01.2018 (12) part 2

 0    386 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pszczoła
start learning
bee **, honeybee, honey bee
mieścić, kryć (w sobie), zawierać (w sobie)
start learning
imply **
Jego odpowiedź zawiera w sobie dowcip.
start learning
• His answer implies a joke.
To zdanie kryje w sobie zagadkę.
start learning
• This sentence implies a riddle.
Jego odpowiedź zawiera w sobie dowcip.
start learning
His answer implies a joke.
mieścić, kryć (w sobie), zawierać (w sobie)
start learning
imply **
powstrzymywać się (od zrobienia czegoś) formal
start learning
forbear literary past tense forbore, past participle forborne
pole (uprawne) synonim: farmland
start learning
field *****
Rolnik ma duże pole.
start learning
• A farmer has a big field.
Co uprawiasz na swoim polu?
start learning
• What do you grow in your field?
Ona chce kupić więcej pól.
start learning
• She wants to buy more fields.
wózek dziecięcy (z siedzeniem)
start learning
pushchair British English, buggy British English, stroller American English
On zrobił gest w kierunku jej wózka.
start learning
• He gestured to her buggy.
Ona wzięła dziecko na ręce i złożyła wózek.
start learning
• She took the baby in her arms and folded the buggy.
Zostaw mi tylko ten mały wózek, którego używaliśmy dzisiaj popołudniu.
start learning
• Just leave me that little stroller we used this afternoon.
Ona wzięła dziecko na ręce i złożyła wózek.
start learning
She took the baby in her arms and folded the buggy.
wózek dziecięcy (z siedzeniem)
start learning
pushchair British English, buggy British English, stroller American English
mina (wyraz twarzy)
start learning
face *****
On zrobił śmieszną minę.
start learning
• He made a funny face.
Przestaniesz robić te durne miny?
start learning
• Will you stop making these goofy faces?
wąż (zwierzę)
start learning
snake **
Ten wąż może urosnąć do 1,5 metra.
start learning
• This snake can grow to 1.5 metres.
Ona boi się węży.
start learning
• She's afraid of snakes.
Wiem, że on zamierza mi zadać niewygodne pytania.
start learning
I know he's going to ask me awkward questions.
niewygodny, niezręczny (o sytuacji)
start learning
awkward **
Oni postawili mnie w niewygodnej sytuacji.
start learning
They put me in an awkward position.
niewygodny, niezręczny (o sytuacji)
start learning
awkward **
skrępowany, zdenerwowany, niezręczny (o człowieku)
start learning
awkward **
Na imprezach jestem zazwyczaj skrępowany.
start learning
• I'm usually awkward at parties.
Nie bądź taki zdenerwowany w towarzystwie dziewczyn!
start learning
• Don't be so awkward around girls!
wylecieć komuś z pamięci, wypaść z głowy, zapomnieć o czymś
start learning
go out of somebody's mind, slip somebody's mind, slip somebody's memory
Mówię, całkiem niezła pogoda, w rzeczy samej.
start learning
I say, quite a nice weather indeed.
mówię (jako wtrącenie) British English old-fashioned
start learning
I say
wypluj to!, wykrztuś to z siebie! (gdy chcemy, żeby ktoś coś w końcu powiedział) spoken
start learning
spit it out! ****, say it! ****
No dawaj, wypluj to!
start learning
• Come on, spit it out!
Nie wstydź się! Wykrztuś to z siebie!
start learning
• Don't be shy! Spit it out!
Nie wstydź się! Wykrztuś to z siebie!
start learning
Don't be shy! Spit it out!
wypluj to!, wykrztuś to z siebie! (gdy chcemy, żeby ktoś coś w końcu powiedział) spoken
start learning
spit it out!, say it! ****
odpoczywać, odpocząć
start learning
have a rest, take a rest
pomimo wszelkich starań, mimo szczerych chęci
start learning
for the life of me
rekord historyczny
start learning
historical record
wymuszać (np. posłuszeństwo) formal
start learning
impose ***
Nareszcie wymusiliśmy posłuszeństwo na naszym psie.
start learning
• We finally imposed obedience on our dog.
wyobrażenie, spostrzeżenie
start learning
perception ***
Jego wyobrażenie świata jest bardzo specyficzne.
start learning
• His perception of the world is very peculiar.
Rodzice nie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania ich dzieci.
start learning
• The parents wouldn't share their perceptions about their children's behaviour.
Jego wyobrażenie świata jest bardzo specyficzne.
start learning
His perception of the world is very peculiar.
wyobrażenie, spostrzeżenie
start learning
perception ***
Rodzice nie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania ich dzieci.
start learning
The parents wouldn't share their perceptions about their children's behaviour.
wyobrażenie, spostrzeżenie
start learning
perception ***
piętno (np. grzechu), znamię (czegoś)
start learning
stigma *
Świat jest okrutnym miejscem dla dziecka, które ma znamię.
start learning
• The world is a cruel place for a child who has a stigma.
Bycie nieżonatym nie jest piętnem dla mężczyzn.
start learning
• Being unmarried isn't a stigma to men.
Nadal znacznie przeważa strach przed wiedzą o chorobie i koniecznością życia z piętnem.
start learning
• The fear of knowing one has the disease and of having to live with a stigma is still very prevalent.
Świat jest okrutnym miejscem dla dziecka, które ma znamię.
start learning
The world is a cruel place for a child who has a stigma.
piętno (np. grzechu), znamię (czegoś)
start learning
stigma *
Bycie nieżonatym nie jest piętnem dla mężczyzn.
start learning
Being unmarried isn't a stigma to men.
piętno (np. grzechu), znamię (czegoś)
start learning
stigma *
oszczędzać, żyć oszczędnie synonim: scrimp and save
start learning
pinch and scrape
Ona zdjęła bransoletkę.
start learning
She removed her bracelet.
bransoletka
start learning
bracelet *
dwór z majątkiem ziemskim
start learning
manor
Ich syn przez całe swoje życie nie opuścił dworu.
start learning
• Their son has never left the manor in his life.
On wynajmuje pokój w swoim dworze.
start learning
• He is letting a room in his manor.
posprzątać coś
start learning
go over something **
Posprzątaj swój pokój, jest brudny.
start learning
• Go over your room, it's messy.
Muszę posprzątać dom, będziemy dziś mieli gości.
start learning
• I have to go over the house, we're having guests tonight.
badać coś, analizować coś
start learning
go over something **
Lekarze analizują moje wyniki badań w tej chwili.
start learning
• The doctors are going over my test results right now.
Lekarze analizują moje wyniki badań w tej chwili.
start learning
The doctors are going over my test results right now.
badać coś, analizować coś
start learning
go over something **
udoskonalenie (np. techniki), ulepszenie (np. starego systemu), uściślenie
start learning
refinement
To tylko udoskonalenie moich wcześniejszych poglądów.
start learning
• It's simply a refinement of my earlier views.
Nasza firma przez cały czas stara się o udoskonalenie swoich usług.
start learning
• Our company is constantly striving for refinement of its services.
Twoja technika jest imponująca, ale nadaj potrzebuje udoskonalenia.
start learning
• Your technique is impressive, but it still needs refinement.
pocieszać, rozweselać, dodawać otuchy
start learning
cheer **
On pocieszył mnie swoimi dowcipami.
start learning
• He cheered me with his jokes.
On mnie zawsze rozwesela swoimi dowcipami.
start learning
• He always cheers me up with his jokes.
mrowisko
start learning
ant colony
znosić jajka, składać jaja
start learning
lay eggs
odporny, wytrzymały (o osobie)
start learning
resilient
Pomimo ogromnego cierpienia, pacjent pozostał odporny.
start learning
• Despite enormous suffering, the patient remained resilient.
On wydaje się być wytrzymały na ból.
start learning
• He seems to be resilient to pain.
złośliwy, wredny, podły synonim: malicious
start learning
mean ***
Nie bądź taki złośliwy.
start learning
• Don't be so mean.
To było złośliwe z twojej strony, że zjadłeś całe ciasto.
start learning
• It was mean of you to eat the whole cake.
szorstko, surowo
start learning
harshly
uniknąć odpowiedzialności
start learning
get away with a crime
znęcać się, maltretować, źle traktować, poniewierać (o ludziach i zwierzętach)
start learning
mistreat
zostać przyjętym, zostać zaakceptowanym
start learning
go over **
Zostałem przyjęty do Yale.
start learning
• I've gone over to Yale.
Zostałeś przyjęty do naszego elitarnego klubu.
start learning
• You have been gone over to our closed club.
przechodzić czyjeś pojęcie (być zbyt trudnym do zrozumienia)
start learning
go over somebody's head
Jego głupota przechodzi moje pojęcie.
start learning
• His stupidity goes over my head.
zrobić coś z pominięciem kogoś (np. szefa)
start learning
go over somebody's head
obłudny, dwulicowy (o osobie) informal
start learning
two-faced
Nie ufaj jej. Ona jest dwulicowa.
start learning
• Don't trust her. She's two-faced.
Mark jest dwulicowym kłamcą.
start learning
• Mark is a two-faced liar.
traktować kogoś z góry, patrzeć na kogoś z góry British English informal
start learning
look down one's nose at somebody
traktować z góry (kogoś), lekceważyć (kogoś)
start learning
snub
działać, przystępować do działania
start learning
act *****
Musimy działać szybko.
start learning
• We need to act quickly.
Musisz działać ostrożnie.
start learning
• You must act with caution.
zachowywać się (w jakiś sposób) synonim: behave
start learning
act *****
Przestań zachowywać się jak dziecko!
start learning
• Stop acting like a child!
Naprawdę przepraszam, nie powinienem się tak zachowywać.
start learning
• I'm really sorry, I shouldn't act like that.
Ostatnio ona zachowuje się dziwnie.
start learning
• Lately, she's been acting strange.
w obecności kogoś, przy kimś
start learning
in front of somebody
Nie mów tego przy dzieciach.
start learning
• Don't say that in front of the children.
On powinien mówić przy wszystkich trochę głośniej.
start learning
• He should speak a bit louder in front of everyone.
zrozumienie
start learning
sympathy **
Zrozumienie jest najważniejsze w przyjaźni.
start learning
• Sympathy is most important in a friendship.
wyrażać współczucie synonim: commiserate
start learning
express sympathy
wsparcie
start learning
sympathy **
Po tym, jak ona straciła dziecko, dałem jej moje wsparcie.
start learning
• After she lost her baby, I gave her my sympathy.
głębokie zrozumienie, empatia, współodczuwanie
start learning
empathy *
Oni wydają się być pozbawieni empatii i mają problemy z odczytem sygnałów społecznych.
start learning
• They appear to lack empathy and have trouble reading social cues.
To empatia sprawia, że pomagamy innym ludziom.
start learning
• It's empathy that makes us help other people.
brak empatii
start learning
a lack of empathy
Zdiagnozowano u mnie brak empatii.
start learning
• I've been diagnosed with a lack of empathy.
umyślnie, celowo, rozmyślnie, specjalnie synonimy: on purpose, intentionally
start learning
deliberately **
On nie zrobił tego umyślnie.
start learning
• He hadn't done it deliberately.
Ona celowo zignorowała moją wiadomość!
start learning
• She has deliberately ignored my note!
Chyba nie myślisz, że zrobiłem to celowo?
start learning
• You don't think I did that deliberately?
Ława przysięgłych nie była pewna, czy zabił swoją teściową umyślnie czy przypadkowo.
start learning
• The jury was not sure whether he killed his mother-in-law deliberately or by accident.
toczyć beznadziejną walkę, walczyć z wiatrakami, bić głową w mur
start learning
fight a losing battle
Policja toczy beznadziejną walkę przeciwko rosnącej fali przestępstw.
start learning
• The police are fighting a losing battle against a rising tide of crime.
dawać przykład
start learning
lead by example
kompromis, wzajemne ustępstwa
start learning
give-and-take
przerażający, straszny, zatrważający
start learning
terrifying *
ostatecznie, w końcu, koniec końców synonim: eventually
start learning
in the end
Myśleliśmy o pójściu na dyskotekę, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się zostać w domu.
start learning
• We were thinking about going to the disco, but in the end we decided to stay home.
• In the end we all agreed with him.
start learning
• In the end we all agreed with him.
Ultimately, we all agreed with him.
start learning
Ostatecznie wszyscy się z nim zgodziliśmy.
Ostatecznie rozwiązałem wszystkie swoje problemy.
start learning
• In the end, I solved all my problems.
z zadowoleniem słyszeć (np. o czyimś sukcesie)
start learning
be pleased to hear
ostatni, ale nie mniej ważny; ostatni, ale nie najgorszy
start learning
last but not least
mobbing
start learning
workplace harassment, workplace bullying, mobbing
wrażenie czegoś
start learning
illusion of something
nękanie w miejscu pracy
start learning
harassment in the workplace
Uparcie twierdziła, że to nie ona zjadła całe ciasto.
start learning
She insisted that she's not the one who ate the whole cake.
uparcie twierdzić
start learning
insist ***
wprawić w zakłopotanie, speszyć, zażenować, zawstydzić, zawstydzać synonim: cause embarrassment
start learning
embarrass *
wprawić w zakłopotanie, speszyć synonim: confusticate
start learning
confuse **
Jake, czy ty starasz się wprawić mnie w zakłopotanie?
start learning
• Are you trying to confuse me, Jake?
potańcówka, wygibasy informal
start learning
hop *
Idziesz dziś na potańcówkę?
start learning
• Are you going to the hop tonight?
Wczoraj na potańcówce spotkałem twojego brata - jest świetnym tancerzem!
start learning
• I met your brother at the hop yesterday - he's a great dancer!
Siadaj na tyłku i mnie słuchaj!
start learning
Sit on your bottom and listen to me!
tyłek, pupa (pośladki)
start learning
bottom ****
Ona ma piękną pupę.
start learning
She has a beautiful bottom.
tyłek, pupa (pośladki)
start learning
bottom ****
Istnieje zestaw nakazów, których musisz przestrzegać jako uczeń.
start learning
There is a set of commandments you must obey as a student.
nakaz
start learning
commandment
tam, po tamtej stronie old use
start learning
yonder literary, yon literary, yond dialect
W tę i nazad
start learning
Wander Over Yonder
Oni znaleźli górski potok.
start learning
They found a mountain torrent.
rwący potok, silny prąd
start learning
torrent
Jego wyrafinowany podstęp zwiódł wszystkich.
start learning
His elaborate deception fooled everyone.
oszustwo, podstęp
start learning
deception *
Nie jestem stworzony do bycia prawnikiem. Chcę być artystą.
start learning
I'm not cut out for a lawyer. I want to be an artist.
być stworzonym do czegoś (np. do jakiejś pracy), nadawać się do czegoś, być urodzonym (np. artystą)
start learning
be cut out for something, be cut out to be something
On nadaje się do tej pracy.
start learning
He's cut out for this job.
być stworzonym do czegoś (np. do jakiejś pracy), nadawać się do czegoś, być urodzonym (np. artystą)
start learning
be cut out for something, be cut out to be something
On wynajmuje pokój w swoim dworze.
start learning
He is letting a room in his manor.
dwór z majątkiem ziemskim
start learning
manor
przyjmować synonim: take
start learning
accept ****
Ona nie przyjęła prezentu.
start learning
• She didn't accept the gift.
Czy oni przyjmą moje przeprosiny?
start learning
• Will they accept my apology?
Ona nie przyjęła prezentu.
start learning
She didn't accept the gift.
przyjmować
start learning
accept ****
Zagraniczna dominacja miała zgubny wpływ na lokalną politykę.
start learning
Foreign domination had a malign influence on local politics.
szkodliwy, zgubny, złośliwy formal
start learning
malign
wzruszyć ramionami
start learning
shrug your shoulders **, shrug **
Ona wzruszyła ramionami, ale pomyślałem, że jest zirytowana.
start learning
• She shrugged her shoulders, but I thought she was annoyed.
On wzruszył ramionami i odszedł.
start learning
• He shrugged and walked away.
On rozrzucił płatki róż w mojej sypialni.
start learning
He shed rose petals in my bedroom.
rzucać, rozrzucać
start learning
shed **
Jest różnica pomiędzy terroryzmem a uzasadnionym odwetem.
start learning
There's a difference between terrorism and a justifiable act of retaliation.
odwet, zemsta, odpłata
start learning
retaliation *
żartobliwe dokuczanie
start learning
teasing
droczyć (się z kimś), dokuczać (komuś), kpić (z kogoś) synonimy: needle, rib
start learning
tease *, teaze *
Mój brat zawsze mi dokucza.
start learning
• My brother is always teasing me.
Dlaczego się z nią droczysz za każdym razem, gdy ją widzisz?
start learning
• Why do you tease her every time you see her?
kpiarz, żartowniś informal
start learning
tease, teaze
On nie jest poważny, on jest tylko żartownisiem.
start learning
• He's not serious, he's just a tease.
Nie możesz ufać temu kpiarzowi!
start learning
• You cannot trust this tease!
przelotny, ulotny
start learning
volatile *
zapłacony w terminie
start learning
duly paid
należycie upełnomocniony
start learning
duly authorized
On brzydko mówi.
start learning
He speaks badly.
brzydko
start learning
badly **
Trzymamy wszystkie nasze dokumenty w bezpiecznym zamknięciu.
start learning
We keep all our documents in safe confinement.
zamknięcie
start learning
confinement
Lubię smak włoskiego jedzenia.
start learning
I care for Italian food.
lubić czegoś smak, smakować
start learning
care for something **
Nasze zimowe zapasy się wyczerpały.
start learning
Our winter supplies dried up.
wyczerpać się, wyczerpywać się (np. zapasy)
start learning
dry up
On chciał pomścić śmierć swojego brata.
start learning
He wanted to avenge his brother's death.
pomścić
start learning
avenge
Zrozumienie jest najważniejsze w przyjaźni.
start learning
Sympathy is most important in a friendship.
zrozumienie
start learning
sympathy **
nie mieć sensu
start learning
be of no use
Nie ma sensu próbować.
start learning
• It's no use trying.
być kompletnie bezużytecznym dla kogoś
start learning
be of no use to somebody
Nie ma sensu próbować.
start learning
It's no use trying.
nie mieć sensu
start learning
be of no use
Czuję się jak ćma, która za bardzo zbliżyła się do płomienia.
start learning
I feel like a moth that's flown too close to the flame.
ćma
start learning
moth *
szerszeń
start learning
hornet
muszka owocówka
start learning
fruit fly
w zasięgu
start learning
within range
Jego głupota przechodzi moje pojęcie.
start learning
His stupidity goes over my head.
przechodzić czyjeś pojęcie (być zbyt trudnym do zrozumienia)
start learning
go over somebody's head
Odrobina wrażliwości byłaby miła.
start learning
A dash of sensitivity would be nice.
odrobina (np. uczucia, romantyzmu)
start learning
dash **
Każdy potrzebuje odrobiny romantyzmu w swoim życiu.
start learning
Everyone needs a dash of romanticism in their lives.
odrobina (np. uczucia, romantyzmu)
start learning
dash **
Ona nosiła włosy splecione w warkocze.
start learning
She wore her hair in plaits.
warkocz
start learning
plait British English, braid * American English
bryła, gruda, kawałek
start learning
lump *
Dołóż kilka brył węgla do ognia.
start learning
• Put a few more lumps of coal on the fire.
kostka (cukru)
start learning
lump *
Ile kostek cukru chciałbyś do swojej herbaty?
start learning
• How many lumps of sugar would you like in your tea?
bryła, kawałek, kęs
start learning
hunk
kropla, plama, kleks
start learning
blob
schylać (się), pochylać (się)
start learning
stoop *, stoop down *
On pochylił się, żeby zawiązać buty.
start learning
• He stooped to tie his shoes.
pochylenie (ramion), przygarbienie (pleców)
start learning
stoop
Jeżeli nie będziesz siedzieć prosto, dostaniesz garba.
start learning
• If you will not sit straight, you will get a stoop.
Przygarbienie jego pleców jest poważne. On potrzebuje terapii.
start learning
• The stoop of his back is severe. He needs a therapy.
Przygarbienie jego pleców jest poważne. On potrzebuje terapii.
start learning
The stoop of his back is severe. He needs a therapy.
pochylenie (ramion), przygarbienie (pleców)
start learning
stoop *
pochyły
start learning
slanted
pochyłość (np. terenu), nachylenie (np. dachu), skos
start learning
slant
skośnooki informal
start learning
slant-eyed
dredy
start learning
dreadlocks
tykowaty, wysoki, szczupły i niezgrabny w ruchach, patykowaty
start learning
gangling, gangly
On był wysokim i szczupłym, prawie patykowanym mężczyzną przed trzydziestką.
start learning
• He was a tall and skinny, almost gangling man, in his late twenties.
On był wysokim i szczupłym, prawie patykowanym mężczyzną przed trzydziestką.
start learning
He was a tall and skinny, almost gangling man, in his late twenties.
tykowaty, wysoki, szczupły i niezgrabny w ruchach, patykowaty
start learning
gangling, gangly
muskularny, umięśniony
start learning
muscular *
On był ciężkim, muskularnym mężczyzną około sześćdziesiątki.
start learning
• He was a heavy muscular man of about sixty.
On wyciągnął muskularną dłoń.
start learning
• He held out a muscular hand.
On jest dużo bardziej umięśniony niż myślałem.
start learning
• He's much more muscular than I thought.
On jest dużo bardziej umięśniony niż myślałem.
start learning
He's much more muscular than I thought.
muskularny, umięśniony
start learning
muscular *
wyciągnąć (się), leżeć, odpoczywać
start learning
recline
Kiedy wszedłem, ona odpoczywała na kanapie.
start learning
• When I came in she was reclining on the sofa.
chodzić na palcach
start learning
tiptoe, tippytoe
gust do ubrań
start learning
dress sense
spróbować czegoś synonim: have a try
start learning
give something a try informal, give something a shot informal, give something a whirl informal, give something a go British English informal
Mogę spróbować, ale to i tak nie zadziała.
start learning
• I can give it a try, but it won't work either way.
A może spróbujesz to zrobić, Sheldon?
start learning
• Why don't you give it a try, Sheldon?
Mogę spróbować, ale to i tak nie zadziała.
start learning
I can give it a try, but it won't work either way.
spróbować czegoś
start learning
give something a try informal, give something a shot informal, give something a whirl informal, give something a go British English informal
dekolt w szpic, dekolt w serek
start learning
V-neck
adresować swoją ofertę do kogoś British English
start learning
cater for somebody
Wiele angielskich słów zostało wymyślonych przez Szekspira.
start learning
Many English words were coined by Shakespeare.
ukuć, wymyślić (np. powiedzenie)
start learning
coin **
mądry, znający się na rzeczy, obeznany, wnikliwy
start learning
knowledgeable *, knowledgable *
reportaż, sprawozdanie
start learning
reporting **
Reportaż z katastrofy lotniczej był przerażający.
start learning
• The reporting from the plane crash was horrifying.
Jej reportaż na temat tego konfliktu był tak bezstronny jak możliwe.
start learning
• Her reporting on this conflict was as unbiased as possible.
Jej reportaż na temat tego konfliktu był tak bezstronny jak możliwe.
start learning
Her reporting on this conflict was as unbiased as possible.
reportaż, sprawozdanie
start learning
reporting **
Wpoiłem studentom angielską wymowę.
start learning
I drilled students in English pronunciation.
wyuczyć (przez powtarzanie), wpoić (komuś coś)
start learning
drill **
Ona wyuczyła się niemieckiego słownictwa.
start learning
She drilled in German vocabulary.
wyuczyć (przez powtarzanie), wpoić (komuś coś)
start learning
drill **
Musiałem wyuczyć się tabliczki mnożenia.
start learning
I had to drill the multiplication table.
wyuczyć (przez powtarzanie), wpoić (komuś coś)
start learning
drill **
upaść, załamać się, bankrutować (np. firma, negocjacje)
start learning
collapse ***
Nic już nie było takie samo po tym, jak rząd upadł.
start learning
• Nothing has been the same after the government collapsed.
Nasze negocjacje się załamały, kiedy zmarł ich król.
start learning
• Our negotiations collapsed when their king died.
Nie mając żadnych surowców, na których mogłaby operować, firma zbankrutowała.
start learning
• Having no more resources to operate on, the company collapsed.
Mój bank upadł i straciłem wszystkie pieniądze.
start learning
• My bank collapsed and I lost all my money.
załamywać się (np. negocjacje, sojusz)
start learning
break down **
Nasze negocjacje załamały się po tym, jak zatrudnili nowego pracownika.
start learning
• Our negotiations broke down after they hired a new worker.
Ich sojusz z nami się załamie, jeśli król umrze.
start learning
• Their alliance with us will break down if the king dies.
załamać, podłamać się nerwowo informal
start learning
psych out
On usiadł na drewnianej skrzyni.
start learning
He sat on top of a wooden chest.
skrzynia
start learning
chest ***
szafka, półka
start learning
storage unit
ukuć, wymyślić (np. powiedzenie)
start learning
coin **
Panie i Panowie! W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ukuliśmy frazę "deficyt demokracji".
start learning
• Ladies and gentlemen, in the 1980s we coined the phrase 'democratic deficit'.
Wiele angielskich słów zostało wymyślonych przez Szekspira.
start learning
• Many English words were coined by Shakespeare.
dobrze znać się na czymś, mieć dużą wiedzę na jakiś temat
start learning
be knowledgeable about something
jak to możliwe, jak to się stało
start learning
how come *
Jak to się stało, że on on musi iść, a my musimy zostać?
start learning
• How come he has to go, and we have to stay?
Jak to możliwe, że jest tak ciężko spotkać odpowiednią kobietę?
start learning
• How come it's so hard to meet the right woman?
Jak to się stało, że on on musi iść, a my musimy zostać?
start learning
How come he has to go, and we have to stay?
jak to możliwe, jak to się stało
start learning
how come *
bieg, rozwój sytuacji
start learning
tide **
zamiłowanie do wędrówek
start learning
wanderlust
pójść na przechadzkę
start learning
take a wander, go for a wander, have a wander
pod samym nosem, bardzo blisko
start learning
on one's doorstep
obwód (okręgu, elipsy)
start learning
circumference, circ.
równik
start learning
equator
Trzymaj krok! spoken
start learning
Keep in step!
Nie mogę dotrzymać ci kroku. Mam złamany palec u nogi.
start learning
I can't keep pace with you. I have a broken toe.
dotrzymywać kroku
start learning
keep pace, keep in step
dotrzymywać kroku
start learning
keep pace, keep in step
Nie mogę dotrzymać ci kroku. Mam złamany palec u nogi.
start learning
• I can't keep pace with you. I have a broken toe.
Kucyk nie mógł dotrzymać kroku dużemu koniowi.
start learning
• A pony couldn't keep pace with the big horse.
Jego dziewczyna chodzi tak szybko, że on nie może dotrzymać jej kroku.
start learning
• His girlfriend walks so fast that he can't keep pace with her.
napięcie, stan niepewności
start learning
suspense
Nie trzymaj mnie w napięciu - powiedz mi co się stało.
start learning
• Don't keep me in suspense - tell me what happened.
Nie trzymaj mnie w napięciu - powiedz mi co się stało.
start learning
Don't keep me in suspense - tell me what happened.
napięcie, stan niepewności
start learning
suspense
trzymać kogoś w niepewności
start learning
keep somebody dangling, keep somebody in suspense
wpoić, wpajać (np. szacunek, dumę), napawać
start learning
instil British English, instill American English
przeczucie
start learning
hunch
Mam przeczucie, że dziś nareszcie znajdziesz pracę.
start learning
• I've got a hunch that somehow today you'll finally find a job.
Nie możemy tak po prostu wwiercić się w mózg pacjenta z powodu przeczucia.
start learning
• We can't just drill into our patient's brain on a hunch.
Mam przeczucie, że dzisiaj mi się poszczęści.
start learning
• I have a hunch that I'll get lucky today.
okrążenie (wokół stadionu)
start learning
lap **
Zostały jeszcze dwa okrążenia w wyścigu.
start learning
• There are two more laps to go in the race.
To jest jego ostatnie okrążenie.
start learning
• This is his last lap.
prestiżowy (np. posada), wytworny, uroczysty (np. kolacja, okazja), reprezentacyjny (np. samochód)
start learning
glamorous *
dreszcz
start learning
frisson
Zapasy chleba wojska wyczerpały się w tydzień.
start learning
The army's bread supply has dried up in a week.
wyczerpać się, wyczerpywać się (np. zapasy)
start learning
dry up
Ci pozorni ludzie to tylko cienie.
start learning
These apparent people are only shadows.
uśmierzać (ból), zmniejszać (niepokój), rozładować (napięcie)
start learning
relieve **
Ona rozładowała napięcie poprzez powiedzenie żartu.
start learning
She relieved the tension by telling a joke.
uśmierzać (ból), zmniejszać (niepokój), rozładować (napięcie)
start learning
relieve **
niewłaściwe odbierać, opacznie zrozumieć, niewłaściwie interpretować formal synonim: misinterpret
start learning
misconstrue
martwić się, rozpaczać, opłakiwać (kogoś)
start learning
grieve
Nigdy wcześniej nikogo nie opłakiwałem.
start learning
• I have never grieved over anybody before.
Opłakiwał przyjaciela, którego stracił.
start learning
• He grieved for the companion he had lost.
Martwi mnie patrzenie jaki stałeś się samolubny.
start learning
• It grieves me to see how selfish you've become.
Nigdy wcześniej nikogo nie opłakiwałem.
start learning
I have never grieved over anybody before.
martwić się, rozpaczać, opłakiwać (kogoś)
start learning
grieve
Opłakiwał przyjaciela, którego stracił.
start learning
He grieved for the companion he had lost.
martwić się, rozpaczać, opłakiwać (kogoś)
start learning
grieve
chodzić nerwowo tam i z powrotem
start learning
pace around, pace about
Byłem tak zestresowany, że nawet nie zauważyłem, że chodzę nerwowo tam i z powrotem.
start learning
• I was so worried I didn't even notice I was pacing around.
zrozumieć coś, rozgryźć coś, rozpracować coś
start learning
work something out *
Musimy tylko opracować szczegóły planu.
start learning
We just have to work out the details of the plan.
obmyślać coś, opracowywać coś
start learning
work something out *
często synonimy: frequently, oftentimes
start learning
often *****
On często pyta o ciebie.
start learning
• He often asks about you.
Często jeżdżę na rowerze.
start learning
• I often ride a bike.
Jak często odwiedzasz swoich dziadków?
start learning
• How often do you visit your grandparents?
lata, wieki, od dawna synonim: in ages
start learning
for ages
Nie widziałem go od dawna.
start learning
• I haven't seen him for ages.
najstarszy (w rodzinie)
start learning
eldest
pójść na film
start learning
go to a movie informal, take in a move informal
raz na ruski rok, od wielkiego dzwonu (bardzo rzadko) informal
start learning
once in a blue moon
wtręt, wtrącenie
start learning
in-word
wtrącenie, okrzyk
start learning
interjection, interj.
czuć się urażonym, oburzać się, mieć pretensje
start learning
resent *
Czuła się urażona faktem, że dostałem lepszą cenę za ten sam towar.
start learning
• She resented the fact that I got a better price for the same product.
nienawidzić, nie cierpieć
start learning
resent *
mieć do kogoś żal
start learning
resent somebody *
spełnić obietnicę, dotrzymać obietnicy
start learning
fulfil a promise
spełniać (np. warunek), realizować, wykonywać (zadanie), zaspokajać (potrzebę) synonim: fill
start learning
fulfil * British English, fulfill * American English
spełniać się, mieć satysfakcję z własnej pracy
start learning
fulfil oneself
wtedy, wówczas, wtenczas
start learning
then *****
Więc co się wtedy stało?
start learning
• So what happened then?
I wtedy urodziła się Kate.
start learning
• And then Kate was born.
hodowca
start learning
breeder
Mój ojciec jest hodowcą bydła.
start learning
• My father is a cattle breeder.
zagubiony, stracony, zbłąkany
start learning
lost **
Myślę, że ten pies jest zbłąkany.
start learning
• I think that dog is lost.
Na szczęście znaleźli tamto zagubione dziecko.
start learning
• Luckily, they found that lost kid.
Jestem tu już tak długo i nic się nie wydarzyło. To stracony czas.
start learning
• I've been here for so long and nothing happened. It's lost time.
przez chwilę, króciutko
start learning
awhile *
zwięźle, pokrótce
start learning
briefly **
Wyjaśnię pokrótce co masz zrobić.
start learning
• I'll explain briefly what you have to do.
W skrócie, problem polegał na tym że on chciał to kupić, a ja nie.
start learning
• Briefly, the problem was that he wanted to buy it and I didn't.
podlewać (kwiaty, rośliny)
start learning
water, *****
Nie zapomnij podlać kwiatków.
start learning
• Don't forget to water the flowers.
Moi sąsiedzi poprosili mnie, żebym podlał ich kwiaty.
start learning
• My neighbours asked me to water their plants.
sadzić (rośliny w doniczce)
start learning
pot *** British English, pot up *** British English
Muszę posadzić w doniczce jakieś nowe kwiatki.
start learning
• I have to pot some new flowers.
• I potted the herbs you gave me. I planted in the pot the herbs you gave me.
start learning
• I potted the herbs you gave me. Zasadziłem w doniczce te zioła, które mi dałeś.
Jej śmierć jest niepocieszoną stratą.
start learning
Her death is an inconsolable loss.
niepocieszony, nieukojony, nieodżałowany
start learning
inconsolable, unconsolable
On był niepocieszony, kiedy nie został nagrodzony.
start learning
He was inconsolable when he wasn't awarded.
niepocieszony, nieukojony, nieodżałowany
start learning
inconsolable, unconsolable
Udało nam się zaoszczędzić znaczną kwotę pieniędzy.
start learning
We've managed to save a considerable amount of money.
znaczny, niemały
start learning
considerable **
Nasz zapas jedzenia się wyczerpuje.
start learning
Our food supply is petering out.
kończyć się, wyczerpywać się, zanikać
start learning
peter out

You must sign in to write a comment