zycie spoleczne

 0    175 flashcards    marian333
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Państwo i społeczeństwo -polityka
start learning
State and society-politics
uchwalić
start learning
adopt / establish
mieć sprawować władzę
start learning
be in authority
władze centralne
start learning
central government
organizacja charytatywna
start learning
charity (organisation)
obywatel
start learning
a citizen
rada Miejska
start learning
city/town ​​council
konstytucja
start learning
a constitution
organizacja przestępcza
start learning
criminal organisation
ministerstwo
start learning
ministry/department
wybierać posłów do sejmu
start learning
elect deputies to the Senate
kampania Wyborcza
start learning
election campaign
wybory
start learning
elections
wyborcy
start learning
electors / voters
ambasada
start learning
embassy
wybory powszechne
start learning
general election
wybory prezydenckie
start learning
presidential elections
zająć się polityką
start learning
go into / enter politics
urzędy państwowe
start learning
government offices
propozycje rządu
start learning
government proposals
głowa państwa
start learning
head of state
urząd do spraw cudzoziemców
start learning
immigration authorities
polityk wpływowy
start learning
influential politician
polityk czołowy
start learning
leading politician
władze lokalne
start learning
local authorities
władze miejskie
start learning
municipal authorities
samorząd lokalny terytorialny
start learning
local government
robić karierę polityczną
start learning
make a career in politics
burmistrz (krakowa)
start learning
mayor (of Kracow)
poseł
start learning
Member of Parliament/MP
ministerstwo obrony narodowej
start learning
Ministry of (National) Defence
ministerstwo edukacji narodowej
start learning
Ministry of Education
ministerstwo finansów
start learning
Ministry of Finance
ministerstwo spraw Wewnętrznych
start learning
Ministry of Home Affairs
ministerstwo spraw Wewnętrznych i administracji
start learning
The Ministry of Interior and Administration
samorząd miejski
start learning
municipal government
hymn narodowy
start learning
national anthem
badania Opinii Publicznej
start learning
opinion poll
przywódca partii
start learning
party leader
polityka (rządu)
start learning
(government) policy
polityka
start learning
politics
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister (PM)
propozycja zmian
start learning
proposal for changes
propozycja nowych przepisów
start learning
proposal for new regulations
województwo
start learning
province
senator (prawicy/ lewicy)
start learning
(right-wing/ left-wing) senator
posiedzenie/ sesja/ obrady
start learning
session / meeting
społeczeństwo
start learning
society
państwo
start learning
state
poparcie
start learning
support / backing
rozmawiać o polityce (potocznie)
start learning
talk politics (informal)
urząd Celny
start learning
the customs bureau
ministerstwo sprawiedliwości
start learning
the Ministry of Justice
urząd miasta i gminy
start learning
the Municipal Council
opozycja
start learning
the opposition
Sejm
start learning
the Sejm
Sejm (Izba niższa parlamentu)
start learning
Seym (the lower chamber of the Polish Parliament)
senat
start learning
the senate
urząd skarbowy
start learning
the tax office
organizacje i instytucje międzynarodowe
start learning
International organizations and institutions
unia Europejska
start learning
European Union (EU)
organizacja narodów zjednoczonych
start learning
United Nations Organisation (UN/UNO)
prawo
start learning
law
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
wbrew prawu
start learning
against the law
być/ siedzieć w więzieniu
start learning
be in prison
złamać prawo
start learning
to break the law
przestrzegać prawa
start learning
to obey the law
szanować prawo
start learning
respect the law
Rozprawa proces
start learning
capital punishment
Kara śmierci
start learning
the death penalty
sprawa rozprawa proces
start learning
case
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
przestępca
start learning
a criminal
popełnić przestępstwo zbrodnie
start learning
to commit a crime
popełnić samobójstwo
start learning
to commit suicide
wyrok śmierci
start learning
death sentence
pójść do więzienia
start learning
go to prison
uciec z więzienia
start learning
escape from prison
składać zeznania
start learning
give evidence
winny
start learning
guilty
niewinny
start learning
innocent
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
sądzić sędzia
start learning
judge
uzasadnienie usprawiedliwienie
start learning
justification
przestępczość nieletnich
start learning
juvenile delinquency
dożywocie
start learning
life sentence / imprisonment
Przestępstwo wykroczenia
start learning
Offence
przestępczość zorganizowana
start learning
organised crime
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
przyjąć ustawę
start learning
adopt a law
więzienie
start learning
a prison/jail
dowód rzeczowy
start learning
proof
dowód z przesłuchania
start learning
evidence
Kara
start learning
Punishment
uwięzić kogoś /wsadzić kogoś do więzienia
start learning
put sb in prison
zwolnić kogoś z więzienia /wypuścić kogoś z więzienia
start learning
release sb from prison
podejrzany
start learning
a suspect
być podejrzanym o coś
start learning
be suspected of sth
zgodnie z polskim prawem
start learning
under Polish law
skazać kogoś
start learning
sentence sb
odbywać karę
start learning
serve a sentence
wnieść sprawę do sądu/ pozwać kogoś do sądu za coś
start learning
sue (sb for sth)
sąd najwyższy
start learning
Supreme Court / High Court
rozprawa proces
start learning
trial
Orzeczenie wyrok
start learning
verdict / sentence / judgment
przestępstwa i przestępcy
start learning
crimes and criminals
podpalenie/ podpalacz
start learning
arson / arsonist
szantaż/ szantażysta
start learning
blackmail / blackmailer
kradzież z włamaniem/ włamywacz
start learning
burglary / burglar
Handel narkotykami /handlarz narkotykami
start learning
Drug dealing / drug dealer
Uprowadzenie (np. samolotu) / Porywacz
start learning
Hijacking/ hijacker
Porwanie /porywacz
start learning
Kidnapping / kidnapper
rozbój (napad)/ bandyta (Uliczny)
start learning
mugging / mugger
morderstwo/ morderca
start learning
murder / murderer
gwałt / gwałciciel
start learning
rape / rapist
kradzież (rabunek)/ złodziej (Rabuś)
start learning
robbery / robber
Kradzież / złodziej sklepowy
start learning
Shoplifting / shoplifter
przemyt / przemytnik
start learning
smuggling / smuggler
terroryzm / terrorysta
start learning
terrorism / terrorist
kradzież / złodziej
start learning
theft / thief
kradzież dokonana przez kieszonkowca/ kieszonkowiec złodziej Kieszonkowy
start learning
pickpocketing / pickpocket
problemy i niepokoje społeczne
start learning
social problems and unrest
zatrudnienie
start learning
employment
władze
start learning
authorities
Zakaz zakazywać
start learning
ban
Kampania akcja
start learning
Campaign
społeczność Wspólnota gmina
start learning
community
praca na rzecz społeczności lokalnej
start learning
community service
przestępstwo
start learning
crime
demonstracja manifestacja
start learning
demonstration
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
Ludność populacja
start learning
Population
bieda ubóstwo
start learning
poverty
protestować/protest
start learning
protest
rasizm
start learning
racism
uchodźca
start learning
a refugee
niesprawiedliwość społeczna
start learning
social injustice
społeczeństwo
start learning
society
gwałt przemoc
start learning
violence
ochotnik wolontariusz zgłaszać się na ochotnika
start learning
volunteer
bezrobocie
start learning
unemployment
przyjąć łapówkę
start learning
accept a bribe
zostać okradzionym z czegoś
start learning
be robbed of sth
dostać mandat za przekroczenie prędkości
start learning
be fined for speeding
przekupstwo
start learning
bribery
zamach bombowy
start learning
bomb attack
włamać się do domu
start learning
break into a house
terroryzować/ zastraszać
start learning
bully
terroryzowanie/ zastraszanie
start learning
bullying
mieć założony alarm przeciwwłamaniowy
start learning
have a burglar alarm installed
oskarżenie
start learning
charge
być oskarżonym o coś
start learning
be charged with sth
korupcja
start learning
corruption
skorumpowany
start learning
corrupt
demonstracja przeciwko czemuś/ na rzecz kogoś
start learning
demonstration against / for sth
wybuchać (o bombie)
start learning
go off
zakładnik/ zakładniczka
start learning
hostage
Próba porwania
start learning
kidnap attempt
koszty sądowe
start learning
legal costs
ukarać kogoś grzywną
start learning
impose a fine on sb
płacić odszkodowanie
start learning
pay damages
podłożyć bombę
start learning
plant a bomb
zrzucić bombę
start learning
drop a bomb
okup
start learning
ransom
molestowanie seksualne
start learning
sexual harassment
kraść
start learning
steal
podatki
start learning
taxes
służba Wojskowa
start learning
military service
wiązać koniec z końcem
start learning
make ends meet
zarabiać na życie
start learning
make a living
aktywne zainteresowanie
start learning
active interest
programy mające na celu podnoszenie świadomości społecznej
start learning
awareness raising programmes

You must sign in to write a comment