sekrecie, że jest w ciąży.
start learning
• She told me in confidence that she's pregnant.
On powiedział mi to w sekrecie, nie mogę ci powiedzieć.
start learning
• He told me this in confidence, I can't tell you.
złamanie, pęknięcie synonim: break
start learning
fracture *
Czy złamanie jest świeże?
start learning
• Is the fracture recent?
Wydaje mi się, że masz złamanie.
start learning
• I guess you've got a fracture.
wystający, sterczący
start learning
protruding
On ma odstające uszy.
start learning
• He has protruding ears.
Ona patrzyła na mnie wybałuszonymi oczyma.
start learning
• She was looking at me with her protruding eyes.
Czy myślisz, że odstające uszy sprawiają, że wyglądam nieatrakcyjnie?
start learning
• Do you think my protruding ears make me look unattractive?
oszustwo synonim: scam
start learning
fraud **
Popełniasz oszustwo, kiedy próbujesz umyślnie oszukać osobę lub instytucję.
start learning
• You commit a fraud when you deliberately try to deceive a person or an institution.
Wysoki Sądzie, przyznaję się do oszustwa, ale nie do morderstwa.
start learning
• Your Honour, I confess to the fraud but not to the murder.
zemdleć synonim: pass out
start learning
faint **
Przez moment myślałem, że zemdleję.
start learning
• For a moment I thought I was going to faint.
W pokoju było tak gorąco, że ona zemdlała.
start learning
• It was so hot in the room that she fainted.
niedojrzały, dziecinny (o osobie) synonim: childish
start learning
immature
On często zachowuje się jak dziecko - jest taki niedojrzały.
start learning
• He often behaves like a child - he's so immature.
Ona ma 22 lata, ale jest bardzo niedojrzała.
start learning
• She's 22, but she's very immature.
jednolity, spójny, konsekwentny, logiczny, stały, zgodny
start learning
consistent ***
Aby być dobrym nauczycielem, musisz być konsekwentny.
start learning
• To be a good teacher, you have to be consistent.
Twoja praca pisemna nie była spójna.
start learning
• Your dissertation was not consistent.
Musimy być zdecydowani i zgodni.
start learning
• We need to be determined and consistent.
boisko
start learning
field *****, pitch ***** British English
Moja szkoła ma duże boisko sportowe.
start learning
• My school has a large sports field.
Graliśmy na boisku na naszym osiedlu.
start learning
• We played on the field on our estate.
Boję się tego mężczyzny, bo jest agresywnym typem.
start learning
I'm afraid of this man, because he's a violent type.
agresywny, brutalny (o osobie)
start learning
violent ***
On jest agresywną i nieprzystępną osobą.
start learning
He is a violent and unapproachable person.
agresywny, brutalny (o osobie)
start learning
violent ***
Nie możesz polegać na chwiejnych ludziach.
start learning
You cannot rely on indecisive people.
niezdecydowany, chwiejny, niepewny
start learning
indecisive
Chyba na chwilę się zdrzemnę.
start learning
I think I'll doze off for a moment.
zdrzemnąć się, zasnąć
start learning
doze off, drowse off
Popełniasz oszustwo, kiedy próbujesz umyślnie oszukać osobę lub instytucję.
start learning
You commit a fraud when you deliberately try to deceive a person or an institution.
oszustwo
start learning
fraud **
uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś)
start learning
credit ****
Ona zyskała uznanie za swoją ciężką pracę.
start learning
• She got the credit for her hard work.
Zespół dał jej uznanie za to, że się starała.
start learning
• The team gave her credit for trying.
Ona zyskała uznanie za swoją ciężką pracę.
start learning
She got the credit for her hard work.
uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś)
start learning
credit ****
Zespół dał jej uznanie za to, że się starała.
start learning
The team gave her credit for trying.
uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś)
start learning
credit ****
opalać się, robić się brązowym
start learning
tan *
opalać się, zażywać kąpieli słonecznej
start learning
sunbathe
Ona opala się na plaży.
start learning
• She is sunbathing on the beach.
Uwielbiam się opalać.
start learning
• I love to sunbathe.
Opalaliśmy się codziennie.
start learning
• We sunbathed every day.
wysoki wzrost
start learning
tallness
Mieliśmy wczoraj bardzo pożyteczną dyskusję.
start learning
We had a very profitable discussion yesterday.
korzystny, pożyteczny
start learning
profitable *
korzystny, pożyteczny
start learning
profitable *
Mieliśmy wczoraj bardzo pożyteczną dyskusję.
start learning
• We had a very profitable discussion yesterday.
podejrzliwy
start learning
suspicious **
Jesteś bardzo podejrzliwym facetem, Jim.
start learning
• You're a very suspicious guy, Jim.
Policjant rzucił mu podejrzliwe spojrzenie.
start learning
• The policeman cast a suspicious eye on him.
Czy znaleźli coś dziwnego albo podejrzanego?
start learning
• Did they find anything odd or suspicious?
Policjant rzucił mu podejrzliwe spojrzenie.
start learning
The policeman cast a suspicious eye on him.
podejrzliwy
start learning
suspicious **
nieufny synonim: mistrustful
start learning
suspicious **
Moja matka jest zawsze taka nieufna.
start learning
• My mother is always so suspicious.
błyskotliwy, świetlany (np. kariera, przyszłość)
start learning
glittering
genialny, błyskotliwy, znakomity (np. pomysł)
start learning
brilliant **

You must sign in to write a comment